Stedenbouwkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep stedenbouwkundige
Een creatief en verantwoordelijk beroep als stedenbouwkundige
Brede visie en kennis als stedenbouwkundige
Wat doet een stedenbouwkundige?
Werken als een stedenbouwkundige
Wanneer een stedenbouwkundig plan maken?
Beroepsfilm stedenbouwkundige:
Opleidingen tot stedenbouwkundige
Bedrijven waar een stedenbouwkundige werkzaam kan zijn
Competenties stedenbouwkundige
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stedenbouwkundige
Arbeidsvoorwaarden en salaris stedenbouwkundige
Eigen bedrijf starten als Stedenbouwkundige
Boekhoudprogramma vergelijken Stedenbouwkundige

Beroep stedenbouwkundige

Een stedenbouwkundige is een architect die onderzoek uitvoert naar mogelijke ontwikkelingen binnen stedelijk gebied met betrekking tot nieuwbouwlocaties en/of herontwikkelingslocaties. Een stedenbouwkundige is meestal werkzaam voor een stedenbouwkundig ontwerpbureau of voor de overheid. Het beroep stedenbouwkundige heeft nauwe raakvlakken met de architectuur, maar de beroepen kennen wel inhoudelijke verschillen. Een stedenbouwkundige onderzoekt waar en hoe mogelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Het betreft dan meestal grote projecten, zoals mogelijke nieuwe woonwijken of het opnieuw inrichten van een bestaand deel van een stadswijk. Als stedenbouwkundige kijk je niet alleen naar bebouwing, maar naar alle belangrijke punten, zoals mogelijke parken en andere infrastructuur. Als stedenbouwkundige heb je te maken met architectuur, verkeerskunde, landschapsarchitectuur en planologie. Het beroep stedenbouwkundige is een beschermd beroep en stedenbouwkundigen moeten dan ook ingeschreven staan in het architectenregister, afhankelijk van de soort stedenbouwkundige. Het beroep stedenbouwkundige komt namelijk ook voor op Hbo-niveau. In dat geval spreekt men ook wel van stedenbouwkundig ontwerper. Een stedenbouwkundig ontwerper kan niet gezien worden als stedenbouwkundige; het zijn verschillende beroepen. Een stedenbouwkundige en stedenbouwkundig ontwerper zijn wel beide verantwoordelijk voor het inrichten van nieuw en/of bestaand stedelijk gebied. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een stedenbouwkundige het beste omschrijven als het ontwerpen en uitwerken van nieuwe inrichtingen van stedelijke gebieden. Als stedenbouwkundige heb je te maken met verschillende collega's, afdelingen en externe partijen.

Een creatief en verantwoordelijk beroep als stedenbouwkundige

Een stedenbouwkundige is dus een architect die zich richt op stedenbouwkunde. Een stedenbouwkundige kan meestal ook aangemerkt worden als beleidsadviseur stedenbouw. Vooral bij bestaande woongebieden zijn dit meestal ingewikkelde processen die een lange doorlooptijd kunnen hebben voordat de plannen gerealiseerd kunnen worden. Buiten het maken van een plan komen er veel meer zaken bij kijken die allemaal afgewogen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de belangen van alle mensen die op een goede manier afgewogen moeten worden. Soms kan met een grondige renovatie een bepaalde woonwijk beter gemaakt worden, maar het komt ook voor dat de huidige situatie zo slecht is dat alles gesloopt moet worden. Zoals eerder omschreven kent het beroep stedenbouwkundige beroepsbescherming. In Nederland is er ook een bond voor stedenbouwkundigen genaamd de BNSP.

Brede visie en kennis als stedenbouwkundige

Een stedenbouwkundige maakt voor dit alles gebruik van diverse disciplines zoals planologie, architectuur, verkeerskunde en landschapsarchitectuur. Ook worden er maquettes gemaakt waar op te zien is hoe het geheel gaat worden. Deze maquettes worden tegenwoordig meestal op de computer gemaakt. In een zogenaamde haalbaarheidsstudie wordt gekeken of alles ook te realiseren is. In dit rapport staat bijvoorbeeld wat de sloopkosten en herbouwkosten zijn, maar ook wat de risico’s zijn van een project. Als stedenbouwkundige zul je veel met tekenwerk te maken hebben, en overleg plegen met verschillende partijen die betrokken zijn bij het project, zoals wegenbouwers, gemeentes, provincies, investeerders en landschapsarchitecten.

Wat doet een stedenbouwkundige?

Een stedenbouwkundige is dus een architect die zich bezighoudt met het ontwerpen, plannen en vormgeven van de fysieke omgeving van steden en dorpen. Ze richten zich op het creëren van functionele, esthetische en duurzame ruimtes waarin mensen kunnen wonen, werken en recreëren. De taken en verantwoordelijkheden van een stedenbouwkundige kunnen omvatten:

  • Ruimtelijke planning: Stedenbouwkundigen zijn betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van ruimtelijke plannen en beleid. Ze analyseren de bestaande omgeving, beoordelen de behoeften van de gemeenschap en stellen strategieën op om de ruimte efficiënt en duurzaam te gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld werken aan gebiedsontwikkelingsplannen, herbestemmingsprojecten of masterplannen voor specifieke gebieden.
  • Ontwerp en lay-out: Stedenbouwkundigen zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen van de lay-out en structuur van stedelijke gebieden. Ze bestuderen factoren zoals verkeersstromen, infrastructuur, openbare ruimtes en groenvoorzieningen, en creëren ontwerpen die de functionaliteit, leefbaarheid en esthetiek van de omgeving verbeteren. Ze werken samen met architecten, landschapsarchitecten en andere professionals om tot geïntegreerde ontwerpoplossingen te komen.
  • Beleidsadvies: Stedenbouwkundigen kunnen betrokken zijn bij het adviseren van overheidsinstanties, ontwikkelaars en andere belanghebbenden over stedenbouwkundige vraagstukken. Ze bieden expertise en aanbevelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, herontwikkeling en duurzaamheid. Ze kunnen ook betrokken zijn bij het opstellen en evalueren van beleidsrichtlijnen en regelgeving met betrekking tot de fysieke ruimte.
  • Projectbeheer: Stedenbouwkundigen kunnen verantwoordelijk zijn voor het beheer en de coördinatie van stedenbouwkundige projecten. Ze werken nauw samen met verschillende belanghebbenden, zoals architecten, aannemers, overheidsinstanties en de gemeenschap, om ervoor te zorgen dat projecten volgens plan verlopen. Ze kunnen bijvoorbeeld toezicht houden op de uitvoering van een stadsvernieuwingsproject of de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk.
  • Gemeenschap en betrokkenheid: Stedenbouwkundigen spelen een belangrijke rol bij het betrekken van de gemeenschap bij stedenbouwkundige projecten. Ze organiseren participatieprocessen, workshops en bijeenkomsten om de mening en input van de gemeenschap te verzamelen. Ze streven ernaar om de belangen en behoeften van de bewoners en belanghebbenden in overweging te nemen bij het vormgeven van de ruimtelijke omgeving.

Over het algemeen is de rol van een stedenbouwkundige gericht op het creëren van leefbare, functionele en aantrekkelijke stedelijke omgevingen. Ze combineren technische kennis, ontwerpvaardigheden en beleidsinzicht om bij te dragen aan de ontwikkeling en transformatie van steden en dorpen.

Werken als een stedenbouwkundige

Het werken als stedenbouwkundige is niet makkelijk, en een stedenbouwkundige zal over veel kennis moeten beschikken dat verder gaat dan alleen bouwkunde. Bij grote projecten komen veel verschillende zaken kijken, zoals milieuwetgeving en andere wet- en regelgeving. Ook kan het zijn dat er met eigenaren van bestaand vastgoed gesproken moet worden, die wellicht gecompenseerd moeten worden, of huurders die moeten vertrekken. Het is erg belangrijk dat er gebouwd gaat worden naar behoefte, en er niet zomaar iets neergezet wordt waar achteraf geen vraag naar is. Het inpassen van vastgoed in bestaande situaties is nooit makkelijk, en zeker niet als het om een hele woonwijk gaat.

Wanneer een stedenbouwkundig plan maken?

Een stedenbouwkundig plan wordt doorgaans gemaakt in verschillende situaties, waaronder:

  • Nieuwe ontwikkelingen: Bij het plannen van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe woonwijk, een commercieel complex of een industrieterrein, wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit plan helpt bij het bepalen van de lay-out, infrastructuur, groenvoorzieningen en andere aspecten van de nieuwe ontwikkeling.
  • Herontwikkeling en revitalisering: In gebieden waar sprake is van verouderde of vervallen infrastructuur, kan een stedenbouwkundig plan worden opgesteld om de revitalisering en herontwikkeling van het gebied te begeleiden. Het plan kan betrekking hebben op het herstellen van historische gebouwen, het verbeteren van de openbare ruimte of het creëren van nieuwe functies in het gebied.
  • Stadsvernieuwingsprojecten: Bij stadsvernieuwingsprojecten, waarbij bestaande stedelijke gebieden worden verbeterd en geüpgraded, wordt een stedenbouwkundig plan gebruikt om de transformatie van het gebied te sturen. Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het verbeteren van de infrastructuur, het bevorderen van gemengd gebruik van gebouwen of het creëren van groene ruimtes.
  • Ruimtelijke ordening: Bij het plannen van de ruimtelijke ordening op regionaal of gemeentelijk niveau kan een stedenbouwkundig plan worden opgesteld om de ontwikkeling van verschillende gebieden te coördineren en te sturen. Dit kan helpen bij het creëren van een samenhangende en duurzame ruimtelijke structuur binnen een regio.
  • Beleidsontwikkeling: Een stedenbouwkundig plan kan ook worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en architectuur. Het plan kan richtlijnen en doelstellingen bevatten die als leidraad dienen voor toekomstige ontwikkelingen en besluitvorming.

Beroepsfilm stedenbouwkundige:

Opleidingen tot stedenbouwkundige

Wie een carrière ambieert als stedenbouwkundige kan het beste kiezen voor de universitaire studie Sociale Geografie en Planologie of de master Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst. Op Hbo-niveau kan de opleiding Urban Design aangemerkt worden als geschikte opleiding. Een belangrijke aanvulling hierop is dat men op Hbo-niveau eerder spreekt van stedenbouwkundig ontwerper dan van een stedenbouwkundige. Het beroep stedenbouwkundige is een beschermde titel waarvoor je ingeschreven moet staan in het architectenregister. Beide beroepen hebben te maken met stedenbouw, echter is dit wel op verschillende niveaus. Als zzp stedenbouwkundige krijg je ook te maken met het opzetten van de boekhouding. Dit kan het beste gedaan worden met een eenvoudig online boekhoudpakket. Er zijn meerdere goede boekhoudprogramma's beschikbaar voor zzp'ers.

Bedrijven waar een stedenbouwkundige werkzaam kan zijn

Als stedenbouwkundige zul je over het algemeen werkzaam zijn voor een architectenbureau, stedenbouwkundig bureau, gemeente of provincie. Het is als stedenbouwkundige mogelijk dat je werkzaam bent voor verschillende opdrachtgevers, als ondernemer of als consultant. Als stedenbouwkundige kan je ook werkzaam zijn voor grote projectontwikkelaars.

Competenties stedenbouwkundige

De belangrijkste competentie van een stedenbouwkundige is creativiteit. Daarnaast moet een stedenbouwkundige conceptueel kunnen denken, omdat het in de meeste gevallen om grotere projecten gaat. Conceptueel denken heeft betrekking op het vooruit kunnen denken als stedenbouwkundige. Conceptueel denken heeft ook betrekking in het kunnen denken in oplossingen. Omdat een stedenbouwkundige veel moet overleggen met diverse partijen kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden als stedenbouwkundige zijn overtuigingskracht, visie, inlevingsvermogen, onderhandelen, netwerken, vakkundigheid, plannen, organiseren en motiveren. Vanzelfsprekend heeft stedenbouwkundige ook met vaste beroepscompetenties te maken, die aangeleerd worden tijdens de studie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stedenbouwkundige

Het arbeidsmarktperspectief als stedenbouwkundige is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel bestaat er een belangrijk verschil tussen een stedenbouwkundige en een stedenbouwkundig ontwerper, beroepen die niet zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Als stedenbouwkundige kan je voor verschillende overheden en bedrijven werkzaam zijn, die zich richten op stedelijke invulling en/of vernieuwing, waardoor het verkrijgen van werk vroeg of laat moet lukken. De doorgroeimogelijkheden als stedenbouwkundige kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het opbouwen van een goede naam, waardoor het aantal opdrachten zal toenemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stedenbouwkundige

Een stedenbouwkundige in loondienst kan afhankelijk van zijn verantwoordelijkheden, opleiding, ervaring en leeftijd tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand verdienen. In dit beroep kan je ook als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn, mits er voldoende opdrachten binnen gehaald worden, wat vaak afhankelijk is van het netwerk binnen de branche.

Eigen bedrijf starten als Stedenbouwkundige

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Stedenbouwkundige, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Stedenbouwkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stedenbouwkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Stedenbouwkundige.

Mijnzzp.nl