Enqueteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep enquêteur
Enquête gebruiken voor nieuwe inzichten
Wat doet een enquêteur?
Soorten enquêtes
Wat is een enquête?
Enquête welzijn huisdieren:
Enquête over Taxbus:
Opleidingen tot enquêteur
Bedrijven waar een enquêteur werkzaam kan zijn
Competenties enquêteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als enquêteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris enquêteur
Eigen bedrijf starten als Enqueteur
Boekhoudprogramma vergelijken Enqueteur

Beroep enquêteur

Een enquêteur is verantwoordelijk voor het afnemen van enquêtes, die meestal uitgevoerd worden voor externe bedrijven, overheden of onderzoeksinstellingen. Een enquête kan om verschillende redenen uitgevoerd worden, maar het doel zal altijd zijn het verkrijgen van informatie over een bepaalde dienst of product of het peilen van standpunten. Het uitvoeren van een enquête kan veel nuttige informatie boven water halen die op een andere manier niet snel te verkrijgen is. Een enquête kan algemeen uitgevoerd worden of specifiek op een bepaalde doelgroep zoals ouderen, alleenstaanden of bijvoorbeeld alleen op vrouwen. Een enquête hoeft zoals eerder omschreven niet alleen om diensten of producten te gaan, maar kan ook opiniepeilingen betreffen. Opiniepeilingen zijn gericht op de meningen van mensen en worden vaak ingezet door onderzoeksjournalisten die willen weten wat er precies onder het volk speelt op een bepaald punt. Ook opiniepeilingen kunnen algemeen gericht zijn of een bepaalde doelgroep gericht zijn. Een belangrijk kenmerk van een enquête is dat deze over het algemeen anoniem is en het resultaat van de enquête gezien moet worden als een gemiddelde uitkomst. Het beroep enquêteur moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een enquêteur op verschillende niveaus werkzaam kan zijn. Er bestaan verschillende soorten onderzoeken als enquêteur, die ook om verschillende opleidingsniveaus kunnen vragen. Het uitvoeren van enquêtes op wetenschappelijk niveau kan bijvoorbeeld alleen uitgevoerd worden door wetenschappers die beschikken over een universitaire studie. In veel gevallen is het afnemen van enquêtes voor organisaties belangrijk om aan waardevolle informatie of cijfers te komen. De verkregen losse data zal later verwerkt worden tot bruikbare informatie.

Enquête gebruiken voor nieuwe inzichten

Een enquête is nog steeds een populaire manier om informatie te verkrijgen en wordt dan ook nog steeds veel gebruikt door verschillende bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Een enquête zal in de meeste gevallen niet lang in beslag nemen, waardoor mensen snel bereid zijn om de diverse enquêtevragen te beantwoorden. De uitgebreidere enquêtevragen en dus lange enquêtes worden over het algemeen alleen uitgevoerd onder specifieke doelgroepen die bepaalde belangen kunnen hebben bij het invullen van een enquête. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gerichte enquête over het onderwijs, aan mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. Het heeft over het algemeen geen zin om deze specifieke enquêtes aan iedereen rond te sturen die verder niks met het onderwijs te maken hebben. Bij dit soort enquêtes is het dan ook belangrijk om de juiste doelgroep te selecteren en deze te benaderen om tot een goede en betrouwbare uitkomst te komen.

Wat doet een enquêteur?

