Wethouder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een wethouder is een openbaar bestuurder binnen een bepaalde Nederlandse gemeente. Gemeentes vallen binnen Nederland onder de derde bestuurslaag, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies. De functie wethouder kan vergeleken worden met de functie minister met het verschil dat een minister over veel meer bevoegdheden beschikt dan een wethouder. Wethouders worden binnen Nederland gekozen door de lokale gemeenteraad en samen met de gemeenteraad vormen ze het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur bestaat weer uit verschillende organen die bevoegd zijn om een gemeente te besturen. Het gemeentebestuur bestaat uit twee onderdelen, namelijk het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het dagelijkse bestuur van een gemeente bestaat uit de burgemeester en de wethouders die men samen het college van burgemeester en wethouders noemt. Een veel gebruikte afkorting hiervoor is college van B&W. Welke verantwoordelijkheden en taken een wethouder precies heeft kan verschillen per wethouder. Een wethouder kan verantwoordelijk zijn voor verschillende portefeuilles zoals Sociale Zaken & Onderwijs & Sport, Economische Zaken & Toerisme & Evenementen, Volkshuisvesting & Milieu & Ruimtelijke Ordening & Openbare Werken en Financiën & Personeel & Organisatie. Wanneer een wethouder een bestuurder is van een grotere gemeente kan een wethouder ook gebruik maken één of meerdere politiek assistenten die de wethouder extra ondersteunen. De werkzaamheden van een wethouder zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden. Een wethouder beschikt over een eigen portefeuille waarbinnen door de gemeenteraad precies is aangeven aan welke kaderstelling een wethouder zich moet houden.

Het dagelijkse bestuur van een gemeente bestaat uit de burgemeester en wethouders die als belangrijkste taak hebben het uitvoeren en voorbereiden van de besluiten van de gemeenteraad. Ook het zelfstandig uitvoeren van wetten en regelingen van het Rijk en de provincie behoort tot het takenpakket van het college. Het dagelijkse bestuur (het college van B&W) van een gemeente is ook eindverantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. De werkzaamheden van het college worden weer gecontroleerd door de gemeenteraad, waaraan het college verantwoording moet afleggen. De burgemeester is de voorzitter van het college en van de gemeenteraad.

Verschil gemeentebestuur en gemeenteraad

Het gemeentebestuur bestaat uit het bestuur van een gemeente dat betrekking heeft op de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De gemeenteraad bestaat uit verschillende raadsleden dat weer betrekking heeft op gekozen volksvertegenwoordigers. De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn het controleren van het gemeentebestuur en het vaststellen van wetten en andere reglementen. Het aantal raadsleden is weer afhankelijk van het aantal inwoners binnen de gemeente. Raadsleden worden iedere vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. De raadsleden maken onderdeel uit van het algemeen bestuur en het college van het dagelijks bestuur die samen het gemeentebestuur vormen. Wethouders mogen geen lid zijn van de gemeenteraad om belangenverstrengeling te voorkomen.

Wat doet een wethouder allemaal

Een wethouder is niet alleen een bestuurder binnen de gemeente ondanks dat dit wel een van de kerntaken is van een wethouder. Wethouders zijn ook verantwoordelijk voor meer algemene zaken binnen gemeentes, zoals het promoten van de gemeente, het verbinden van mensen en het behartigen van belangen van mensen, stichtingen, bedrijven en vrijwilligers. Welke taken een wethouders precies allemaal uitvoert is afhankelijk van de portefeuille van de wethouder. Over het algemeen kunnen we stellen dat een wethouder zich op verschillende manieren zal inzetten voor de gemeente en de inwoners.

Hoe kan je wethouder worden

Wethouders worden gekozen door de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezing. Het zijn de partijen die de kandidaat-wethouders aanleveren aan de voorzitter van de gemeenteraad, waarna de leden van de gemeenteraad stemmen over de voordracht. Het zijn ook de gemeenteraadsleden die bepalen welke portefeuille de wethouders precies krijgen.

Wat doet een wethouder:

Wethouder verkeer:

Opleidingen tot wethouder

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot wethouder. Een wethouder zal aangedragen worden door een politieke partij en gekozen worden door de gemeenteraad. Dit neemt natuurlijk niet weg dat van een wethouder wel verwacht mag worden dat deze over passende opleidingen en werkervaring beschikt. Daarnaast is het zo dat de meeste aanstaande wethouders wel over bestuurlijke ervaring beschikken, omdat ze bijvoorbeeld lid zijn van een partij. De opleidingseisen en verdere kwalificaties kunnen overigens wel erg verschillen per wethouder, omdat niet alle gemeentes even groot zijn, waarmee de zwaarte van de functie ook kan verschillen. Zie ook de handige boeken: openbaar bestuur, openbaarheid van bestuur, de ambtenaar in het openbaar bestuur, ICT en openbaar bestuur, duizend jaar openbaar bestuur in Nederland en valkuilen voor wethouders.

Bedrijven waar een wethouder werkzaam kan zijn

Een wethouder werkt niet voor bedrijven maar voor een gemeente. Het is niet ondenkbaar dat een wethouder ook nog een reguliere baan heeft, afhankelijk van de functie als wethouder.

Competenties wethouder

Als wethouder moet je over verschillende belangrijke competenties beschikken. Over het algemeen zijn motivatie en bestuurskunde aan te merken als belangrijke competenties. Daarnaast moet een wethouder precies weten hoe politiek werkt, dus politieke sensitiviteit is voor de wethouder erg belangrijk. In zijn algemeenheid moet een wethouder ook gezien kunnen worden als communicatieadviseur, omdat een wethouder met veel verschillende ambtenaren, burgers en volksvertegenwoordigster te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden als wethouder zijn sturend vermogen, samenwerken, resultaatgerichtheid, onderhandelen, inlevingsvermogen, overtuigingskracht, oordeelsvorming en analytisch vermogen. Ook het netwerken is voor de wethouder erg belangrijk te noemen. Als laatste is het niet onbelangrijk dat een wethouder over veel energie moet beschikken en dat een wethouder integer behoort te zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als wethouder

Arbeidsmarktperspectief als wethouder is niet echt van toepassing, omdat een wethouder gekozen zal worden. De doorgroeimogelijkheden als wethouder zijn sterk afhankelijk van de competenties van de wethouder en de eventueel behaalde resultaten als wethouder. Mogelijke doorgroeimogelijkheden zijn de functie staatssecretaris en de functie minister. Over het algemeen zal een wethouder eerder een reguliere baan zoeken.

Arbeidsvoorwaarden en salaris wethouder

De arbeidsvoorwaarden van een wethouder vallen onder de cao lonen overheid, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Wat een wethouder precies zal verdienen is lastig aan te geven omdat het salaris afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente. Een wethouder zal minimaal 4470 euro bruto per maand verdienen en maximaal 9818 euro bruto per maand. Daarnaast heeft een wethouder nog recht op bepaalde onkostenvergoedingen en bijzondere bezoldiging.

Mijnzzp.nl