Akkerbouwer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een akkerbouwer is een agrariër die werkzaam is binnen de akkerbouw, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten van akkerbouw. De belangrijkste akkergewassen in Nederland zijn aardappelen, suikerbieten en diverse graansoorten, zoals mais en tarwe. Een akkerbouwer is een agrariër die land bewerkt ten behoeve van akkerbouwgewassen met als doel deze gewassen te verkopen. Als een akkerbouwer alleen aan akkerbouw doet kan de akkerbouwer niet gezien worden als veehouder, omdat het veehouden juist betrekking heeft op diverse soorten vee die gebruikmaken van het land. Een akkerbouwer gebruikt land dan ook alleen voor gewassen en niet voor vee. Er bestaat dus een verschil tussen akkerbouw en veehouderij, omdat binnen een veehouderij vee gebruikt wordt. Een akkerbouwer en een veehouder zijn beide agrariërs, die verschillende werkzaamheden uitvoeren. Als een akkerbouwer ook een veehouder is, spreekt men ook wel van de algemene benaming boer. Een boer kan ook gezien worden als akkerbouwer en/of veehouder. Akkerbouw is dan ook een vorm van landbouw waarbij de nadruk zal liggen op planten en gewassen voor menselijk gebruik. Akkerbouw heeft over het algemeen betrekking op grote landbouwactiviteiten waarbij de akkerbouwer gebruikmaakt van verschillende machines en tractoren om de akkers te kunnen bewerken. Het handmatig bewerken van akkers, zoals dit vroeger veel gedaan werd, kan tegenwoordig in de meeste gevallen economisch niet meer uit. Dit kan wel het geval zijn wanneer we spreken van biologische akkerbouw. In dat geval kan er in sommige gevallen geen gebruikgemaakt worden van landbouwmachines. Omdat biologische akkerbouw in de meeste gevallen veel arbeidsintensiever is kan er sprake zijn van kleinere akkers. Binnen de biologische akkerbouw mag er geen gebruikgemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en genetisch gemodificeerde organismen. Het beroep akkerbouw betreft een beroep dat bij je moet passen, omdat de werkdagen lang kunnen zijn. Daarnaast hebben akkerbouwers ieder jaar te maken met andere verkoopprijzen van de gewassen.

Een akkerbouwer is dus een agrariër dat de meeste mensen kennen als boer. Zoals eerder omschreven hoeft een akkerbouwer geen veehouder te zijn. In de praktijk zijn de meeste akkerbouwers ook veehouder en is er dus sprake van een gecombineerd bedrijf zoals een boerderij. Een boer is in veel gevallen een akkerbouwer en veehouder omdat het vee gebruikmaakt van het land. Akkerbouw is voor boeren belangrijk omdat dit extra inkomsten geeft. Het alleen rondkomen van vee is voor de meeste boeren lastig. Daarnaast kunnen boeren veel land bezitten of gepacht hebben, dat nuttig gebruikt moet worden. Akkerbouw is binnen Nederland (en andere landen) erg belangrijk met betrekking tot onze voedselvoorziening. Het meeste voedsel zoals wij dat kennen is afkomstig van akkerbouw of wordt verwerkt in producten. Een goed voorbeeld hiervan is de suikerbiet. Suikerbieten worden niet verkocht in de winkel, maar worden gebruikt voor suiker en worden verwerkt in veel andere producten die suiker nodig hebben. Ook mais is hier een goed voorbeeld van, omdat mais ook in veel producten verwerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan maisbrood, maismeel, soepen, sauzen en aan maisolie. Ook de bekende aardappels die afkomstig zijn van de akkerbouw bestaan er in veel verschillende soorten. Lang niet alle aardappels die afkomstig zijn van de akkerbouw worden verkocht als aardappels in de winkel. Aardappels worden bijvoorbeeld ook gekweekt om frietjes en chips van te maken. Daarnaast is zetmeelwinning van aardappels erg belangrijk, omdat het zetmeel van aardappels gebruikt kan worden in veel verschillende producten. Zetmeel is een bindmiddel en zit bijvoorbeeld ook in behanglijm en talloze andere producten.

Verschil akkerbouw en tuinbouw

Akkerbouw en tuinbouw verschillen van elkaar omdat binnen de akkerbouw vaak met zware machines gewerkt wordt en dit binnen de tuinbouw niet het geval is. Akkerbouwers maken meestal gebruik van tractors en loonwerkers om het land te kunnen bewerken en gewassen te oogsten. Binnen de tuinbouw is er juist geen sprake van zware machines en worden relatief gezien veel werkzaamheden met de hand uitgevoerd. Een ander belangrijk verschil tussen akkerbouw en tuinbouw is dat tuinbouw geen grondgebonden werkzaamheden hoeft te betreffen. Tuinbouw kan ook in kassen uitgevoerd worden waardoor er geen sprake is van akkerbouw. Dit kan ook het geval zijn als we spreken van het telen van groente. Akkerbouw betreft grondgebonden akkerbouwwerkzaamheden in de buitenlucht.

Wat is het verschil tussen akkerbouw en veeteelt?

Akkerbouw en veeteelt zijn twee verschillende takken binnen de landbouwsector, elk met hun eigen kenmerken en doelstellingen. Hieronder omschrijven we het verschil tussen akkerbouw en veeteelt:

  • Akkerbouw richt zich op het verbouwen van gewassen op het land, zoals granen, groenten, fruit en oliehoudende zaden. Akkerbouwers streven ernaar om optimale groeiomstandigheden te creëren voor gewassen door middel van bodemvoorbereiding, irrigatie, bemesting en gewasbescherming. Ze beheren de teeltcyclus van zaaien of planten tot oogsten en leggen de nadruk op het maximaliseren van de opbrengst en kwaliteit van de gewassen.
  • Veeteelt daarentegen richt zich op het fokken en verzorgen van dieren, zoals koeien, varkens, schapen, geiten en pluimvee. Veetelers zorgen voor de gezondheid en het welzijn van het vee, inclusief voeding, huisvesting, veterinaire zorg en reproductie. Ze kunnen zich bezighouden met de productie van vlees, melk, eieren of andere dierlijke producten, afhankelijk van het type vee dat ze fokken.

Het belangrijkste verschil tussen akkerbouw en veeteelt ligt in de aard van de productie. Akkerbouw richt zich op het verbouwen van gewassen, terwijl veeteelt zich richt op de productie en verzorging van dieren. Beide sectoren zijn belangrijk voor de voedselvoorziening en de agrarische industrie, en ze kunnen ook complementair zijn, waarbij akkerbouwers gewassen verbouwen als voer voor het vee in de veeteelt.

Wat doet een akkerbouwer allemaal

Als akkerbouwer zijn de werkzaamheden zeer divers en houden de werkzaamheden meer in dan het alleen planten, zaaien en oogsten van gewassen. Denk bijvoorbeeld aan onkruidbescherming, ploegwerkzaamheden, bemesting, gewasbescherming en aan het eventueel onderhouden van het drainagesysteem. Daarnaast is het denkbaar dat een akkerbouwer de sloten zal moeten onderhouden die onderdeel uitmaken van het drainagesysteem. Andere werkzaamheden zijn weer het bijhouden van de mestboekhouding en het nemen van bodemmonsters. In het verleden kon een akkerbouwer ook werkzaam zijn als putjesschepper. Dit betrof dan meestal arme akkerbouwers die behoefte hadden aan mest.

Omdat een akkerbouwer veel te maken heeft met verschillende machines en landbouwvoertuigen kunnen de meeste akkerbouwers aangemerkt worden als soort monteur mobiele werktuigen. Denk hierbij vooral aan het uitvoeren van preventief onderhoud of aan het regelmatig smeren van belangrijke draaiende onderdelen. Als het grotere werkzaamheden betreft worden dit soort werkzaamheden over het algemeen overgelaten aan de juiste vaklieden. De meeste grote akkerbouwers maken ook gebruik van seizoenarbeiders of knechten. Knecht is een ouderwetse benaming voor agrarisch medewerker. Seizoensarbeiders zijn bijvoorbeeld nodig wanneer de asperges geoogst moeten worden. Zie voor meer informatie ook de website akkerwijzer voor het laatste akkerbouw nieuws.

Wat is akkerbouw?

Akkerbouw is een tak van de landbouw die zich richt op het verbouwen van gewassen op het land, voornamelijk op akkers. Het omvat het telen van verschillende gewassen, zoals granen, oliehoudende zaden, peulvruchten, groenten, aardappelen en suikerbieten. In de akkerbouw worden verschillende agronomische praktijken toegepast om optimale groei- en productieomstandigheden voor de gewassen te creëren. Dit omvat het selecteren van geschikte gewasvariëteiten, het bewerken van de grond, het toepassen van meststoffen, het beheren van onkruid, het controleren van plagen en ziekten, en het irrigeren van de gewassen indien nodig.

Akkerbouwers gebruiken vaak moderne landbouwtechnologie en machines om efficiënter te kunnen werken. Ze maken gebruik van tractoren, zaaimachines, oogstmachines en andere apparatuur om de verschillende stappen van het akkerbouw-proces te vergemakkelijken. Het doel van akkerbouw is om hoogwaardige gewassen te produceren die kunnen worden gebruikt voor voedselproductie, diervoeder, de productie van biobrandstoffen, vezels en andere industriële toepassingen. Akkerbouw speelt een belangrijke rol in de voedselvoorziening en de agrarische sector, en vormt een essentieel onderdeel van de wereldwijde landbouwproductie.

Opleiding akkerbouw:

Van melkvee naar akkerbouw:

Opleidingen tot akkerbouwer

Voor het beroep akkerbouwer bestaan er diverse geschikte opleidingen zoals de Mbo-opleiding Akkerbouw of de hbo-opleiding Tuinbouw en Akkerbouw. Over het algemeen zal een Mbo-opleiding voldoende zijn om te kunnen werken als akkerbouwer. Als je als akkerbouwer een eigen bedrijf wenst te starten is de hbo-opleiding Tuinbouw en Akkerbouw zeker aan te raden. Binnen de hbo-opleiding is er meer aandacht voor management, bedrijfsvoering en algemene ondernemersvaardigheden, die belangrijk zijn als akkerbouwer. Welke opleiding het beste zal passen bij een akkerbouwer is afhankelijk van de soort werkzaamheden van een akkerbouwer. Het verbouwen van graan betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het telen van bloemen als bloementeler. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een akkerbouwer werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een akkerbouwer gezien moeten worden als ondernemer, die werkzaam is binnen een eigen akkerbouwbedrijf. Als een akkerbouwer werkzaam is in loondienst zal eerder de benaming agrarisch medewerker van toepassing zijn. Afhankelijk van de soort akkerbouw kunnen er ook andere benamingen van toepassing zijn, zoals de benaming bloementeler, plantenteler of tuinbouwer. Zoals eerder omschreven bestaan er veel verschillende soorten agrarische bedrijven, die ook verschillende werkzaamheden kunnen combineren. In de praktijk is het dus prima denkbaar dat een akkerbouwer ook aangemerkt kan worden als landbouwer en als veehouder, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Zoals eerder omschreven heeft akkerbouw alleen betrekking op akkerbouwgewassen en niet op vee.

Competenties akkerbouwer

De belangrijkste competentie van een akkerbouwer is je vakinhoudelijke kennis van de open teelt. Daarnaast kan doorzettingsvermogen gezien worden als een belangrijke competentie, omdat de werkdagen nogal eens lang kunnen zijn. Ook verantwoordelijkheidsgevoel is een belangrijke competentie, omdat de gewassen en de uiteindelijke oogst niet verloren mogen gaan. Ook moet een akkerbouwer aangemerkt kunnen worden als monteur en technicus, omdat een akkerbouwer veel gebruikmaakt van verschillende landbouwmachines en installaties. Omdat de meeste akkerbouwers werkzaam zijn als ondernemer kan ook het netwerken en onderhandelen aangemerkt, worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, passie, zelfstandigheid, samenwerken, communicatie en management, als je met personeel te maken hebt binnen het akkerbouwbedrijf.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als akkerbouwer

Het arbeidsmarktperspectief als akkerbouwer is over het algemeen redelijk goed te noemen. De grotere boeren of akkerbouwers binnen Nederland kunnen de werkzaamheden over het algemeen niet alleen aan waardoor er ruimte is voor extra akkerbouwers, mits je over de juiste opleidingen en instelling beschikt. De doorgroeimogelijkheden als akkerbouwer moeten gezien worden in het starten van je eigen bedrijf. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn er niet echt, anders dan het starten van je eigen akkerbouwbedrijf.

Arbeidsvoorwaarden en salaris akkerbouwer

Een akkerbouwer zal doorgaans onder de cao open teelt vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een akkerbouwer zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Wat een zelfstandig werkende akkerbouwer zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de bedrijfsvoering en behaalde resultaten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Akkerbouwer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Akkerbouwer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl