Bodemonderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep bodemonderzoeker
Wat doet een bodemonderzoeker
Verplichte nulmeting en eindmeting
Stappenplan bodemonderzoek
Bodemsanering
Film: baan als bodemonderzoeker:
Film: Werken als bodemonderzoeker:
Opleidingen tot bodemonderzoeker
Bedrijven waar een bodemonderzoeker werkzaam kan zijn
Competenties bodemonderzoeker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bodemonderzoeker
Arbeidsvoorwaarden en salaris bodemonderzoeker
Eigen bedrijf starten als Bodemonderzoeker
Boekhoudprogramma vergelijken Bodemonderzoeker

Beroep bodemonderzoeker

Een bodemonderzoeker onderzoekt de bodemkwaliteit, wat om verschillende redenen nodig kan zijn. Meestal heeft een bodemonderzoek betrekking op een aanvraag van een bouwvergunning of een milieuvergunning. Daarnaast kan een bodemonderzoek uitgevoerd worden als een gemeente of provincie een vermoeden heeft van bodemvervuiling, of als een gemeente betrokken is bij grondverkaveling. Een andere benaming voor een bodemonderzoeker is milieukundig bodemonderzoeker. Een andere benaming voor een bodemonderzoek is milieuhygiënisch bodemonderzoek. Binnen Nederland kennen we de wet bodembescherming, waarbinnen de regelgeving is vastgelegd die betrekking heeft op de bodem. Overigens bestaan er ook andere wetten die bepalen dat een bodemonderzoek nodig is, zoals de wet milieubeheer en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Als bodemonderzoeker ben je dus verantwoordelijk voor het lokaal onderzoeken van de bodem, wat om verschillende redenen nodig kan zijn. In de meeste gevallen worden bodemonderzoeken uitgevoerd om de kwaliteit van de bodem te kunnen bepalen. Vooral het bedrijfsleven heeft veel te maken met bodemonderzoekers. De werkzaamheden van een bodemonderzoeker bestaan meestal uit het nemen van monsters, die later in een laboratorium onderzocht zullen worden. Een bodemonderzoeker kan dus aangemerkt worden als een veldwerker. Een veldwerker is regelmatig op locatie werkzaam om monsters te kunnen nemen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan een bodemonderzoeker in sommige gevallen ook aangemerkt worden als laborant. Dit kan wel verschillen per bodemonderzoeker en soort bedrijf waarvoor een bodemonderzoeker werkzaam is. De werkzaamheden van een bodemonderzoeker hebben in de meeste gevallen te maken met mogelijke milieuvergunningen.

Wat doet een bodemonderzoeker

Een bodemonderzoek hoeft niet alleen betrekking te hebben op mogelijke chemische vervuiling in de bodem. Ook andere stoffen in de bodem worden gezien als bodemvervuiling. Denk hierbij aan grote hoeveelheden puin of aan asbest in de grond. Daarnaast kan een bodemonderzoek betrekking hebben op grondwater en op bagger. Bodemonderzoek worden binnen Nederland vandaag de dag veel uitgevoerd, omdat het in veel gevallen verlicht is vanuit de overheid. Het is niet zo dat alle bodemonderzoeken automatisch heel uitgebreid zijn, omdat bodemonderzoeken op verschillende niveaus uitgevoerd kunnen worden door bodemonderzoekers. Daarnaast kan een bodemonderzoek belangrijk zijn om de huidige staat van de bodem vast te leggen, zonder dat er sprake is van bodemvervuiling of een vermoeden van bodemvervuiling.

Verplichte nulmeting en eindmeting

Een nulmeting noemt en ook wel een nulsituatie onderzoek, en een eindmeting een eindsituatie-onderzoek. Een nulmeting geeft aan wat de staat van de bodem is, voordat er bepaalde activiteiten uitgevoerd gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan een garagehouder die op een bedrijfsperceel gaat sleutelen aan auto's. Vanuit de milieuvergunning is het belangrijk om te weten wat de staat van de bodem is bij aanvang van de activiteiten. Een nulmeting is dus belangrijk voor de gemeente, de gebruiker en de eigenaar van het perceel. Mocht de garagehouder de activiteiten stoppen dan zal er een eindmeting uitgevoerd worden door de bodemonderzoeker. Wanneer blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging is voor iedereen duidelijk wie daar verantwoordelijk voor is. Een eindmeting moet verplicht uitgevoerd worden als de activiteiten stoppen.

Stappenplan bodemonderzoek

Bodemonderzoeken worden over het algemeen in verschillende stappen uitgevoerd zoals een vooronderzoek, oriënterend onderzoek, aanvullend onderzoek en nader onderzoek. Binnen iedere fase van het onderzoek worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Het vooronderzoek en oriënterend onderzoek bestaan meestal uit het in kaart brengen van de geschiedenis van de betreffende locatie. Denk hierbij aan het raadplegen van kadastergegevens en het beperkt nemen van bodemmonsters. Het vooronderzoek is meer gericht op de activiteiten die er in het verleden plaatsgevonden hebben. Het aanvullende en nader onderzoek zijn meestal alleen nodig als gebleken is dat er daadwerkelijk sprake is van bodemverontreiniging.

Bodemsanering

In sommige gevallen is bodemsanering noodzakelijk omdat de grond vervuild is met giftige chemicaliën of andere bodemverontreiniging. Dit betreft in veel gevallen locaties waar vroeger vervuilende activiteiten plaatsgevonden hebben, zonder dat er nog echt sprake was van milieuregelgeving. Denk bijvoorbeeld aan een oude wasserettes die chemicaliën (schoonmaakmiddel) op de grond lieten wegspoelen of aan oude benzinepompen waar benzine en olie in de grond getrokken is. Deze verontreinigingen zijn meestal zo ernstig dat het nodig is om alle grond te vervangen door schone-grond. Er bestaan nog steeds woonwijken waar vroeger milieuvervuilende activiteiten plaatsgevonden hebben. Deze woonwijken zijn dus gebouwd op vervuilde grond. In de meeste gevallen is de vervuiling niet heel ernstig, maar krijgen de bewoners wel te horen dat ze geen groente uit eigen tuin mogen eten.

Film: baan als bodemonderzoeker:

Film: Werken als bodemonderzoeker:

Opleidingen tot bodemonderzoeker

Wie een carrière ambieert als bodemonderzoeker of milieukundige kan het beste de hbo-opleiding Milieukunde volgen van ongeveer vier jaar. Tijdens de opleiding zal er onder andere aandacht zijn voor milieukunde, milieuzorg, natuur, milieutechnologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Omdat het beroep bodemonderzoeker in de praktijk op verschillende manieren kan voorkomen kan ook een andere opleiding tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast worden er diverse externe opleidingen aangeboden als we spreken van milieukundig bodemonderzoek. Dit soort externe opleidingen zijn in de meeste gevallen zeer geschikt voor milieukundige veldwerkers. Zoals eerder omschreven hoeft een bodemonderzoek niet alle gevallen over een volwaardige hbo-opleiding te beschikken. Het beroep bodemonderzoeker komt in de praktijk op verschillende manieren voor. Een bodemonderzoeker kan op Mbo-niveau ook prima werkzaam zijn als veldwerker. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een bodemonderzoeker werkzaam kan zijn

Een bodemonderzoeker is over het algemeen werkzaam voor gespecialiseerde onderzoeksbureaus, die op verschillende manieren bodemonderzoek kunnen uitvoeren. Het is mogelijk dat een bodemonderzoeker ook aangemerkt kan worden als milieukundige. Als bodemonderzoek betrekking heeft op het onderzoeken van de vorming van de ondergrond spreek men over het algemeen eerder van een geoloog dan van een bodemonderzoeker. Omdat bodemonderzoek ook betrekking kan hebben op grondwater kan een bodemonderzoeker in sommige gevallen ook aangemerkt worden als hydroloog.

Competenties bodemonderzoeker

De competenties van een bodemonderzoeker zijn niet eenduidig aan te geven, omdat het beroep bodemonderzoeker in de praktijk op verschillende manieren voorkomt. Daarnaast komt het beroep bodemonderzoek voor op Mbo-niveau, hbo-niveau en op universitair niveau. In het algemeen is het zo dat een bodemonderzoeker moet beschikken over algemene onderzoeksvaardigheden. Omdat een bodemonderzoeker vaak in het veld werkzaam is moet een bodemonderzoeker ook beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Als een bodemonderzoeker te maken heeft met computers kan ook algemene ICT-kennis aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook technische kennis is over het algemeen belangrijk, omdat een bodemonderzoeker kan beschikken over een uitgebreide veldwerk-bus vol met apparatuur. Algemeen belangrijke woorden als bodemonderzoekers zijn inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid, zelfstandigheid en veiligheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bodemonderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief als bodemonderzoeker is zeker goed te noemen, omdat je meestal bij verschillende soorten werkgevers aan het werk kan. Daarnaast heeft het milieu steeds meer aandacht van bedrijven en overheden en is het denkbaar dat er alleen maar meer arbeidsplekken bij zullen komen. De doorgroeimogelijkheden als bodemonderzoeker moeten gezien worden in het verder specialiseren op bepaalde vakgebieden of het verkrijgen van een leidinggevende functie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bodemonderzoeker

De arbeidsvoorwaarden als bodemonderzoeker zijn afhankelijk van de werkgever. Een bodemonderzoeker zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2300 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Bodemonderzoeker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Bodemonderzoeker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Bodemonderzoeker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bodemonderzoeker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Bodemonderzoeker.

Mijnzzp.nl