Lobbyist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een lobbyist is iemand die lobbyt namens een bepaalde organisatie, instelling of bedrijf. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een lobbyist het beste omschrijven als het stelselmatig uitoefenen van druk op beleidsmakers of andere invloedrijke mensen om een bepaald doel te bereiken. Het lobbyen wordt dus niet willekeurig gedaan, maar juist bij de mensen die invloed kunnen uitoefenen op een bepaalde beslissing. Een lobbyist hoeft niet per se bij een overheidsorgaan te lobbyen, maar kan ook lobbyen bij het bestuur van een groot bedrijf of organisatie. De lobbyist kan dan bijvoorbeeld lobbyen om een bepaald merk machine te kopen. De lobbyist zal dan door een constante druk iemand van het bestuur proberen te beïnvloeden om voor dat ene bepaalde merk te kiezen. Maar er kan ook gelobbyd worden om een bepaalde vergunning te verkrijgen. Een lobbyist werkt gericht en krijgt duidelijke instructies over de uiteindelijke doelstelling. Het is belangrijk dat een lobbyist zijn huiswerk doet, en de juiste persoon aanspreekt waar de meeste kans gemaakt kan worden om het doel te bereiken. Als het echt om een belangrijk onderwerp gaat kunnen organisaties, instellingen en bedrijven meerdere lobbyisten inzetten om zo hun kansen te vergroten. Het beroep lobbyist moet verder wel algemeen gezien worden, omdat de term lobbyist op verschillende mensen van toepassing kan zijn. Daarnaast komen lobbywerkzaamheden overal wel voor binnen het bedrijfsleven. Het lobbyen is niet alleen voorbehouden aan de grote industrie, omdat ook kleinere bedrijven aan lobbywerkzaamheden kunnen doen. Het lobbyen heeft meestal betrekking op het veranderen van regels, het binnenhalen van opdrachten, het verkrijgen van subsidies, het verkrijgen van licenties of heeft betrekking op het binnenhalen van bepaalde belangrijke posities. Ook het lobbyen om bepaalde inzichten onder mensen te doen veranderen komt veel voor.

Een lobbyist is dus iemand die bepaalde doelstellingen probeert te bereiken door het actief beïnvloeden van de juiste mensen en/of organisaties. Zoals eerder omschreven komen lobbyisten binnen de maatschappij overal voor, maar zijn lobbyisten meestal niet zichtbaar voor de buitenwereld. Ook overheidsorganen hebben regelmatig te maken met lobbyisten die proberen om mogelijke nieuwe besluiten te veranderen of proberen te voorkomen dat een besluit genomen zal worden. Een lobbyist kan bijvoorbeeld een afspraak maken met een minister om deze te proberen te overtuigen van zijn of haar standpunt. Ook op Europees niveau zijn lobbyisten actief, maar dan zal dit geen minister betreffen maar een Europarlementariër. Het lobbyen is niet alleen voorbehouden aan overheidsorganen, omdat lobbyisten overal in de maatschappij voorkomen. In alle gevallen zal een lobbyist wel lobbyen bij invloedrijke mensen die belangrijke besluiten kunnen nemen. Op lokaal niveau kan bijvoorbeeld ook een wethouder of directeur van een groot bedrijf te maken krijgen met een lobbyist.

Wat doet een lobbyist?

Een lobbyist is dus een persoon of vertegenwoordiger van een belangengroep die zich bezighoudt met lobbyen. Lobbyen verwijst naar het proces waarbij individuen of groepen proberen de besluitvorming van regeringen, beleidsmakers en andere belangrijke belanghebbenden te beïnvloeden ten gunste van specifieke belangen, standpunten of doelstellingen. De taken en activiteiten van een lobbyist kunnen verschillen, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

