Landbouwer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep landbouwer
Werken als landbouwer
Wie is landbouwer
Andere vormen van landbouw
Film: Landbouwer:
Opleidingen tot landbouwer
Bedrijven waar een landbouwer werkzaam kan zijn
Competenties landbouwer
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als landbouwer
Arbeidsvoorwaarden en salaris landbouwer
Eigen bedrijf starten als Landbouwer
Boekhoudprogramma vergelijken Landbouwer

Beroep landbouwer

Een landbouwer is een agrariër die landbouw en/of veeteelt beoefent. Landbouwactiviteiten kan betrekking hebben op akkerbouw en op veeteelt. Akkerbouw en veeteelt zijn verschillende disciplines als landbouwer. In veel gevallen zal een landbouwer aangemerkt kunnen worden als akkerbouwer en veehouder, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In alle gevallen betreffen de werkzaamheden van een landbouwer economische activiteiten, waarbij land gebruikt wordt voor de productie van planten en/of dieren voor menselijk gebruik. Landbouwactiviteiten kunnen onderverdeeld worden in akkerbouw, veeteelt, tuinbouw en bosbouw. Bosbouw kan over het algemeen alleen gezien worden als landbouwactiviteit als het bosbouwproductie betreft voor menselijk gebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hout van bomen dat gebruikt wordt voor de mens. Een gewoon bos kan dus bosbouw betreffen of landbouw, afhankelijk van het gebruik en doel van het bos. Ook een veehouder hoeft geen landbouwer te zijn, omdat er ook veehouders zijn, die geen grondgebonden activiteiten uitvoeren. In dat geval spreekt men meestal van intensieve veehouderij, zoals een pluimveehouderij of een varkenshouderij. Ook een groenteteler en een fruitteler hoeven geen landbouwer te zijn, omdat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden in speciale kassen. Als een groenteteler en fruitteler wel in de buitenlucht telen is er wel sprake van landbouw. Denk hierbij aan de bekende boomgaarden en aan de akkerbouw. Een andere benaming voor landbouw is ook wel agricultuur. Een meer algemene benaming als landbouwer is boer, echter kan een boer verschillende economische activiteiten ontplooien. Het beroep landbouwer moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat landbouwer op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Daarnaast kunnen landbouwers andere benamingen gebruiken om duidelijk te maken welke economische activiteit ze precies ontplooien.

Werken als landbouwer

Landbouw is dus een algemene benaming voor landbouwactiviteiten waarbij het land gebruikt wordt voor de mens. Dit kan betrekking hebben op landbouwgewassen en op gedomesticeerde dieren (veeteelt). Landbouwgewassen zijn bijvoorbeeld graansoorten, suikerbieten, aardappels, asperges en sierplanten die door de mens gebruikt worden. Veeteelt zijn bijvoorbeeld weer koeien, varkens, pluimvee en paarden. Bedrijven die gewassen kweken en/of vee houden zijn in veel gevallen ook landbouwer, echter hoeft dit niet altijd het geval te zijn, omdat er dan wel sprake moet zijn van grondgebonden landbouwactiviteiten. Als een boer alleen land bewerkt zonder dat deze veeteelt houdt op het land spreekt men van een akkerbouwer in plaats van een landbouwer. In veel gevallen zal een landbouwer aangemerkt moeten worden als ondernemer, die verantwoordelijk is voor de algemene bedrijfsvoering. Een landbouwer kan ook gebruikmaken van agrarisch medewerkers en/of seizoenarbeiders, afhankelijk van de soort werkzaamheden die de landbouwer uitvoert. Als landbouwer zal in je in veel gevallen intensieve landbouw beoefenen, omdat landbouwers over het algemeen sterk afhankelijk zijn van een grote en vooral goede productie. Intensieve landbouw houdt in dat de landbouwer gebruikmaakt van diverse landbouwmachines en landbouwproductiesystemen om de productie te kunnen optimaliseren.

Wie is landbouwer

Een landbouwer is in de meeste gevallen een boer die een combinatie van verschillende activiteiten uitvoert, zoals akkerbouw en veeteelt. Afhankelijk van de soort activiteiten kan een boer ook andere benamingen gebruiken zoals de benaming melkveehouder, varkenshouder of pluimveehouder. De algemene benaming hiervoor is weer veehouder. Zoals eerder omschreven hoeft een veehouder geen landbouwer te zijn, omdat hij of zij bijvoorbeeld geen grondgebonden activiteiten uitvoert. In de meeste gevallen zal dit betrekking hebben op een varkenshouderij of een pluimveehouderij, omdat dit meestal intensieve veehouderijbedrijven betreft. Een melkveehouder maakt over het algemeen wel gebruik van weilanden en behoort dus niet toe tot de intensieve veehouderij en betreft dus ook weer grondgebonden activiteiten.

Andere vormen van landbouw

Bijzondere vormen van landbouw zijn groentetelers, fruittelers, boomkwekers en bosbouwers, omdat deze werkzaamheden in sommige gevallen wel toebehoren tot de landbouw en in andere gevallen niet. Groente, fruit en bomen worden in lang niet alle gevallen gekweekt op het land en kunnen dan ook niet in alle gevallen aangemerkt worden als grondgebonden landbouwactiviteiten. Ook bosbouw behoort niet standaard toe tot de landbouw omdat dit afhankelijk is van het doel van het bos en het hout. Een andere minder bekende vorm van landbouw is de wijnbouw. Over het algemeen kenmerkt landbouw zich doordat landbouwers gebruikmaken van diverse machines, zoals werktuigmachines en tractors om het land te kunnen bewerken en de producten te kunnen oogsten. De meeste boeren beschikken over eigen machines of kunnen bepaalde werkzaamheden uitbesteden aan een loonwerker.

Film: Landbouwer:

Opleidingen tot landbouwer

De benaming landbouwer is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. De meeste zelfstandig werkende landbouwers beschikken minimaal over een passende hbo-opleiding zoals de hbo-opleiding Tuinbouw en Akkerbouw. Daarnaast bestaan er uiteenlopende agrarische Mbo-opleidingen die gezien kunnen worden als geschikte vooropleiding. Welke opleiding het beste zal passen is dan ook verder persoonlijk. In de meeste gevallen zal een ondernemer binnen de agrarische sector minimaal over een passende hbo-opleiding moeten beschikken. Zie voor mogelijke passende opleidingen, die meer specifieke beroepen. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als landbouwer, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een landbouwer werkzaam kan zijn

In de meeste gevallen zal een landbouwer aangemerkt moeten worden als ondernemer, die beschikt over een eigen landbouwbedrijf. Een landbouwer is dus niet in loondienst werkzaam voor bedrijven. Als een landbouwer in loondienst werkzaam is voor een landbouwbedrijf is de term bedrijfsleider meer van toepassing. Zoals eerder omschreven kan een landbouwer op verschillende manieren gespecialiseerd zijn binnen de agrarische sector. Daarnaast is het denkbaar dat een landbouwer aangemerkt kan worden als veehouder. Ook de tuinbouw kan toebehoren tot de landbouw. Denk in dat geval bijvoorbeeld aan bloemenkwekers, die in de volle grond telen.

Competenties landbouwer

De belangrijkste competentie van een landbouwer is de vakinhoudelijke kennis van de agricultuur. Daarnaast zal een landbouwer een operationeel manager moeten zijn, omdat een landbouwer in de meeste gevallen met diverse soorten bedrijven en personeel te maken krijgt binnen zijn werkzaamheden. In dat opzicht kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook het netwerken kan als landbouwer een belangrijke competentie zijn, omdat de meeste landbouwers samenwerken met andere landbouwers, akkerbouwers en/of veehouders. Algemeen belangrijke woorden zijn ondernemersvaardigheden, onderhandelen, visie, presteren, plannen, organiseren, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, samenwerken en innovatie. Innovatie heeft vooral betrekking op het blijven vernieuwen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als landbouwer

Het arbeidsmarktperspectief van een landbouwer is niet echt van toepassing, omdat de meeste landbouwers aangemerkt moeten worden als ondernemer. Een ondernemer is eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door te ondernemen. Zoals eerder omschreven komt het beroep landbouwer niet voor in loondienst, omdat er dan in veel gevallen sprak is van andere benamingen. De doorgroeimogelijkheden van een landbouwer moeten gezien worden in het verder uitbreiden van het landbouwbedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pachten van extra landbouwgrond van andere grootgrondbezitters.

Arbeidsvoorwaarden en salaris landbouwer

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden of salaris als landbouwer, omdat een landbouwer werkzaam zal zijn als ondernemer. Wat een landbouwer precies verdient, is verder niet aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het soort bedrijf.

Eigen bedrijf starten als Landbouwer

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Landbouwer, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Landbouwer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Landbouwer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Landbouwer.

Mijnzzp.nl