Filosoof

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep filosoof
Wat doet een filosoof
Wat is filosofie?
Verschil filosoferen en levensbeschouwing
Film: filosoof
Film: filosoof van beroep
Opleidingen tot filosoof
Bedrijven waar een filosoof werkzaam kan zijn
Competenties filosoof
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als filosoof
Arbeidsvoorwaarden en salaris filosoof
Eigen bedrijf starten als Filosoof
Boekhoudprogramma vergelijken Filosoof

Beroep filosoof

Een filosoof is iemand die filosofeert over algemene levensvragen, zoals waarom zijn wij op aarde en is er leven na de dood. In het kort komt filosoferen neer op het diep nadenken over de wezenlijke vragen van het leven en de samenhang der dingen. Filosoferen betekent letterlijk vriend van de wijsheid. Een beroepsfilosoof is meestal gespecialiseerd in specifieke disciplines of deelgebieden waarin hij of zij een opleiding afgerond heeft, zoals de universitaire opleiding filosofie. Het staat ieder vrij om te filosoferen over allerlei onderwerpen. Het beroep filosoof kent verder geen bescherming en iedereen kan zich dan ook filosoof noemen. Over het algemeen filosofeert een filosoof over onderwerpen op een diepgaande manier, die andere mensen tot nadenken zet. Als we spreken van een academische filosoof kan een filosoof ook aangemerkt worden als wijsgeer. Een wijsgeer was in vroegere dagen iemand die beschikte over de universitaire studie filosofie. Zoals eerder omschreven is de scheidslijn tussen beroepsfilosofen en andere filosofen wel dun te noemen, omdat iedereen kan filosoferen. Waarover een filosoof zal filosoferen kan ook per filosoof verschillen. In alle gevallen is het als filosoof wel belangrijk dat je de juiste vragen weet te stellen om op een goede manier te kunnen filosoferen. Als filosoof ben je over het algemeen zoekende naar antwoorden op vragen, waarop eigenlijk geen antwoord bestaat. Denk bijvoorbeeld aan de vraag is er leven na de dood en aan de vraag, wat als ik andere keuzes gemaakt had in het leven. Dit soort filosofische vragen kunnen niet beantwoord worden, omdat niemand het antwoord weet op dit soort vragen. Filosofie kan niet zomaar vergeleken worden met levensbeschouwing, omdat levensbeschouwing betrekking heeft op realistische vragen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of iemand op de beste manier leeft of aan de vraag of iemand sociaal gezien goed bezig is. Dit soort realistische vragen kan meestal wel beantwoord worden.

Wat doet een filosoof

Een filosoof is dus iemand die filosofeert over algemene levensvragen. Ondanks dat het beroep filosoof geen beroepsbescherming kent en iedereen zich filosoof kan noemen bestaat er wel degelijk een onderscheid tussen amateur filosofen en beroepsfilosofen. Beroepsfilosofen hebben minimaal een universitaire opleiding genoten, zoals de studie filosofie. In vroegere tijden werden meestal alleen hoogleraren gezien als echte filosofen. Een filosoof is dus iemand die over een brede algemene ontwikkeling beschikt en een scherp denkvermogen heeft. Een brede algemene ontwikkeling en een scherp denkvermogen zijn belangrijke eigenschappen van een filosoof om op een goede manier te kunnen filosoferen. Daarnaast is het kunnen communiceren met andere personen erg belangrijk, omdat het filosoferen meestal niet alleen gedaan wordt. Bij het filosoferen is het juist de bedoeling om andere mensen tot nadenken te zetten over algemene levensvragen. In de praktijk zijn filosofen redelijk vaak schrijver, columnist of wetenschapper, die over verschillende onderwerpen filosoferen. Daarnaast kunnen geestelijk verzorgers aangemerkt worden als filosoof. Een geestelijk verzorger heeft te maken met patiënten, die met belangrijke levensvragen kunnen zitten.

Wat is filosofie?

Filosofie is een systematische studie van fundamentele vragen over het bestaan, kennis, waarden, ethiek, rede, taal, geest en realiteit. Het is een discipline die probeert diepgaande inzichten te verkrijgen door middel van kritisch denken, redenering en reflectie. Filosofie onderzoekt concepten en ideeën die ten grondslag liggen aan ons begrip van de wereld en onze plaats daarin. Filosofie stelt vragen die verder gaan dan de grenzen van de wetenschap. Het gaat niet alleen om het vergaren van kennis, maar ook om het stellen van fundamentele vragen over de aard van de werkelijkheid, waarheid, moraal, schoonheid, rechtvaardigheid en het menselijk bestaan. Filosofische onderzoekers zoeken naar argumenten, theorieën en redeneringen om tot inzicht te komen en proberen complexe kwesties te begrijpen en te verhelderen.

