Gemeenteraadslid

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een gemeenteraadslid is een gekozen volksvertegenwoordiger, die onderdeel uitmaakt van de gemeenteraad. Uit hoeveel gemeenteraadsleden een gemeenteraad bestaat is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. De gemeenteraad maakt onderdeel uit van het gemeentebestuur, dat bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W behoort tot het dagelijks bestuur en de gemeenteraad tot het algemeen bestuur. De belangrijkste taak van de gemeenteraad is het controleren van het college van B&W en het bepalen van beleid binnen de gemeente. De gemeenteraad is als bestuursorgaan het hoogste orgaan binnen een gemeente. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een gemeenteraadslid omschrijven als het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van alle inwoners van de gemeente. Gemeenteraadsleden worden eens in de vier jaar gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezing en zijn meestal lid van een politieke partij. Een gemeenteraadslid behoort inwoner van de gemeente te zijn, omdat het om lokale belangen gaat, en moet minimaal achttien jaar oud zijn. Een andere benaming voor gemeenteraadslid kan ook zijn raadslid. De belangrijkste taak van een gemeenteraadslid is samen met de andere raadsleden het controleren van het college van B&W dat bestaat uit de voorzitter (de burgemeester) en wethouders inclusief het vaststellen van het beleid (kader). Het belangrijkste kader dat de raad stelt is het jaarlijks vaststellen van de gemeentebegroting, waarbinnen alle inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn opgenomen. Een ander belangrijk kader dat de raad vaststelt is het coalitieprogramma. Het coalitieprogramma geeft in hoofdlijnen het gemeentebeleid gedurende de huidige raadsperiode. Als gemeenteraadslid ben je een belangrijke schakel tussen de samenleving en het gemeentehuis en behartig je de belangen van de inwoners.

Een gemeenteraadslid is dus een volksvertegenwoordiger, die binnen een gemeente onderdeel uitmaakt van het gemeentebestuur. Het is het gemeentebestuur, dat samen met het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad vormen. Als gemeenteraadslid ben je verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals het opstellen van nieuw beleid, het vaststellen van kaders en het houden van toezicht op het college van burgemeester en wethouders. Lang niet alle gemeenteraadsleden beschikken over bestuurlijke ervaring of over de juiste expertise met betrekking tot de onderwerpen die aan de orde kunnen komen. Het is daarom zo belangrijk dat gemeenteraadsleden onderdeel uitmaken van een politieke partij, waarbinnen meerdere raadsleden actief zijn. De verschillende raadsleden kunnen tijdens de fractievergaderingen de onderwerpen bespreken en onderbrengen bij het juiste raadslid. Een andere belangrijke taak van de gemeenteraad is het voordragen van nieuwe wethouders of het eventueel opzeggen van het vertrouwen in een bepaalde wethouder. Als de gemeenteraad geen vertrouwen meer heeft in een wethouder zal deze moeten vertrekken. Nieuwe wethouders mogen uit de raad gekozen worden, maar dit kan ook iemand zijn van buiten de raad. Het is ook de gemeenteraad, die het profiel opstelt van een nieuwe burgemeester en, die de nieuwe burgemeester zal kiezen.

Wat doen gemeenteraadsleden

Raadsleden zijn in de kern verantwoordelijk voor drie werkzaamheden, namelijk het controleren van het college van burgemeester en wethouders, het vergaderen en volksvertegenwoordiging. Het zijn de raadsleden die bepalen welke onderwerpen binnen een gemeente belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen onder welke voorwaarden een sportvereniging en muziekvereniging geld krijgen van de gemeente en hoeveel dit precies is. Een ander voorbeeld is het vaststellen welke huishoudelijke hulp ouderen aangeboden krijgen vanuit de gemeente. Dit doen raadsleden door het vaststellen van kaders waarmee het college van burgemeester en wethouders aan de slag gaan. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om te controleren of het college van burgemeester en wethouders zich houden aan de voorstellen. Denk hierbij aan het controleren van het beschikbare budget en aan het controleren of alle wet- en regelgeving wel op de juiste manier toegepast is. Ook zijn gemeenteraadsleden verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening binnen een gemeente. Denk hierbij aan het vaststellen waar er precies gebouwd mag worden binnen de gemeente en voor welke doelgroep er gebouwd moet worden.

Gemeenteraad en partijleider

Omdat gemeenteraadsleden binnen een politieke partij actief zijn hebben gemeenteraadsleden ook te maken met een partijleider. Het is de partijleider die de koers van de politieke partij zal vaststellen, tijdens de fractievergaderingen. Daarnaast worden er binnen fractievergaderingen andere belangrijke zaken besproken, zoals het bedenken van nieuwe verkiezingscampagnes om meer kiezers te winnen voor de partij. Gemeenteraadsleden zijn belangrijke politici, omdat het zonder gemeenteraadsleden niet mogelijk is om gemeentes te besturen. Als gemeenteraadslid is het in alle gevallen belangrijk dat je maatschappelijk betrokken bent bij de gemeente, omdat je precies behoort te weten, wat er allemaal speelt binnen de gemeente. Het is niet zo dat alle gemeenteraadsleden over bestuurlijke ervaring beschikken. Als gemeenteraadslid kan het ook belangrijk zijn dat je beschikt over specifieke branchekennis. Denk bijvoorbeeld aan een arts, die kennis heeft van de gezondheidszorg, of aan een criminoloog die begrijpt waarom jongeren crimineel gedrag vertonen.

Waarom zijn gemeenteraadsleden belangrijk

De belangrijkste reden dat raadsleden zo belangrijk zijn binnen een gemeente is omdat ze gezien kunnen worden als toezichthouder. Het zijn de raadsleden die het college van B&W scherp in de gaten houden zodat de belangen van de gemeente behartigd worden op de juiste manier. Door het stellen van kritisch vragen en het monitoren van nieuw of bestaand beleid kunnen fouten die in sommige gevallen vervelende gevolgen hebben voorkomen worden.

Wat doet een gemeenteraadslid:

Wat is de gemeenteraad:

Opleidingen tot gemeenteraadslid

Voor de functie gemeenteraadslid bestaan geen opleidingseisen. Iedere burger kan gemeenteraadslid worden mits deze voldoet aan de gestelde voorwaarden. Zo moet een gemeenteraadslid minimaal achttien jaar oud zijn en inwoner zijn van de betreffende gemeente. Daarnaast mag je niet uitsloten zijn van het kiesrecht. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat de nodige werkervaring en opleidingen meegenomen zijn als gemeenteraadslid, ondanks dat er geen speciale eisen zijn. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de website Raadsleden.

Bedrijven waar een gemeenteraadslid werkzaam kan zijn

Een gemeenteraadslid werkt niet voor bedrijven, maar is actief voor een lokale gemeente binnen een politieke partij. De functie gemeenteraadslid is een nevenfunctie en de meeste gemeenteraadsleden hebben dan ook een ander baan.

Competenties gemeenteraadslid

De belangrijkste competentie van een gemeenteraadslid is dat je maatschappelijk betrokken bent bij de gemeente. Met andere woorden moet je voldoende gemotiveerd zijn om lokale problemen te willen verbeteren. Ook bestuurlijke ervaring is over het algemeen nuttig ondanks dat dit niet noodzakelijk is. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je te maken heeft met verschillende gemeenteraadsleden, burgers, wethouders, ambtenaren en de burgemeester. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, visie, netwerken, onderhandelen, verbinden, lobbyen, omgevingsbewustzijn, samenwerken, daadkracht, oordeelvorming, overtuigingskracht, politiek, plannen, organiseren en sturend vermogen. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat van een volksvertegenwoordigster verwacht mag worden dat deze weet, wat er in de gemeente speelt. Met andere woorden is het belangrijk dat een volksvertegenwoordiger op verschillende manieren actief is binnen de gemeente om kennis op te doen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gemeenteraadslid

Arbeidsmarktperspectief is niet van toepassing op een gemeenteraadslid omdat het geen gewone baan betreft. De meeste gemeenteraadsleden hebben een baan waaruit de gemeenteraadsleden hun hoofdinkomen halen. De doorgroeimogelijkheden als gemeenteraadslid zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en het opleidingsniveau. Een mogelijke doorgroeimogelijkheid kan zijn het beroep wethouder. Daarnaast kan een gemeenteraadslid mogelijk doorgroeien tot Tweede Kamerlid.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gemeenteraadslid

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn niet van toepassing op een gemeenteraadslid. Een gemeenteraadslid is niet in dienst van de gemeente en ontvangt dan ook geen salaris. Een gemeenteraadslid heeft wel recht op een vergoeding die afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente. Een gemeenteraadslid zal minimaal 250 euro per maand ontvangen en maximaal 2350 per maand. Daarnaast hebben gemeenteraadsleden nog recht op een onkostenvergoeding die afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Gemeenteraadslid

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gemeenteraadslid bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl