Directeur basisschool

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep directeur basisschool
Wat doet een directeur basisschool
Organisatorische vraagstukken
Soorten basisscholen Nederland
Speciaal onderwijs
Taken van een directeur basisschool zijn:
Film directeur basisschool:
Film schoolleiders van de toekomst:
Opleidingen tot directeur basisschool
Bedrijven waar een directeur basisschool werkzaam kan zijn
Competenties directeur basisschool
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als directeur basisschool
Arbeidsvoorwaarden en salaris directeur basisschool
Eigen bedrijf starten als Directeur basisschool
Boekhoudprogramma vergelijken Directeur basisschool

Beroep directeur basisschool

Een directeur basisschool is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en sturing van een basisschool. De directeur basisschool houdt zich voornamelijk bezig met organisatorische taken, zoals uitvoering geven aan het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel en materieel beleid. Hiertoe behoort ook de zorg voor het gebouw en het onderhouden van contacten met bestuur, ouders en diverse instanties die betrokken zijn bij de basisschool. Een directeur basisschool heeft een belangrijke rol met betrekking tot de verbintenis van kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten en het schoolbestuur. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een directeur basisschool het beste omschrijven als het beheren van de dagelijks activiteiten van een basisschool. Een directeur basisschool is een schoolleider die in de meeste gevallen zal beschikken over de schoolleidersopleiding, omdat je anders over het algemeen geen directeur basisschool kan worden. Het is wel denkbaar dat een ervaren persoon directeur basisschool kan worden als deze beschikt over een andere relevante opleiding. Dit betreft dan meestal ervaren managers van buiten het onderwijs. Een directeur basisschool kan ook gezien worden als een bijzondere schoolmanager. Het beroep directeur basisschool moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat er wel verschillende niveaus bestaan als we spreken van een directeur basisschool. Over het algemeen is het alleen mogelijk om directeur basisschool te worden als je beschikt over de juiste opleidingen en werkervaring. Het worden van directeur basisschool is dus niet alleen afhankelijk van het opleidingsniveau, omdat ervaring en kennis net zo belangrijk zijn. Daarnaast moet een directeur basisschool beschikken over de juiste beroepscompetenties. Afhankelijk van de soort basisschool is het denkbaar dat de directeur basisschool ook zelf voor de klas zal staan als leerkracht.

Wat doet een directeur basisschool

Het beroep of de functie directeur basisschool is verder niet eenduidig te omschrijven, omdat er verschillende soorten basisscholen bestaan, die ook qua grootte erg kunnen verschillen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een directeur basisschool van een kleine basisschool zelf ook voor de klas staat om les te geven, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Als directeur basisschool ben je hoofdzakelijk verantwoordelijk voor schoolmanagement. Schoolmanagement is een breed woord dat niet alleen betrekking heeft op personeel en organisatie. Het is bijvoorbeeld ook de taak van een directeur basisschool om te overleggen met ouders of verzorgers van kinderen over de voortgang van het betreffende kind. Dit kan ook inhouden het voeren van overleg met andere specialisten of hulpverleners, die betrokken zijn bij het kind. Daarnaast heb je als directeur basisschool te maken met externe toezichthouders, zoals een leerplichtambtenaar. Het is dus niet zo dat je als directeur basisschool alleen verantwoordelijk bent voor de operationele kant van de basisschool.

Organisatorische vraagstukken

Als directeur basisschool ben je ook verantwoordelijk voor organisatorische vraagstukken, die de organisatie aangaan. Met andere woorden zul je als directeur basisschool ook aangemerkt moeten kunnen worden als personeelszaken medewerker en roostermaker, en ben je verantwoordelijk voor de verweving en selectie van nieuwe schoolmedewerkers. Ook het houden van functioneringsgesprekken behoort tot de werkzaamheden van de directeur basisschool. Andere werkzaamheden kunnen zijn het aanbieden van passende trainingen voor de leerkrachten. Daarnaast ben je als directeur basisschool verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de basisschool. In de meeste gevallen kan de directeur basisschool ook aangemerkt worden als casemanager. Een casemanager is verantwoordelijk voor het begeleiden van zieke medewerkers. Voor welke werkzaamheden een directeur basisschool precies verantwoordelijk is kan verschillen per basisschool. Binnen de grotere basisscholen kan er ook sprake zijn van meerdere medewerkers, die de directeur basisschool ondersteunen.

Soorten basisscholen Nederland

Binnen Nederland bestaan er verschillende soorten basisscholen. De meest bekende vormen van basisscholen zijn openbare basisscholen en bijzondere basisscholen. Openbare basisscholen zijn basisscholen die open staan voor leerlingen van iedere godsdienst of levensbeschouwing. Ongeveer 1/3 van alle Nederlandse kinderen gaat naar een openbare basisschool. Op bijzondere basisscholen krijgen leerlingen les vanuit een godsdienstige, levensbeschouwelijke of opvoedkundige overtuiging. Ongeveer 2/3 van alle Nederlandse kinderen gaat naar een bijzondere basisschool. Binnen de bijzondere scholen bestaat een tweedeling in confessioneel en algemeen bijzondere scholen.

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is voor kinderen die om verschillende redenen extra aandacht en zorg nodig hebben. Binnen het speciaal onderwijs krijgen kinderen extra begeleiding en zorg, die per kind en school kan verschillen. Deze verzorging zal over het algemeen aangeboden worden door ambulant begeleiders. Ambulant begeleider is een algemene benaming voor verschillende zorgmedewerkers die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van jongeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pedagogen, opvoedondersteuners en aan gebarentolken. Speciaal onderwijs heeft betrekking op kinderen met leer- of gedragsproblemen, kinderen met lichamelijke beperkingen, kinderen met zintuiglijke of verstandelijke handicaps en kinderen die door gedragsstoornissen extra aandacht nodig hebben.

Taken van een directeur basisschool zijn:

 • Een directeur basisschool adviseert het bestuur of de algemeen directeur.
 • Een directeur basisschool formuleert en implementeer het beleid.
 • Een directeur basisschool houdt toezicht op het personeel, zoals leerkrachten.
 • Een directeur basisschool organiseert het onderwijs.
 • Een directeur basisschool promoot de school.
 • Een directeur basisschool stelt onderwijskundige doelen en standaarden vast.
 • Een directeur basisschool stelt rapporten op zoals personeelsdossiers.
 • Een directeur basisschool vertegenwoordigt de school bij bijeenkomsten.
 • Een directeur basisschool voert administratieve taken uit.
 • Een directeur basisschool voert functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Een directeur basisschool voert het overleg met de medezeggenschapsraad.
 • Een directeur basisschool waakt over de ordehandhaving op school.
 • Een directeur basisschool ziet toe op het onderhoud van de school.

Film directeur basisschool:

Film schoolleiders van de toekomst:

Opleidingen tot directeur basisschool

Wie een carrière ambieert als directeur basisschool zal in de eerste plaats over lesbevoegdheid moeten beschikken. Na het afronden van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) is het mogelijk om de opleiding Schoolleider Basisbekwaam en de opleiding Schoolleider Vakbekwaam te volgen als toekomst schoolleider. Beide opleidingen zijn gericht op onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap. De opleiding Schoolleider Vakbekwaam is over het algemeen alleen toegankelijk als je beschikt over de opleiding Schoolleider Basisbekwaam in combinatie met een leidinggevende functie. Deze opleiding noemt men ook wel eens de Masteropleiding Integraal Leiderschap voor Schoolleiders PO, VO en BVE. De functie directeur basisschool is over het algemeen alleen toegankelijk als je beschikt over de juiste opleidingen, ervaringen en competenties. De functie directeur basisschool kent wel verschillende niveaus, omdat niet alle basisscholen even groot zijn. Een opleiding directeur onderwijs is dus alleen te volgen wanneer je beschikt over de juiste vooropleidingen. Zie voor meer informatie ook de website Academie voor Schoolleiderschap. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, dan is het ook belangrijk om de administratie op de juiste manier bij te houden. Dit kan het beste gedaan worden door middel van online boekhouden.

Bedrijven waar een directeur basisschool werkzaam kan zijn

Een directeur basisschool is als directeur werkzaam voor een onderwijsinstelling. Afhankelijk van de soort basisschool is het denkbaar dat de directeur basisschool zelf ook werkzaam is als leerkracht. Dit kan wel per basisschool verschillen, omdat dit afhankelijk is van het aantal leerlingen op de basisschool. Als directeur basisschool ben je werkzaam binnen de publieke sector binnen de semioverheid. Met andere woorden kan een directeur basisschool ook aangemerkt worden als ambtenaar.

Competenties directeur basisschool

Binnen het leidinggevende onderwijs spreekt men van vijf belangrijke basiscompetenties, namelijk het visie gestuurd werken, het in relatie staan tot de omgeving, het vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid, het hanteren van strategieën ten behoeve van het samenwerken, leren en onderzoeken op alle niveaus en hogere orde denken. Daarnaast moet een directeur basisschool beschikken over didactische vaardigheden en algemene managementvaardigheden. Ook het kunnen motiveren en inspireren van medewerkers en leerlingen is belangrijk als directeur basisschool. In algemene zin kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Dit is het geval omdat je met veel verschillende leerkrachten, leerlingen, verzorgers en externe partijen te maken hebt. Algemeen belangrijke woorden voor een directeur basisschool zijn netwerken, verbinden, plannen, organiseren, luisteren, inzicht, kennis, bestuur, energie en passie. Als laatste is het ook belangrijk om stressbestendigheid te benoemen als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als directeur basisschool

Het arbeidsmarktperspectief als directeur basisschool is over het algemeen redelijk te noemen. Het betreft geen functie waar veel vacatures voor te vinden zijn. Daarnaast spelen werkervaring, opleidingen en competenties een grote rol bij de functie directeur basisschool. Binnen deze functie is het niet ongebruikelijk dat er meerdere sollicitatie rondes zijn. De doorgroeimogelijkheden als directeur basisschool moeten gezien worden in het doorgroeien naar een grotere basisschool.

Arbeidsvoorwaarden en salaris directeur basisschool

Zie voor de arbeidsvoorwaarden als directeur basisschool de website PO-Raad. Het salaris als directeur basisschool is erg afhankelijk van het aantal leerlingen op school en het aantal dienstjaren als directeur. Een directeur basisschool verdient doorgaans een salaris tussen de 3000 en 4700 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Het salaris als schooldirecteur is sterk afhankelijk van het aantal leerlingen en kan dus nogal variëren. Daarnaast zijn lang niet alle directeuren fulltime werkzaam.

Eigen bedrijf starten als Directeur basisschool

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Directeur basisschool, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Directeur basisschool

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Directeur basisschool bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Directeur basisschool.

Mijnzzp.nl