Leerplichtambtenaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep leerplichtambtenaar
Werkzaamheden als leerplichtambtenaar
Ongeoorloofd verzuim
Wat is kwalificatieplicht
Waarom schoolverzuim voorkomen
Wat doet een leerplichtambtenaar?
Film: leerplichtambtenaar
Film: te laat komen, ziek zijn en spijbelen
Opleidingen tot leerplichtambtenaar
Bedrijven waar een leerplichtambtenaar werkzaam kan zijn
Competenties leerplichtambtenaar
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als leerplichtambtenaar
Arbeidsvoorwaarden en salaris leerplichtambtenaar
Eigen bedrijf starten als Leerplichtambtenaar
Boekhoudprogramma vergelijken Leerplichtambtenaar

Beroep leerplichtambtenaar

Een leerplichtambtenaar (LPA) is een ambtenaar die werkzaam is voor een gemeente. De belangrijkste taak van een leerplichtambtenaar is het toezien op de leerplicht. Iedere gemeente binnen Nederland is verplicht om minimaal één leerplichtambtenaar aan te stellen. Binnen Nederland kennen we de leerplichtwet sinds 1969. De inhoudelijke werkzaamheden van een leerplichtambtenaar hebben vooral betrekking op het controleren of alle leerplichtige kinderen binnen de gemeente zijn ingeschreven op een school. Daarnaast controleert een leerplichtambtenaar of leerplichtige kinderen echt naar school gaan. Ook het controleren van toegewezen verzuimaanvragen door schoolinstellingen behoort tot de werkzaamheden van een leerplichtambtenaar. Als kinderen te vaak verzuimen is het de leerplichtambtenaar, die in samenspraak met de schoolinstelling een onderzoek zal instellen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een leerplichtambtenaar het beste omschrijven als het voorkomen van schoolverzuim door actief te controleren en te handhaven op de leerplicht. Tegenwoordig heeft een leerplichtambtenaar ook te maken met de kwalificatieplicht, omdat de kwalificatieplicht onderdeel uitmaakt van de leerplichtwet. Dit houdt in dat ouders verplicht zijn om hun kinderen onderwijs te laten volgen. Met andere woorden kan een leerplichtambtenaar de ouders dwingen om hun kinderen onderwijs te laten volgen. Een leerplichtambtenaar kan in dat geval bijvoorbeeld maatregelen nemen, waardoor uiteindelijk de kinderbijslag stopgezet wordt als dwangmiddel. Een andere benaming voor leerplichtambtenaar is tegenwoordig ook wel leerplichtconsulent of RMC-consulent (Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten). Een leerplichtambtenaar heeft te maken met kinderen tussen de vijf en zestien jaar. Een RMC-consulent heeft te maken met kinderen tussen de zestien en drieëntwintig jaar, die onder de kwalificatieplicht vallen.

Werkzaamheden als leerplichtambtenaar

Een leerplichtambtenaar is dus verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplicht. Een leerplichtambtenaar is meestal ook een buitengewoon opsporingsambtenaar. Dit betekent dat een leerplichtambtenaar bevoegd is om proces-verbaal op te stellen tegen scholen, instellingen, ouders en leerlingen vanaf twaalf jaar. Daarnaast kan een leerplichtambtenaar andere maatregelen nemen als een proces-verbaal niet werkt. Denk hierbij aan het dagvaarden of het toepassen van bestuursdwang. Deze strafmaatregelen worden niet alleen genomen door de leerplichtambtenaar, maar ook door de burgemeester, officier van justitie en de politie. Ook de schooldirectie van een school kan een proces-verbaal opgelegd krijgen door een leerplichtambtenaar. Dit is meestal het geval als een schooldirectie niet voldoet aan de leerplichtwet of aan de algemene wet bestuursrecht. In het verleden kwam het nogal eens voor dat de schooldirectie niet tijdig doorgaf dat een kind ongeoorloofd afwezig was, waardoor de leerplichtambtenaar niet op de hoogte was van ongeoorloofd verzuim. Om dit te voorkomen worden tegenwoordig ieder jaar controles uitgevoerd. Jongeren zijn leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar zijn geworden. Jongeren die vanaf zestien jaar stoppen met school zonder diploma vallen niet meer onder de leerplicht, maar onder de kwalificatieplicht. In dat geval hebben jongeren te maken met een RMC-consulent.

Ongeoorloofd verzuim

De overheid is streng als het aankomt op ongeoorloofd verzuim van kinderen. Van ongeoorloofd verzuim kan al snel sprake zijn, en heeft niet alleen betrekking op een langere periode van verzuim. Ook verzuim van één dag kan aangemerkt worden als ongeoorloofd verzuim, als het plaatsvindt zonder toestemming. Denk hierbij aan ouders die op vakantie gaan en hun kind een dag te vroeg van school halen, omdat dit gunstiger uitkomt voor de ouders. De meeste gemeentes en leerplichtambtenaren gaan hier niet soepel mee om, wat er voor kan zorgen dat ouders een proces-verbaal krijgen. Binnen grote gemeentes voeren leerplichtambtenaren ook andere controles uit om verzuim te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan leerplichtambtenaren, die actief op zoek gaan naar verzuimende kinderen op locaties waar ze meestal te vinden zijn, zoals een binnenstad. De leerplichtambtenaren benaderen de kinderen, waarvan ze het vermoeden hebben dat ze op school horen te zijn.

Wat is kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht is sinds 2007 een onderdeel van de leerplichtwet. Wanneer jongeren onder 18 jaar oud zijn, moeten ze minimaal een diploma bezitten op Mbo-niveau twee, havo of vwo. Wanneer dit niet het geval is vallen jongeren onder de kwalificatieplicht. Dit betekent dat de jongeren nog steeds leerplichtig zijn, omdat de overheid het belangrijk vindt dat ze over een diploma beschikken om hun toekomstige arbeidskansen te vergroten. In dat geval krijgen jongeren wel te maken met een RMC-consulent. Een RMC-consulent is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren die vroegtijdig gestopt zijn met school. Denk hierbij aan het zoeken van een passend stageadres waarbij het leren gecombineerd wordt met werken. In alle gevallen zal er gezocht worden naar een passende onderwijsvorm om het arbeidsmarktperspectief te vergroten.

Waarom schoolverzuim voorkomen

Schoolverzuim voorkomen is belangrijk om achterstanden te voorkomen. Leerlingen die veel spijbelen lopen al snel schoolachterstanden op, die meestal niet snel weg te werken zijn. Wat het probleem ook is, het is altijd belangrijk dat kinderen op een normale manier naar school gaan zonder verzuim. Schoolverzuim kan leiden tot criminaliteit, psychosociale problemen, problematische leefomstandigheden en toekomstige werkeloosheid. Als leerplichtambtenaar zal je over het algemeen ook te maken krijgen met verschillende docenten, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers en beleidsmedewerkers.

Wat doet een leerplichtambtenaar?

Een leerplichtambtenaar is een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het handhaven van de leerplichtwet en het bevorderen van het recht op onderwijs voor alle kinderen en jongeren. Hun belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat alle leerplichtige kinderen en jongeren daadwerkelijk naar school gaan en deel uitmaken van het onderwijssysteem. Enkele taken en verantwoordelijkheden van een leerplichtambtenaar zijn:

  • Handhaven van de leerplichtwet: De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders en verzorgers voldoen aan de leerplichtwet. Dit houdt in dat kinderen vanaf een bepaalde leeftijd verplicht zijn om naar school te gaan en dat ouders verantwoordelijk zijn voor het zorgen dat hun kinderen naar school gaan.
  • Verzuimregistratie en opvolging: De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de registratie van het schoolverzuim van leerplichtige kinderen en jongeren. Ze onderzoeken ongeoorloofd verzuim en nemen maatregelen om dit aan te pakken. Dit kan variëren van gesprekken met de betrokkenen tot het opleggen van boetes of het nemen van juridische stappen indien nodig.
  • Ondersteuning en begeleiding: Naast handhaving speelt de leerplichtambtenaar ook een ondersteunende rol. Ze bieden begeleiding aan ouders, verzorgers en scholen bij problemen rondom schoolbezoek en proberen samen oplossingen te vinden. Ze werken samen met andere professionals, zoals schoolpersoneel, maatschappelijk werkers en jeugdzorg, om de betrokkenen de nodige ondersteuning te bieden.
  • Voorlichting en preventie: Leerplichtambtenaren zijn betrokken bij voorlichtingsactiviteiten om ouders, verzorgers, scholen en de gemeenschap bewust te maken van de leerplicht en het belang van onderwijs. Ze informeren over de rechten en plichten die voortvloeien uit de leerplichtwet en benadrukken het belang van een goede schoolgang voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
  • Samenwerking met partners: Leerplichtambtenaren werken nauw samen met verschillende partners, zoals scholen, jeugdzorginstellingen, maatschappelijk werk en andere instanties die betrokken zijn bij onderwijs en jeugdbeleid. Deze samenwerking is gericht op het creëren van een ondersteunend netwerk om verzuim en schooluitval te voorkomen en te verminderen.

Het uiteindelijke doel van een leerplichtambtenaar is ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren toegang hebben tot onderwijs en dat ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen en hun potentieel te bereiken. Ze spelen een cruciale rol bij het waarborgen van het recht op onderwijs en het bevorderen van het welzijn van jongeren.

Film: leerplichtambtenaar

Film: te laat komen, ziek zijn en spijbelen

Opleidingen tot leerplichtambtenaar

Er bestaan binnen Nederland geen gerichte voltijdopleidingen als leerplichtambtenaar. Wel zijn er voldoende externe opleidingsmogelijkheden te vinden, die meestal om een gerichte hbo-opleiding vragen. Een gerichte vooropleiding op Hbo-niveau kan zijn de hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening of de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Er is dus geen algemene leerplichtambtenaar opleiding beschikbaar. Ook kan het belangrijk zijn om een aanvullende gerichte cursus te volgen. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook de website leerplichtwegwijzer. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een leerplichtambtenaar werkzaam kan zijn

Een leerplichtambtenaar is werkzaam voor een gemeente en niet werkzaam voor bedrijven. Alle gemeentes moeten minimaal één leerplichtambtenaar aanstellen. Vanzelfsprekend hebben grotere gemeentes meerdere leerplichtambtenaren. In alle gevallen kan een leerplichtambtenaar aangemerkt worden als ambtenaar. Een RMC-consulent is ook een ambtenaar, die werkzaam is voor een regio.

Competenties leerplichtambtenaar

De belangrijkste competentie van een leerplichtambtenaar is de kennis van de leerplicht, de kwalificatieplicht en wet- en regelgeving. Daarnaast moet een leerplichtambtenaar beschikken over de nodige juridische kennis. Ook het kunnen bieden van overwicht is belangrijk als leerplichtambtenaar, omdat je daadkrachtig moet zijn. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je te maken hebt met verschillende leerlingen, docenten en andere professionals. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, luisteren, inlevingsvermogen, overtuigen, controleren, handhaven, coachen, motiveren, inspireren en besluitvaardigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als leerplichtambtenaar

Het arbeidsmarktperspectief van een leerplichtambtenaar is over het algemeen goed te noemen, ook omdat alle gemeentes verplicht zijn één of meerdere leerplichtambtenaren aan te stellen. Wel kan het zijn dat het een interne vacature betreft. Een vacature leerplichtambtenaar is over het algemeen wel te vinden. De doorgroeimogelijkheden van een leerplichtambtenaar moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een functie zoals de functie teamleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris leerplichtambtenaar

Als leerplichtambtenaar ben je een ambtenaar en zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld in de cao gemeenteambtenaren. Een leerplichtambtenaar in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2200 en 3200 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Leerplichtambtenaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Leerplichtambtenaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Leerplichtambtenaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Leerplichtambtenaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Leerplichtambtenaar.

Mijnzzp.nl