Een enquêteur is dus iemand die verantwoordelijk is voor het verzamelen van informatie en gegevens door middel van enquêtes. Enquêtes zijn gestructureerde vragenlijsten die worden gebruikt om meningen, attitudes, gedragingen en demografische gegevens van mensen te verzamelen. De taken van een enquêteur kunnen verschillen afhankelijk van het specifieke werkgebied en de organisatie, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

  • Voorbereiding van de enquête: Een enquêteur werkt samen met opdrachtgevers, onderzoekers of projectmanagers om de doelstellingen van de enquête te begrijpen en de vragenlijst op te stellen. Ze kunnen betrokken zijn bij het bepalen van de doelgroep, het definiëren van de onderzoeksvragen en het kiezen van de juiste methodologie en technieken voor de enquête.
  • Gegevensverzameling: Een enquêteur voert enquêtes uit door middel van face-to-face-interviews, telefonische gesprekken, online-enquêtes of schriftelijke vragenlijsten. Ze benaderen individuen of respondenten die representatief zijn voor de doelgroep en vragen de vragen volgens de vooraf bepaalde methodologie. Ze kunnen ook follow-upvragen stellen om verduidelijking te krijgen of dieper in te gaan op specifieke onderwerpen.
  • Naleving van ethische richtlijnen: Een enquêteur zorgt ervoor dat ze de ethische richtlijnen volgen bij het verzamelen van gegevens. Ze waarborgen de privacy en vertrouwelijkheid van de respondenten, verkrijgen toestemming voor deelname aan de enquête en zorgen ervoor dat de gegevens op een veilige en betrouwbare manier worden behandeld.
  • Beheer van enquêteresultaten: Na het verzamelen van de gegevens zijn enquêteurs verantwoordelijk voor het nauwkeurig registreren en documenteren van de antwoorden. Ze controleren de volledigheid en consistentie van de gegevens en voeren kwaliteitscontroles uit om ervoor te zorgen dat de resultaten betrouwbaar en bruikbaar zijn voor analyse.
  • Communicatie en klantenservice: Een enquêteur kan te maken krijgen met vragen of feedback van respondenten tijdens het enquêteproces. Ze moeten in staat zijn om duidelijk en beleefd te communiceren, eventuele zorgen aan te pakken en de respondenten te ondersteunen tijdens het invullen van de enquête.
  • Rapportage en analyse: Na het verzamelen van de gegevens kunnen enquêteurs betrokken zijn bij de analyse en interpretatie ervan. Ze kunnen gegevens samenvatten, statistieken berekenen en trends en patronen identificeren op basis van de verzamelde informatie. Ze werken vaak samen met onderzoekers, data-analisten of projectmanagers om de resultaten te interpreteren en te rapporteren.

Het werk van een enquêteur is gericht op het verkrijgen van waardevolle gegevens en inzichten die kunnen worden gebruikt voor onderzoek, marktonderzoek, evaluatie van programma's of besluitvorming in verschillende gebieden. Ze moeten zorgvuldig en objectief te werk gaan om de kwaliteit van de verzamelde gegevens te waarborgen.

Soorten enquêtes

Een enquête kan op verschillende manieren uitgevoerd worden zoals mondeling, schriftelijk of via het internet en kan bestaan uit meerkeuzevragen, open vragen of een combinatie hiervan. Er bestaan verschillende niveaus enquêtes, zoals een enquête op laag niveau, middel niveau en op hoog niveau. Over het algemeen komt een enquête op het laagste niveau het meeste voor en deze kenmerkt zich door de anonimiteit van de enquête en de simpele opstelling van de vragenlijst. Een enquête op middel niveau is bijvoorbeeld een enquête waarbij de enquêteur op bezoek gaat om een persoonlijke afname te kunnen uitvoeren. Een enquête op hoog niveau moet gezien worden als een onderzoeksvorm. Een onderzoeksvorm kan weer betrekking hebben op het uitvoeren van een opinieonderzoek als opiniepeiler. Omdat enquêteurs redelijk vaak op straat werkzaam zijn kan de benaming veldwerker van toepassing zijn.

Wat is een enquête?

Over het algemeen spreekt men van een enquête wanneer deze op een brede manier uitgevoerd wordt om tot een betrouwbare uitkomst te komen. Het ondervragen van enkele mensen op straat naar hun mening kan niet aangemerkt worden als een enquête, omdat de uitkomst hiervan niet betrouwbaar te noemen is. Dit soort onderzoeken, die vaak door journalisten of verslaggevers uitgevoerd worden, zijn dus geen enquête te noemen, maar is feitelijk alleen de mening vragen van enkele mensen. Daarnaast kan het belangrijk zijn bij het uitvoeren van een enquête of opinie dat deze niet alleen bij een paalde doelgroep wordt afgenomen maar onder de gehele bevolking. Denk bijvoorbeeld aan gevoelige onderwerpen zoals wanneer het gaat over het eten van vlees. Het heeft natuurlijk geen zin om de enquête of opiniepeiling alleen uit te voeren bij vegetariërs en veganisten, omdat dan de uitkomst al vast zal staan en de enquête of de opiniepeiling niet betrouwbaar zal zijn.

Enquête welzijn huisdieren:

Enquête over Taxbus:

Opleidingen tot enquêteur

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep enquêteur via gewone scholen. Over het algemeen worden enquêteurs ingewerkt door meer ervaren medewerkers, die gezien moeten worden als leermeester. Over welk opleidingsniveau een enquêteur precies moet beschikken is lastig aan te geven. Dit kan variëren van Mbo-niveau tot universitair niveau omdat enquêtes op verschillende niveaus uitgevoerd kunnen worden. Echter zal een opleiding op Mbo-niveau in de meeste gevallen voldoende zijn om als enquêteur te kunnen werken. Zie voor meer informatie ook het beroep marktonderzoeker, dat veel raakvlakken heeft met het beroep enquêteur. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook zijn er voldoende enquête websites te vinden die een bepaalde vergoeding geven voor het deelnemen aan een enquête. Als je een eigen bedrijf wilt beginnen, is het belangrijk een goed boekhoudpakket te gebruiken. Een boekhoudprogramma zzp maakt het mogelijk de volledige administratie bij te houden.

Bedrijven waar een enquêteur werkzaam kan zijn

Een enquêteur kan voor diverse bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen werkzaam zijn. Daarnaast bestaan er specifieke enquêtebureaus die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van enquêtes. Ook kan een enquêteur werkzaam zijn voor de media, die wellicht meer gericht zijn op opiniepeilingen. Afhankelijk van de werkzaamheden kan het ook gaan om wetenschappers of om ervaringsdeskundige die beschikken over specifieke kennis.

Competenties enquêteur

De competenties waarover een enquêteur precies moet beschikken zijn lastig aan te geven, maar goede onderzoeksvaardigheden zijn als enquêteur natuurlijk niet onbelangrijk omdat het benaderen van de juiste doelgroep belangrijk is. Daarnaast zal een enquêteur communicatief gezien sterk onderlegd moeten zijn, omdat een enquêteur ook bij mensen thuis kan komen om enquêtes af te nemen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als enquêteur

Het arbeidsmarktperspectief voor het specifieke beroep enquêteur is niet heel groot te noemen, omdat hiervoor niet veel vacatures te vinden zijn. Over het algemeen zal een enquêteur een bredere opleiding genoten hebben en ook breder inzetbaat zijn voor werkgevers. Er bestaan geen echte doorgroeimogelijkheden voor het specifieke beroep enquêteur. Een leidinggevende functie behoort tot de mogelijkheden wanneer je over de juiste competenties en opleidingsniveau beschikt.

Arbeidsvoorwaarden en salaris enquêteur

Er zijn geen voorbeelden van specifieke arbeidsvoorwaarden te geven, omdat je als enquêteur voor uiteenlopende soorten werkgevers kan werken in verschillende branches. Wat een enquêteur precies zal verdienen hangt sterk af van het opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden. Een enquêteur die werkzaam is op Mbo-niveau zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2300 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een enquêteur met een hogere opleiding, zoals een hbo-opleiding, zal over het algemeen meer kunnen verdienen en heeft ook een breder takenpakket dan alleen het afnemen van enquêtes.

Eigen bedrijf starten als Enqueteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Enqueteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Enqueteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Enqueteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Enqueteur.

Mijnzzp.nl