  • Belangenbehartiging: Een lobbyist vertegenwoordigt een specifiek belang, zoals een bedrijf, brancheorganisatie, non-profitorganisatie of belangengroep. Ze streven ernaar om de belangen en doelstellingen van hun cliënt te bevorderen bij degenen die beslissingen nemen.
  • Informatieverzameling en -analyse: Lobbyisten volgen en analyseren overheidsbeleid, wetgeving, regelgeving en andere ontwikkelingen die relevant zijn voor de belangen van hun cliënt. Ze verzamelen informatie, onderzoeken de impact ervan en identificeren kansen of bedreigingen voor hun cliënt.
  • Relatieopbouw: Lobbyisten bouwen relaties op met beleidsmakers, wetgevers, ambtenaren, politieke adviseurs en andere invloedrijke belanghebbenden. Ze proberen vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen om effectief te kunnen pleiten voor de belangen van hun cliënt.
  • Lobbyactiviteiten: Lobbyisten voeren verschillende activiteiten uit om de besluitvorming te beïnvloeden. Dit kan het voeren van gesprekken met beleidsmakers, het verstrekken van relevante informatie en onderzoeksrapporten, het organiseren van vergaderingen, het indienen van beleidsvoorstellen, het geven van presentaties en het deelnemen aan openbare hoorzittingen of consulterende bijeenkomsten om de belangen van hun cliënt naar voren te brengen.
  • Strategieontwikkeling: Lobbyisten ontwikkelen strategieën en tactieken om hun doelen te bereiken. Ze bepalen welke benaderingen het meest effectief zijn, identificeren bondgenoten en bouwen coalities op met andere belanghebbenden om gezamenlijke belangen te behartigen.
  • Bewustwording en communicatie: Lobbyisten proberen het bewustzijn over specifieke kwesties te vergroten en ondersteuning te krijgen van relevante belanghebbenden, zoals het publiek, media en maatschappelijke organisaties. Ze communiceren standpunten, argumenten en informatie om steun te verwerven voor hun belangen.

Het doel van een lobbyist is om invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces en ervoor te zorgen dat de belangen van hun cliënt worden overwogen. Het is belangrijk op te merken dat lobbyen een wijdverbreide en legitieme praktijk is in democratische samenlevingen, maar het kan ook controversieel zijn, vooral wanneer er sprake is van oneerlijke beïnvloeding of gebrek aan transparantie.

Lobbyisten komen overal voor

De meeste mensen kennen de lobbyisten alleen wanneer deze in het nieuws verschijnen. Toch zijn er overal lobbyisten te vinden. De meeste lobbyisten lobbyen voor een plaatselijk bedrijf en proberen door hun invloed uit te oefenen opdrachten binnen te halen. Het kan ook zijn dat de directeur van een bedrijf als lobbyist optreedt. Andere bekende vorm van lobbyen zijn het binnenhalen van subsidies of het verkrijgen van licenties om bepaalde producenten en/of diensten te mogen verkopen als organisatie. Ook het lobbyen bij vergunningverleners komt in de praktijk redelijk veel voor. Een andere vorm van lobbyen is het laten opstellen van opinies door een opiniemaker om de maatschappelijke meningsvorm van mensen te beïnvloeden. Een andere vorm van lobbyen kan zijn het onderhandelen over nieuwe cao's.

Is lobbyen verboden?

Lobbyen is niet verboden en komt heel veel voor. Toch zijn er wel grenzen waar een lobbyist zich bewust van moet zijn. Het geven van geld, goederen of andere diensten is maatschappelijk niet meer aanvaard en kan wanneer het uitkomt tot problemen leiden, zoals rechtszaken en boetes. Ook de negatieve media-aandacht kan een bedrijf veel aanzien kosten. Ook in het bedrijfsleven is er aandacht voor dit onderwerp en hebben de meeste bedrijven regels opgesteld. Zo is het aannemen van cadeautjes helemaal verboden of moet dit gemeld worden aan de leidinggevende van een bedrijf. De meeste grotere organisaties maken tegenwoordig gebruik van compliance officers of een compliance manager om integriteitsschade te voorkomen. In dat geval is het de afdeling compliance verantwoordelijk voor het voorkomen van handelingen die verboden zijn en/of reputatieschade kunnen opleveren.

Steekpenningen en andere giften

Het aannemen van steekpenningen en andere giften van lobbyisten is tegenwoordig maatschappelijk gezien niet meer aanvaard en vaak strafbaar. In het verleden kwam het maar al te vaak voor dat ambtenaren, volksvertegenwoordigers of andere invloedrijke personen omgekocht werden door lobbyisten. Tegenwoordig zijn er verschillende toezichthouders die lobbyisten en invloedrijke personen op verschillende manieren monitoren om fraude te voorkomen. Het omkopen van ambtenaren of andere invloedrijke personen is verboden en mag niet voorkomen. Zoals eerder omschreven is lobbyen niet verboden, echter hebben lobbyisten wel met gedragsregels te maken, die niet overtreden mogen worden.

Beroep lobbyist:

Lobbyist:

Opleidingen tot lobbyist

Er zijn geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep lobbyist. Een lobbyist is doorgaans een ervaren topmanager met veel branchekennis of specifieke kennis van een bepaald onderwerp. Het lobbyen speelt de belangrijkste rol binnen dit beroep, en het zijn de meest ervaren werknemers binnen het bedrijf of branche die deze taak op zich krijgen. Over het algemeen kunnen we stellen dat een lobbyist minimaal Hbo-opgeleid zal zijn of hoger. Naast de opleiding speelt kennis en ervaring een grote rol binnen het beroep. Als je een beginnende ondernemer bent, is het belangrijk om de financiële administratie goed op te zetten. Kleine ondernemers kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van een boekhoudprogramma zzp. Dit geeft je de mogelijkheid de administratie zelfstandig bij te houden.

Bedrijven waar een lobbyist werkzaam kan zijn

Een lobbyist kan voor verschillende bedrijven, instellingen en organisaties werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten, farmaceuten, voedingsbranche en aan milieuorganisaties. Zoals eerder omschreven komt het lobbyen in alle branches voor en niet alleen binnen de industrie. Het is niet zo dat lobbyisten alleen lobbywerkzaamheden uitvoeren met betrekking tot beleidsmakers. Een lobbyist kan ook te maken hebben met onderzoekers, hoogleraren en met chief executive officers. Eigenlijk komt het lobbyen in de praktijk op alle niveaus voor.

Competenties lobbyist

De competenties als lobbyist kunnen verschillen per lobbyist, omdat veel verschillende vaklieden aan lobbywerkzaamheden kunnen doen. Over het algemeen is het zo dat een lobbyist een belangenbehartiger is binnen een paalde branche. Specifieke vakkennis en branchekennis kunnen dus aangemerkt worden als belangrijke competenties. Andere belangrijke competenties als lobbyist zijn het kunnen onderhandelen en communiceren, omdat lobbywerkzaamheden daar alles mee te maken hebben. Ook het op een goede manier kunnen netwerken is als lobbyist over het algemeen erg belangrijk. Het netwerken is belangrijk omdat een lobbyist in contact moet komen met invloedrijke mensen die bepaalde doelen voor een lobbyist kunnen verwezenlijken. Algemeen belangrijke woorden zijn doorzettingsvermogen, motiveren, inspireren, inzicht, overtuigingskracht, analytisch, luisteren en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als lobbyist

Het arbeidsmarktperspectief is niet zomaar aan te geven voor een lobbyist, omdat het beroep lobbyist niet gezien kan worden als een gewone functie. Het lobbyen komt binnen de praktijk op veel verschillende manieren voor en kan betrekking hebben op uiteenlopende soorten vakmensen. Over het algemeen zijn dit ervaren onderhandelaars of managers, die opkomen voor bepaalde belangen. Het is verder niet mogelijk om specifieke doorgroeimogelijkheden aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Over het algemeen betreft de functie lobbyist al wel een functie op hoger niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris lobbyist

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden of salaris aan te geven voor het beroep lobbyist. Als lobbyist kan je zoals eerder omschreven voor diverse werkgevers werkzaam zijn in verschillende branches. Wat een lobbyist precies verdient, is dan ook niet echt aan te geven. Maar we kunnen er gerust vanuit gaan dat hoe groter de belangen zijn, des te meer de lobbyist zal verdienen, mits deze slaagt voor zijn missie.

Read this information on Lobbyist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Lobbyist auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Cabildero en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Lobbyist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Lobbyist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl