Jongerenwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep jongerenwerker
Werken als jongerenwerker
Wat is jongerenwerk?
Jongerenwerker wijkcentrum
Wat doet een jongerenwerker allemaal:
Jongerenwerker opleiding:
Opleidingen tot jongerenwerker
Bedrijven waar een jongerenwerker werkzaam kan zijn
Competenties jongerenwerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als jongerenwerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris jongerenwerker
Eigen bedrijf starten als Jongerenwerker
Boekhoudprogramma vergelijken Jongerenwerker

Beroep jongerenwerker

Een jongerenwerker is meestal een pedagogisch medewerker die zich gespecialiseerd heeft in sociaal pedagogisch werk, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat jongerenwerk in de praktijk op verschillende manieren voorkomt. Een jongerenwerker is verantwoordelijk voor het helpen van jongeren. Hoe een jongerenwerker precies helpt kan verschillen per doelgroep, omdat dit meestal maatwerk betreft. Er is wel een belangrijk verschil tussen jongerenwerkers die vrijwilligerswerk uitvoeren en jongerenwerkers die voor een professionele instelling werkzaam zijn. Het omgaan met jongeren is niet altijd even makkelijk, waardoor een jongerenwerker sterk in zijn of haar schoenen moet staan. Ook het hebben van voldoende overwicht is belangrijk als jongerenwerker. Daarnaast is het belangrijk om je te kunnen verplaatsen in jongeren. In veel gevallen zullen de werkzaamheden van een jongerenwerker bestaan uit het luisteren naar jongeren, het begeleiden van jongeren en het coachen van jongeren. Ook het op de juiste manier motiveren en inspireren van jongeren is belangrijk. Het op de juiste manier motiveren van jongeren is belangrijk om ze te behoeden voor mogelijke fouten, zoals het niet naar school gaan of mogelijke criminele activiteiten. Er zijn redelijk veel jongeren, die niet het nut inzien van school en veel op straat rondhangen. Het is daarom zo belangrijk dat jongeren steun kunnen vinden bij jongerenwerkers, zodat dit soort problemen niet voorkomen. In een buurcentrum is het vaak de taak van een jongerenwerker om de jeugd te vermaken en op te vangen als daar behoefte aan is. Voor jongeren is het belangrijk om de jongerenwerker te zien als vertrouwenspersoon, waar ze terechtkunnen met hun problemen. Meestal ben je als jongerenwerker ook educatief bezig, door ze te informeren over de maatschappij, zoals de gevaren van drugs en alcohol. Meestal heeft het beroep jongerenwerker betrekking op sociaal werkers.

Werken als jongerenwerker

Een jongerenwerker is dus meestal een sociaal werker, zoals een maatschappelijk werker, pedagogisch medewerker, pedagoog of opvoedondersteuner. In de praktijk komt de benaming jongerenwerker steeds minder vaak voor, omdat de benaming jongerenwerker niet specifiek genoeg is. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld aangemerkt worden als jongerenwerker, maar kan niet zomaar aangemerkt worden als pedagogisch medewerker. Als jongerenwerker heb je over het algemeen te maken met jongeren tussen de tien en drieëntwintig jaar. Er zijn verschillende organisaties die jongeren helpen op verschillende niveaus. Een jongerenwerker kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn binnen een jeugdinrichting waar jongeren geplaatst worden door een rechter. De jeugdinrichting houdt dan scherp toezicht op de jongeren en probeert de jongeren op het rechte pad te krijgen. In veel gevallen zijn de jongeren thuis niet meer te hanteren, en worden de kinderen onder toezicht geplaatst. Dat jongeren in een jeugdinrichting geplaatst worden hoeft niet negatief te zijn. Het is dat de jongerenwerkers in de jeugdinrichting net wat harder zijn tegen de jongeren, en ze dat juist nodig hebben om te begrijpen dat het zo niet verder kan.

Wat is jongerenwerk?

Jongerenwerk is een vorm van professionele ondersteuning en begeleiding die gericht is op jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 25 jaar. Het doel van jongerenwerk is om jongeren te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling, sociale participatie en het bereiken van hun volledige potentieel. Jongerenwerkers creëren een veilige en stimulerende omgeving waar jongeren terechtkunnen voor advies, begeleiding, activiteiten en educatieve programma's. Ze bouwen vertrouwensrelaties op met jongeren en bieden een luisterend oor, waarbij ze individuele behoeften en uitdagingen van jongeren begrijpen en hen helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden, zelfvertrouwen en sociale competenties.

Jongerenwerkers organiseren ook diverse activiteiten en projecten om jongeren te betrekken bij positieve bezigheden, zoals sport, cultuur, creatieve expressie, sociale evenementen en maatschappelijke betrokkenheid. Ze stimuleren jongeren om hun talenten te ontdekken en te benutten, positieve relaties op te bouwen, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en actief deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast kan jongerenwerk ook een preventieve rol spelen door jongeren te informeren en bewust te maken van belangrijke kwesties, zoals gezondheid, drugsgebruik, geweld, discriminatie en seksualiteit. Het biedt ook ondersteuning bij problemen waarmee jongeren te maken kunnen krijgen, zoals schooluitval, werkloosheid, verslaving of psychosociale problemen.

Jongerenwerk kan plaatsvinden in verschillende settings, zoals buurthuizen, jongerencentra, scholen, jeugdzorginstellingen of op straat. Het wordt vaak uitgevoerd door professionals die specifiek zijn opgeleid in het werken met jongeren, maar ook vrijwilligers en andere betrokkenen kunnen een rol spelen in het jongerenwerk. Er zijn veel verschillende jongerenwerkers werkzaam op verschillende manieren,

Jongerenwerker wijkcentrum

Over het algemeen heeft het beroep jongerenwerker betrekking op jongerenwerkers die actief zijn binnen wijkcentrums. Daarnaast kunnen jongerenwerkers op straat werkzaam zijn. In dat geval is meestal de benaming straatcoach van toepassing. Een straatcoach heeft te maken met jongeren die op straat rondhangen. Als jongerenwerker ben je meestal verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten, educatieve lessen, het bevorderen van passende vrijetijdsbestedingen, het werken aan een goed sociaal netwerk, het stimuleren van talentontwikkeling en aan het houden van toezicht. Ook het informeren over mogelijke gevaren van drugs en alcohol is belangrijk om problemen te voorkomen. Daarnaast heb je meestal te maken met de wijkagent, leerplichtambtenaren en met professionele hulpverleners. Als jongerenwerker is het belangrijk om te begrijpen, wat belangrijk is voor jongeren en moet je oprecht geïnteresseerd te zijn in jongeren om een langdurige relatie met jongeren aan te gaan.

Wat doet een jongerenwerker allemaal:

  • Het begeleiden en coachen van jongeren.
  • Het stimuleren en motiveren van jongeren.
  • Het luisteren naar jongeren.
  • Het organiseren van activiteiten.
  • Het helpen ontwikkelen van talent.
  • Het informeren van jongeren.
  • Het informeren van belanghebbende.
  • Het doorverwijzen van jongeren.

Jongerenwerker opleiding:

Opleidingen tot jongerenwerker

Om als jongerenwerker te kunnen werken zijn er meerdere opleidingsmogelijkheden die kunnen verschillen in opleidingsniveau, zoals op Mbo-niveau en op Hbo-niveau. Denk aan de opleidingen pedagogisch werker of sociaal-cultureel werker. Over het algemeen duurt een opleiding tot jongerenwerker vier jaar, afhankelijk van je vooropleiding. Tijdens de opleidingen is er veel aandacht voor de volgende onderdelen: psychosociale hulpverlening, adviseren en informeren, onderzoeken en rapporteren, signaleren, bemiddelen en preventie, organisatie en coördinatie van zorg. De opleidingen zijn in de meeste gevallen voltijds en deeltijds te volgen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als zzp jongerenwerker.

Bedrijven waar een jongerenwerker werkzaam kan zijn

Als jongerenwerker kan je voor verschillende organisaties werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan jeugdzorg, internaten, buurthuizen en aan gevangenissen. Daarnaast komt het beroep jongerenwerk voor als vrijwilliger. In de meeste gevallen kunnen professionele jongerenwerkers aangemerkt worden als ambtenaar. Zoals eerder omschreven komt het beroep jongerenwerkers in de praktijk op verschillende manieren voor. Niet alle jongerenwerkers kunnen aangemerkt worden als professioneel sociaal werker.

Competenties jongerenwerker

De competenties van een jongerenwerker zijn niet eenduidig te omschrijven, omdat het beroep jongerenwerker op verschillende manieren voorkomt. In het algemeen is het belangrijk dat je op een goede manier kan omgaan met jongeren. Ook goede communicatieve vaardigheden zijn belangrijk, omdat je met veel verschillende jongeren te maken krijgt. Ook stressbestendigheid en conflictbeheersing moeten gezien worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn vertrouwen, energie, plannen, organiseren, motivatie, luisteren, inspireren en inzicht. Een jongerenwerker kan ook te maken hebben met vaste beroepscompetenties. Dit betreft meestal professionele hulpverleners.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als jongerenwerker

Het arbeidsmarktperspectief van een jongerenwerker is niet zomaar aan te geven, omdat dit sterk afhankelijk is van het opleidingsniveau. In de meeste gevallen zal het verkrijgen van werk niet moeilijk zijn als je beschikt over de juiste opleidingen. Jongerenwerkers kunnen voor verschillende instellingen en organisaties werkzaam zijn. De doorgroeimogelijkheden van een jongerenwerker moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een functie als teamleider. In de praktijk hebben lang niet alle jongerenwerkers te maken met mogelijke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris jongerenwerker

Als jongerenwerker zal je meestal onregelmatige werktijden hebben en ook in het weekend moeten werken. Het inkomen als jongerenwerker is meestal sterk afhankelijk van je opleiding en ervaring als jongerenwerker. Een jongerenwerker in loondienst zal tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van je werkuren, opleiding en verantwoordelijkheden. Er zijn ook veel jongerenwerkers die het werk niet fulltime uitvoeren of het werk zelfs op vrijwilligersbasis uitvoeren, zoals in een lokaal clubhuis. Het inkomen is dan ook sterk afhankelijk of het werk gedaan wordt na een beroepsopleiding of als vrijwilligerswerk gezien moet worden.

Eigen bedrijf starten als Jongerenwerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Jongerenwerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Jongerenwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Jongerenwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Jongerenwerker.

Mijnzzp.nl