Wetenschapper

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep wetenschapper
Wat doet een wetenschapper
Synoniemen voor "wetenschapper" zijn:
Wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Wat zijn biomedische wetenschappen?
Diverse taken als wetenschapper:
Film: wetenschapper
Film: wetenschap is belangrijk
Opleidingen tot wetenschapper
Bedrijven waar een wetenschapper werkzaam kan zijn
Competenties wetenschapper
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als wetenschapper
Arbeidsvoorwaarden en salaris wetenschapper
Eigen bedrijf starten als Wetenschapper
Boekhoudprogramma vergelijken Wetenschapper

Beroep wetenschapper

Een wetenschapper verricht beroepshalve wetenschappelijk werk als onderzoeker binnen een bepaald vakgebied. Er zijn verschillende benamingen in gebruik voor wetenschappers, variërend van professor tot geleerde en van hoogleraar tot doctorandus. Een wetenschapper houdt zich bezig met diverse werkzaamheden voor, tijdens en na het uitvoeren van een onderzoek. Belangrijke activiteiten van de wetenschapper zijn onder meer metingen doen en de registratie daarvan. Ook de combinatie waarnemen en experimenteren vallen onder de werkzaamheden van een wetenschapper. Dat geldt eveneens voor het ordenen en interpreteren van gegevens net als afleidingen samenstellen en voorspellingen doen. Hypothesevorming voor een onderzoek combineert met toetsing net als met evaluatie en planning. De resultaten van het onderzoek komen in aanmerking voor publicatie of presentatie. Dat is onder meer belangrijk als een wetenschapper een nieuwe ontdekking heeft gedaan. Wetenschappers houden zich dan ook concreet bezig met het centraal stellen van een probleem. Het doel is vervolgens antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag of het vinden van een oplossing. Een wetenschapper die wetenschappelijk onderzoek uitvoert, dient zich daarbij aan bepaalde regels te houden. Overigens is het beroep van wetenschapper ook breder te trekken naar het verrichten van taken die aan het onderwijs gerelateerd zijn. Een wetenschapper richt zich bij onderzoek bij wetenschappelijke onderwijsactiviteiten op een specifiek vakgebied. Zo zijn er wetenschappers in de biologie net als in de scheikunde, wiskunde en natuurkunde. Het beroep wetenschapper heeft op een specifieke wetenschap betrekking, zoals op het gebied van medische wetenschappen. Wetenschappers zijn maatschappelijk gezien erg belangrijk, omdat wetenschappers op een belangrijke manier bijdragen aan de algehele wetenschap en kennis van mensen.

Wat doet een wetenschapper

Er is voor het beroep van wetenschapper een onderscheid te maken tussen wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Bij wetenschappelijk onderwijs is er sprake van het volgen van een studie in het hoger onderwijs ofwel aan de universiteit. Bij wetenschappelijk onderzoek is er sprake van onderzoek dat aan de eigentijdse eisen voldoet van de wetenschap criteria. De controleerbaarheid gaat daarbij boven de juistheid. Een wetenschapper in spe volgt een specifieke opleiding aan de universiteit om als wetenschappelijk onderzoeker in het vakgebied aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld als arts-microbioloog om onderzoek uit te voeren naar het verbeteren van de patiëntenzorg. Of meer praktisch door laboratoriumonderzoek uit te voeren. Een arts-microbioloog is een wetenschapper die gespecialiseerd is in onder meer virussen, schimmels en bacteriën. Vaak is deze wetenschapper een persoon die ontdekt dat er een epidemie is.

Een wetenschapper is dus een onderzoeker die zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek, het vergaren van kennis en het ontwikkelen van nieuwe inzichten op een specifiek vakgebied. Het werk van een wetenschapper kan sterk variëren, afhankelijk van hun vakgebied en specialisatie, maar over het algemeen omvat het:

