Veehouder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een veehouder is over het algemeen een ondernemer die vee houdt ten behoeve van melk, vlees of eieren. Veeteelt is een verzamelnaam van vee, dat onder te verdelen is in diverse soorten vee, zoals pluimvee, rundvee en varkensvee. Ook geiten, schapen, kalkoenen, parelhoenen, ganzen en eenden worden gezien als vee. Binnen veehouderijen bestaat er een verschil tussen grondgebonden veehouderijen en niet grondgebonden veehouderijen. Grondgebonden veehouderijen zijn bijvoorbeeld de klassieke boerderijen met melkvee. Niet grondgebonden veehouderijen zijn bijvoorbeeld pluimveehouderijen en varkenshouderijen. Niet grondgebonden veehouderijen behoren toe tot de intensieve veehouderijen. De belangrijkste veesoorten zijn rund, varkens, kippen, schapen en geiten. Een veehouder kan verschillende soorten vee houden afhankelijk van de soort boer en het soort bedrijf. Vanzelfsprekend bestaan er verschillende soorten boeren en bestaan er verschillende soorten niet grondgebonden veehouderijen. Een veehouder hoeft dan ook geen klassieke boer te zijn met een grote boerderij. Een veehouder kan niet zomaar aangemerkt worden als landbouwer, omdat een veehouder geen gebruik hoeft te maken van landbouw. In dat geval spreekt men dus van de intensieve veehouderijen, zoals de varkenshouderij en pluimveehouderijen. Alle veehouders hebben wel gemeen dat ze vee houden om economische redenen. Van alle vormen van veehouderij zijn de intensieve veehouderijen in veel gevallen aan te merken als de grootste veehouderijen. Een ander woorden voor intensieve veehouderijen kan soms ook wel zijn veefabriek, om aan te geven dat het om grote veehouderijen gaat. Zoals eerder omschreven moet het beroep veehouder vrij algemeen gezien worden, omdat veehouders op verschillende manieren binnen de agrarische sector werkzaam kunnen zijn.

Als veehouder kan je dus verschillende soorten vee houden om economische redenen. De werkzaamheden als veehouder zijn sterk dier afhankelijk, echter bestaan deze over het algemeen uit het onderhouden van het bedrijf, het onderhouden van het land, het onderhouden van de stallen, het onderhouden van de veestapel, de voortplanting van de veestapel, de verzorging van de veestapel en het voeden van de veestapel. Daarnaast zal een veehouder zich bezighouden met mogelijke gezondheidsproblemen van vee en de verkoop van vee. Ook het melken van vee of het sorteren van eieren zal afhankelijk van de soort veehouder tot de werkzaamheden van een veehouder behoren. De meeste veehouders zijn ook dagelijks actief met betrekking tot het schoonmaken en onderhouden van de diverse installaties zoals de melkinstallatie of de melkmachine, de koelapparatuur en de melktank. Ondanks dat moderne veehouderijen in grote mate geautomatiseerd kunnen zijn, is het dagelijks onderhouden en controleren van de diverse installaties als veehouder erg belangrijk. Voedselveiligheid, wat iedereen belangrijk vindt, begint al bij de veehouderij.

Wat is veeteelt?

Veeteelt, ook wel veehouderij genoemd, verwijst naar de praktijk van het fokken, houden en verzorgen van dieren voor verschillende doeleinden, zoals voedselproductie, wolproductie, melkproductie, eierproductie en vleesproductie. Het omvat het fokken en beheren van verschillende soorten vee, zoals koeien, schapen, geiten, varkens, pluimvee (zoals kippen en kalkoenen) en andere dieren die worden gehouden voor agrarische doeleinden. Veeteelt wordt wereldwijd beoefend en speelt een cruciale rol in de voedselvoorziening en de economie van veel landen. Het is een belangrijke bron van dierlijke producten, zoals vlees, zuivelproducten, eieren, wol en leer, die worden gebruikt voor menselijke consumptie, kleding en andere toepassingen. In de veeteelt worden dieren gefokt en gehouden onder gecontroleerde omstandigheden, zoals boerderijen, ranches of speciale faciliteiten. Het doel is om optimale omstandigheden te bieden voor de gezondheid en het welzijn van de dieren, evenals voor de productie van hoogwaardige producten. Belangrijke aspecten van veeteelt zijn onder andere:

  • Fokken en selectie: Veefokkers selecteren dieren met gewenste eigenschappen, zoals goede melkproductie, snelle groei of hoge vleeskwaliteit. Fokprogramma's worden ontwikkeld om de genetische eigenschappen van het vee te verbeteren en de productie-efficiëntie te verhogen.
  • Voeding: Dieren worden gevoed met een uitgebalanceerd dieet om ervoor te zorgen dat ze de nodige voedingsstoffen krijgen voor groei, productie en algemeen welzijn. Dit kan bestaan uit een combinatie van ruwvoer, krachtvoer, granen en supplementen.
  • Gezondheidszorg: Veeteelt omvat ook de gezondheidszorg van dieren. Veterinairs worden betrokken bij het voorkomen en behandelen van ziekten, het beheren van vaccinaties en het waarborgen van de algemene gezondheid van het vee.
  • Huisvesting en beheer: Dieren worden gehuisvest in faciliteiten die zijn ontworpen om hun comfort en welzijn te waarborgen. Dit kan variëren van weidegang voor grazende dieren tot stalgebouwen voor intensievere productiesystemen.
  • Duurzaamheid en milieubehoud: Veeteelt heeft aandacht voor duurzaamheid en milieubehoud, waarbij maatregelen worden genomen om de impact op het milieu te minimaliseren. Dit omvat het beheer van meststoffen, watergebruik, landbeheer en het verminderen van de ecologische voetafdruk van de veeteeltactiviteiten.

Veeteelt is een complexe sector die voortdurend evolueert met veranderingen in technologie, wetenschappelijke kennis en maatschappelijke eisen. Het is van cruciaal belang voor het leveren van hoogwaardige dierlijke producten en speelt een belangrijke rol in de voedselproductie en de economie.

Regels veehouder

Veehouders moeten zich aan strikte regels houden willen ze hun producten kunnen verkopen. Neem een voorbeeld aan een zieke koe die penicilline krijgt. De melk van een koe die penicilline toegediend gekregen heeft, mag niet gebruikt worden, omdat dan alle melk van de veehouder afgekeurd zal worden. Met andere woorden moet een veehouder precies weten welk vee medicijnen gebruikt om problemen te voorkomen. Als de melk van een zieke koe onder medicatie in de melktank komt zal alle melk afgekeurd worden door de melkfabriek. Dit is ook een van de belangrijkste redenen dat veehouders veel administratie bijhouden op de computer zodat dit soort fouten niet voor kunnen komen. Als een veehouder ook gebruikmaakt van personeel zal ook het personeel met de computer moeten kunnen werken zodat er geen fouten gemaakt worden.

Werkzaamheden veehouder

De werkzaamheden van een veehouder zijn verder niet heel makkelijk te omschrijven, omdat er zoveel verschillende soorten veehouders bestaan. Als een veehouder ook een boerderij heeft zal een veehouder ook gewassen telen en bijvoorbeeld het gras maaien voor de koeien. Het telen van gewassen is ook weer een aparte specialisatie, omdat de veehouder kennis van gewassen zal moeten hebben inclusief grondkennis. Grondkennis is weer belangrijk om de gewassen zo goed mogelijk te laten groeien. Afhankelijk van de soort veehouderij is het ook prima denkbaar dat een veehouder gebruikmaakt van verschillende loonwerkers. Dit heeft meestal wel betrekking op veehouders, die ook aangemerkt kunnen worden als akkerbouwer en landbouwer. Veehouders binnen de intensieve veehouderij hebben over het algemeen niet veel te maken met landbouwactiviteiten. In het verleden kon een veehouder in sommige gevallen ook aangemerkt worden als schillenboer. Een veehouder kan ook gebruikmaken van een medewerker veehouderij.

Moderne bedrijfsvoering

Moderne bedrijfsvoering maakt tegenwoordig een belangrijk onderdeel uit van het beroep veehouder. Behalve dat je over een hoop expertise zal moeten beschikken, is het ook belangrijk om te begrijpen hoe je een bedrijf runt. Een veehouder moet dus een hoop expertise in huis hebben, dat verder gaat dan het onderhouden van het eigen vee. Denk bijvoorbeeld ook aan het maken financiële berekeningen om het bedrijf toekomstbestendig te maken. Deze financiële berekeningen kun je zelf maken, of samen met een financieel adviseur. Hoe je een bedrijf runt op dagbasis weten de meeste veehouders wel. Het gaat juist om de toekomstvisie.

Het runnen van een eigen bedrijf als veehouder is tegenwoordig niet makkelijk meer. Daarnaast geeft het hebben van een eigen bedrijf geen garantie op een succesvolle toekomst. Het onderhouden van eigen vee en het op peil houden van de veestapel is voor een veehouder geen uitdaging. Het op peil houden van de veestapel kan wel een probleem worden als gevolg van de toegenomen maatregelen. Een veehouder brengt veel tijd door op het eigen bedrijf, maar zal ook regelmatig met adviseurs te maken hebben.

Wat is intensieve veehouderij?

Intensieve veehouderij is een vorm van veeteelt waarbij een groot aantal dieren op een relatief kleine oppervlakte wordt gehouden met als doel een efficiënte productie van vlees, zuivel en eieren. Het is een systematische aanpak waarbij dieren onder gecontroleerde omstandigheden worden gefokt, grootgebracht en gemest, vaak met behulp van moderne technologieën. Kenmerkend voor intensieve veehouderij is het streven naar hoge productiviteit en winstgevendheid. Om dit te bereiken, worden dieren vaak gehouden in stallen met geoptimaliseerde klimaatbeheersingssystemen, waarin factoren zoals voeding, water, verlichting en ventilatie nauwlettend worden gecontroleerd. Daarnaast worden genetisch geselecteerde dieren gebruikt die een hoge groei- of melkproductie hebben.

In de intensieve veehouderij worden ook vaak intensieve voedingsprogramma's gebruikt om snelle groei en hoge opbrengsten te bevorderen. Daarnaast worden medicijnen en veterinaire behandelingen toegepast om de gezondheid van de dieren te waarborgen en de verspreiding van ziekten te voorkomen. Kritiek op intensieve veehouderij richt zich vaak op dierenwelzijnskwesties, zoals de beperkte bewegingsruimte, het ontbreken van natuurlijk gedrag en de mogelijke impact op het milieu. Het intensieve gebruik van land, water en energie, de uitstoot van broeikasgassen en de productie van mest kunnen leiden tot negatieve gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit.

Hoeveel boeren zijn er in Nederland?

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in Nederland in 2020 ongeveer 75.255 land- en tuinbouwbedrijven. Het aantal boeren kan echter variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van verschillende factoren zoals economische omstandigheden, veranderingen in de landbouwsector en landbouwbeleid. Het aantal boerenbedrijven in Nederland is de afgelopen decennia geleidelijk afgenomen als gevolg van schaalvergroting, technologische vooruitgang en veranderende marktomstandigheden. Kleinere familiebedrijven zijn vaak samengevoegd tot grotere agrarische ondernemingen die efficiënter kunnen opereren.

Hoeveel koeien zijn er in Nederland?

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in 2020 ongeveer 1,57 miljoen melkkoeien in Nederland. Dit aantal kan echter variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van factoren zoals marktomstandigheden, landbouwbeleid en veranderingen in de sector. Naast melkkoeien zijn er ook rundveebedrijven in Nederland die zich richten op vleesvee. Het totale aantal runderen in Nederland, inclusief zowel melkkoeien als vleesvee, bedroeg in 2022 ongeveer 2,57 miljoen.

Veehouderij:

Opleidingen tot veehouder

Er bestaan meerde geschikte opleidingen tot veehouder zoals de Mbo-opleiding Dierhouder Melkvee en de hbo-opleiding Dier- en veehouderij. Welke opleiding het beste past kan per persoon verschillen, omdat een hbo-opleiding niet in alle gevallen noodzakelijk zal zijn. Als je als zelfstandig veehouder wilt gaan werken zal Hbo-niveau zeker aan te raden zijn, omdat de hbo-opleiding ook verdiept ingaat op bedrijfsvoering en alles wat daarbij komt kijken. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Als startende ondernemer, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie als veehouder.

Bedrijven waar een veehouder werkzaam kan zijn

Een veehouder is in de meeste gevallen werkzaam als zelfstandig ondernemer en niet werkzaam voor een veehouderij. Binnen het beroep veehouder bestaan weer verschillende specialisaties zoals een melkveehouderij, een varkenshouderij en een pluimveehouderij. Het beroep veehouder komt in loondienst niet veel voor, omdat de meeste veehouders voor zichzelf willen werken. Een veehouder zal dus in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als ondernemer. Als het een grote veehouderij betreft, is het denkbaar dat er sprake is van een bedrijfsleider. Dit is over het algemeen alleen het geval als we spreken van de grotere intensieve veehouderijen, die beschikken over veel vee.

Competenties veehouder

De belangrijkste competentie als veehouder is de vakinhoudelijke kennis met betrekking tot dieren en alles wat daarbij komt kijken. Verantwoordelijkheidsgevoel is aan te merken als een belangrijke competentie omdat het wel om dieren gaat. Omdat de meeste veehouders werkzaam zijn als ondernemer moet een veehouder over ondernemersvaardigheden beschikken. Ondernemersvaardigheden hebben onder andere betrekking op het kunnen managen, het kunnen netwerken en algemene financiële en administratieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, samenwerken, communicatie, plannen, organiseren en zelfstandigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als veehouder

Het arbeidsmarktperspectief als veehouder in loondienst is over het algemeen niet heel groot. De meeste veehouders zijn werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen hun eigen veehouderij. Een veehouder kan wel gebruikmaken van personeel, zoals een agrarisch medewerker. De doorgroeimogelijkheden als veehouder moeten gezien worden in het starten van je eigen veehouderij. Het starten van een eigen bedrijf als veehouder zal overigens niet makkelijk zijn omdat de kosten hoog zijn. In veel gevallen betreft het familiebedrijven die overgaan van vader op zoon of dochter.

Arbeidsvoorwaarden en salaris veehouder

Een veehouder in loondienst zal doorgaans onder de cao Dierhouderij vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een veehouder in loondienst zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Zoals eerder omschreven werken de meeste veehouders niet in loondienst, maar als ondernemer.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Veehouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Veehouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl