Bodemonderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bodemonderzoeker onderzoekt de bodemkwaliteit, wat om verschillende redenen nodig kan zijn. Meestal heeft een bodemonderzoek betrekking op een aanvraag van een bouwvergunning of een milieuvergunning. Daarnaast kan een bodemonderzoek uitgevoerd worden als een gemeente of provincie een vermoeden heeft van bodemvervuiling, of als een gemeente betrokken is bij grondverkaveling. Een andere benaming voor een bodemonderzoeker is milieukundig bodemonderzoeker. Een andere benaming voor een bodemonderzoek is weer milieuhygiënisch bodemonderzoek. Binnen Nederland  kennen we de wet bodembescherming, waarbinnen de regelgeving is vastgelegd die betrekking heeft op de bodem. Overigens bestaan er ook andere wetten die bepalen dat een een bodemonderzoek nodig kan zijn, zoals de wet milieubeheer en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Een bodemonderzoek hoeft niet alleen betrekking te hebben op mogelijke chemische vervuiling in de bodem. Ook andere stoffen in de bodem worden gezien als bodemvervuiling. Denk hierbij aan grote hoeveelheden puin of aan asbest in de grond. Daarnaast kan een bodemonderzoek betrekking hebben op grondwater en op bagger. Bodemonderzoek worden binnen Nederland vandaag de dag veel uitgevoerd, omdat het in veel gevallen verlicht is vanuit de overheid. Het is niet zo dat alle bodemonderzoeken automatisch heel uitgebreid zijn, omdat bodemonderzoeken op verschillende niveaus uitgevoerd kunnen worden door bodemonderzoekers. Daarnaast kan een bodemonderzoek belangrijk zijn om de huidige staat van de bodem vast te leggen, zonder dat er sprake is van bodemvervuiling of een vermoeden van bodemvervuiling.

Nulmeting en eindmeting

Een nulmeting noemt en ook wel een nulsituatie onderzoek, en een eindmeting een eindsituatie onderzoek. Een nulmeting geeft aan wat de staat van de bodem is, voordat er bepaalde activiteiten uitgevoerd gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan een garagehouder die op een bedrijfsperceel gaat sleutelen aan auto's. Vanuit de milieuvergunning is het belangrijk om te weten wat de staat van de bodem is bij aanvang van de activiteiten. Een nulmeting is dus belangrijk voor de gemeente, de gebruiker en de eigenaar van het perceel. Mocht de garagehouder de activiteiten stoppen dan zal er een eindmeting uitgevoerd worden door de bodemonderzoeker. Wanneer blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging is voor iedereen duidelijk wie daar verantwoordelijk voor is. Een eindmeting moet verplicht uitgevoerd worden als de activiteiten stoppen.

Stappenplan bodemonderzoek

Bodemonderzoeken worden over het algemeen in verschillende stappen uitgevoerd zoals een vooronderzoek, oriënterend onderzoek, aanvullend onderzoek en nader onderzoek. Binnen iedere fase van het onderzoek worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Het vooronderzoek en oriënterend onderzoek bestaan meestal uit het in kaart brengen van de geschiedenis van de betreffende locatie. Denk hierbij aan het raadplegen van kadastergegevens en het beperkt nemen van bodemmonsters. Het vooronderzoek is meer gericht op de activiteiten die er in het verleden plaatsgevonden hebben. Het aanvullende en nader onderzoek zijn meestal alleen nodig als gebleken is dat er daadwerkelijk sprake is van bodemverontreiniging.

Bodemsanering

In sommige gevallen is bodemsanering noodzakelijk omdat de grond vervuild is met giftige chemicaliën of andere bodemverontreiniging. Dit betreft in veel gevallen locaties waar vroeger vervuilende activiteiten plaatsgevonden hebben, zonder dat er nog echt sprake was van milieuregelgeving. Denk bijvoorbeeld aan een oude wasserettes die chemicaliën (schoonmaakmiddel) op de grond lieten wegspoelen of aan oude benzinepompen waar benzine en olie in de grond getrokken is. Deze verontreinigingen zijn meestal zo ernstig dat het nodig is om alle grond te vervangen door schone grond. Er bestaan nog steeds woonwijken waar vroeger milieuvervuilende activiteiten plaatsgevonden hebben. Deze woonwijken zijn dus gebouwd op vervuilde grond. In de meeste gevallen is de vervuiling niet heel ernstig, maar krijgen de bewoners wel te horen dat ze geen groente uit eigen tuin mogen eten.

Beroep bodemonderzoeker:

Laboratoriumtest bodemsanering:

Opleidingen tot bodemonderzoeker

Wie een carrière ambieert als bodemonderzoeker of milieukundige kan het beste de Hbo-opleiding Milieukunde volgen van ongeveer vier jaar. Tijdens de opleiding zal er onder andere aandacht zijn voor milieukunde, milieuzorg, natuur, milieutechnologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

Bedrijven waar een bodemonderzoeker werkzaam kan zijn

Als bodemonderzoeker ben je over het algemeen werkzaam voor een milieukundig adviesbureau. Met de afgeronde Hbo-opleiding Milieukunde kan je ook voor overheden werkzaam zijn als milieukundige.

Competenties bodemonderzoeker

Als bodemonderzoeker moet ben je een soort van speurneus en zal je over onderzoeksvaardigheden moeten beschikken. Natuurlijk ben je ook regelmatig werkzaam in het veld en zal je dus met verschillende mensen te maken krijgen. Goede communicatieve vaardigheden zijn dan ook belangrijk. Algemene belangrijke woorden zijn inzicht, presteren, nauwkeurigheid en onafhankelijkheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bodemonderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief als bodemonderzoeker is zeker goed te noemen, omdat je meestal bij verschillende soorten werkgevers aan het werk kan. Daarnaast heeft het milieu steeds meer aandacht van bedrijven en overheden en is het denkbaar dat er alleen maar meer arbeidsplekken bij zullen komen. De doorgroeimogelijkheden als bodemonderzoeker moeten gezien worden in het verder specialiseren op bepaalde vakgebieden of het verkrijgen van een leidinggevende functie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bodemonderzoeker

De arbeidsvoorwaarden als bodemonderzoeker zijn afhankelijk van de werkgever. Een bodemonderzoeker zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2300 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl