Machinist grondverzet

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep machinist grondverzet
Wat doet een machinist grondverzet
Verschillende grondverzetmachines
Wat is grond-, weg- en waterbouw
Wat is grondverzet
Grondvervuiling voorkomen
Werkzaamheden machinist grondverzet:
Film: machinist grondverzet:
Film: machinist grondverzetmachines:
Opleidingen tot machinist grondverzet
Bedrijven waar een machinist grondverzet werkzaam kan zijn
Competenties machinist grondverzet
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als machinist grondverzet
Arbeidsvoorwaarden en salaris machinist grondverzet
Eigen bedrijf starten als Machinist grondverzet
Boekhoudprogramma vergelijken Machinist grondverzet

Beroep machinist grondverzet

Een machinist grondverzet is een civiele vakman die verantwoordelijk is voor het verzetten van grond door middel van grondverzetmachines. Een machinist grondverzet kan verschillende grondverzetmachines besturen, zoals een graafmachine of een wiellaadschop om grond te verzetten. Het verzetten van grond kan om verschillende redenen nodig zijn, zoals bij het aanleggen van wegen, bij het aanleggen of verhogen van dijken of bij algemene bouwwerkzaamheden. Afhankelijk van het project kan het nodig zijn om veel grond aan te voeren of juist af te voeren. Grondverzet werkzaamheden komen eigenlijk overal voor, zoals bij een mogelijke tanksanering of als een aannemer een huis met kelder gaat bouwen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een machinist grondverzet het beste omschrijven als het bouwrijp maken van terreinen door het verplaatsen van grond. Over het algemeen zal een machinist grondverzet werkzaam zijn binnen de grond-, weg- en waterbouw, waarbinnen grondverzet veel voorkomt op verschillende manieren. Daarnaast kan een machinist grondverzet voor andere bedrijven werkzaam zijn, die te maken hebben met grondverzet. Grondverzet is een ruim begrip, wat in de praktijk op veel verschillende manieren voorkomt. Het is mogelijk dat een machinist grondverzet ook verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden, omdat lang niet alle grondverzet werkzaamheden gezien kunnen worden als fulltime werkzaamheden. Dit is vaak het geval als een machinist grondverzet niet werkzaam is binnen de grond-, weg- en waterbouw. Het beroep machinist grondverzet moet verder dus wel vrij algemeen gezien worden, omdat er veel verschillende vaklieden te bedenken zijn, die werkzaam zijn als machinist grondverzet. Het beroep machinist grondverzet heeft een grote aantrekkingskracht op mensen, omdat je werkzaam bent met grote machines. Het veilig en secuur werken is belangrijk als machinist grondverzet omdat ongelukken voorkomen moeten worden. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen het grondverzet.

Wat doet een machinist grondverzet

Als machinist grondverzet kan je dus voor verschillende grondverzetbedrijven werkzaam zijn, die ook voor een groot deel de soort werkzaamheden van een machinist grondverzet zullen bepalen. Denk bijvoorbeeld aan civiele aannemersbedrijven, hoveniersbedrijven, stratenmakersbedrijven of aan algemene loonbedrijven, die bijvoorbeeld voor boeren en aannemers werkzaam zijn. Een machinist grondverzet kan voor verschillende werkzaamheden ingezet worden, wat afhankelijk is van het bedrijf waar de machinist grondverzet werkzaam is. Zo is het bij nieuwbouwwijken vaak nodig om grond af te voeren en aan te voeren, voordat een aannemer zijn werkzaamheden kan gaan beginnen. Bij nieuwbouwwijken is het gebruikelijk dat de infrastructuur, zoals de riolering en de kabels, al aangelegd zijn voordat de aannemer zal beginnen met het bouwen. Ook is het vaak nodig om de bouwput uit te graven voor de aannemer, zodat deze met de fundering kan gaan starten.

Verschillende grondverzetmachines

Zoals eerder omschreven kan een machinist grondverzet werkzaam zijn met verschillende grondverzetmachines, zoals een shovel, mobiele kraan of een minikraan. Bij grote infrastructuurprojecten, zoals het aanleggen van een nieuwe snelweg, is er vaak veel grond nodig en zijn er vaak veel kranen en shovels aan het werk om al de grond te kunnen verwerken. Maar ook voor kleine klussen zijn mobiele kranen en andere machines tegenwoordig onmisbaar, zoals wanneer een hovenier een tuin moet leeghalen om een andere inrichting te kunnen maken. Het omtrekken van struiken en bomen wordt een stuk makkelijker voor de hovenier als er een goede kraanmachinist aanwezig is met een kraan.

Wat is grond-, weg- en waterbouw

Grond-, weg- en waterbouw (GWW) heeft betrekking op alle werkzaamheden die te maken hebben met de civiele techniek. Binnen de civiele techniek vallen alle bouwwerkzaamheden met betrekking tot de infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van dijken, aan het bouwen van bruggen en aan het aanleggen van kanalen. Ook het onderhouden van rivieren en kanalen door het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is een onderdeel van de civiele techniek. In dat geval spreekt men ook wel van waterbouw. In dat opzicht kan een machinist grondverzet ook gezien worden als soort baggermeester. Een baggermeester is ook verantwoordelijk voor het verplaatsen van grond. Een belangrijke aanvulling hierop is dat een baggermeester meestal te maken heeft met een combinatie van grond en afvalstoffen. Een andere benaming hiervoor is ook wel slib. Als een machinist grondverzet verantwoordelijk is voor het verwerken van opgespoten zand kan ook de benaming stortwerker van toepassing zijn.

Wat is grondverzet

Grondverzet is de hoeveelheid grond die verplaatst moet worden. Dit kan uitgraven van grond betreffen of een ophoging van grond die weg moet. Bij praktisch alle bouwprojecten moet wel grond verplaatst worden. Is het niet voor een fundering van een huis dan wel weer voor een viaduct. Er zijn in Nederland dan ook heel wat bedrijven actief in het grondverzet. Het vervoeren van grond kan om veel verschillende redenen nodig zijn. De ene keer is de grond vervuild en moet deze afgevoerd worden en de andere keer moet er een kelder gebouwd worden door een aannemer. Het vervoeren van grond kan dus om verschillende redenen nodig zijn. Vaak zijn er strenge regels aan verbonden om grond te mogen vervoeren. Wat deze regels precies zijn, is vaak afhankelijk van de locatie en de hoeveelheden grond die afgevoerd moeten worden. Een gemeente kan bijvoorbeeld eisen dat bouwers een schoongrondverklaring kunnen overleggen voordat ze grond mogen vervoeren. Er kan sprake zijn van schone-grond, licht verontreinigde grond en van ernstig verontreinigde grond. Voor iedere grondsoort zullen er andere regels gelden.

Grondvervuiling voorkomen

Tegenwoordig is ook het gebruik van percelen aan strenge regels verbonden om grondvervuiling tegen te gaan en om vervuilers aan te kunnen pakken. Zo kunnen bedrijfsactiviteiten aanleiding zijn om een zogenaamde nulmeting op te leveren aan de gemeente. Deze nulmeting moet in de meeste gevallen gedaan worden als het om bodem bedreigende activiteiten gaat, zoals een garagebedrijf. Op deze manier is vast te stellen wat de toestand is aan het begin van de activiteiten. Als het garagebedrijf dan stopt met de activiteiten zal deze een eindmeting moeten overhandigen aan de gemeente. Op dat moment kan de gemeente dus zien of de bodem verontreinigd is en in welke mate dat is. Zo is het makkelijker om vervuilers aan te pakken. Het nalaten van de nulmeting of eindmeting is in Nederland een economisch delict. Vooral bij vervuilde locaties die afgegraven worden is er tegenwoordig strenge controle vanuit de gemeente en/of de provincie. Alle vrachtwagens die wegrijden worden gewogen en vastgelegd in documenten. Ook worden ze gecontroleerd op de eindlocatie zodat de bevoegde instantie zeker weet dat alle grond netjes verwerkt wordt.

Werkzaamheden machinist grondverzet:

  • Het graven van sleuven, bouwputten en sloten.
  • Het afwerken van taluds en sloten.
  • Het aanwerken van grond langs funderingen.
  • Het egaliseren van een terrein.
  • Het uitbaggeren van sloten.

Film: machinist grondverzet:

Film: machinist grondverzetmachines:

Opleidingen tot machinist grondverzet

Wie een carrière ambieert als machinist grondverzet kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding machinist grondverzet op niveau drie. De Mbo-opleiding machinist grondverzet zal over het algemeen twee tot drie jaar in beslag nemen. In de meeste gevallen zullen leerling-machinisten grondverzet een praktijkgerichte opleiding volgen, waarbinnen je vier dagen in de week zal werken en één dag in de week theorieles zal volgen op school. Zoals eerder omschreven moet het beroep machinist grondverzet wel vrij algemeen gezien worden, omdat er als machinist grondverzet ook diverse specialisaties mogelijk zijn. Het werken op draglines, mobiele kranen, bulldozers of hydraulische graafmachines kan bijvoorbeeld niet zomaar met elkaar vergeleken worden. Tijdens de opleiding tot machinist grondverzet zal je over het algemeen veel zelfstandig werken, echter zal je wel onder begeleiding staan van een ervaren collega, die aangemerkt kan worden als leermeester. Tijdens de opleiding tot machinist grondverzet is er niet alleen aandacht voor grondverzet, omdat ook het kunnen onderhouden van mobiele werktuigen belangrijk is. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een machinist grondverzet werkzaam kan zijn

Een machinist grondverzet kan voor uiteenlopende bedrijven werkzaam zijn op verschillende manieren. Denk hierbij aan aannemersbedrijven, wegenbouwbedrijven, stratenmakersbedrijven, hoveniersbedrijven of aan loonbedrijven. Daarnaast kan een machinist grondverzet in sommige gevallen aangemerkt worden als allround vakman grond-, weg- en waterbouw. In dat geval kan een machinist grondverzet wellicht ook aangemerkt worden als kabel- en buizenlegger, grondwerker en als waterbouwer. Zoals eerder omschreven komt het beroep machinist grondverzet in de praktijk op verschillende manieren voor. Lang niet alle machinisten grondverzet kunnen aangemerkt worden als fulltime machinist grondverzet.

Competenties machinist grondverzet

De belangrijkste competentie van een machinist grondverzet is de algemene veiligheid, omdat grondverzetmachines potentieel gevaarlijke machines kunnen zijn. Daarnaast moet schade aan grondverzetmachines door ongelukken voorkomen worden, omdat grondverzetmachines over het algemeen kostbare machines zijn. Met andere woorden moet een machinist grondverzet beschikken over een professionele werkhouding. Daarnaast moet een machinist grondverzet aangemerkt kunnen worden als allround technicus en monteur, omdat het onderhouden van grondverzetmachines tot de verantwoordelijkheden kan behoren. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je als machinist grondverzet in veel gevallen te maken heeft met diverse collega's. Algemeen belangrijke woorden voor een machinist grondverzet zijn passie, vakmanschap, energie, motivatie, zelfstandigheid, samenwerken, doorzettingsvermogen, presteren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als machinist grondverzet

Het arbeidsmarktperspectief van een machinist grondverzet is over het algemeen goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. Daarnaast kan je als machinist grondverzet werkzaam zijn voor uiteenlopende bedrijven, waardoor het verkrijgen van werk in de meeste gevallen geen enkel probleem is. Wel komt het beroep machinist grondverzet in de praktijk op verschillende manieren voor. Het is denkbaar dat je binnen bepaalde bedrijven ook verantwoordelijk bent voor andere werkzaamheden. Met andere woorden kan het ook belangrijk zijn dat je beschikt over andere kennis en/of opleidingen. De doorgroeimogelijkheden van een machinist grondverzet zijn over het algemeen beperkt. Wel is het denkbaar dat een machinist grondverzet kan fungeren als tijdelijke assistent-uitvoerder of als ploegbaas. Dit kan echter verschillen per opdracht en soort werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris machinist grondverzet

Als machinist in het grondverzet zal je afhankelijk van je leeftijd en ervaring in loondienst tussen de 1700 en 2600 euro bruto per maand verdienen. Als zelfstandig ondernemer kunnen we geen inschatting maken, omdat het beroep niet veel voorkomt als zelfstandig ondernemer.

Eigen bedrijf starten als Machinist grondverzet

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Machinist grondverzet, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Machinist grondverzet

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Machinist grondverzet bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Machinist grondverzet.

Mijnzzp.nl