Gedeputeerde

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep gedeputeerde
Wat doet een gedeputeerde
Wat doen gedeputeerde staten
Provinciale staten verkiezingen
Wat zijn gedeputeerde staten
Taken van een gedeputeerde:
Film: hoe werkt de provincie
Opleidingen tot gedeputeerde
Bedrijven waar een gedeputeerde werkzaam kan zijn
Competenties gedeputeerde
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gedeputeerde
Arbeidsvoorwaarden en salaris gedeputeerde
Eigen bedrijf starten als Gedeputeerde
Boekhoudprogramma vergelijken Gedeputeerde

Beroep gedeputeerde

Een gedeputeerde is een bestuurder die lid is van de Gedeputeerde Staten (GS) en maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur. Als gedeputeerde ben je verantwoordelijk voor een eigen portefeuille met daarin verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuur en milieu of verkeer en vervoer. Gedeputeerde Staten heeft betrekking op een bestuursorgaan waarvan de voorzitter de commissaris van de Koning is. Als gedeputeerde ben je een gekozen bestuurder, die gekozen is door de Provinciale Staten. De Provinciale Staten bestaat uit volksvertegenwoordigers op provinciaal niveau. Een gedeputeerde maakt voor een periode van vier jaar onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de Gedeputeerde Staten. Een gedeputeerde kan geen lid zijn van de Provinciale Staten, omdat de volksvertegenwoordiger binnen de Provinciale Staten juist als taak hebben het controleren van het college van Gedeputeerde Staten. Het aantal gedeputeerden is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. In het kort kunnen we de inhoudelijke werkzaamheden van een gedeputeerde het beste omschrijven als het voorbereiden en uitvoeren van besluiten, die genomen zijn door de Provinciale Staten. Het college van Gedeputeerde Staten voert niet alleen besluiten uit, die genomen zijn door Provinciale Staten, omdat het college van Gedeputeerde Staten ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van genomen besluiten van de Rijksoverheid. Daarnaast heeft het college van Gedeputeerde Staten als taak het controleren van gemeentebesturen en waterschappen. Het college van Gedeputeerde Staten wordt op hun beurt gecontroleerd door de Tweede Kamer, zoals door Ministers en/of Staatssecretarissen. Een gedeputeerde is dus een bestuurder, die vergeleken kan worden met een wethouder op gemeentelijk niveau. Een gedeputeerde is alleen verantwoordelijk voor het behartigen van belangen, die tot het taakgebied behoren van de gedeputeerde.

Wat doet een gedeputeerde

Een gedeputeerde is dus een bestuurder op provinciaal niveau, die onderdeel uitmaakt van het college van Gedeputeerde Staten. Als gedeputeerde heb je te maken met de commissaris van de Koning en de verschillende volksvertegenwoordigers, die werkzaam zijn binnen de Provinciale Staten. Als gedeputeerde ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het houden van beleidsoverleggen, bestuurlijke werkzaamheden, aan het overleggen met medewerkers en aan het controleren van gemeentebesturen en waterschappen. Zoals eerder omschreven kan de functie gedeputeerde vergeleken worden met de functie wethouder op gemeentelijk niveau. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat de Gedeputeerde Staten op bestuurlijk niveau boven de gemeentes staan. Als gedeputeerde ben je dus niet werkzaam voor een bepaalde gemeente, maar werkzaam voor de hele provincie. Vanzelfsprekend heeft de Gedeputeerde Staten veel te maken met gemeentebesturen. In veel gevallen is het de Gedeputeerde Staten, die mee zal bepalen waar bijvoorbeeld precies gebouwd mag worden binnen gemeentes en aan welke milieunormen een gemeente zich moet houden. De Gedeputeerde Staten staat onder toezicht van een minister of staatssecretaris, die verantwoordelijk is voor het controleren van de Gedeputeerde Staten.

Wat doen gedeputeerde staten

De taken van de Gedeputeerde Staten omvatten onder andere het uitvoeren van het provinciaal beleid, het voorbereiden van besluiten van de Provinciale Staten, het beheren van provinciale eigendommen en het onderhouden van contacten met andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zij hebben ook een belangrijke rol bij de uitvoering van wet- en regelgeving op provinciaal niveau. Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoording verschuldigd aan de Provinciale Staten en legt verantwoording af over het gevoerde beleid. Samen met de Provinciale Staten bepalen zij de koers en het beleid van de provincie. Het is belangrijk op te merken dat de specifieke taken en bevoegdheden van de Gedeputeerde Staten per provincie kunnen verschillen, omdat provincies enigszins autonomie hebben in het bepalen van hun eigen taken en beleid binnen de wettelijke kaders.

Andere belangrijke werkzaamheden van een gedeputeerde zijn bijvoorbeeld het actief lobbyen bij bedrijven, ministers en Eurocommissarissen om aandacht te vragen voor bepaalde zaken, die de provincie aangaan. Als gedeputeerde kan je bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het promoten van de provincie, zodat nieuwe innovatieve bedrijven voor de provincie kiezen. Een ander voorbeeld is het mogelijk maken van natuurontwikkeling, waardoor het leefklimaat van de provincie verder zal toenemen. Zoals eerder omschreven heeft een gedeputeerde veel te maken met de voorzitter (commissaris van de Koning) en verschillende ambtenaren.

Provinciale staten verkiezingen

De Provinciale Statenverkiezingen zijn verkiezingen die in Nederland worden gehouden om de leden van de Provinciale Staten te kiezen. De Provinciale Staten vormen het bestuur van de provincies en hebben onder andere invloed op regionale besluitvorming, zoals ruimtelijke ordening, economie, verkeer en vervoer, en milieu. De Provinciale Statenverkiezingen vinden eens in de vier jaar plaats, meestal op de derde woensdag in maart. Tijdens deze verkiezingen worden de provinciale volksvertegenwoordigers gekozen door middel van een evenredig kiesstelsel. Dit betekent dat het aantal zetels dat een politieke partij in de Provinciale Staten krijgt, afhangt van het aantal stemmen dat de partij behaalt.

De Provinciale Statenverkiezingen hebben ook indirecte invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer, de hogere kamer van het Nederlandse parlement. Na de Provinciale Statenverkiezingen kiezen de nieuw gekozen Provinciale Statenleden namelijk de leden van de Eerste Kamer. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen kunnen kiezers stemmen op politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen in hun provincie. De gekozen Statenleden vertegenwoordigen dan de provincie en worden geacht de belangen van de inwoners van de provincie te behartigen.

Wat zijn gedeputeerde staten

De Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van een provincie in Nederland. Samen met de Provinciale Staten vormen zij het provinciaal bestuur. De Gedeputeerde Staten worden gevormd door de gedeputeerden, die vergelijkbaar zijn met wethouders in gemeenten. De Gedeputeerde Staten bestaan uit de commissaris van de Koning (CdK) en een aantal gedeputeerden. De CdK is de voorzitter van zowel de Gedeputeerde Staten als de Provinciale Staten. De CdK wordt benoemd door de Kroon (de koning) en is de vertegenwoordiger van de regering in de provincie.

Taken van een gedeputeerde:

  • Beslissingen van de Provinciale Staten uitvoeren.
  • Het behartigen van belangen van de Provincie.
  • Het beheren van de portefeuilles.
  • Het houden van toezicht (gemeentes en waterschappen).
  • Het nemen van besluiten.
  • Het uitvoeren van wetten van de Rijksoverheid.

Film: hoe werkt de provincie

Opleidingen tot gedeputeerde

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot gedeputeerde. Een gedeputeerde zal gekozen worden door de Provinciale staten door middel van een getrapte verkiezing. De Provinciale Staten bestaat uit volksvertegenwoordigers die samen de gedeputeerde kiezen uit de volksvertegenwoordigers. In de meeste gevallen zal dit inhouden dat de volksvertegenwoordiger moet passen bij de betreffende portefeuille waarvoor hij of zij verantwoordelijk zal zijn als gedeputeerde.

Bedrijven waar een gedeputeerde werkzaam kan zijn

Een gedeputeerde is niet werkzaam voor bedrijven, maar is actief voor een Provincie en dus werkzaam voor de Rijksoverheid op Provinciaal niveau.

Competenties gedeputeerde

De competenties waarover een gedeputeerde moet beschikken worden over het algemeen samengesteld binnen een profielschets, die per portefeuille kan verschillen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een gedeputeerde moet beschikken over bestuurservaring en dat deze over een professionele instelling moet beschikken. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je te maken hebt met veel verschillende ambtenaren, bestuurders en burgers. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, motivatie, visie, kennis, inzicht, samenwerken, zelfstandigheid, leiderschap, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, plannen, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gedeputeerde

Arbeidsmarktperspectief als gedeputeerde is niet echt van toepassing, omdat een gedeputeerde gekozen zal worden. De doorgroeimogelijkheden als gedeputeerde kunnen gezien worden in het worden van Burgemeester. Er zijn redelijk veel gedeputeerden die vroeg of laat Burgemeester worden van een gemeente. Een andere mogelijkheid is dat een gedeputeerde voor het bedrijfsleven gaat werken.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gedeputeerde

Een gedeputeerde zal qua arbeidsvoorwaarden onder het collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies (CAP) vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een gedeputeerde ontvangt een bezoldering of salaris van ongeveer 120.000 euro bruto per jaar, wat neerkomt op een maandsalaris van 10.000 euro bruto. Vanzelfsprekend heeft een gedeputeerde ook recht op extra onkostenvergoedingen afhankelijk van de werkzaamheden.

Eigen bedrijf starten als Gedeputeerde

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Gedeputeerde, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Gedeputeerde

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gedeputeerde bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Gedeputeerde.

Mijnzzp.nl