Kwartiermaker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een kwartiermaker is een voorloper, die informatie verzamelt voor organisaties, bedrijven of instellingen. De benaming kwartiermaker komt oorspronkelijk vanuit het leger en betekent eigenlijk voorloper of voorbereider. Het was de kwartiermaker die de voorbereidingen moest treffen voor de rest van de manschappen. Tegenwoordig wordt de term kwartiermaker veel geassocieerd met managementtaken en is een kwartiermaker in veel gevallen een manager. De kwartiermaker (manager) van tegenwoordig hoeft geen voorbereidingen te treffen voor de komst van militairen maar moet gezien worden als een belangrijke manager, die de taak heeft om voorverkenning uit te voeren voor een bepaalde organisatie. Deze voorverkenning kan bijvoorbeeld bestaan uit het overleggen met andere partijen met betrekking tot deals of een mogelijke partnership. De werkzaamheden van een kwartiermaker zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het de kwartiermaker is die kennis maakt met nieuwe organisaties of afdelingen namens de organisatie waarvoor de kwartiermaker werkzaam is. Het is voor organisaties die met veranderingen te maken krijgen erg belangrijk om deze veranderingen op de juiste en beste manier in te zetten, zodat de veranderingen soepel doorgevoerd kunnen worden. Het beroep kwartiermaker moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een kwartiermaker overal werkzaam kan zijn en met verschillende soorten veranderingen te maken krijgt. Een kwartiermaker wordt dus op pad gestuurd om te overleggen met mogelijke nieuwe partijen, voordat de rest van de manschappen (medewerkers) ingeschakeld wordt. Naast het overleggen is de kwartiermaker meestal verantwoordelijk voor het treffen van de benodigde voorbereidingen, het duidelijk vaststellen van het doel, het bedenken van de strategie, het opstellen van de planning en de eventuele werkverdeling.

Het beroep kwartiermaker heeft dus alles met voorverkenning en verandering te maken. Een meer moderne benaming voor kwartiermaker kan ook zijn bedrijfsadviseur. Een bedrijfsadviseur is ook verantwoordelijk voor het analyseren en onderzoeken van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken. In de praktijk is het dus denkbaar dat een kwartiermaker aangemerkt kan worden als bedrijfsadviseur. Een bedrijfsadviseur kan complexe veranderingen niet op de juiste manier analyseren en doorvoeren zonder voorverkenning. Zoals eerder omschreven moet het beroep kwartiermaker vrij algemeen gezien worden. Het is niet zo dat je als kwartiermaker alleen met andere organisaties te maken krijgt. Een kwartiermaker kan ook intern werkzaam zijn om verschillende afdelingen samen te voegen. Het samenvoegen van verschillende afdelingen vooraf aan een reorganisatie kan zeer complex zijn. Dit is het geval, omdat binnen grotere organisaties lang niet alle medewerkers precies weten welke werkzaamheden binnen andere afdelingen uitgevoerd worden. Daarnaast kan het bijvoorbeeld gaan om verschillende computersystemen, die samengevoegd moeten worden. In dat geval zal je als kwartiermaker veel te maken hebben met de interne systeembeheerders en systeemontwikkelaars. Het is dus de kwartiermaker die alle voorverkenning uitvoert, om mogelijke problemen binnen de organisatie te voorkomen. In de meeste gevallen heeft de kwartiermaker ook te maken met een projectleider. In sommige gevallen kan een kwartiermaker ook aangemerkt worden als stafmedewerker.

Wat is een kwartiermaker?

Een kwartiermaker is dus een persoon die verantwoordelijk is voor het opzetten en organiseren van een nieuw project, programma of organisatie. Het is iemand die de taak krijgt om de basis te leggen, de benodigde voorbereidingen te treffen en de juiste structuur op te zetten voordat het project of programma van start gaat. De rol van een kwartiermaker kan verschillende aspecten omvatten, afhankelijk van de specifieke context en het doel van het project. Over het algemeen omvatten de verantwoordelijkheden van een kwartiermaker:

 • Strategische planning: De kwartiermaker analyseert de doelstellingen en vereisten van het project en ontwikkelt een strategisch plan om deze doelstellingen te bereiken. Ze bepalen de koers en richting van het project en stellen de benodigde stappen en mijlpalen vast.
 • Organisatie en structuur: De kwartiermaker is verantwoordelijk voor het opzetten van de organisatiestructuur van het project of programma. Dit omvat het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden, het samenstellen van het team en het creëren van de juiste werkprocessen en procedures.
 • Stakeholdermanagement: De kwartiermaker identificeert de belanghebbenden die betrokken zijn bij het project en zorgt voor een effectieve communicatie en samenwerking met hen. Ze kunnen bijvoorbeeld contact leggen met relevante belanghebbenden, zoals externe partners, overheidsinstanties of andere interne afdelingen.
 • Ressource management: De kwartiermaker is verantwoordelijk voor het identificeren en beheren van de benodigde middelen voor het project. Dit omvat het toewijzen van budgetten, het verkrijgen van de juiste faciliteiten en het zorgen voor voldoende personeel en expertise.
 • Risicobeheer: De kwartiermaker identificeert potentiële risico's en uitdagingen die het project kunnen beïnvloeden en ontwikkelt strategieën om deze risico's te minimaliseren of te beheersen. Ze bewaken de voortgang van het project en nemen indien nodig corrigerende maatregelen.
 • Opbouwen van relaties en netwerken: De kwartiermaker werkt aan het opbouwen van relaties met belanghebbenden, partners en andere relevante partijen. Ze kunnen bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten afsluiten, netwerken opbouwen in de branche en contacten leggen met potentiële samenwerkingspartners.

Kortom, een kwartiermaker is een persoon die de verantwoordelijkheid heeft om een nieuw project, programma of organisatie op te starten en te structureren, zodat het succesvol kan functioneren. Ze spelen een cruciale rol in de voorbereidingsfase en leggen de basis voor een soepele uitvoering van het project.

Onderzoekswerkzaamheden

Een kwartiermaker kan vandaag de dag ook vergeleken worden met een verandermanager of change manager, die verantwoordelijk is voor veranderingsmanagement. Het vroegtijdig verzamelen van alle belangrijke informatie is voor organisaties erg belangrijk om veranderingen soepel door te kunnen voeren. De kwartiermaker zal dus andere bedrijven of afdelingen bezoeken om alle mogelijke pijnpunten te verzamelen zodat deze weggewerkt kunnen worden door de change manager. Het vooruitlopen binnen organisaties is erg belangrijk, omdat er sprake moet zijn van verbinding na de verandering. Wanneer organisaties te maken krijgen met veranderingen zal er dus informatie verzameld moeten worden om deze verandering succesvol te laten zijn. Veranderingen binnen organisaties kunnen zeer complex zijn en moeten op een goede manier doorgevoerd worden om problemen te voorkomen. Een kwartiermaker is dus een soort verkenner die gaat verkennen wat de mogelijke veranderingen gaan inhouden voor de organisatie. Een kwartiermaker kan vaak aangemerkt worden als troubleshooter.

Kwartiermaker betekenis in het kort

Een kwartiermaker is iemand die verantwoordelijk is voor het opzetten en organiseren van een nieuw project, programma of organisatie. Ze leggen de basis, ontwikkelen strategische plannen, beheren middelen, bouwen relaties op en zorgen voor een effectieve structuur voordat het project van start gaat. Het doel van een kwartiermaker is om een solide basis te leggen voor het succesvol implementeren en uitvoeren van het project.

Taken als kwartiermaker:

 • Het aansturen van medewerkers.
 • Het afwegen van verschillende belangen.
 • Het analyseren van mogelijke problemen.
 • Het coördineren van werkzaamheden.
 • Het overleggen met managers en de directie.
 • Het samenbrengen van partijen.
 • Het uitwerken van ideeën.
 • Het voorverkennen van organisaties en/of afdelingen.

Wat doet een kwartiermaker:

Kwartiermaker provincie Drenthe:

Opleidingen tot kwartiermaker

Er bestaan enkele opleidingen tot kwartiermaker. De term kwartiermaker komt oorspronkelijk uit het leger en is tegenwoordig overgenomen door het bedrijfsleven. Een kwartiermaker is in veel gevallen een manager met een afgeronde hbo-opleiding, zoals de hbo-opleiding Business Management. De functie kwartiermaker betreft in de meeste gevallen een tijdelijke functie. Er zijn verschillende managers die kunnen werken als kwartiermaker. Dit betreft over het algemeen wel managers die actief zijn binnen het hogere management. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er, dan is het belangrijk om een eigen boekhouding op te zetten. Dit kan je eenvoudig doen met behulp van een goed boekhoudpakket.

Bedrijven waar een kwartiermaker werkzaam kan zijn

Als manager kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. De meeste grotere bedrijven, instellingen en overheden hebben diverse managers aangesteld om te managen. Daarnaast zijn er managers te vinden die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn en zich gespecialiseerd hebben tot kwartiermaker. Het is ook denkbaar dat bedrijven en organisaties gebruik zullen maken van een consultant of interim-manager. Dit is het geval, omdat het meestal om gevoelige en complex werkzaamheden gaat.

Competenties kwartiermaker

De competenties waarover een kwartier moet beschikken kunnen verschillen per kwartiermaker, maar over het algemeen zal een kwartiermaker over goede managementkwaliteiten moeten beschikken. Ook het netwerken en onderhandelen zijn aan te merken als belangrijke competenties. In zijn algemeenheid is ook communicatie aan te merken als belangrijke competentie. Daarnaast kan het zo zijn dat een kwartiermaker aangemerkt kan worden als inspirator. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, zelfstandigheid, samenwerken, energie, doorzettingsvermogen, overtuigingskracht, plannen, organiseren en luisteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kwartiermaker

Het arbeidsmarktperspectief van een kwartiermaker is niet zomaar aan te geven, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast moet het werken als kwartiermaker in veel gevallen aangemerkt worden als aanvullende werkzaamheden. Het is wel zo dat niet iedere manager zomaar werkzaam kan zijn als kwartiermaker. Een kwartiermaker is over het algemeen een manager die beschikt over veel ervaring en kennis. De doorgroeimogelijkheden van een kwartiermaker zijn ook niet zomaar aan te geven, omdat dit verschillende managers kan betreffen. In het algemeen kan het doorgroeien gezien worden als het verkrijgen van een hogere managementfunctie binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kwartiermaker

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je als manager voor verschillende bedrijven, organisaties of overheden werkzaam kunt zijn. Het salaris als manager is sterk afhankelijk van je specifieke taken en verantwoordelijkheden. Een manager in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 4000 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Het salaris als manager kan wel enorm verschillen tussen het middenmanagement en hoger management.

Read this information on Quartermaster in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Quartiermeister auf Deutsch.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Kwartiermaker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kwartiermaker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl