Vergunningverlener

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep vergunningverlener
Wat doet een vergunningverlener
Werken als vergunningverlener
Controleren vergunningen
Bestuurlijke dwangsom
Complexe aanvragen vergunningen
Film: werken aan je leefomgeving
Opleidingen tot vergunningverlener
Bedrijven waar een vergunningverlener werkzaam kan zijn
Competenties vergunningverlener
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vergunningverlener
Arbeidsvoorwaarden en salaris vergunningverlener
Eigen bedrijf starten als Vergunningverlener
Boekhoudprogramma vergelijken Vergunningverlener

Beroep vergunningverlener

Een vergunningverlener is een overheidsfunctionaris, die bevoegd is om vergunningen en/of ontheffingen te verlenen. Een vergunning of ontheffing kan het beste omschreven worden als officiële toestemming van de overheid om een aangevraagde activiteit te mogen uitvoeren. Er bestaan tegenwoordig veel activiteiten waarvoor mensen, bedrijven en organisaties een vergunning moeten aanvragen, voordat ze de activiteiten mogen uitvoeren met toestemming van de overheid. Buiten het verlenen van vergunning kan de overheid ook ontheffingen verlenen, wat eigenlijk hetzelfde is als een vergunning. Over het algemeen werkt een vergunningverlener voor een overheidsinstantie, zoals een gemeente, provincie, waterschap, toezichthouder, de landelijke overheid of voor de Europese Unie. Vergunningsaanvragen worden in de meeste gevallen eerst beoordeeld door ambtenaren, voordat ze eventueel goedgekeurd worden door het bevoegde gezag, zoals een wethouder, burgemeester of toezichthouder. Binnen verleende vergunningen staan alle voorwaarden omschreven waaraan de activiteiten moeten voldoen, zodat mensen precies weten wat ze wel en niet mogen doen volgens de vergunning. De werkzaamheden van een vergunningverlener zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het voor bevoegde instanties belangrijk is om te weten, wat er allemaal gaat gebeuren en hoe dit gaat gebeuren. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een vergunningverlener het beste omschrijven als het toetsen van binnenkomende vergunningsaanvragen op wet- en regelgeving. Daarnaast kan een vergunningverlener te maken krijgen met vergunningsaanvragen waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. In dat geval is een vergunningverlener ook verantwoordelijk voor het opvragen van aanvullende informatie bij de aanvrager voordat een vergunning goedgekeurd kan worden.

Wat doet een vergunningverlener

Een vergunningverlener is dus een ambtenaar, die voor verschillende overheidsinstanties werkzaam kan zijn. In de meeste gevallen is een vergunningverlener alleen verantwoordelijk voor het toetsen van binnenkomende vergunningsaanvragen op wet- en regelgeving, waarna het bevoegde gezag het advies van de vergunningverlener wel of niet zal overnemen. Bij complexe vergunningsaanvragen kan het ook zijn dat bijvoorbeeld eerst het gemeentebestuur de vergunningsaanvraag zal behandelen tijdens een raadsvergadering. Het beroep vergunningverlener moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat er veel verschillende vergunningverleners bestaan, die voor verschillende instanties en afdelingen werkzaam kunnen zijn.

Denk bijvoorbeeld aan bouwvergunningen, horecavergunningen, ventvergunningen, parkeervergunningen, milieuvergunningen, kapvergunningen, evenementenvergunningen en aan vergunningen voor het houden van demonstraties. De werkzaamheden waarmee een vergunningverlener te maken krijgt zijn dan ook breed te noemen en houden meer in dan alleen het vergunnen van activiteiten. Denk bijvoorbeeld ook aan het afhandelen van binnenkomende bezwaarschriften. In dat geval kan een vergunningverlener ook aangemerkt worden als medewerker bezwaar en beroep.

Het is niet zo dat alleen gemeentes te maken hebben met het verstrekken van vergunningen. Denk bijvoorbeeld ook aan toezichthouders, die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van specifieke vergunningen. Denk hierbij aan het mogen houden van een loterij, het mogen aanbieden van financiële producten of aan het mogen aanbieden van speciaal onderwijs. Dit soort activiteiten valt meestal onder de verantwoordelijkheid van een toezichthouder.

