Minister

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep minister
Wat doet een minister
Ministerraad
Regering en het kabinet
Verschil minister en staatssecretaris
Wat doet de regering?
Film: minister
Film: wat zou u doen als minister
Opleidingen tot minister
Bedrijven waar een minister werkzaam kan zijn
Competenties minister
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als minister
Arbeidsvoorwaarden en salaris minister
Eigen bedrijf starten als Minister
Boekhoudprogramma vergelijken Minister

Beroep minister

Een minister is een politicus die politiek verantwoordelijk is voor een beleidsterrein. Als een minister niet de eindverantwoordelijke is voor een departement (ministerie) spreekt men van een minister zonder portefeuille. Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor bepaalde beleidsterreinen binnen een departement, maar is niet de eindverantwoordelijke van het departement, omdat dit de minister is. Een minister zonder portefeuille mag wel meebeslissen en meestemmen over beslissingen binnen de ministerraad. Ministers zonder portefeuille komen binnen Nederland voor sinds 1948 en zijn ingevoerd om ministers binnen bepaalde zware departementen extra te ondersteunen. Er bestaat dan ook een belangrijk verschil tussen een minister met een portefeuille en een minister zonder portefeuille, omdat een minister zonder portefeuille niet de eindverantwoordelijke is van het departement en omdat deze geen eigen departement heeft. Als een politiek functionaris een minister ondersteunt zonder dat de politiek functionaris mag meestemmen over beslissingen binnen de ministerraad spreekt men juist van een staatssecretaris en niet van een minister zonder portefeuille. Het woord minister stamt af van het Latijns en betekent dienaar. De functie minister is een belangrijke functie en een functie, waarbinnen je beschikt over grote verantwoordelijkheden. Het zijn de ministers die belangrijke politieke beslissingen nemen, die alle burgers een bedrijven aangaan. Een minister is politiek verantwoordelijk voor de toegewezen beleidsterreinen. Dit houdt in dat ministers afgerekend worden op eventuele misstanden. Bij ernstige misstanden hebben Tweede Kamerleden de mogelijkheid om een motie van wantrouwen in te dienen. Bij brede steun van de motie van wantrouwen zal een minister moeten aftreden. Een minister kan er ook zelf voor kiezen om af te treden. Alle ministers maken samen met de koning onderdeel uit van de regering. Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen.

Wat doet een minister

Een minister is dus verantwoordelijk voor een departement (ministerie) en kan hierbij bijgestaan worden door een minister zonder portefeuille en een staatssecretaris, afhankelijk van het soort departement. In alle gevallen is de minister de eindverantwoordelijke van het departement. Een veel gebruikte term voor deze verantwoordelijkheid is politiek verantwoordelijk. Als minister ben je dagelijks bezig om het regeringsbeleid uit te oefenen en stuur je hiervoor ambtenaren aan, die onder de verantwoordelijkheid vallen van de minister. Naast het uitvoeren van bestaand beleid is een minister dagelijks bezig met het bedenken van nieuw beleid en bezig met het lezen van rapporten en verslagen. De ambtenaren binnen ministeries en departementen ondersteunen de ministers bij de totstandkoming van nieuw beleid en bij het uitvoeren van bestaand beleid. Deze ambtenaren werken dus voor een bepaalde minister of departement en kunnen gezien worden als beleidsadviseurs van de minister, waarbij de minister de verantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar ambtenaren. Ook is er meestal sprake van verschillende stafmedewerkers.

Ministerraad

Als minister maak je onderdeel uit van de ministerraad, die wekelijks gehouden wordt. Een ministerraad is een speciale vergadering waarbij alle ministers aanwezig zijn. Alle ministers hebben binnen de ministerraad stemrecht. Binnen de ministerraad wordt overlegd over het algemeen regeringsbeleid en heeft iedere minister stemrecht, waardoor besluiten aangenomen kunnen worden als er sprake is van een meerderheid van stemmen. Tijdens de ministerraad mogen alleen ministers aanwezig zijn, die stemrecht hebben. Dit betekent dat een staatssecretaris geen onderdeel zal uitmaken van de ministerraad, omdat deze geen stemrecht heeft binnen de ministerraad. Een staatssecretaris kan wel aanwezig zijn tijdens de ministerraad als hij of zij een uitnodiging heeft ontvangen van de ministers. De minister-president is de voorzitter van de ministerraad.

Regering en het kabinet

Als minister maak je onderdeel uit van de regering en het kabinet. Dit houdt in dat ministers regelmatig nieuw beleid of andere belangrijke punten moeten verdedigen in de Tweede Kamer. Het zijn de Tweede Kamerleden die kritische vragen stellen aan ministers, en het zijn de Tweede Kamerleden die stemmen over nieuwe wetsvoorstellen. Tweede Kamerleden zijn volksvertegenwoordigers, die de regering en het kabinet controleren, net zo als gemeenteraadsleden dit doen binnen gemeentes. Tweede Kamerleden zijn lid van een politieke partij en maken onderdeel uit van een fractie. Het is de fractievoorzitter die de leider is van een groep Kamerleden, die onderdeel uitmaken van dezelfde partij. Het vormen van fracties is belangrijk om eenduidig over te komen, zodat doelen bereikt kunnen worden.

Ondanks dat ministers vooral werkzaam zijn in Den Haag komt het ook regelmatig voor dat ministers in het veld werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die werkbezoeken zal afleggen bij boeren, ecologen, milieukundigen of levensmiddelenfabrikanten. Dit doen ministers vooral, omdat het belangrijk is om op kennis op te doen vanuit de praktijk. Als minister heb je over het algemeen met veel verschillende mensen te maken. Denk ook aan ambassadeurs, diplomaten, de Commandant der Strijdkrachten, gedeputeerde, dijkgraven en aan burgemeesters.

Verschil minister en staatssecretaris

Het verschil tussen een minister en een staatssecretaris ligt in de aard en het niveau van hun verantwoordelijkheden binnen de regering:

  • Minister: Een minister is een hooggeplaatst lid van de regering en maakt deel uit van het kabinet. Ministers zijn verantwoordelijk voor specifieke ministeries of departementen, zoals het ministerie van Financiën, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, etc. Ze hebben de leiding over het beleid, de wetgeving en de uitvoering op hun respectievelijke beleidsterreinen. Ministers zijn politiek verantwoordelijk en leggen verantwoording af aan het parlement.
  • Staatssecretaris: Een staatssecretaris is een functionaris die ook deel uitmaakt van het kabinet, maar heeft een lagere rang dan een minister. Staatssecretarissen assisteren een minister op een specifiek beleidsterrein of binnen een ministerie. Ze hebben de verantwoordelijkheid voor bepaalde aspecten van het beleid, zoals specifieke dossiers of portefeuilles. Staatssecretarissen kunnen bijvoorbeeld belast zijn met onderwerpen als arbeidsmarkt, migratie, milieu, etc. Hoewel staatssecretarissen minder zichtbaar zijn dan ministers, hebben ze nog steeds een rol bij het ontwikkelen en implementeren van beleid. Ze zijn eveneens politiek verantwoordelijk en leggen verantwoording af aan het parlement.

Een minister is over het algemeen hoger in rang dan een staatssecretaris, zowel qua politieke status als in termen van het bredere takenpakket en de verantwoordelijkheden die ze dragen.

Wat doet de regering?

De regering is de hoogste uitvoerende macht in een land en heeft als hoofdverantwoordelijkheid het besturen van het land en het nemen van beslissingen op politiek, economisch, sociaal en juridisch gebied. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van de regering komen in het kort neer op:

  • Wetgeving: De regering heeft de verantwoordelijkheid om wetten te ontwerpen, voor te stellen en goed te keuren. Dit omvat het identificeren van maatschappelijke behoeften, het ontwikkelen van beleid en het opstellen van wetsvoorstellen die vervolgens worden voorgelegd aan het parlement of de wetgevende macht.
  • Uitvoering van wetten: Nadat wetten zijn aangenomen, is het de taak van de regering om ervoor te zorgen dat ze worden uitgevoerd en nageleefd. Ze stellen agentschappen, ministeries en andere uitvoerende organen in om specifieke taken uit te voeren en toezicht te houden op de naleving van wetten.
  • Beleidsvorming: De regering ontwikkelt beleid op verschillende gebieden, zoals economie, onderwijs, gezondheidszorg, buitenlands beleid, veiligheid en milieu. Ze analyseren maatschappelijke kwesties, raadplegen experts, belanghebbenden en burgers, en ontwikkelen strategieën en plannen om deze uitdagingen aan te pakken.
  • Budgettering en financieel beheer: De regering is verantwoordelijk voor het opstellen van de nationale begroting, waarbij ze bepalen hoe overheidsmiddelen worden toegewezen en besteed. Ze beheren ook Economische Zaken, zoals belastingbeleid, handelsovereenkomsten en monetaire beleidsmaatregelen.
  • Buitenlands beleid: De regering vertegenwoordigt het land op het internationale toneel en is verantwoordelijk voor het voeren van buitenlands beleid. Dit omvat het onderhouden van diplomatieke betrekkingen met andere landen, deelname aan internationale organisaties, het sluiten van verdragen en het bevorderen van de belangen van het land in internationale zaken.
  • Veiligheid en defensie: Het waarborgen van de veiligheid van het land en zijn burgers is een belangrijke verantwoordelijkheid van de regering. Ze zijn verantwoordelijk voor het handhaven van wet en orde, het waarborgen van nationale veiligheid, het beheren van defensiebeleid en het beschermen van de grenzen.
  • Sociaal beleid: De regering is belast met het ontwikkelen en implementeren van sociaal beleid dat gericht is op het verbeteren van de levensomstandigheden en het welzijn van de bevolking. Dit kan onder meer programma's omvatten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, sociale zekerheid en werkgelegenheid.

Film: minister

Film: wat zou u doen als minister

Opleidingen tot minister

Er bestaan geen opleidingen voor het beroep minister, omdat een minister gevraagd zal worden voor de functie waarna deze benoemd en beëdigd zal worden door de koning in samenspraak met de regering. In de meeste gevallen is de aanstaande minister een bekende persoon binnen de politiek, die verbonden is aan een bepaalde partij en die na een uitgebreide screening gevraagd zal worden om de functie te bekleden. Dit kan ook betrekking hebben op mensen uit het bedrijfsleven die een goede naam opgebouwd hebben. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat een minister in alle gevallen over een goede opleiding of studie en werkervaring zal moeten beschikken voordat hij of zij gevraagd zal worden voor de functie.

Bedrijven waar een minister werkzaam kan zijn

Een minister werkt niet voor bedrijven, maar voor de regering van Nederland. Daarnaast kunnen we ook niet echt spreken van een beroep, omdat de functie minister eerder gezien moet worden als een roeping dan een beroep. Een minister werkt dan ook voor de B.V. Nederland.

Competenties minister

Een van de belangrijkste competenties van een minister is het landsbelang. Daarnaast moet een minister over bestuurservaring beschikken. Vanzelfsprekend zal een minister over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken, omdat je te maken hebt met veel lobbyisten, ambtenaren, belangenbehartigers en andere ministers. Ook het kunnen netwerken en onderhandelen is belangrijk als minister. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, innovatie, motivatie, inspiratie, leiderschap, energie, passie, plannen, organiseren, doorzettingsvermogen en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als minister

Het arbeidsmarktperspectief van een minister is klein te noemen. De kans op het worden van minister is niet groot, aangezien er niet veel ministers zijn. De doorgroeimogelijkheden van een minister zijn over het algemeen sterk afhankelijk van het politieke klimaat waarbinnen de minister regeert, en de mogelijke behaalde successen als minister. In de meeste gevallen zal een minister na zijn of haar politieke carrière in het bedrijfsleven gaan werken, maar een oud-minister kan ook een andere politieke functie bekleden. Denk bijvoorbeeld aan het worden van Eurocommissaris. Ook het uitgeven van een eigen boek als publicist komt vaak voor.

Arbeidsvoorwaarden en salaris minister

De arbeidsvoorwaarden als minister zijn prima geregeld als Rijkspersoneel. Een minister binnen Nederland ontvangt een salaris van 11.270,20 euro bruto per maand exclusief een jaarlijkse onkostenvergoeding van 4.193 euro per jaar.

Eigen bedrijf starten als Minister

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Minister, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Minister

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Minister bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Minister.

Mijnzzp.nl