Bestuurder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bestuurder is een persoon, die deel uitmaakt van een bestuur, wat betrekking kan hebben op het dagelijkse bestuur en het algemeen bestuur van een college, vereniging of stichting. Een bestuurder die deel uitmaakt van een bestuur beschikt over de formele bevoegdheid om beslissingen te mogen nemen, die de organisatie aangaan. Een bestuur bestaat uit verschillende bestuurders, zoals de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vicevoorzitter, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke taken binnen het bestuur. Bestuur komt binnen verschillende organisaties, bedrijven en instellingen voor, omdat ze alleen goed kunnen functioneren als ze gebruikmaken van een bestuur. De belangrijkste taak van het bestuur is het bewaken van de algemene belangen die de organisatie aangaan, zoals op financieel gebied, kwaliteitsbewaking en gestelde doelstellingen van de organisatie. De functie bestuurder moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een bestuurder verantwoordelijk kan zijn voor verschillende functies binnen het bestuur. Daarnaast kan een bestuurder over verschillende bevoegdheden beschikken afhankelijk van de bestuurder en het bestuur. Over het algemeen is het zo dat alleen het gezamenlijke bestuur over bestuursbevoegdheden beschikt. Met andere woorden is het zo dat bestuurders niet zelfstandig beslissingen mogen nemen zonder de goedkeuring van andere bestuurders. In alle gevallen maakt een bestuurder onderdeel uit van een college dat beschikt over formele bevoegdheid om te mogen besturen. Bevoegdheid houdt in dat bestuurders alleen handelingen mogen uitvoeren, die passen binnen het bestuur. De term bestuurder komt in de praktijk op verschillende manieren voor. Denk bijvoorbeeld aan de term regering, raad, directie, senaat, collegium presidium of gremium. Vanzelfsprekend beschikken deze verschillende bestuurders over verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Als bestuurder bestuur je samen met andere bestuurders en kan er sprake zijn van algemeen bestuurders zoals personeelsleden, aandeelhouders of clubleden wanneer het een sportvereniging betreft. Algemeen bestuurders hebben over het algemeen een controlerende functie met betrekking tot het dagelijkse bestuur. Een bestuur kan ook alleen bestaan uit het dagelijks bestuur wanneer het een kleine stichting betreft zoals een vereniging van eigenaren. Bestuurder is dus een algemene benaming voor mensen die onderdeel uitmaken van een bestuur. Zoals eerder omschreven bestaan er verschillende bestuurders die verantwoordelijk zijn voor specifieke taken binnen het bestuur. De voorzitter van het bestuur zit de vergaderingen voor, de penningmeester van het bestuur controleert de inkomsten en de uitgaven van het bestuur en de secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van de vergaderingen en de verslaglegging van de vergaderingen. Al deze verschillende bestuurders zijn dus op verschillende manieren verantwoordelijk voor het besturen van een organisatie.

Bestuur colleges en stichtingen

Colleges en stichtingen komen binnen verschillende soorten overheden, bedrijven en instellingen voor en kunnen over verschillende bevoegdheden beschikken, afhankelijk van de soort college of stichting. Een college heeft over het algemeen betrekking op een overheidsorgaan zoals het college van Burgemeester en Wethouders of bijvoorbeeld het college van Dijkgraaf en Heemraden die wettelijke bevoegdheden hebben namens de overheid. Wanneer het bestuur betreft op landelijk niveau spreekt men eerder van de regering of de overheid. Ministers en Staatssecretarissen zijn dan ook bestuurders van het hele land en beschikken over meer bevoegdheden dan andere colleges. Stichtingen zijn geen college, maar worden over het algemeen wel bestuurd door een bestuur. De besluiten binnen een stichting worden dus ook genomen door het bestuur. Maar deze besluiten hebben geen invloed op gewone burgers, zoals de besluiten van een college.

Verantwoordelijkheden bestuurder

Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het bestuur van een stichting, vereniging of college en zijn belast met bestuurlijke verantwoordelijkheden. Bestuurlijke verantwoordelijkheden hebben betrekking op het gehele bestuur en kunnen niet afgedaan worden door de melding dat de penningmeester bijvoorbeeld iets fout gedaan heeft als er problemen ontstaan. Bestuurders dragen ook collegiale verantwoordelijkheden als geheel (het bestuur). Het is daarom zo belangrijk dat het dagelijks bestuurd en het algemeen bestuur elkaar controleren omdat het gehele bestuur verantwoordelijk is.

Wat doet een bestuurder?

Een bestuurder is een persoon die verantwoordelijk is voor het leiden en beheren van een organisatie, zoals een bedrijf, een non-profitorganisatie of een overheidsinstantie. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een bestuurder kunnen variëren, afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie, maar over het algemeen omvatten ze:

  • Strategisch leiderschap: Een bestuurder is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische richting en langetermijndoelen van de organisatie. Ze ontwikkelen en implementeren strategieën om de visie en missie van de organisatie te realiseren.
  • Beleidsvorming: Bestuurders zijn betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van beleid binnen de organisatie. Ze nemen beslissingen over belangrijke kwesties, stellen richtlijnen en procedures op en zorgen voor naleving van wet- en regelgeving.
  • Financieel beheer: Een bestuurder houdt toezicht op het financiële beheer van de organisatie. Dit omvat het opstellen en beoordelen van budgetten, het monitoren van financiële prestaties, het nemen van beslissingen met betrekking tot investeringen en het waarborgen van financiële transparantie en verantwoording.
  • Toezicht en controle: Bestuurders hebben de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de activiteiten van de organisatie en ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de doelstellingen, regelgeving en beleidslijnen. Ze bewaken de prestaties, evalueren de effectiviteit van processen en procedures, en nemen corrigerende maatregelen indien nodig.
  • Vertegenwoordiging en relaties: Bestuurders vertegenwoordigen de organisatie naar externe belanghebbenden, zoals klanten, investeerders, partners en overheidsinstanties. Ze onderhouden relaties en netwerken, bevorderen samenwerkingen en bouwen aan het imago en de reputatie van de organisatie.
  • Personeelsbeheer: In veel gevallen is een bestuurder ook verantwoordelijk voor het beheer van het personeel van de organisatie. Dit omvat het werven en selecteren van medewerkers, het opstellen van arbeidsvoorwaarden, het bevorderen van een positieve werkcultuur, het stimuleren van professionele ontwikkeling en het oplossen van personeelsgerelateerde vraagstukken.

Het precieze takenpakket van een bestuurder kan verschillen afhankelijk van de organisatie en de specifieke context waarin ze werken. Over het algemeen hebben bestuurders echter de verantwoordelijkheid om de organisatie effectief en efficiënt te leiden, beslissingen te nemen die de groei en ontwikkeling bevorderen, en te zorgen voor goed toezicht.

Hoe werkt een democratie:

Opleidingen tot bestuurder

Er bestaan verschillende geschikte opleidingen als het aankomt op bestuur, zoals aan de Bestuursacademie Nederland. Welke opleiding het beste zal passen is persoonlijk omdat er verschillende soorten bestuur bestaan. Daarnaast zal het in lang niet alle gevallen nodig zijn om een bestuursopleiding te volgen, omdat dit afhankelijk is van het soort bestuur en de verantwoordelijkheden van het bestuur. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudpakket voor de zzp administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een bestuurder werkzaam kan zijn

Een bestuurder kan voor verschillende verenigingen, stichtingen, bedrijven of overheidsorganen werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan hobbyverenigingen, fondsenwervers, dierenstichtingen, scholen, sportverenigingen of aan grote bedrijven. De meeste bestuurders hebben naast hun bestuurswerkzaamheden ander werk. Lang niet alle bestuurders zijn beroepsmatig actief met hun bestuurswerkzaamheden. Dit kan wel per bestuur verschillen, omdat er veel verschillende bestuurders zijn. Het is niet zo dat een bestuurder automatisch aangemerkt kan worden als bestuurskundige.

Competenties bestuurder

De belangrijkste competentie van een bestuurder is integriteit en kennis van zaken. Daarnaast kan het nemen van besluiten gezien worden als belangrijke competentie, omdat de werkzaamheden van een bestuurder daar grotendeels om draaien. Omdat bestuurders niet alleen werken zul je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Een andere belangrijke competentie kan het netwerken zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, plannen, motivatie, samenwerken, luisteren, delegeren, beheer, controleren en passie. De verdere competenties van een bestuurder zijn niet zomaar aan te geven, omdat een bestuurder op alle niveaus werkzaam kan zijn. Het besturen van een kleine stichting kan niet zomaar vergeleken worden met het besturen van een internationale organisatie. Met andere woorden kan specifieke kennis belangrijk zijn als bestuurder.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bestuurder

Arbeidsmarktperspectief is niet echt van toepassing op een bestuurder omdat er veel verschillende soorten bestuurders bestaan. Het worden van een bestuurder is meestal afhankelijk van de soort werkzaamheden die iemand beroepsmatig of hobbymatig uitvoert. Daarnaast kan het gaan om volksvertegenwoordigers. De doorgroeimogelijkheden als bestuurder zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze geheel afhankelijk zijn van het soort bestuurder, opleidingen en competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bestuurder

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden omdat een bestuurder werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten verenigingen, stichtingen en colleges. Daarnaast kunnen de werkzaamheden van een bestuurder ook hobbymatig uitgevoerd worden. Het is ook niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep bestuurder omdat dit ook weer afhankelijk is van de soort werkzaamheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bestuurder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bestuurder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl