Veldwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Veldwerker is een algemene benaming voor vaklieden die in het veld werkzaam zijn om bepaalde data te verzamelen. Een veldwerker werkt dan ook hoofdzakelijk in de buitendienst en niet op kantoor, zoals de binnendienst collega's van de veldwerker. De term “in het veld” geeft aan dat de mensen van de buitendienst op locatie aan het werk zijn. Veldwerkers komen in de praktijk op veel verschillende manieren voor, omdat het binnen redelijk veel branches belangrijk is dat er veldwerk uitgevoerd wordt om bepaalde informatie te kunnen verkrijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geologisch veldwerk, biologisch veldwerk, maatschappelijk veldwerk en aan kadastraal veldwerk. De benaming veldwerker heeft zelf geen betrekking op een specifiek beroep en moet gezien worden als een algemene term die toebehoort tot enkele specifieke beroepen zoals eerder aangegeven. Er zijn meer specifieke beroepen te bedenken die met veldwerk te maken hebben. Veldwerk moet niet gezien worden als het simpelweg buiten werken, omdat veldwerk betrekking heeft op vaklieden die bepaalde informatie moeten verzamelen in het veld. Een straatveger of parkeerwachter kan dan ook niet gezien worden als veldwerker. Een veldwerker is iemand die data aan het verzamelen is zodat de collega's van de binnendienst deze data kunnen verwerken in hun systemen. De term veldwerker heeft dus geen betrekking op een specifiek beroep.

Een veldwerker moet voor zijn of haar werkzaamheden dus het veld in om data te kunnen verzamelen. Zonder deze data kan het betreffende bedrijf geen juiste gegevens of data verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan verkeerstellers die op een kruispunt het aantal auto's tellen om de verkeersdrukte inzichtelijk te krijgen. Een ander voorbeeld kan weer zijn het opmeten van percelen ten behoeve van de woningbouw. Waar een veldwerker precies werkzaam is, en wat een veldwerker precies doet qua werkzaamheden is verder niet zomaar aan te geven, omdat veldwerk binnen verschillen beroepen erg belangrijk is. Daarnaast komt veldwerk op alle denkbare niveaus voor, van ongeschoolde arbeid tot wetenschappelijk niveau. Zoals eerder omschreven heeft veldwerk in alle gevallen wel betrekking op het verzamelen van bepaalde data, die op een later moment gebruikt wordt om bepaalde gegevens te kunnen verwerken op kantoor door de verzamelde gegevens te analyseren.

Maatschappelijk veldwerk

Onder maatschappelijk veldwerk verstaan men het verzamelen van data over bijvoorbeeld bepaalde groepen mensen in een woonwijk, het verzamelen van data op een werklocatie van mensen of het verzamelen van data met betrekking tot het aantal mensen dat een winkelcentrum bezoekt. In dit geval spreekt men ook wel van een socioloog die gespecialiseerd is in sociale wetenschappen.

Veldwerker bodem

Een veldwerker bodem is verantwoordelijk voor veldwerkzaamheden met betrekking tot het nemen van bodemmonsters en watermonsters. Het nemen van bodemmonsters kan om veel verschillende redenen nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mogelijke milieuverontreiniging die in kaart gebracht moet worden of aan de waterkwaliteit.

Geologisch en biologisch veldwerk

Geoloog en bioloog zijn beide beroepen die ook aangemerkt worden als veldwerker. Een geoloog heeft data nodig om de geologische geschiedenis van de bodem te kunnen bepalen en een bioloog heeft data nodig om inzichtelijk te krijgen hoe bijvoorbeeld planten zich voortplanten of hun voedsel opnemen.

Enquêteur

Een enquêteur die op straat of aan huis een enquête afneemt bij mensen om data te verzamelen kan ook aangemerkt worden als veldwerker. De verzamelde data van de straat zal later verwerkt worden op kantoor en dus is er sprake van een buitendienst medewerker die in het veld werkzaam is.

Grondonderzoek dijken:

Veldwerk van het Leger des Heils:

Opleidingen tot veldwerker

Er zijn geen passende voorbeelden te geven van geschikte opleidingen tot veldwerker, omdat het beroep veldwerker te algemeen is. Veldwerk is binnen verschillende sectoren erg belangrijk en kan betrekking hebben op veel verschillende vaklieden. Het simpel tellen van voertuigbewegingen in het verkeer kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek als veldwerker. Het beroep veldwerker komt dan ook voor als ongeschoolde arbeid tot aan volwaardige universitaire beroepen. Zie voor mogelijke opleidingen de meer specifieke beroepen.

Bedrijven waar een veldwerker werkzaam kan zijn

Een veldwerker is over het algemeen werkzaam voor een onderzoeksbureau of voor een adviesbureau. Eigenlijk kan een veldwerker overal wel werkzaam zijn, omdat een veldwerker bijvoorbeeld ook ingezet kan worden door een waterschap om dijkmetingen uit te voeren als dijkopzichter. In dat geval kan een veldwerker ook gezien worden als ambtenaar. Daarnaast is het goed denkbaar dat een veldwerker via een uitzendbureau werkzaam is. Zoals eerder omschreven kan het beroep veldwerker op alle niveaus voorkomen, omdat veldwerk op veel manieren voorkomt.

Competenties veldwerker

De competenties als veldwerker zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze nogal per beroep kunnen verschillen. In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat een veldwerker secuur zal moeten zijn om te kunnen werken als veldwerker. De verkregen data moet kloppen om de juiste gegevens te kunnen krijgen. Algemeen belangrijke woorden zijn doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, onderzoeken en resultaatgerichtheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als veldwerker

Er zijn geen voorbeelden te geven van het arbeidsmarktperspectief, omdat dit geheel afhankelijk is van het soort veldwerker. Het tellen van auto's is natuurlijk iets heel anders dan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. De doorgroeimogelijkheden zijn verder ook niet van toepassing omdat de term veldwerker te algemeen is. In veel gevallen zal het werken als veldwerker gezien moeten worden als een aanvulling op een andere beroep. Het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat kantoorpersoneel ook ingezet wordt als veldwerker als een organisatie behoefte heeft aan data. Het beroep veldwerker kan in lang niet alle gevallen gezien worden als een zelfstandig beroep.

Arbeidsvoorwaarden en salaris veldwerker

Er zijn voor dit beroep geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden en het salaris. Zie voor een salarisindicatie de meer specifieke beroepen.

Mijnzzp.nl