Criminoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep criminoloog
Wat doet een criminoloog
Onderzoeksdomeinen criminologie
Wat is criminologie?
Diverse taken als criminoloog:
Film: criminoloog
Film: criminologie studeren
Opleidingen tot criminoloog
Bedrijven waar een criminoloog werkzaam kan zijn
Competenties criminoloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als criminoloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris criminoloog
Eigen bedrijf starten als Criminoloog
Boekhoudprogramma vergelijken Criminoloog

Beroep criminoloog

Een criminoloog is een gedragswetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in criminologie. Criminologie heeft betrekking op het gedrag van criminelen en de maatschappelijke reactie hierop. Onderzoeksdomeinen binnen de criminologie zijn onder andere criminalisering, decriminalisering, veiligheid, onveiligheid, preventie, penologie en victimologie. Penologie heeft betrekking op de effecten van straffen en victimologie op slachtofferwetenschap. Bij slachtofferwetenschap kan je denken aan het verklaren waarom iemand slachtoffer is geworden en hoe de persoon hiermee omgaat. Criminologie heeft raakvlakken met psychologie, sociologie, geneeskunde, wiskunde, filosofie en het recht. Het werkgebied van een criminoloog is zeer breed te noemen, omdat een criminoloog voor verschillende overheden en instanties werkzaam kan zijn, die te maken hebben met veiligheid of criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan een criminoloog die werkzaam is voor de politie of justitie als misdaadanalist. Andere werkzaamheden kunnen te maken hebben met de overheid als beleidsmedewerker. De werkzaamheden van een criminoloog kunnen in het kort het beste omschreven worden als het onderzoeken en aanpakken van criminaliteit en de daarmee samenhangende problemen. Het onderzoeken van samenhangende problemen kan bijvoorbeeld inhouden het bedenken van preventiemaatregelen om criminaliteit te voorkomen. Als criminoloog bestudeer je op een wetenschappelijke manier misdaadproblematiek. Dit kan betrekking hebben op alle vormen van misdaad, zoals fraude, diefstal en geweld, en de gevolgen hiervan. Denk bij de gevolgen aan de effecten van straffen en het voorkomen van herhaling. Gedrag en criminaliteit zijn twee belangrijke woorden binnen de criminologie, die niet afzonderlijk gezien kunnen worden. Binnen de criminologie bestaan er wel verschillende onderzoeksgebieden. Het is dus niet zo dat alle criminologen dezelfde werkzaamheden uitvoeren.

Wat doet een criminoloog

Een criminoloog is dus een wetenschapper die verantwoordelijk is voor het onderzoeken en analyseren van criminaliteit, inclusief de maatschappelijke reactie die criminaliteit heeft op de samenleving. Criminologie is een gedragswetenschap waar iedereen mee te maken heeft, omdat criminologie niet alleen criminelen betreft. Ook de gevolgen van criminaliteit behoren tot het onderzoeksgebied criminologie. Denk bijvoorbeeld aan een bankoverval waarbij klanten van de bank betrokken zijn, of aan zinloos geweld waarbij omstanders betrokken zijn. Deze buitenstaanders zijn geen criminelen, maar behoren wel tot het onderzoeksgebied van een criminoloog. In dit geval behoren de buitenstaanders tot het onderzoeksdomein victimologie, waarbinnen de criminoloog probeert te verklaren waarom iemand precies slachtoffer is geworden en wat de gevolgen hiervan zijn. Zoals eerder omschreven onderzoekt een criminoloog alle vormen van misdaad. Denk bijvoorbeeld aan fraude, computercriminaliteit, overvallen en aan geweldsdelicten.

Onderzoeksdomeinen criminologie

Het beroep criminoloog kent dus meerdere onderzoeksdomeinen en heeft onder andere betrekking op sociologie, psychologie, filosofie, wiskunde, statistieken, economie en forensische psychiatrie. Het is niet zo dat criminologen alleen werkzaam zijn voor de overheid. Een criminoloog kan ook werkzaam zijn voor het bedrijfsleven om fraude en/of criminaliteit te voorkomen. Eigenlijk kan een criminoloog werkzaam zijn voor alle organisaties die te maken hebben met veiligheid. Over het algemeen werken criminologen veel samen met verschillende specialisten. Denk bijvoorbeeld aan gedragskundigen, pedagogen en aan jongerenwerkers. Het is niet zo dat criminologen verantwoordelijk zijn voor het opsporen van fraude of criminaliteit. Criminologen moeten juist aangemerkt worden als onderzoekers, die verantwoordelijk zijn voor het analyseren van gegevens, zodat andere instanties deze gegevens kunnen gebruiken. Daarnaast kan een criminoloog bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken hoe het algemene veiligheidsgevoel van mensen vergroot kan worden.

Wat is criminologie?

Criminologie is de wetenschappelijke studie van criminaliteit, de oorzaken ervan, de reactie van de samenleving erop en de preventie ervan. Het is een interdisciplinair vakgebied dat elementen uit de sociologie, psychologie, recht, biologie en andere sociale wetenschappen combineert om een beter begrip te krijgen van crimineel gedrag en de complexe factoren die daaraan ten grondslag liggen. Criminologen bestuderen criminaliteit op verschillende niveaus, variërend van individuele criminelen tot groepen, gemeenschappen en de bredere samenleving. Ze onderzoeken de patronen, oorzaken en gevolgen van crimineel gedrag, evenals de reactie van het rechtssysteem en de samenleving als geheel. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van criminologie:

 • Criminaliteitspatronen en trends: Criminologen analyseren en onderzoeken de patronen en trends van criminaliteit, zoals de soorten misdrijven die plaatsvinden, de frequentie ervan, de locaties en demografische kenmerken van daders en slachtoffers. Ze bestuderen ook de veranderingen in criminaliteit in de loop van de tijd en proberen deze patronen te verklaren.
 • Oorzaken van criminaliteit: Criminologen proberen de oorzaken van crimineel gedrag te begrijpen. Ze onderzoeken individuele factoren, zoals persoonlijkheidskenmerken, sociaaleconomische achtergrond, opvoeding en psychologische aspecten, evenals bredere maatschappelijke en structurele factoren, zoals armoede, werkloosheid, onderwijsniveau, ongelijkheid en sociale omgeving.
 • Strafrechtelijk systeem: Criminologen bestuderen het strafrechtelijk systeem en de reactie van de samenleving op criminaliteit. Ze onderzoeken de effectiviteit van straffen, alternatieven voor gevangenisstraf, recidive en herintegratie van daders, en de rol van het rechtssysteem bij het voorkomen en verminderen van criminaliteit.
 • Slachtofferschap: Naast het bestuderen van daders, richten criminologen zich ook op slachtoffers van criminaliteit. Ze onderzoeken de impact van criminaliteit op slachtoffers, de behoeften van slachtoffers en de reactie van de samenleving op slachtofferschap.
 • Preventie en interventie: Criminologen streven naar het ontwikkelen van effectieve preventiestrategieën en interventies om criminaliteit te verminderen. Ze bestuderen programma's en beleidsmaatregelen op het gebied van misdaadpreventie, herstelrecht, rehabilitatie en re-integratie van daders.

Criminologie speelt een belangrijke rol bij het informeren van beleidsmakers, rechtshandhavingsinstanties en andere professionals die zich bezighouden met criminaliteitspreventie en strafrechtelijke vraagstukken. Het doel van criminologie is om een dieper begrip van criminaliteit te verschaffen en bij te dragen aan het ontwikkelen van effectieve strategieën om criminaliteit te verminderen en een veiligere samenleving te bevorderen.

Diverse taken als criminoloog:

 • Het analyseren van data.
 • Het bestuderen van crimineel gedrag.
 • Het adviseren van instanties en bedrijven.
 • Het onderzoeken van de effecten op maatregelen.
 • Het bedenken van preventiemaatregelen.
 • Het bedenken van maatregelen om criminaliteit te stoppen.
 • Het bedenken van sancties.

Film: criminoloog

Film: criminologie studeren

Opleidingen tot criminoloog

Wie een carrière ambieert als criminoloog zal de universitaire studie criminologie moeten volgen. De studie criminologie is een brede studie, waarbinnen onder andere aandacht is voor psychologie, sociologie, recht, wiskunde, geneeskunde en filosofie. De bacheloropleiding criminologie duurt ongeveer drie jaar en de masteropleiding één jaar, waarmee de totale opleidingsduur vier jaar bedraagt. Zoals eerder beschreven betreft criminologie een wetenschap. Met alleen een criminologie hbo-opleiding is het dus niet mogelijk om werkzaam te zijn als criminoloog. Binnen de studie criminologie bestudeer je bijvoorbeeld hoe criminaliteit ontstaat, wat de gevolgen zijn van criminaliteit, en wat de omvang of schade is van criminaliteit op de maatschappij. Wanneer je voor jezelf gaat beginnen als zzp'er, dan is het tevens belangrijk om de boekhouding op de juiste manier bij te houden. Hiervoor kun je het beste gebruikmaken van goede online boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een criminoloog werkzaam kan zijn

Een criminoloog kan voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan adviesbureaus, de reclassering, het gevangeniswezen, justitie, toezichthouders of aan de kinderbescherming. Daarnaast kan een criminoloog werkzaam zijn als ambtenaar voor gemeentes of overheden. In dat geval zal je meestal werkzaam zijn als beleidsadviseur. Zoals eerder omschreven komt het beroep criminoloog tegenwoordig ook voor binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan een criminoloog die aangemerkt kan worden als compliance manager.

Competenties criminoloog

De belangrijkste competentie van een criminoloog is de vakinhoudelijke kennis en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ook maatschappelijke betrokkenheid en algemene interesse in het gedrag van mensen is belangrijk. Omdat je meestal te maken hebt met verschillende collega's en externe partijen moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn analytisch, analyseren, accuraat, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, monitoren, nieuwsgierig, omgevingsbewustzijn, plannen, organiseren en kritisch denken. Als je werkzaam bent als manager zal je ook moeten beschikken over leidinggevende capaciteiten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als criminoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een afgestudeerde criminoloog is zeer goed te noemen. Veiligheid en criminaliteit zijn belangrijke aandachtspunten binnen de maatschappij, waardoor afgestudeerde criminologen meestal snel werk zullen vinden. Als criminoloog kan je werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten instanties. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris criminoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als criminoloog werkzaam kan zijn voor verschillende soorten werkgevers met verschillende cao's. Een criminoloog zal doorgaan een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Criminoloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Criminoloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Criminoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Criminoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Criminoloog.

Mijnzzp.nl