Wethouder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een wethouder is een openbaar bestuurder binnen een Nederlandse gemeente. Gemeentes vallen binnen Nederland onder de derde bestuurslaag, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies. De functie wethouder kan vergeleken worden met de functie minister, met het verschil dat een minister over meer bevoegdheden beschikt dan een wethouder. Wethouders worden binnen Nederland gekozen door de lokale gemeenteraad en vormen samen met de gemeenteraad het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur bestaat uit twee onderdelen, namelijk het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het dagelijkse bestuur bestaat uit de burgemeester en de wethouders die men het college van burgemeester en wethouders noemt. Een veel gebruikte afkorting hiervoor is college van B&W. Het algemeen bestuur bestaat uit alle gemeenteraadsleden die onder andere verantwoordelijk zijn voor het controleren van het college van B&W. Welke verantwoordelijkheden en taken een wethouder heeft kan verschillen per wethouder. Een wethouder kan verantwoordelijk zijn voor verschillende portefeuilles, zoals Sociale Zaken, Economische Zaken, volkshuisvesting of Milieu & Ruimtelijke Ordening. Wanneer een wethouder een bestuurder is van een grotere gemeente kan een wethouder ook gebruikmaken één of meerdere politiek assistenten die de wethouder ondersteunen. De werkzaamheden van een wethouder zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het de wethouders zijn die nieuw beleid uitvoeren dat alle bewoners binnen een gemeente kan aangaan. Wethouders zijn politiek verantwoordelijk voor hun portefeuille. Wanneer een wethouder het vertrouwen kwijt is van de gemeenteraad zal een wethouder meestal moeten aftreden. Het is de gemeenteraad die zal vaststellen aan welke kaderstelling wethouders zich moeten houden. Binnen de gemeentewet is opgenomen over hoeveel wethouders een gemeente mag beschikken. Het minimumaantal wethouders binnen gemeentes is twee.

Een wethouder is dus een bestuurder die onderdeel uitmaakt van het college van B&W. Als wethouder vorm je samen met de burgemeester het dagelijks bestuur. De belangrijkste taken van het dagelijks bestuur zijn het voorbereiden van nieuwe besluiten en het uitvoeren van besluiten die genomen zijn door de gemeenteraad. Ook het zelfstandig uitvoeren van wetten en regelingen die door de Rijksoverheid en de provincie genomen zijn, behoort tot de werkzaamheden van het dagelijks bestuur. Het dagelijkse bestuur is ook eindverantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. De werkzaamheden van het college B&W worden gecontroleerd door de gemeenteraad, waaraan het college B&W verantwoording moet afleggen. De burgemeester is de voorzitter van het college B&W en is ook de voorzitter van de gemeenteraad. Als wethouder heb je een bijzondere functie, omdat de bestuurswerkzaamheden rechtstreeks invloed hebben op de burgers van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen of verhogen van de afvalstoffenheffingen, het mogelijke maken van subsidies voor mantelzorgers of aan het beheren van de algemene groenvoorzieningen binnen een gemeente. Omdat de meeste wethouders dicht bij de burger staan moet de functie wethouder niet onderschat worden. Denk bijvoorbeeld ook aan de gevolgen van impopulaire maatregelen.

Verschil gemeentebestuur en gemeenteraad

Het gemeentebestuur bestaat uit het bestuur van een gemeente, wat betrekking heeft op de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad, de voorzitter, de griffier en de penningmeester. De gemeenteraad bestaat weer uit verschillende gekozen volksvertegenwoordigers. De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn het controleren van het gemeentebestuur en het vaststellen van wetten en andere reglementen. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners binnen de gemeente. Raadsleden worden iedere vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. De raadsleden maken onderdeel uit van het algemeen bestuur en het college van het dagelijks bestuur, die samen het gemeentebestuur vormen. Net zo als binnen de landelijke politiek maken gemeenteraadsleden onderdeel uit van een politieke partij. Gemeenteraadsleden hebben dus ook te maken met een partijleider en fractievoorzitter die samen met de gemeenteraadsleden bepalen welke punten belangrijk zijn voor de partij. Wethouders mogen geen lid zijn van de gemeenteraad, om belangenverstrengeling te voorkomen.

Wat doet een wethouder allemaal

Een wethouder is niet alleen een bestuurder binnen de gemeente ondanks dat dit wel een van de kerntaken is van een wethouder. Wethouders zijn ook verantwoordelijk voor meer algemene zaken binnen gemeentes, zoals het promoten van de gemeente, het verbinden van mensen en het behartigen van belangen van mensen, stichtingen, bedrijven en vrijwilligers. Welke taken een wethouder precies allemaal uitvoert is afhankelijk van de portefeuille van de wethouder. Over het algemeen kunnen we stellen dat een wethouder zich op verschillende manieren zal inzetten voor de gemeente en de inwoners.

Hoe kan je wethouder worden

Wethouders worden gekozen door de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezing. Het zijn de partijen die de kandidaat-wethouders aanleveren aan de voorzitter van de gemeenteraad, waarna de leden van de gemeenteraad stemmen over de voordracht. Het zijn ook de gemeenteraadsleden die bepalen welke portefeuille de wethouders precies krijgen.

Wat doet een wethouder:

Wethouder verkeer:

Opleidingen tot wethouder

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot wethouder. Een wethouder zal aangedragen worden door een politieke partij en gekozen worden door de gemeenteraad. Dit neemt natuurlijk niet weg dat van een wethouder wel verwacht mag worden dat deze over passende opleidingen en werkervaring beschikt. Daarnaast is het zo dat de meeste aanstaande wethouders wel over bestuurlijke ervaring beschikken, omdat ze bijvoorbeeld lid zijn van een partij. De opleidingseisen en verdere kwalificaties kunnen overigens wel erg verschillen per wethouder, omdat niet alle gemeentes even groot zijn, waarmee de zwaarte van de functie ook kan verschillen.

Bedrijven waar een wethouder werkzaam kan zijn

Een wethouder werkt niet voor bedrijven, maar voor een gemeente. Het is denkbaar dat een wethouder ook nog een gewone baan heeft, afhankelijk van de functie als wethouder. Wethouders zijn bestuurders die zich op een brede manier maatschappelijk betrokken voelen bij de gemeente en zich willen inzetten voor de burgers. Denk bijvoorbeeld aan artsen, directeuren, milieukundige en onderwijskundigen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, omdat politici overal werkzaam kunnen zijn. Het is niet zo dat alle wethouders een fulltime functie hebben.

Competenties wethouder

De competenties waaraan een wethouder moet voldoen worden opgesteld door de gemeenteraad. Over het algemeen zijn motivatie en bestuurskunde aan te merken als de belangrijkste competenties. Daarnaast moet een wethouder begrijpen hoe de politiek werkt. Vanzelfsprekend zal een wethouder ook moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je te maken hebt met verschillende ambtenaren, beleidsmakers en de burgers van de gemeente. Daarnaast moet een wethouder aangemerkt worden als ambassadeur van de gemeente en zul je moeten kunnen netwerken. Algemeen belangrijke woorden zijn lobbyen, onderhandelen, samenwerken, inlevingsvermogen, sociaal, verantwoordelijkheidsgevoel, oordeelvorming, plannen, organiseren en sturend vermogen. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat een wethouder integer moet zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als wethouder

Het arbeidsmarktperspectief van een wethouder is niet van toepassing, omdat de functie wethouder een gekozen functie betreft. In algemene zin is er voldoende vraag naar wethouders, omdat alle gemeentes minimaal gebruikmaken van twee wethouders. De doorgroeimogelijkheden van een wethouder moeten gezien worden in het doorgroeien naar hogere bestuursfuncties. Denk bijvoorbeeld aan het worden van gedeputeerde, minister of staatssecretaris. In de meeste gevallen zal een wethouder niet echt te maken hebben met mogelijke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris wethouder

De arbeidsvoorwaarden van een wethouder vallen onder de cao-lonen overheid, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Wat een wethouder precies zal verdienen is lastig aan te geven omdat het salaris afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente. Een wethouder zal minimaal 4470 euro bruto per maand verdienen en maximaal 9818 euro bruto per maand. Daarnaast heeft een wethouder nog recht op bepaalde onkostenvergoedingen en bijzondere bezoldiging.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Wethouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Wethouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl