Vergunningverlener

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een vergunningverlener is een speciaal aangestelde persoon of ambtenaar die bevoegd is om vergunningen en/of ontheffingen te mogen verlenen. Een vergunning of ontheffing is een officiële toestemming van de overheid om een aangevraagde bepaalde activiteit te mogen uitvoeren. Er bestaan tegenwoordig veel activiteiten en zaken waarvoor mensen, bedrijven en organisaties een vergunning moeten aanvragen voordat ze bepaalde activiteiten mogen uitvoeren met toestemming van de overheid. Buiten het verlenen van vergunning kan de overheid ook ontheffingen verlenen, wat eigenlijk hetzelfde is als een vergunning. Over het algemeen werkt een vergunningverlener voor een overheidsinstantie zoals een gemeente, een provincie, een waterschap, een toezichthouder, de landelijke overheid of bijvoorbeeld voor de Europese Unie. Over het algemeen worden vergunningsaanvragen eerst beoordeeld door ambtenaren of ander soort medewerkers, voordat ze eventueel goedgekeurd worden door het bevoegde gezag zoals een wethouder of burgemeester. Binnen verleende vergunningen staan alle voorwaarden en verwijzingen waaraan de specifieke activiteiten moeten voldoen, zodat mensen en bedrijven precies weten wat ze wel en niet mogen doen volgens de vergunning. De werkzaamheden van een vergunningverlener zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het voor bevoegde instanties erg belangrijk is om te weten wat er allemaal precies gaat gebeuren en hoe dit gaat gebeuren. Daarnaast kan een vergunningverlener zelfstandig aanvullende eisen opleggen aan de aanvrager om aan alle wet- en regelgeving te voldoen met betrekking tot de aangevraagde vergunning.

Het beroep vergunningverlener moet verder vrij algemeen gezien worden omdat er veel verschillende soorten vergunningverleners bestaan die voor verschillende instanties en afdelingen werkzaam kunnen zijn. In alle gevallen hebben vergunningverleners wel te maken met vergunningsaanvragen die betrekking kunnen hebben op uiteenlopende soorten activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een bouwvergunning, aan een horecavergunning, aan een ventvergunning, aan een parkeervergunning, aan een milieuvergunning, aan een kapvergunning en aan een vergunning voor het houden van een demonstratie. De werkzaamheden waarmee een vergunningverlener te maken kan krijgen zijn dan ook zeer breed te noemen en houden meer in dan het alleen vergunnen van activiteiten. Denk bijvoorbeeld ook aan het afhandelen van bezwaren als een bepaalde vergunning afgewezen zal worden. In dat geval kan een vergunningverlener ook aangemerkt worden als een medewerker bezwaar en beroep.

Werken als vergunningverlener

Als vergunningverlener werk je over het algemeen zelfstandig, maar er kan ook sprake zijn van gecombineerde vergunningsaanvragen die door diverse afdelingen beoordeeld moeten worden. Deze vergunningsaanvragen moeten dan op diverse punten getoetst worden zoals door de welstandcommissie, de afdeling milieu en de afdeling bouw- en woningtoezicht. Als alle procedures doorlopen zijn en er zijn geen bezwaren of vragen meer zijn vanuit de diverse afdelingen kan de uiteindelijke vergunning verleend worden. Met welke afdelingen een vergunningsaanvrager precies te maken krijgt is geheel afhankelijk van de vergunningsaanvraag. Na het verlenen van de vergunning mag iemand zijn of haar activiteiten gaan uitvoeren volgens de verleende vergunning.

Controleren vergunningen

Bevoegde instanties zoals gemeentes zijn naast het vergunnen van activiteiten ook actief op het gebied van controleren van afgegeven vergunningen. Ambtenaren van de gemeentes zijn dan ook dagelijks actief om vergunningen te controleren op naleving. Als mensen zich niet houden aan de afgegeven vergunning of als ze geen vergunning hebben zal de betreffende ambtenaar de misstanden aanpakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan illegale verbouwingen of aan milieu overtredingen die door gemeentes in de meeste gevallen actief aangepakt zullen worden. Dit kan inhouden dat iemand alsnog een vergunningsaanvraag zal moeten indienen of dat iemand meteen maatregelen moet nemen om de overtreding ongedaan te maken. Welke stappen een gemeente zal nemen is afhankelijk van de soort overtreding die begaan is.

