Planoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een planoloog is een specialist, die zich gespecialiseerd heeft in ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening heeft betrekking op alle openbare ruimtes, zoals wij die allemaal kennen en dagelijks gebruiken. Planologie heeft niet alleen betrekking op nieuwbouw van woningen, omdat planologie veel breder gezien moet worden. Planologie heeft betrekking op alle openbare ruimte, zoals parken, natuurgebieden, fietspaden, wegen en recreatieruimtes. De infrastructuur van gemeentes en provincies wordt mede bepaald door planologen, die zich gespecialiseerd hebben in planologie. Een planoloog zal in veel gevallen voor de overheid, provincies of gemeentes werkzaam zijn, maar er zijn ook externe planologische adviesbureaus, die voor verschillende overheden werkzaam zijn. Ondanks dat het beroep planoloog ook voorkomt op Hbo-niveau betreft planologie een wetenschappelijke discipline. Ruimtelijke ordening is een proces, waarbinnen op een planmatige manier leefruimtes worden ingericht. Binnen deze planmatige werkzaamheden zal door planologen rekening gehouden worden met uiteenlopende zaken, zoals algemene gemeenschappelijke belangen, leefruimtes voor mensen en dieren en het milieu. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een planoloog het beste omschrijven als het indelen van openbare ruimtes waarbij de belangen van diverse partijen afgewogen worden om tot de beste indeling te komen. De werkzaamheden van een planoloog zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat iedereen gebruikmaakt van openbare ruimtes. Zoals eerder omschreven moet planologie breder gezien worden als alleen het indelen van nieuwe woonwijken of parken. Denk juist ook aan vervoerskunde, de lokale economie, hydrologie en aan het soort huizen dat gebouwd wordt binnen een gebied om een gezonde mix van bewoners te garanderen. Ook zal er ook veel aandacht zijn voor ecologie, architectuur en bestemmingsplannen om tot het beste woonklimaat te komen.

Een planoloog is dus verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, wat verder gaat dan alleen het bepalen waar huizen of andere gebouwen gebouwd moeten worden. Welke werkzaamheden een planoloog precies uitvoert kan per organisatie verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen of het aanpassen van bestaande bestemmingsplannen. Maar ook het opstellen van een regionale structuurvisie kan tot de werkzaamheden van een planoloog behoren. Planologie heeft te maken met verschillende onderdelen, zoals verkeersvisie, milieubeheer, economie, recreatie, sociologie, stedenbouwkunde, landbouw en de herontwikkeling van bestaande industrieterreinen of woonwijken. Planologie is ingewikkelde materie, omdat er over het algemeen grote belangen in het spel zijn. Denk bijvoorbeeld aan organisaties en particulieren die bepaalde belangen hebben bij een eventuele nieuwbouwwijk, of juist bij het voorkomen van de nieuwbouwwijk. Het is niet ongebruikelijk dat planologen met verschillende partijen en lobbyisten om tafel zitten om alle belangen af te wegen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een gemeente huizen wenst te bouwen, maar dat ondernemers zich zorgen maken over de veiligheid of zich zorgen maken over mogelijke strengere milieuregels door de nieuwbouw. Zoals eerder omschreven is planologie een breed begrip en heeft planologie niet alleen betrekking op nieuwbouwwoningen. Ook de aanleg van nieuwe wegen en spoorwegen kan tot het takenpakket van een planoloog behoren.

Wat doen planologen allemaal

Planologen zijn in de kern verantwoordelijk voor het indelen van openbare ruimtes. Daarnaast zijn planologen verantwoordelijk voor het onderzoeken hoe bestaande ruimtes beter ingedeeld kunnen worden, waardoor het woongenot zal toenemen. In de meeste gevallen zijn planologen belangrijke beleidsadviseurs voor bestuurders, zoals wethouders en ministers. Het zijn de planologen die openbare ruimtes zo ontwikkelen dat de leefbaarheid zal toenemen. Denk bijvoorbeeld aan het overleggen met ecologen hoe de diversiteit van dieren en planten gegarandeerd kan worden, of aan het overleggen met hydrologen om er zeker van te zijn dat regenwater in de bodem kan trekken na hevige regenbuien. Een ander voorbeeld is dat er rekening gehouden moet worden met het aantal speelplekken voor kinderen.

Verschil planologie en ruimtelijke ordening

Een planoloog is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, echter kan planologie in de kern niet aangemerkt worden als ruimtelijke ordening. Dit is het geval, omdat planologie officieel gezien een wetenschap betreft. Planologie heeft betrekking op het wetenschappelijk bestuderen van de samenleving om tot de beste planologische plannen te komen. Ruimtelijke ordening moet juist gezien worden als het proces, waarbinnen verschillende disciplines samenkomen om tot het beste ruimtelijke plan te komen. Ondanks dat het beroep planoloog geen beroepsbescherming kent is het wel zo dat planologen over beschermde titels kunnen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan architecten, landschapsarchitecten en aan andere wetenschappers, zoals een bouwfysicus.

Ruimtelijke Ordening en Planologie:

Opleidingen tot planoloog

Wie een carrière ambieert als planoloog kan het beste kiezen voor de universitaire opleiding Planologie en Sociale Geografie. Naast de universitaire opleiding Planologie en Sociale Geografie bestaan er opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau, zoals de Hbo-opleiding ruimtelijke ordening en planologie. Omdat planologie een wetenschappelijke basis heeft is de meest gerichte opleiding de universitaire opleiding Planologie en Sociale Geografie en niet de Hbo-opleiding ruimtelijke ordening en planologie. Dit betekent overigens niet dat er geen Hbo-opgeleide planologen actief zijn. Zie voor meer informatie ook de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP).

Bedrijven waar een planoloog werkzaam kan zijn

Een planoloog kan in veel gevallen aangemerkt worden als ambtenaar, die werkzaam is voor een gemeente, provincie of waterschap. Daarnaast bestaan er externe planologische adviesbureaus, die meestal werkzaam zijn voor de overheid. Het is niet ongebruikelijk dat gemeentes en provincies externe planologen inhuren, omdat ze zelf niet beschikken over de specifieke kennis. In dat geval kan een planoloog ook aangemerkt worden als consultant.

Competenties planoloog

Als planoloog moet je over verschillende competenties beschikken. De belangrijkste competenties zijn het kunnen samenwerken, het kunnen netwerken en het kunnen onderhandelen. Vanzelfsprekend moet een planoloog ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken, omdat je meestal zal samenwerken met verschillende collega's en externe partijen. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, innovatie, inspiratie, visie, overleggen, analytisch, analyseren, plannen en organiseren. Als je op wetenschappelijk niveau werkzaam bent zal je ook over wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden moeten beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als planoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een planoloog is over het algemeen goed te noemen, omdat er veel overheden gebruikmaken van planologen. Er zit wel een belangrijk verschil tussen een Hbo-opgeleide planoloog of een universitair opgeleide planoloog. De doorgroeimogelijkheden van een planoloog moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie en mogen aansturen van grote planologische projecten. Als je beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren aangemerkt worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris planoloog

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als planoloog voor verschillende organisaties werkzaam kan zijn. Het salaris als planoloog zal doorgaans tussen de 2500 en 5000 euro bruto per maand liggen wanneer je beschikt over een universitaire opleiding, afhankelijk van leeftijd, ervaring en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Planoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Planoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl