Pedagoog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep pedagoog
Werken als pedagoog
Pedagogische beroepen
Wat doet een pedagoog?
Pedagogische wetenschappen
In het kort: wat is pedagogie?
Werkzaamheden als pedagoog:
Film: pedagoog:
Opleidingen tot pedagoog
Bedrijven waar een pedagoog werkzaam kan zijn
Competenties pedagoog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pedagoog
Arbeidsvoorwaarden en salaris pedagoog
Eigen bedrijf starten als Pedagoog
Boekhoudprogramma vergelijken Pedagoog

Beroep pedagoog

Een pedagoog is een professionele opvoedkundige die zich gespecialiseerd heeft in opvoedkunde. Opvoedkunde heeft betrekking op de manier van opvoeden, onderwijs en de algemene ontwikkeling van minderjarigen. Het is niet zo dat pedagogen alleen te maken hebben met kinderen die mogelijke gedragsproblemen hebben. Dit neemt niet weg dat pedagogen juist veel te maken hebben met jongeren, die wel bepaalde problemen ondervinden binnen hun opvoeding. Als pedagoog zal je over het algemeen niet alleen met kinderen te maken krijgen, maar ook met de ouders van kinderen en eventuele andere betrokkenen, zoals leerkrachten en verzorgers. Als pedagoog ben je een soort van toezichthouder, die jongeren begeleidt en ondersteunt als ze tegen problemen aanlopen. Enkele opvoedkundige problemen kunnen zijn verwaarlozing, gepest worden, gedragsproblemen en leerproblemen. Daarnaast kan er sprake zijn van mogelijke mishandeling of verslaafde gezinsleden, waardoor er problemen ontstaan. Als pedagoog ben je dan ook een belangrijk persoon voor jongeren, die met problemen te maken hebben of krijgen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een pedagoog het beste omschrijven als het opvoeden, onderwijzen en vormen van jongeren. Als pedagoog kan je werkzaam zijn met verschillende soorten jongeren, die ook verschillende problemen kunnen hebben. Het werken met gehandicapten is bijvoorbeeld heel iets anders dan het werken met jongeren die in een internaat verblijven. Een pedagoog is gespecialiseerd in sociaal-emotionele, biologische, cognitieve en psychische ontwikkeling van kinderen. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat pedagogen alleen te maken krijgt met zeer moeilijk opvoedbare kinderen, omdat een pedagoog ook gewoon goed advies kan geven aan kinderen en/of verzorgers van kinderen. In het kort omschreven is een pedagoog verantwoordelijk voor het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen.

Werken als pedagoog

Een pedagoog is dus gespecialiseerd in opvoedkunde, wat betrekking heeft op de manier van opvoeden, scholing en de algemene vorming van kinderen. Het beroep pedagoog komt binnen Nederland voor op Hbo-niveau en op universitair niveau. Een pedagoog, die beschikt over een universitaire studie noemt men ook wel een orthopedagoog. Als orthopedagoog ben je gespecialiseerd in orthopedagogiek, wat een specialisatie is binnen de pedagogiek op wetenschappelijk niveau. Als orthopedagoog heb je te maken met mensen die een ernstige mentale en/of fysieke beperking hebben. Als pedagoog zijn de werkzaamheden meestal sterk afhankelijk van de soort werkgever, omdat je met verschillende soorten minderjarigen te maken krijgt, die allemaal zo hun eigen problemen hebben. Daarnaast kan een pedagoog ingeschakeld worden door scholen om te adviseren met betrekking tot opvoed problematiek, zonder dat er direct sprake hoeft te zijn van opvoedproblemen. Denk bijvoorbeeld aan basisscholen die pestgedrag willen voorkomen, of aan basisscholen die willen weten hoe het beste met sociale media omgegaan kan worden. Afhankelijk van de specifieke werkzaamheden kan een pedagoog ook andere benamingen hanteren. Denk bijvoorbeeld aan de benaming schoolpedagoog, opvoedondersteuner of aan de benaming gedragskundige.

Pedagogische beroepen

Er zijn veel vaklieden die aangemerkt kunnen worden als pedagoog. Denk bijvoorbeeld ook aan jongerenwerkers en aan gezinsvoogden, die vaak pedagoog zijn. De benaming pedagoog komt in de praktijk op veel verschillende manieren voor. Pedagogen zijn in alle gevallen verantwoordelijk voor het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan een pedagoog ook samenwerken met pedagogisch medewerkers. Pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten en aan het begeleiden van kinderen binnen een instelling. Zoals eerder omschreven zijn pedagogen op een brede manier verantwoordelijk voor opvoedkunde. Dit kan bijvoorbeeld ook inhouden dat een pedagoog zal samenwerken met kinderartsen, jeugdartsen en bijvoorbeeld met logopedisten.

Wat doet een pedagoog?

Een pedagoog is dus een professional op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en onderwijs van kinderen en jongeren. Ze bestuderen het gedrag, de ontwikkeling en de leerprocessen van kinderen en werken samen met ouders, opvoeders, scholen en andere professionals om optimale omstandigheden te creëren voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een pedagoog:

 • Onderzoek en analyse: Pedagogen voeren onderzoek uit naar verschillende aspecten van kinderontwikkeling, zoals cognitieve, sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling. Ze analyseren gegevens en identificeren patronen en trends om een dieper inzicht te krijgen in de behoeften en uitdagingen van kinderen.
 • Diagnostiek en beoordeling: Pedagogen voeren diagnostische evaluaties uit om de ontwikkelingsbehoeften en sterktes van kinderen te beoordelen. Ze kunnen instrumenten en tests gebruiken om de cognitieve vaardigheden, emotionele toestand, gedragspatronen en andere aspecten van de ontwikkeling van een kind te beoordelen.
 • Begeleiding en advies: Pedagogen bieden begeleiding en advies aan ouders, opvoeders en andere professionals om hen te ondersteunen bij de opvoeding en het onderwijs van kinderen. Ze kunnen strategieën en technieken aanreiken om kinderen te helpen bij het omgaan met uitdagingen, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het bevorderen van positief gedrag en het stimuleren van hun leerproces.
 • Onderwijs- en curriculumontwikkeling: Pedagogen werken samen met scholen en onderwijsinstellingen om onderwijsprogramma's en curricula te ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften van kinderen. Ze kunnen adviseren over lesmethoden, leermaterialen en evaluatietechnieken om een effectief en inclusief leeromgeving te creëren.
 • Ondersteuning bij speciale behoeften: Pedagogen spelen vaak een rol bij het identificeren en ondersteunen van kinderen met speciale behoeften, zoals kinderen met leerproblemen, gedragsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen. Ze kunnen samenwerken met andere professionals om individuele ondersteuningsplannen te ontwikkelen en aanpassingen te maken in de leeromgeving om tegemoet te komen aan de behoeften van deze kinderen.
 • Onderzoek naar interventies en programma's: Pedagogen kunnen betrokken zijn bij het evalueren en ontwikkelen van interventies en programma's die gericht zijn op het bevorderen van positieve ontwikkelingsresultaten bij kinderen. Ze kunnen ook de effectiviteit van bestaande interventies beoordelen en aanbevelingen doen voor verbeteringen.

Over het algemeen is het werk van een pedagoog gericht op het begrijpen, ondersteunen en bevorderen van de optimale ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Ze dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, de opvoeding en de zorg voor kinderen, en ze spelen een belangrijke rol in het creëren van een positieve en stimulerende omgeving voor kinderen om te groeien en te leren.

Pedagogische wetenschappen

Pedagogische wetenschappen is een vakgebied dat zich bezighoudt met de studie van opvoeding, onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het omvat verschillende disciplines, zoals psychologie, sociologie, onderwijskunde en ontwikkelingspsychologie. Pedagogische wetenschappen probeert inzicht te krijgen in hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen, hoe ze leren en hoe ze zich het best kunnen ontwikkelen in verschillende omgevingen, zoals het gezin, de school en de samenleving. Het doel van pedagogische wetenschappen is om kennis te vergaren over de processen en factoren die van invloed zijn op de opvoeding en het onderwijs, en deze kennis toe te passen in de praktijk. Pedagogen proberen bijvoorbeeld te begrijpen hoe kinderen leren, welke opvoedingsstijlen het meest effectief zijn, hoe de interactie tussen ouders en kinderen verloopt en hoe onderwijsprogramma's het beste kunnen worden ontworpen.

Pedagogische wetenschappen worden toegepast in verschillende domeinen, waaronder het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de ontwikkeling van beleid op het gebied van onderwijs en opvoeding. Pedagogen kunnen werken als onderzoekers, docenten, beleidsadviseurs, opvoedingsondersteuners of jeugdwerkers. Het vakgebied van pedagogische wetenschappen evolueert voortdurend, aangezien nieuwe onderzoeksresultaten en inzichten leiden tot veranderingen in het begrip van opvoeding en onderwijs. Pedagogische wetenschappen spelen een belangrijke rol in het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren, evenals het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de opvoeding. Pedagogische wetenschappen betreft een universitaire studie

In het kort: wat is pedagogie?

In het kort is pedagogie de studie en praktijk van opvoeding, onderwijs en het begeleiden van individuen in hun ontwikkeling. Pedagogie richt zich op het begrijpen van hoe mensen leren, zich ontwikkelen en zich aanpassen aan hun omgeving. Het omvat het onderzoeken van verschillende onderwijs- en opvoedingsmethoden, het analyseren van leerprocessen, het begrijpen van individuele en groepsdynamiek, en het identificeren van de beste benaderingen om het leren en de ontwikkeling van mensen te bevorderen.

Werkzaamheden als pedagoog:

 • Het geven van voorlichting aan ouders en leerkrachten.
 • Het bieden van praktische hulp aan kinderen.
 • Het bieden van emotionele steun aan kinderen.
 • Het fungeren als vertrouwenspersoon voor kinderen.
 • Het bekijken van de algemene ontwikkeling van kinderen.
 • Het begeleiden van kinderen en ouders.
 • Het overleggen met andere specialisten.

Film: pedagoog:

Opleidingen tot pedagoog

Wie een carrière ambieert als pedagoog kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding pedagogiek van vier jaar. Als pedagoog bestaan er verschillende specialisaties waaruit gekozen kan worden. Deze specialisaties zullen over het algemeen sterk bepalen waar je later komt te werken als pedagoog. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, waar meer informatie te vinden is over dit beroep. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Zoals eerder omschreven is het ook mogelijk om de studie pedagogische wetenschappen te volgen aan een universiteit. Een pedagogie opleiding hbo is tegenwoordig op meerdere manieren te volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zzp pedagoog.

Bedrijven waar een pedagoog werkzaam kan zijn

Als pedagoog kan je voor verschillende bedrijven, ziekenhuizen, instellingen en overheden werkzaam zijn, afhankelijk van de gekozen specialisatie. Denk bijvoorbeeld aan de internaten, aan wooninstellingen, aan de gehandicaptenzorg, aan de geestelijke gezondheidszorg en aan lokale buurthuizen. Daarnaast kan je als pedagoog prima werkzaam zijn als ondernemer binnen je eigen praktijk. Er zijn redelijk veel pedagogen werkzaam als zelfstandig ondernemer. Als een pedagoog werkzaam is in het veld kan ook de benaming maatschappelijk werker of ambulant begeleider van toepassing zijn.

Competenties pedagoog

Als pedagoog ben je een belangrijk vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders en handel je hier naar. Een andere belangrijke competentie is het kunnen coachen van kinderen. Daarnaast zul je analytisch moeten zijn, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken gescheiden weet te houden. Goede communicatieve vaardigheden en doorzettingsvermogen zijn van belang, omdat niet alle problemen gemakkelijk op te lossen zijn. Als laatste is het belangrijk om je te kunnen verplaatsen in andere personen zonder meteen een oordeel klaar te hebben. Algemeen belangrijke woorden zijn sociaal, motiveren, inspireren, signaleren, samenwerken, overleggen, adviseren, geduld en waakzaamheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pedagoog

Het arbeidsmarktperspectief van een pedagoog is over het algemeen goed te noemen, afhankelijk van de soort werkgever waar je wenst te werken. Ook doordat het werkgebied van een pedagoog groot te noemen is, zal het verkrijgen van een baan meestal geen probleem zijn als je beschikt over de juiste opleiding. De doorgroeimogelijkheden als pedagoog moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het starten van je eigen praktijk als ondernemer. Daarnaast is het mogelijk om je verder te specialiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beroep orthopedagoog.

Arbeidsvoorwaarden en salaris pedagoog

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende instellingen en organisaties werkzaam kan zijn als pedagoog. Een pedagoog met een afgeronde hbo-opleiding pedagogiek zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en specifieke verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Pedagoog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Pedagoog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Pedagoog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pedagoog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Pedagoog.

Mijnzzp.nl