Bestuurlijke dwangsom

Een bestuurlijke dwangsom is een van de krachtigste middelen die een gemeente heeft om iemand te laten stopen met een overtreding. Er zijn in Nederland twee soorten dwangsommen, namelijk bestuursrechtelijk dwangsom en de civielrechtelijke dwangsom. De brieven worden gekenmerkt met de tekst “Last onder dwangsom”. In deze brieven staat precies omschreven wat de gemeente geconstateerd heeft en wanneer. Ook zal er in de brief omschreven staan wat de procedure is die de gemeente gaat doorlopen en wat iemand kan doen om van de last onder dwangsom af te komen, zoals een vergunning aanvragen. Ook zal er in de betreffende brief omschreven staan wanneer bepaalde termijnen verlopen en hoe iemand bezwaar kan maken. Ook de hoogte van de mogelijke dwangsom zal vermeld worden.

Handhaver

Er zijn steeds meer gemeentes en andere instanties die gebruik maken van handhavers. Deze handhavers controleren of burgers en bedrijven zich wel aan de wet houden. Deze diverse handhavers proberen de betreffende gemeente leefbaar te houden en pakken problemen die zich voordoen meestal effectief aan. De term handhaver is ook weer algemeen en kan betrekking hebben op uiteenlopende soorten van handhavers. Ook een bouwinspecteur of wethouder kan aangemerkt worden als een handhaver.

Werken aan je Leefomgeving:

Opleidingen tot vergunningverlener

Er zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep vergunningverlener via reguliere scholen. Het beroep vergunninglener zal sterk afhankelijk zijn van de afdeling waar je werkzaam bent als ambtenaar. Vergunningen worden doorgaans uitsluitend door de overheid of semioverheid verstrekt. Over het algemeen zal een vergunninglener, werkzaam voor de overheid, minimaal Hbo opgeleid zijn, zoals de medewerkers van bouw- en woningtoezicht of milieuambtenaren. De overheid kent veel verschillende departementen met uiteenlopende richtingen waar vergunningen worden verstrekt. Het beroep is dus te algemeen om een specifieke opleiding te benoemen. Zie ook de handige boeken: openbaar bestuur, openbaarheid van bestuur, de ambtenaar in het openbaar bestuur, ICT en openbaar bestuur, duizend jaar openbaar bestuur in Nederland en valkuilen voor wethouders.

Bedrijven waar een vergunningverlener werkzaam kan zijn

Een vergunningverlener kan werkzaam zijn voor diverse overheden, instanties en toezichtouders, die over het algemeen specifieke bevoegdheden hebben. Denk bijvoorbeeld aan gemeentes, aan de overheid, aan waterschappen en aan de Europese Unie. Het beroep vergunningverlener kan betrekking hebben op uiteenlopende soorten beroepen in verschillende branches. Over het algemeen werkt een vergunningverlener niet voor bedrijven maar voor overheden.

Competenties vergunningverlener

De competenties als vergunningverlener zijn lastig aan te geven, omdat die nogal kunnen verschillen per afdeling. Over het algemeen kunnen we stellen dat een vergunningverlener kennis van zaken moet hebben, omdat regelgeving doorgaans ingewikkeld is. Een binnenkomende vergunningsaanvraag moet tegenwoordig aan veel regels voldoen, voordat er een eventuele goedkeuring aan gegeven kan worden. Als vergunningverlener speelt communicatie een belangrijke rol, omdat je meestal met diverse partijen zal moeten overleggen. Als vergunningverlener is het ook handig wanneer je juridische kennis bezit, omdat dat meestal ook een onderdeel van je werkzaamheden betreft. In zijn algemeenheid is een vergunningverlener ook aan te merken als een belangrijke toezichtouder

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vergunningverlener

Het arbeidsmarktperspectief voor vergunningsverleners is over het algemeen goed te noemen. De overheid heet jaarlijks zeer veel vergunningsaanvragen te maken, die door specialisten bekeken en beoordeeld dienen te worden. Ook is het zo dat er steeds meer soorten vergunningen bijkomen en ze meestal ook ingewikkelder worden, waardoor er meer mensen nodig zijn. Zoals eerder omschreven zijn er veel departementen, die uiteenlopende soorten vergunningen verstrekken. De doorgroeimogelijkheden als vergunningverlener moeten gezien worden in het verder specialiseren binnen je vakgebied, zodat je grotere en meestal ingewikkeldere aanvragen mag afhandelen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris vergunningverlener

Als vergunningverlener werk je doorgaans voor de overheid en zullen je arbeidsvoorwaarden dan ook prima geregeld zijn. De overheid werkt doorgaans met vaste salarisschalen, waarin je ingedeeld wordt om je salaris te kunnen bepalen. Over het algemeen zal een vergunningverlener een salaris verdienen tussen de 2500 en 3800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Wel is het zo dat vergunningsverleners met veel ervaring en verantwoordelijkheden meer kunnen verdienen.

Mijnzzp.nl