Buitengewoon opsporingsambtenaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep buitengewoon opsporingsambtenaar
Wat doet een buitengewoon opsporingsambtenaar
Werken als opsporingsambtenaar
Handhaven van de openbare orde en veiligheid
Buitengewoon opsporingsambtenaar in de praktijk
Taken als buitengewoon opsporingsambtenaar:
Film: buitengewoon opsporingsbeambte
Opleidingen tot buitengewoon opsporingsambtenaar
Bedrijven waar een buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam kan zijn
Competenties buitengewoon opsporingsambtenaar
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als buitengewoon opsporingsambtenaar
Arbeidsvoorwaarden en salaris buitengewoon opsporingsambtenaar
Eigen bedrijf starten als Buitengewoon opsporingsambtenaar
Boekhoudprogramma vergelijken Buitengewoon opsporingsambtenaar

Beroep buitengewoon opsporingsambtenaar

Een buitengewoon opsporingsambtenaar is een functionaris die bevoegd is om specifieke overtredingen en/of strafbare feiten op te sporen en te beboeten. Dit kan bijvoorbeeld zijn het bekeuren van mensen voor het niet betalen van parkeergeld, of het bekeuren van mensen die het afval te vroeg aan de weg zetten. Er zijn binnen Nederland verschillende opsporingsbeambten, zoals milieuambtenaren, viscontroleurs, boswachters, conducteurs en sociaal rechercheurs. Welke bevoegdheden een buitengewoon opsporingsambtenaar heeft, is afhankelijk van het opleidingsniveau en de specifieke functie. Een buitengewoon opsporingsambtenaar kan bijvoorbeeld een marktmeester zijn, die alleen werkzaam is tijdens marktdagen. Steeds meer steden en gemeentes maken gebruik van buitengewoon opsporingsambtenaren om toezicht te houden op de algemene veiligheid en orde op straat. In het verleden waren de diverse taken van buitengewoon opsporingsambtenaren voorbehouden aan de politie. Doordat de politie druk is met andere zaken zijn het tegenwoordig de buitengewoon opsporingsambtenaren die taken overgenomen hebben van de politie. De buitengewoon opsporingsambtenaren werken wel nauw samen met de politie en kunnen de hulp inroepen van de politie als dat nodig is. Het beroep buitengewoon opsporingsambtenaar komt tegenwoordig op verschillende manieren voor binnen verschillende instanties. In veel gevallen zijn buitengewoon opsporingsambtenaren meer gespecialiseerd in bepaalde taken dan politieagenten, omdat buitengewoon opsporingsambtenaren beschikken over een specifieke opleiding binnen hun werkterrein. Denk bijvoorbeeld aan verkeerscontroleurs, parkeercontroleurs, milieuopsporingsambtenaren, sociaal rechercheurs en aan buitengewoon opsporingsambtenaren, die werkzaam zijn binnen een meldkamer. Een afkorting voor buitengewoon opsporingsambtenaar is BOA.

Wat doet een buitengewoon opsporingsambtenaar

Een buitengewoon opsporingsambtenaar is dus een toezichthouder, handhaver en inspecteur, die over verschillende bevoegdheden kan beschikken. Een buitengewoon opsporingsambtenaar is alleen bevoegd tot het opsporen en beboeten van overtredingen en/of strafbare feiten, die tot hun werkgebied behoren. Met andere woorden kan een parkeercontroleur niet zomaar werkzaam zijn als sociaal rechercheur ondanks dat beide ambtenaren werkzaam zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar. Daarnaast is het niet zo dat alle buitengewoon opsporingsambtenaren over de bevoegdheid beschikken om mensen te mogen bekeuren. Denk bijvoorbeeld aan buitengewoon opsporingsambtenaren die werkzaam zijn als centralist.

Het is ook niet zo dat alle handhavers en toezichtouders automatisch aangemerkt kunnen worden als buitengewoon opsporingsambtenaar. Een boswachter hoeft bijvoorbeeld geen buitengewoon opsporingsambtenaar te zijn, omdat een boswachter hiervoor een extra opleiding moet doorlopen. Het zijn alleen de buitengewoon opsporingsambtenaren die beschikken over de bevoegdheid om mensen te mogen bekeuren en om specifieke strafbare feiten te onderzoeken. Binnen de akte van opsporingsbevoegdheid is precies opgenomen over welke bevoegdheden een buitengewoon opsporingsambtenaar beschikt. Als een buitengewoon opsporingsambtenaar niet beschikt over opsporingsbevoegdheid mag hij of zij geen bekeuringen uitschrijven.

De taken en bevoegdheden van een BOA kunnen variëren afhankelijk van het werkgebied en de specifieke bevoegdheden die aan hen zijn toegekend. Over het algemeen omvat het werk van een BOA het volgende:

 • Toezicht en handhaving: Boa's houden toezicht op naleving van wet- en regelgeving op verschillende gebieden, zoals openbare orde, verkeer, milieu, parkeerbeheer, openbaar vervoer, horeca, dierenwelzijn en andere lokale verordeningen. Ze treden op bij overtredingen en handhaven de wetten en voorschriften door het uitvoeren van controles, het geven van waarschuwingen, het opmaken van processen-verbaal en het nemen van andere handhavingsmaatregelen.
 • Identificatie en onderzoek: Boa's hebben het recht om personen te vragen zich te identificeren en kunnen indien nodig persoonsgegevens controleren in databases om de identiteit van een persoon te verifiëren. Ze kunnen ook onderzoek doen naar mogelijke overtredingen, bewijs verzamelen, getuigen horen en rapporten opstellen om bij te dragen aan eventuele juridische procedures.
 • Boetebevoegdheid: In veel gevallen hebben Boa's de bevoegdheid om administratieve boetes op te leggen voor lichte overtredingen en overtredingen van lokaal beleid. Ze kunnen overtreders een boete opleggen en eventueel ook waarschuwingen uitdelen, afhankelijk van de ernst van de overtreding en het geldende beleid.
 • Samenwerking met andere instanties: Boa's werken vaak samen met andere handhavingsinstanties, zoals de politie, om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Ze kunnen informatie uitwisselen, bijstand verlenen bij incidenten en samenwerken aan gezamenlijke handhavingsacties.
 • Preventie en voorlichting: Naast handhaving spelen Boa's ook een preventieve rol. Ze kunnen burgers informeren over wet- en regelgeving, waarschuwingen geven en voorlichting geven om het bewustzijn te vergroten en overtredingen te voorkomen. Ze kunnen ook deelnemen aan gemeenschapsprogramma's en preventieve initiatieven opzetten om de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen.

Werken als opsporingsambtenaar

Een buitengewoon opsporingsambtenaar kan voor gemeentes en semi-overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan marktmeesters, conducteurs, milieuopsporingsambtenaren en aan leerplichtambtenaren. Dit zijn allemaal verschillende voorbeelden van ambtenaren, die ook werkzaam kunnen zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar. De meeste mensen kennen de buitengewoon opsporingsambtenaar alleen van straat, die verantwoordelijk is voor het beboeten van automobilisten. Tegenwoordig zijn buitengewoon opsporingsambtenaren ook werkzaam als stadswacht. Een stadswacht is verantwoordelijk voor het opsporen, beboeten en stoppen van algemene overtredingen.

Denk bijvoorbeeld aan het stallen van containers op straat zonder vergunning. In veel gevallen moet voor het plaatsen van voorwerpen op straat een vergunning aangevraagd worden. Containers en andere voorwerpen staan vaak voor een langere periode op een parkeervlak, waar normaal gesproken auto's staan die via de parkeerautomaat inkomsten genereren. Door het stallen van een container loopt een gemeente parkeerinkomsten mis. Met een vergunning wordt dit verrekend, omdat een aannemer moet aangeven hoe lang de container blijft staan.

Handhaven van de openbare orde en veiligheid

Andere werkzaamheden van een stadswacht kunnen gericht zijn op het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan stadswachten die toezicht houden binnen een wijk of stad. Het zijn in veel gevallen stadswachten die rondlopen binnen wijken om de openbare orde te handhaven. Denk bijvoorbeeld aan het aanspreken van mensen die overlast veroorzaken omdat ze dronken zijn, of aan het wegsturen van straatartiesten die niet beschikken over een vergunning. Stadswachten kunnen ook samenwerken met een stadsdeelinspecteur. Een stadsdeelinspecteur is verantwoordelijk voor het opsporen en stoppen van illegale verbouwingen.

Buitengewoon opsporingsambtenaar in de praktijk

Het beroep buitengewoon opsporingsambtenaar is een beroep dat bij je moet passen, omdat het werken als buitengewoon opsporingsambtenaar in sommige gevallen aangemerkt kan worden als zware werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan mensen die het niet eens zijn met een bepaalde bekeuring, of aan mensen die op een andere manier lastig zijn. Als buitengewoon opsporingsambtenaar is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en dat je tegen een stootje kan.

Het beroep buitengewoon opsporingsambtenaar is een volwaardig beroep, waarvoor verschillende gespecialiseerde opleidingen bestaan, die zich ook richten op de weerbaarheid van buitengewoon opsporingsambtenaren. Daarnaast is er veel aandacht voor wet- en regelgeving, omdat je daar veel mee te maken krijgt. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat een buitengewoon opsporingsambtenaar zomaar alle werkzaamheden mag uitvoeren. Een buitengewoon opsporingsambtenaar kan bijvoorbeeld niet zomaar werkzaam zijn als boswachter.

Taken als buitengewoon opsporingsambtenaar:

 • Het opsporen van overtredingen.
 • Het beboeten van overtredingen.
 • Het onderzoeken van strafbare feiten.
 • Het handhaven van de orde en veiligheid.
 • Het informeren van mensen.
 • Het controleren van vergunningen.
 • Het samenwerken met de politie en andere hulpdiensten.
 • Het controleren van vervoersbewijzen en parkeerkaartjes.

Film: buitengewoon opsporingsbeambte

Opleidingen tot buitengewoon opsporingsambtenaar

Wie als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) wil gaan werken zal een opleiding moeten volgen, wat via verschillende organisaties mogelijk is. Er zijn verschillende richtingen mogelijk als BOA, namelijk inspecteur openbare ruimte, milieu-inspecteur, jachtopziener, openbaar vervoer handhaver, generieke opsporing en natuurlijk parkeercontroleur. Na het afronden van de opleiding krijgt de nieuwe BOA van het ministerie van Justitie het verplicht gestelde getuigschrift BOA. Hiermee heeft de BOA bevoegdheden die functionarissen zoals beveiligingsambtenaren en bewakingspersoneel niet hebben. De gemiddelde opleidingsduur tot buitengewoon opsporingsambtenaar is zes maanden, en in de meeste gevallen is er geen verplichte vooropleiding nodig om aan de studie deel te kunnen nemen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam kan zijn

Een buitengewoon opsporingsambtenaar is niet werkzaam voor bedrijven, omdat een buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam is voor een overheidsinstantie zoals een gemeente. Daarnaast kan een buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam zijn voor de politie of een andere overheidsorganisatie. Tegenwoordig bestaan er veel verschillende soorten buitengewoon opsporingsambtenaren, waardoor een buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam kan zijn voor uiteenlopende overheidsorganisaties. In alle gevallen is een buitengewoon opsporingsambtenaar aan te merken als een ambtenaar.

Competenties buitengewoon opsporingsambtenaar

De belangrijkste competentie van een buitengewoon opsporingsambtenaar is een dienstbare instelling die sterk gericht is op orde en veiligheid. Daarnaast moet je over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikken van je vakgebied. Ook goede communicatieve vaardigheden zijn belangrijk, omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met verschillende collega's en hulpdiensten. Een andere belangrijke competentie is juridische kennis, omdat je alleen mag handelen binnen de wet. Ook conflictbeheersing speelt een belangrijke rol binnen de werkzaamheden. Algemeen belangrijke woorden zijn conditie, motivatie, zelfstandigheid, sociaal, inzicht, controleren, waakzaamheid, lef, doorzettingsvermogen en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als buitengewoon opsporingsambtenaar

Het arbeidsmarktperspectief van een buitengewoon opsporingsambtenaar is over het algemeen goed te noemen. Er is een groeiende vraag naar buitengewoon opsporingsambtenaar binnen verschillende werkgebieden. Wel kan het arbeidsmarktperspectief per werkgebied verschillen, omdat een buitengewoon opsporingsambtenaar binnen sommige gevallen ook over andere opleidingen moet beschikken. De doorgroeimogelijkheden van een buitengewoon opsporingsambtenaar moeten gezien worden in het doorgroeien tot politieagent. Ook een functie als teamleider behoort over het algemeen tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris buitengewoon opsporingsambtenaar

Als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld, omdat je onder de overheid zal vallen qua cao. Er zijn verder geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je bij verschillende organisaties werkzaam kunt zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar. Een buitengewoon opsporingsambtenaar verdient in loondienst tussen de 1900 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Zoals bij de meeste overheidsinstellingen zul je salaris bepaald worden via vaste salarisschalen.

Eigen bedrijf starten als Buitengewoon opsporingsambtenaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Buitengewoon opsporingsambtenaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Buitengewoon opsporingsambtenaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Buitengewoon opsporingsambtenaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Buitengewoon opsporingsambtenaar.

Mijnzzp.nl