Werken als vergunningverlener

Als vergunningverlener werk je vaak zelfstandig, maar er kan ook sprake zijn van gecombineerde vergunningsaanvragen, die door verschillende afdelingen beoordeeld worden. Deze vergunningsaanvragen moeten dan op diverse punten getoetst worden, zoals door de welstandscommissie, de afdeling milieu en de afdeling bouw- en woningtoezicht. Als alle procedures doorlopen zijn en er geen bezwaren of vragen meer zijn kan de vergunning verleend worden. Met welke afdelingen een vergunningaanvrager te maken heeft, is geheel afhankelijk van de vergunningsaanvraag.

Na het verlenen van de vergunning mag iemand zijn of haar activiteiten uitvoeren volgens de verleende vergunning. Vooral bij complexe vergunningen komt het steeds vaker voor dat verschillende overheidsinstanties vergunningsaanvragen vanuit verschillende hoeken beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan de brandweer en de politie, die regelmatig te maken hebben met grote evenementen. Daarnaast kan er sprake zijn van bijzondere voorwaarden, zoals het verplicht inzetten van voldoende EHBO'ers om de veiligheid te kunnen garanderen.

Controleren vergunningen

Bevoegde instanties, zoals gemeentes, zijn naast het vergunnen van activiteiten verantwoordelijk voor het controleren op de naleving van afgegeven vergunningen. Ambtenaren zijn regelmatig in het veld werkzaam om te controleren of mensen zich houden aan de vergunning. Als mensen zich niet houden aan de vergunning zal een ambtenaar de misstanden aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan aannemers, die zich niet houden aan de verleende bouwvergunning of aan garagehouders, die afgewerkte olie en andere vloeistoffen niet op de juiste manier opslaan. Welke stappen een ambtenaar precies neemt, is afhankelijk van de overtreding die begaan is. In het ergste geval kan iemand te maken krijgen met bestuurlijke handhaving om de overtreding ongedaan te maken of te stoppen.

De meeste ondernemers die een vergunning gekregen hebben krijgen te maken met een ambtenaar, die op locatie zal komen bekijken of aan alle voorwaarden voldaan is. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van verplichte brandvertragende maatregelen, het toepassen van de juiste filters binnen een spuitcabine of aan het toepassen van verplichte noodverlichting. Met welke voorwaarden ondernemers precies te maken hebben staat omschreven in de vergunning.

Bestuurlijke dwangsom

Een bestuurlijke dwangsom is een van de krachtigste middelen die overheidsinstanties hebben om een overtreding te stoppen of ongedaan te maken. Er zijn twee soorten dwangsommen, namelijk bestuursrechtelijk dwangsom en de civielrechtelijke dwangsom. De brieven worden gekenmerkt met de tekst “Last onder dwangsom”. In deze brieven staat precies omschreven, wat de gemeente geconstateerd heeft en wanneer. Ook zal er in de brief omschreven staan wat de procedure is, die de gemeente zal doorlopen en wat iemand kan doen om van de last onder dwangsom af te komen, zoals een vergunning aanvragen.

Ook zal er in de brief omschreven staan als bepaalde termijnen verlopen en hoe iemand bezwaar kan maken. Ook de hoogte van de mogelijke dwangsom zal vermeld worden. Bestuurlijke dwangsommen moeten niet onderschat worden, omdat dit complexe procedures zijn, die in veel gevallen verloren worden door ondernemers. Het zijn handhavingsjuristen, die zich gespecialiseerd hebben in bestuursrechtelijke procedures. Bij bestuursrechtelijke procedures is het in de meeste gevallen ook mogelijk om naar de rechter te gaan. Hiervoor zullen wel eerste de juiste procedures doorlopen moeten worden.

Complexe aanvragen vergunningen

Een vergunningverlener is een overheidsfunctionaris die vergunningaanvragen moet toetsen aan bestaande wet- en regelgeving. Daarnaast kan er behoefte zijn aan aanvullende informatie wanneer bepaalde zaken onduidelijk zijn met betrekking tot de ruimtelijke ordening. De benodigde informatie moet compleet zijn om een licentie of vergunning te kunnen verlenen. Alle benodigde informatie zal bij de vergunningsaanvraag toegevoegd worden. De werkzaamheden van een vergunningverlener zijn aan het merken als diverse.

De werkzaamheden van een vergunningverlener gaan verder dan het alleen beoordelen van binnenkomende aanvragen. Denk ook aan het behandelen van bezwaar en beroep procedures. Overigens bestaat er wel een verschil tussen vergunningen en/of ontheffingen. Een vergunning is toestemming geven voor iets. Een ontheffing is toestemming geven voor iets wat eigenlijk verboden is volgens de wet.

Film: werken aan je leefomgeving

Opleidingen tot vergunningverlener

Er zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep vergunningverlener via gewone scholen. Het beroep vergunningverlener zal sterk afhankelijk zijn van de afdeling waar je werkzaam bent als ambtenaar. Vergunningen worden doorgaans uitsluitend door de overheid of semioverheid verstrekt. Over het algemeen zal een vergunningverlener, werkzaam voor de overheid, minimaal Hbo-opgeleid zijn, zoals de medewerkers van bouw- en woningtoezicht of milieuambtenaren. De overheid kent veel verschillende departementen met uiteenlopende richtingen waar vergunningen worden verstrekt. Het beroep is dus te algemeen om een specifieke opleiding te benoemen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste pakket voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een vergunningverlener werkzaam kan zijn

Een vergunningverlener kan werkzaam zijn voor verschillende overheden, instanties en toezichthouders, die allemaal over specifieke bevoegdheden beschikken. Denk bijvoorbeeld aan gemeentes, provincies, waterschappen en aan de Europese Unie. Het beroep vergunningverlener kan betrekking hebben op uiteenlopende beroepen in verschillende branches. In alle gevallen kan een vergunningverlener aangemerkt worden als ambtenaar.

Competenties vergunningverlener

De competenties van een vergunningverlener zijn niet eenduidig aan te geven, omdat een vergunningverlener kan werken voor verschillende overheidsinstanties. In het algemeen kunnen we wel stellen dat een vergunningverlener moet beschikken over vakinhoudelijke kennis en voldoende juridische kennis, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Binnenkomende vergunningsaanvragen moet tegenwoordig aan veel regels voldoen, voordat er een eventuele goedkeuring afgegeven kan worden. Als vergunningverlener speelt communicatie een belangrijke rol, omdat je meestal met verschillende partijen moet overleggen. Algemeen belangrijke woorden zijn onderzoeksvaardigheden, inzicht, controleren, waakzaamheid, procedures, plannen, organiseren en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vergunningverlener

Het arbeidsmarktperspectief van een vergunningverlener is over het algemeen goed te noemen. De overheid heeft met veel vergunningsaanvragen te maken, die door specialisten bekeken en beoordeeld worden. Ook is het zo dat er steeds meer vergunningen bijkomen, die steeds ingewikkelder worden, waardoor er meer specialisten nodig zijn. De doorgroeimogelijkheden van een vergunningverlener moeten gezien worden in het verder specialiseren binnen je vakgebied, zodat je grotere en ingewikkelde vergunningsaanvragen mag behandelen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris vergunningverlener

Als vergunningverlener werk je doorgaans voor de overheid en zullen je arbeidsvoorwaarden dan ook prima geregeld zijn. De overheid werkt doorgaans met vaste salarisschalen, waarin je ingedeeld wordt om je salaris te kunnen bepalen. Over het algemeen zal een vergunningverlener een salaris verdienen tussen de 2500 en 3800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Wel is het zo dat vergunningverleners met veel ervaring en verantwoordelijkheden meer kunnen verdienen.

Eigen bedrijf starten als Vergunningverlener

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Vergunningverlener, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Vergunningverlener

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Vergunningverlener bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Vergunningverlener.

Mijnzzp.nl