Akkerbouwer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een akkerbouwer is werkzaam binnen de akkerbouw, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten van akkerbouw. De belangrijkste akkergewassen in Nederland zijn aardappelen, suikerbieten en diverse graansoorten zoals mais en tarwe. Een akkerbouwer is een agrariër die land bewerkt ten behoeve van akkerbouwgewassen met als doel deze gewassen te verkopen. Als een akkerbouwer alleen aan akkerbouw doet kan een akkerbouwer niet gezien worden als een landbouwer, omdat landbouw juist weer betrekking heeft op diverse soorten vee die gebruik maken van het land. Een akkerbouwer gebruikt land dan ook alleen voor gewassen en niet voor vee. Er bestaat dus een verschil tussen akkerbouw en landbouw, omdat binnen landbouw ook vee gebruikt zal worden. Een akkerbouwer en een veehouder zijn beide agrariër, die verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Als een akkerbouwer ook een veehouder is spreekt men ook wel weer van de algemene term boer. Maar een boer kan ook weer een akkerbouwer of veehouder zijn.

De term boer is een algemene term voor een agrariër, echter bestaan er verschillende soorten agrariërs en boeren. Een akkerbouwer die ook gezien kan worden als boer hoeft dan ook geen veehouder te zijn. In de praktijk zijn de meeste akkerbouwers ook veehouder en is er dus sprake van een gecombineerd bedrijf zoals een boerderij. Een boer is in veel gevallen een akkerbouwer en landbouwer omdat het vee gebruik maakt van het land. Akkerbouw is voor boeren erg belangrijk omdat dit extra inkomsten geeft. Het alleen rondkomen van vee is voor de meeste beroepen erg lastig. Daarnaast kunnen boeren veel land bezitten of gepacht hebben, dat nuttig gebruikt moet worden.

Akkerbouw is binnen Nederland (en andere landen) erg belangrijk met betrekking tot onze voedselvoorziening. Het meeste voedsel zoals wij dat kennen is afkomstig van akkerbouw of wordt verwerkt in producten. Een goed voorbeeld hiervan is de suikerbiet. Suikerbieten worden niet verkocht in de winkel maar worden gebruikt voor suiker en worden verwerkt in veel andere producten die suiker nodig hebben. Ook mais is hier een goed voorbeeld van, omdat mais ook in veel producten verwerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan maisbrood, maismeel, soepen, sauzen en aan maisolie.

Ook de bekende aardappels die afkomstig zijn van de akkerbouw bestaan er in veel verschillende soorten. Lang niet alle aardappels die afkomstig zijn van de akkerbouw worden verkocht als aardappels in de winkel. Aardappels worden bijvoorbeeld ook gekweekt om frietjes en chips van te maken. Daarnaast is zetmeelwinning van aardappels erg belangrijk, omdat het zetmeel van aardappels gebruikt kan worden in veel verschillende producten. Zetmeel is een bindmiddel en zit bijvoorbeeld ook in behanglijm en talloze andere producten.

Verschil akkerbouw en tuinbouw

Akkerbouw en tuinbouw verschillen van elkaar omdat binnen de akkerbouw veelal met zware machines gewerkt wordt en dit binnen de tuinbouw niet het geval is. Akkerbouwers maken meestal gebruik van tractors en loonwerkers om het land te kunnen bewerken en gewassen te oogsten. Binnen de tuinbouw is er juist geen sprake van zware machines en worden relatief gezien veel werkzaamheden met de hand uitgevoerd.

Een ander belangrijk verschil tussen akkerbouw en tuinbouw is dat tuinbouw geen grondgebonden werkzaamheden hoeft te betreffen. Tuinbouw kan ook in kassen uitgevoerd worden waardoor er geen sprake is van akkerbouw. Dit kan ook het geval zijn als we spreken van het telen van groente. Akkerbouw betreft grondgebonden akkerbouwwerkzaamheden in de buitenlucht.

Wat doet een akkerbouwer allemaal

Als akkerbouwer zijn de werkzaamheden zeer divers en houden de werkzaamheden meer in dan het alleen planten, zaaien en oogsten van gewassen. Denk bijvoorbeeld aan onkruidbescherming, ploegwerkzaamheden, bemesting, gewasbescherming en aan het eventueel onderhouden van het drainagesysteem. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een akkerbouwer de diverse sloten zal moeten onderhouden die onderdeel uitmaken van het drainagesysteem. Andere werkzaamheden zijn weer het bijhouden van de mestboekhouding en het nemen van bodemmonsters.

Opleiding akkerbouw:

Akkerbouw:

Opleidingen tot akkerbouwer

Voor het beroep akkerbouwer bestaan er diverse geschikte opleidingen zoals de Mbo-opleiding Akkerbouw of de Hbo-opleiding Tuinbouw en Akkerbouw. Over het algemeen zal een Mbo-opleiding voldoende zijn om te kunnen werken als akkerbouwer. Als je als akkerbouwer een eigen bedrijf wenst te starten is de Hbo-opleiding Tuinbouw en Akkerbouw zeker aan te raden. Binnen de Hbo-opleiding is er meer aandacht voor management, bedrijfsvoering en algemene ondernemersvaardigheden, die belangrijk zijn als akkerbouwer.

Bedrijven waar een akkerbouwer werkzaam kan zijn

Als akkerbouwer ben je werkzaam voor een akkerbouwbedrijf of ben je werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen je eigen akkerbouwbedrijf. Zoals eerder omschreven bestaan er veel verschillende soorten agrarische bedrijven die ook werkzaamheden kunnen combineren. Binnen de praktijk zal een akkerbouwer meestal ook een veehouder zijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Competenties akkerbouwer

De belangrijkste competentie als akkerbouwer is je vakinhoudelijke kennis van de open teelt. Daarnaast kan doorzettingsvermogen zeker gezien worden als een belangrijke competentie, omdat de werkdagen nogal eens lang kunnen zijn. Ook verantwoordelijkheidsgevoel is een belangrijke competentie, omdat de gewassen en de uiteindelijke oogst niet verloren mogen gaan. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, passie, zelfstandigheid, samenwerken, communicatie en management, als je een leidinggevende bent binnen het akkerbouwbedrijf.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als akkerbouwer

Het arbeidsmarktperspectief als akkerbouwer is over het algemeen redelijk goed te noemen. De grotere boeren of akkerbouwers binnen Nederland kunnen de werkzaamheden over het algemeen niet alleen aan waardoor er ruimte is voor extra akkerbouwers. mits je over de juiste opleidingen en instelling beschikt. De doorgroeimogelijkheden als akkerbouwer moeten gezien worden in het starten van je eigen bedrijf. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn er niet echt, anders dan het starten van je eigen akkerbouwbedrijf.

Arbeidsvoorwaarden en salaris akkerbouwer

Een akkerbouwer zal doorgaans onder de cao open teelt vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een akkerbouwer zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1500 en 2400 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Wat een zelfstandig werkende akkerbouwer zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de bedrijfsvoering en behaalde resultaten.

Mijnzzp.nl