Manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep manager
Werken als manager is niet voor iedereen geschikt
Wat doet een manager?
Verschillende soorten managers
Hoe kan je manager worden?
Taken als manager:
Beroepsfilm manager:
Opleidingen tot manager
Bedrijven waar een manager werkzaam kan zijn
Competenties manager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als manager
Arbeidsvoorwaarden en salaris manager
Eigen bedrijf starten als Manager
Boekhoudprogramma vergelijken Manager

Beroep manager

Een manager is iemand die over een leidinggevende functie beschikt binnen een organisatie. Er bestaan verschillende soorten managers, die ook van niveau kunnen verschillen. Over het algemeen spreekt men van operationeel management, middenmanagement en topmanagement. Het is dus niet zo dat alle managementfuncties even zwaar wegen, omdat er wel degelijk verschillende soorten managers zijn. Daarnaast kan een manager enkele medewerkers aansturen of bijvoorbeeld honderden medewerkers. Het beroep manager komt over het algemeen neer op plannen, organiseren, leidinggeven en controleren. Binnen het bedrijfsleven en ander soort organisaties en instellingen komt het beroep manager eigenlijk overal wel voor, op verschillende niveaus. In de meeste gevallen zijn het wel de grotere organisaties, die gebruikmaken van een of meerdere managers. In veel gevallen zijn managers ervaren medewerkers binnen organisaties, die uiteindelijk doorgegroeid zijn tot manager. Omdat het worden van een manager vraagt om managementkwaliteiten zullen de meeste nieuwe managers eerst diverse trainingen moeten doorlopen, afhankelijk van de zwaarte van de functie. Vooral de managers die werkzaam zijn binnen het topmanagement moeten over het algemeen over zeer goede competenties beschikken. Het beroep manager moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een manager op verschillende manieren werkzaam kan zijn en omdat een manager andere benamingen kan gebruiken, afhankelijk van de soort manager. In alle gevallen is een manager een leidinggevende, die managementactiviteiten beoefent. Managementactiviteiten heeft betrekking op het aansturen van een onderneming of onderdeel van een onderneming. Het doel van management is het aansturen van ondernemingen en/of het bereiken van bepaalde ondernemingsdoelstellingen.

Werken als manager is niet voor iedereen geschikt

De meeste managers zijn doorgegroeid binnen de organisatie tot manager, omdat de directie bepaalde kwaliteiten ziet in de werknemer. De meeste nieuwe managers krijgen van de directie ook de mogelijkheid om extra managementcursussen en trainingen te volgen, omdat dit belangrijk is als manager. De functie manager is niet voor iedereen geschikt, omdat een manager over het algemeen sterk in zijn schoenen zal moeten staan en bijvoorbeeld niet mag afwijken van vastgestelde doelstellingen. Een manager is meestal ook verantwoordelijk voor de zogenaamde functioneringsgesprekken, die doorgaans een keer per jaar gehouden worden met werknemers. Tijdens een functioneringsgesprek worden allerlei zaken besproken, zoals de sterke en minder sterke kanten van werknemers, en mogelijke nieuwe vervolgfuncties van werknemers. Daarnaast kan je als manager aanvullende functies bekleden, die te maken hebben met het personeel. Denk bijvoorbeeld aan een manager die ook aangemerkt kan worden als casemanager. In dat geval is de manager ook verantwoordelijk voor het begeleiden van zieke werknemers. Andere aanvullende functies kunnen zijn het werken als kwartiermaker, scrum master of als preventiemedewerker. Welke aanvullende functies een manager precies zal bekleden is wel afhankelijk van de soort organisatie. In sommige gevallen kan een manager ook doorgroeien tot de functie programmadirecteur.

Wat doet een manager?

Een manager is verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, coördineren en controleren van de activiteiten binnen een organisatie of afdeling. Managers hebben de taak om de doelstellingen van de organisatie te behalen en te zorgen voor efficiëntie en effectiviteit in de uitvoering van taken. Hier zijn enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden van een manager:

 • Leiderschap: Managers geven leiding aan een team van medewerkers en zijn verantwoordelijk voor het motiveren, begeleiden en inspireren van hun teamleden. Ze stellen doelen en verwachtingen vast, bevorderen een positieve werkcultuur en bieden ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan individuele teamleden.
 • Planning: Managers zijn betrokken bij het plannen van de activiteiten en middelen die nodig zijn om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Ze stellen strategische plannen op, stellen operationele doelen en ontwikkelen actieplannen om die doelen te bereiken.
 • Organisatie: Managers zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de beschikbare middelen, zoals personeel, budgetten, materialen en apparatuur. Ze creëren organisatiestructuren, delegeren taken en verantwoordelijkheden, en zorgen voor een effectieve inzet van middelen.
 • Coördinatie: Managers zorgen voor een goede coördinatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams binnen de organisatie. Ze zorgen ervoor dat de activiteiten en processen soepel verlopen en dat de verschillende delen van de organisatie goed op elkaar zijn afgestemd.
 • Controle: Managers monitoren en controleren de voortgang en resultaten van de activiteiten. Ze stellen prestatienormen vast, verzamelen gegevens, voeren analyses uit en nemen corrigerende maatregelen indien nodig. Ze beoordelen ook de prestaties van individuele teamleden en geven feedback om de prestaties te verbeteren.
 • Communicatie: Managers spelen een cruciale rol in het communiceren van doelen, verwachtingen, beslissingen en andere relevante informatie naar hun teamleden en andere belanghebbenden. Ze zorgen voor effectieve communicatiekanalen, stimuleren open communicatie en handhaven een goede informatiestroom binnen de organisatie.
 • Besluitvorming: Managers nemen beslissingen op basis van analyse van gegevens, markttrends, operationele behoeften en andere relevante factoren. Ze evalueren verschillende opties, wegen risico's af en maken beslissingen die de organisatie helpen haar doelen te bereiken.

Het exacte takenpakket van een manager kan variëren, afhankelijk van het niveau van management (bijv. topmanagement, middenmanagement, operationeel management), de branche en de organisatie waarin ze werken.

Verschillende soorten managers

Er zijn vandaag de dag veel verschillende soorten managers denkbaar, die allemaal op een bepaalde manier een leidinggevende functie hebben. Denk bijvoorbeeld aan een unitmanager die enkele medewerkers zal aansturen binnen een afdeling of aan een change manager, die verantwoordelijk is voor verandermanagement. Daarnaast kan er sprake zijn van een financieel manager. Als een manager over veel verantwoordelijkheden beschikt is het denkbaar dat een manager ook de beschikking heeft over een managementassistent die voor de manager werkzaam is. Het is niet zo dat alle managers gebruik kunnen maken van een eigen managementassistent, omdat dit over het algemeen alleen voorbehouden is aan managers binnen het topmanagement. Een operationeel manager zal bijvoorbeeld niet snel beschikken over een managementassistent, omdat operationeel managers over het algemeen zelf ook werkzaam zullen zijn op de werkvloer. Operationeel management behoort over het algemeen toe tot het middenmanagement.

Hoe kan je manager worden?

Het worden van manager is over het algemeen op verschillende manieren mogelijk. Redelijk veel managers zijn werknemers, die door ervaring, kennis en extra trainingen doorgegroeid zijn tot manager. Daarnaast is het zo dat pas afgestuurde talentvolle studenten klaargestoomd kunnen worden tot manager. In dat geval krijgen studenten van een recruiter na het doorlopen van een psychologische test een traineeship aangeboden. Een traineeship is over het algemeen alleen voorbehouden aan werknemers die beschikken over unieke vaardigheden en/of talent. Met andere woorden betreft het werknemers, die na alle waarschijnlijkheid uiteindelijk manager kunnen worden. Dit betreft wel managers die minimaal op het middenmanagement actief zullen zijn. Als manager is het in de meeste gevallen noodzakelijk om aanvullende trainingen en opleidingen te doorlopen. Het oplossingsgericht werken is een belangrijke competentie als manager.

Taken als manager:

 • Het aansturen van medewerkers.
 • Het begeleiden van medewerkers.
 • Het controleren en beheersen van werkzaamheden.
 • Het coördineren van werkzaamheden.
 • Het delegeren van werkzaamheden.
 • Het motiveren van medewerkers.
 • Het overleggen en vergaderen met managers en de directie.
 • Het waken over doelstellingen en kwaliteit.

Beroepsfilm manager:

Opleidingen tot manager

Wie een carrière ambieert als manager kan uit verschillende passende opleidingen kiezen. Denk bijvoorbeeld aan de hbo-opleiding commerciële economie, de hbo-opleiding bedrijfskunde of de hbo-opleiding business management. Welke opleiding en/of studie het beste zal passen als manager is geheel afhankelijk van de branche, waarbinnen je werkzaam wil zijn. Zoals eerder omschreven komt het beroep manager in de praktijk op verschillende manieren voor. Ook medewerkers die beschikken over een Mbo-opleiding kunnen werkzaam zijn als manager. In dat geval spreken we over het algemeen wel van het lagere management. Het middenmanagement behoort over het algemeen toe tot vaklieden, die minimaal over een hbo-opleiding beschikken. Daarnaast is het zo dat de meeste werkgevers aanvullende opleidingen en/of trainingen verwachten. Het worden van een manager is dus niet alleen afhankelijk van het opleidingsniveau. Als we spreken van het topmanagement zal er over het algemeen een universitaire studie verwacht worden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als je gaat starten met een eigen bedrijf als zzp'er, dan is het van belang om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. Als zelfstandig ondernemer kun je hiervoor het beste een boekhoudprogramma zzp voor gebruiken.

Bedrijven waar een manager werkzaam kan zijn

Als manager kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. De meeste grotere bedrijven, instellingen en overheden hebben diverse managers aangesteld om te managen. Het beroep manager komt dan ook voor binnen alle sectoren op verschillende manieren. Zoals eerder omschreven zijn er tegenwoordig veel verschillende soorten managers. Denk bijvoorbeeld aan filiaalmanagers, districtsmanagers, parkmanagers, supervisors, kennismanagers, procesmanagers, facilitair managers en aan zorgmanagers. Daarnaast kan een manager werkzaam zijn voor een adviesbureau als consultant. In dat geval kan ook de term interim-manager van toepassing zijn.

Competenties manager

De competenties waarover een manager moet beschikken kunnen verschillen per manager, omdat het beroep manager betrekking kan hebben op verschillende managementniveaus. In alle gevallen zal een manager moeten beschikken over managementvaardigheden. Daarnaast is het belangrijk dat een manager beschikt over leiderschap en doorzettingsvermogen. Een andere belangrijke competentie van een manager is communicatie, omdat een manager over het algemeen met veel verschillende vaklieden zal samenwerken. Andere belangrijke competenties van een manager zijn dat je aangemerkt moeten kunnen worden als inspirator en motivator. Dit is belangrijk omdat je als manager sterk afhankelijk bent van de teamspirit. Het op een goede manier kunnen samenwerken aan een doel is alleen mogelijk met gemotiveerde medewerkers. Een andere belangrijke competentie van een manager kan het netwerken zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, organiseren, visie, lef, zelfstandigheid, besluitvaardigheid, verantwoordelijkheid en analytisch. Analytisch heeft vooral betrekking op het kunnen onderscheiden van de bijzaken van de hoofdzaken. Als laatste is het ook belangrijk om stressbestendigheid te benoemen. Dit is het geval, omdat managers afgerekend kunnen worden op de behaalde resultaten. De functie manager moet dan ook niet onderschat worden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als manager

Het arbeidsmarktperspectief van een manager is over het algemeen goed te noemen. Dit is het geval omdat de functie manager binnen veel bedrijven, organisaties en instellingen voorkomt. Wel is het zo dat niet iedereen zomaar manager kan worden binnen het topmanagement. Binnen het topmanagement moet je beschikken over veel kennis, ervaring en de juiste competenties. De doorgroeimogelijkheden van een manager moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functies directeur, bedrijfsleider, chief executive officer of chief financial officer. Als je beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren aangemerkt worden als het doorgroeien. De specifieke doorgroeimogelijkheden van een manager zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau, je eigen competenties en de behaalde resultaten als manager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris manager

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je als manager natuurlijk voor verschillende bedrijven, organisaties of overheden werkzaam kunt zijn. Het salaris als manager is sterk afhankelijk van je specifieke taken en verantwoordelijkheden. Een manager in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Het salaris als manager kan wel enorm verschillen tussen het middenmanagement en hogermanagement.

Eigen bedrijf starten als Manager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Manager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Manager.

Mijnzzp.nl