De geschiedenis van de filosofie gaat duizenden jaren terug, met invloedrijke denkers uit verschillende culturen en tijdperken. Bekende filosofen zoals Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Kant, Nietzsche en vele anderen hebben bijgedragen aan het filosofische denken en hebben verschillende scholen van filosofisch denken gevormd.

Verschil filosoferen en levensbeschouwing

Filosoferen en levensbeschouwing hebben veel raakvlakken met elkaar. Het belangrijkste verschil is dat filosofen meestal filosoferen over onderwerpen waarop geen antwoorden zijn. Levensbeschouwing heeft meer betrekking op algemene onderwerpen, zoals wat kan een nieuwe minister betekenen voor de bevolking na de verkiezing of is biologisch eten beter voor de natuur. Levensbeschouwing speelt ook op scholen een belangrijke rol in de vorm van maatschappijleer of binnen de lessen omgangskunde. Dit neemt niet weg dat het ook mogelijk is om te filosoferen over vragen rondom levensbeschouwing.

Film: filosoof

Film: filosoof van beroep

Opleidingen tot filosoof

Wie een opleiding filosofie zoekt, zal al snel uitkomen bij de universitaire opleiding filosofie. De opleiding filosofie is een opleiding die echt bij je moet passen. Wanneer je maar geen genoeg kan krijgen van vraagstukken over de mens en maatschappij zal de studie filosofie zeker een aanrader zijn. Tijdens de studie filosofie leer je kritisch kijken en nadenken over verschillende onderwerpen, zoals de economie, psychologie, rechten en bijvoorbeeld cultuur- en religiewetenschappen. Tijdens de studie filosofie word je opgeleid tot een denker van formaat. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer. De meeste zzp'ers maken gebruik van een online boekhoudpakket om de boekhouding bij te houden.

Bedrijven waar een filosoof werkzaam kan zijn

Waar een filosoof werkzaam is, is niet zomaar aan te geven. Over het algemeen zijn filosofen werkzaam als ondernemer of werkzaam binnen scholen, bibliotheken of universiteiten. Zoals eerder omschreven kan iedereen aangemerkt worden als filosoof, omdat het beroep filosoof verder geen bescherming kent. Ook uitgevers of auteurs van boeken kunnen redelijk vaak aangemerkt worden als filosoof. Het filosoferen over onderwerpen zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als aanvulling op een beroep.

Competenties filosoof

Een filosoof zal over filosofische competenties moeten beschikken. Denk hierbij aan het scherp kunnen nadenken, een goede algemene ontwikkeling, een goed leervermogen, onafhankelijkheid, oordeelsvorming en aan het kritisch zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn inspireren, motiveren, creativiteit, analytisch, nieuwsgierigheid, zelfontwikkeling, interpreteren, discussiëren en verdieping. Een filosoof die werkzaam is binnen het onderwijs zal ook over didactische vaardigheden moeten beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als filosoof

Het arbeidsmarktperspectief van een filosoof is over het algemeen niet heel ruim of goed te noemen. Dit komt deels doordat iedereen zich filosoof kan noemen, omdat het beroep geen echte bescherming kent. Echter is er wel degelijk een beperkte arbeidsmarkt voor filosofen die beschikken over de juiste opleiding. Het verkrijgen van werk als filosoof zal dan ook sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties en opleidingsniveau. De doorgroeimogelijkheden als filosoof zijn ook afhankelijk van je eigen opleidingsniveau en competenties. Het is niet ongebruikelijk dat filosofen vroeg of laat hun eigen boek schrijven of bijvoorbeeld leraar worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris filosoof

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden omdat een filosoof voor uiteenlopende organisaties, instellingen en bedrijven werkzaam kan zijn. Daarnaast bestaat er een groot verschil tussen amateur filosofen en beroepsfilosofen.

Eigen bedrijf starten als Filosoof

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Filosoof, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Filosoof

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Filosoof bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Filosoof.

Mijnzzp.nl