 • Onderzoek: Wetenschappers voeren onderzoek uit om nieuwe kennis te vergaren, bestaande theorieën te testen of nieuwe ideeën te ontwikkelen. Dit omvat het ontwerpen van experimenten, het verzamelen en analyseren van gegevens, het interpreteren van de resultaten en het trekken van conclusies.
 • Literatuurstudie: Wetenschappers bestuderen bestaande literatuur en onderzoeksartikelen om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen in hun vakgebied, om inspiratie op te doen voor hun eigen onderzoek en om hun bevindingen te contextualiseren binnen de bredere wetenschappelijke gemeenschap.
 • Hypothesen formuleren: Op basis van bestaande kennis en observaties formuleren wetenschappers hypotheses, die veronderstellingen of voorspellingen zijn die getest kunnen worden met behulp van onderzoeksmethoden.
 • Experimenten en data-analyse: Wetenschappers ontwerpen en voeren experimenten uit om hun hypotheses te testen. Ze verzamelen gegevens, gebruiken statistische en analytische technieken om de gegevens te analyseren en trekken conclusies op basis van hun bevindingen.
 • Publicatie: Wetenschappers schrijven onderzoeksartikelen en publiceren ze in wetenschappelijke tijdschriften om hun bevindingen te delen met de wetenschappelijke gemeenschap. Dit bevordert de verspreiding van kennis en stelt andere wetenschappers in staat om het werk te beoordelen, te repliceren en verder te bouwen op de bevindingen.
 • Samenwerking: Wetenschappers werken vaak samen met andere onderzoekers, zowel binnen hun eigen instelling als internationaal, om kennis uit te wisselen, onderzoek uit te voeren en gezamenlijke projecten te realiseren.

Het werk van wetenschappers draagt bij aan het vergroten van onze kennis en begrip van de wereld om ons heen. Ze spelen een cruciale rol in het bevorderen van wetenschappelijke vooruitgang, het oplossen van problemen, het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het verbeteren van ons begrip van natuurlijke fenomenen, gezondheid, technologie en vele andere aspecten van het leven. In het Engels wordt "wetenschapper" vertaald als "scientist"

Synoniemen voor "wetenschapper" zijn:

 • Geleerde.
 • Onderzoeker.
 • Academicus.
 • Expert.
 • Kenner.

Wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Een wetenschapper is of praktisch aan het werk, zoals in de functie van een arts, botanicus of bioloog of in de onderzoekswetenschap. Zo houdt een onderwijskundige zich bezig met het vakgebied van wetenschap in de onderwijskunde. Het doel van deze wetenschapper is om zich te richten op de ontwikkeling en ondersteuning van leerprocessen. In de praktijk kan een onderwijskundige zich met het onderwijsbeleid bezighouden en lesmateriaal ontwikkelen. Er zijn nog veel meer functies, waarin wetenschappers werkzaam zijn. Bijvoorbeeld als ingenieur net als levensmiddelentechnoloog of als farmacoloog. Er zijn dan ook allerlei organisaties die een relatie hebben met de wetenschapsontwikkeling. Dat geldt onder meer voor academische ziekenhuizen en universiteiten, maar ook voor onderzoeksinstituten en overheidsdiensten.

Wat zijn biomedische wetenschappen?

Biomedische wetenschappen is een multidisciplinair vakgebied dat zich richt op de studie van het menselijk lichaam, ziekten en de interactie tussen biologie, geneeskunde en wetenschap. Het combineert elementen van de biologie, scheikunde, anatomie, fysiologie en geneeskunde om inzicht te krijgen in de complexe processen die zich in het menselijk lichaam afspelen, evenals de oorzaken en behandelingen van ziekten. Biomedische wetenschappers zijn betrokken bij onderzoek naar de mechanismen van ziekten op moleculair, cellulair en orgaanniveau. Ze bestuderen de structuur en functie van het menselijk lichaam, en onderzoeken hoe biologische processen verstoord kunnen raken bij ziekten. Ze gebruiken verschillende onderzoeksmethoden en technologieën, zoals moleculaire biologie, genetica, biochemie, immunologie en beeldvormingstechnieken, om gegevens te verzamelen en te analyseren. De toepassingen van biomedische wetenschappen zijn breed en omvatten onder andere:

 • Ziekteonderzoek: Biomedische wetenschappers bestuderen de oorzaken en mechanismen van verschillende ziekten, zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen en infectieziekten. Ze identificeren biomarkers, genetische factoren en andere risicofactoren die verband houden met ziekteontwikkeling en progressie.
 • Geneesmiddelenontwikkeling: Biomedische wetenschappers zijn betrokken bij het ontwikkelen en testen van nieuwe geneesmiddelen en therapieën. Ze voeren preklinische studies uit om de effectiviteit en veiligheid van potentiële geneesmiddelen te evalueren en dragen bij aan het begrip van de werkingsmechanismen van geneesmiddelen op cellulair en moleculair niveau.
 • Diagnostiek: Biomedische wetenschappers zijn betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van diagnostische tests en technieken. Ze identificeren biomarkers en ontwikkelen methoden om ziekten vroegtijdig te detecteren, de ernst ervan te bepalen en de reactie op behandeling te volgen.
 • Biotechnologie: Biomedische wetenschappen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van biotechnologische toepassingen. Ze gebruiken technieken zoals genetische modificatie, celkweek en recombinant-DNA-technologie om nieuwe behandelingen, vaccins en diagnostische tools te ontwikkelen.
 • Onderwijs en onderzoek: Biomedische wetenschappers dragen bij aan het onderwijs en begeleiden studenten en onderzoekers in dit vakgebied. Ze kunnen werkzaam zijn aan universiteiten, onderzoeksinstellingen, farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen en medische centra.

Biomedische wetenschappen spelen een cruciale rol in het bevorderen van de gezondheid en het begrijpen van ziekten. Het multidisciplinaire karakter ervan maakt het mogelijk om verschillende aspecten van de biologie en geneeskunde te integreren en bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten en behandelingen voor diverse medische aandoeningen.

Diverse taken als wetenschapper:

 • Kennis duiden.
 • Data verzamelen.
 • Informatie structureren.
 • Hypothesen ontwikkelen.
 • Nieuwe onderzoekers opleiden.
 • Oplossing voor probleem zoeken.
 • Ontwikkelen van technieken en instrumenten.
 • Onderzoeksgegevens publiceren en presenteren.
 • Wetenschappelijke kennis toepassen voor gebruik door mensen.

Film: wetenschapper

Film: wetenschap is belangrijk

Opleidingen tot wetenschapper

Om wetenschapper te worden, is het nodig om een wetenschappelijke opleiding te volgen. Dat betekent het volgen van een opleiding aan de universiteit. Er zijn allerlei richtingen beschikbaar om een keuze uit te maken, maar er is wel sprake van een globale verdeling van vakgebieden. Zo is er sprake van wetenschap in algemene zin, technische zin en medische zin. Verder is er een onderscheid ten aanzien van de zuivere wetenschap en toegepaste wetenschap. Bij zuivere wetenschap richt de focus zich op het opdoen van nieuwe inzichten en kennis gedurende het onderwijstraject. Bij toegepaste wetenschap is de wetenschapper vooral gericht op probleemoplossingen. Er zijn in Nederland ruim vierhonderd wetenschappelijke opleidingen beschikbaar op meerdere vakgebieden. Bijvoorbeeld op het vakgebied onderwijs en opvoeding net als op het vakgebied techniek of taal en communicatie. Zo zijn er nog tal van andere vakgebieden om een opleiding tot wetenschapper te volgen. Recht en bestuur is daar een voorbeeld van net als gedrag, maatschappij en gezondheid of aarde en milieu net als economie en bedrijf. Er zijn veertien universiteiten in Nederland die wetenschappelijke opleidingen aanbieden. Om toegang te krijgen tot de universiteit is er een vooropleiding nodig, zoals een vwo-diploma of een hbo-propedeuse. Zo is het mogelijk om met een propedeuse van de hbo-opleiding pedagogiek door te stromen naar de wo-opleiding pedagogiek. Of om opgeleid te worden als wetenschapper aan de universiteit met een propedeuse van de hbo-opleiding fiscaal recht en economie. Als zzp wetenschapper is het ook belangrijk om de financiële administratie goed op te zetten. Dit kan gedaan worden met behulp van goede boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een wetenschapper werkzaam kan zijn

Een wetenschapper kan in allerlei bedrijven werkzaam zijn. Een wo-diploma biedt toegang tot wel duizend verschillende beroepen, variërend van accountant tot rechter. Of van belastinginspecteur tot psycholoog. Het is mogelijk om als wetenschapper werkzaam te zijn bij een commercieel bedrijf, zoals in de vorm van productmanager of als projectleider. Wetenschappers werken ook vaak in dienst van de overheid, bijvoorbeeld als het gaat om de functie van beleidsadviseur, zoals belastinginspecteurs en onderwijskundigen. Daarnaast zijn er wetenschappers die hun werk verrichten bij ziekenhuizen en bij onderwijsinstellingen. Een wetenschapper die als beleidsadviseur werkt, voeren onderzoek uit voor beleidsontwikkeling. Het bestaande beleid wordt onder de loep genomen en de gevolgen daarvan geëvalueerd om nieuw beleid te ontwikkelen. Een wetenschapper als beleidsmedewerker werkt vaak samen met verschillende partijen, zoals externe organisaties.

Competenties wetenschapper

Het is van belang dat een wetenschapper over bepaalde competenties beschikt om het beroep goed uit te voeren. Er zijn een aantal competenties die algemeen van aard zijn en per specifieke functie zijn er speciale skills nodig. Zo is het onder meer van belang dat een wetenschapper een onderzoekend karakter heeft met een nieuwsgierige houding. Ook communicatieve vaardigheden zijn van belang, zowel schriftelijk als mondeling. Daarnaast is het belangrijk om over het vermogen te beschikken om zelfstandig en samen te werken. Een kritische instelling is eveneens een competentie die belangrijk is voor de wetenschapper. Dat geldt eveneens voor een sterk analytisch vermogen. Als wetenschapper is het voor bepaalde functies nodig om over specifieke skills te beschikken. Bijvoorbeeld als arts-microbioloog die in een laboratorium werkt. Het hebben van feeling met werk in een laboratorium is dan zeker een vereiste. Ook de managementcompetenties komen dan van pas, net als de bereidheid om met andere disciplines samen te werken. Algemeen belangrijke woorden zijn inspiratie, motivatie, innovatie, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als wetenschapper

Een wetenschappelijke opleiding tot wetenschapper biedt uitstekende perspectieven op de arbeidsmarkt. Naast dat er sprake is van een opleiding in een specifiek vakgebied beschik je als wetenschapper over universitair denkniveau. Er zijn allerlei functies waar niet een specifieke vakopleiding voor wordt gevraagd, maar wel een universitair denkniveau. Dat betekent in de praktijk dat het aanbod met banen al veel groter is dan waar de wetenschapper specifiek voor is opgeleid. Bovendien zijn er verschillende instapmogelijkheden om verder te groeien. Bijvoorbeeld om van docent de overstap te maken naar hoogleraar of als wetenschapper door te groeien naar promovendus. Als promovendus schrijf je een proefschrift om tot de academische graad van doctor door te groeien. Een hoogleraar is aan de universiteit academisch docent in de hoogste rang of aan een academie of hogeschool. Een hoogleraar heeft als wetenschapper de verantwoordelijkheid om onderwijs te geven op het eigen vakgebied en voert ook onderzoek uit in het eigen vakgebied. Het is dus zowel met het arbeidsmarktperspectief als met de doorgroeimogelijkheden van een wetenschapper gunstig gesteld.

Arbeidsvoorwaarden en salaris wetenschapper

Er geldt voor het beroep van wetenschapper geen algemeen vastgesteld salaris. Dat is ook niet het geval als het om de arbeidsvoorwaarden gaat. Er zijn bijvoorbeeld verschillende cao’s voor uiteenlopende branches. Zo is er de cao van de Nederlandse Universiteiten die van toepassing is als een wetenschapper bij een onderzoeksinstituut van de KNAW werkt. Een wetenschapper in dienst van de Rijksoverheid valt onder de cao van de Rijksoverheid. Zo valt een promovendus in een salarisschaal op basis van de cao Nederlandse Universiteiten. Medisch specialisten vallen weer onder de cao Ziekenhuizen als het om de arbeidsvoorwaarden en het salaris gaat. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de wetenschapper zijn dan ook afhankelijk van de feitelijke functie en toegepaste cao. Een wetenschapper start met een bepaald salaris, maar de werkervaring en prestaties spelen daar wel een rol bij. Een wetenschapper met tien jaar werkervaring en wetenschappelijke onderzoeken achter de naam verdient meer dan een onderzoeker in opleiding.

Eigen bedrijf starten als Wetenschapper

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Wetenschapper, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Wetenschapper

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Wetenschapper bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Wetenschapper.

Mijnzzp.nl