Volksvertegenwoordiger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Volksvertegenwoordiger is een algemene benaming voor personen die een wetgevende functie uitvoeren binnen een politiek lichaam. Een volksvertegenwoordiger houdt zich dan ook bezig met volksvertegenwoordiging op bestuurlijk niveau, dat weer betrekking kan hebben op de landelijke politiek (Eerste en Tweede Kamer), Provinciale Staten en gemeentepolitiek. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een volksvertegenwoordiger het beste omschrijven als het controleren van het bevoegde gezag en het (mede) bedenken en opstellen van wetten, inclusief het controleren op de uitvoering hiervan. Een volksvertegenwoordiger kan op verschillende niveaus actief zijn, wel komen de werkzaamheden op alle niveaus op hoofdlijnen met elkaar overeen. Volksvertegenwoordigers maken een belangrijk onderdeel uit van de democratie, omdat het de volksvertegenwoordigers zijn die de bevoegde organen controleren en de voor hun belangrijke aandachtspunten onder de aandacht brengen bij de juiste personen en organen. Organen zijn bijvoorbeeld ministeries, het college B&W en waterschappen. Een volksvertegenwoordiger is in alle gevallen een politicus die door middel van een verkiezing is verkozen om de belangen van het volk te verdedigen door het te vertegenwoordigen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een volksvertegenwoordiger het beste omschrijven als het vaststellen van wetten en andere reglementen en het controleren van het bestuur. De functie volksvertegenwoordiger moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een volksvertegenwoordiger op alle denkbare niveaus werkzaam kan zijn binnen verschillende overheidsorganen.

Wetgevende macht is een algemene term binnen de overheid die aangeeft dat het staatsrecht betreft. De verschillende bestuurders binnen de wetgevende macht zijn dat ook bevoegd om besluiten te mogen nemen die voor mensen op lokaal of landelijk niveau gevolgen kunnen hebben. Het zijn de volksvertegenwoordigers die deze besluiten scherp monitoren en bijvoorbeeld willen aanpassen of helemaal willen verwerpen, zodat deze besluiten geen doorgang kunnen vinden. Ook kunnen volksvertegenwoordigers eigen punten onder de aandacht brengen die voor hun (de partij) belangrijk zijn.

Wie zijn volksvertegenwoordigers

Volksvertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld gekozen gemeenteraadsleden en Tweede Kamerleden die onderdeel uitmaken van een politieke partij. Het maakt verder niet uit of dit een lokale partij betreft of een landelijke partij ondanks dat deze wel verschillende benamingen kennen. Deze volksvertegenwoordigers spreken namens hun partij en de achterban van de partij (het volk). Volksvertegenwoordigers moeten de regering en bijvoorbeeld het college B&W controleren op hun functioneren. Een volksvertegenwoordiger kan daarom geen minister, staatssecretaris of wethouder zijn. Landelijke volksvertegenwoordigers maken onderdeel uit van de Tweede Kamer en regionale volksvertegenwoordigers van de gemeenteraad. Een volksvertegenwoordiger is dan ook een gekozen politicus.

Over welke eigenschappen moet een volksvertegenwoordiger beschikken

De belangrijkste eigenschap van een volksvertegenwoordiger is dat deze maatschappelijk betrokken is en dat deze de maatschappij op onderdelen of in zijn geheel wenst te verbeteren. Afhankelijk van de standpunten die een volksvertegenwoordiger belangrijk vindt zal deze zich aansluiten bij een politieke partij of een eigen partij oprichten. Als volksvertegenwoordiger is het erg belangrijk om de mening te weten van de achterban om deze op een goede manier te kunnen vertegenwoordigen. Dit is dan ook één van de belangrijkste redenen dat volksvertegenwoordigers regelmatig op werkbezoek gaan in het land.

Onze volksvertegenwoordigers:

Hoe wordt Nederland bestuurd:

Opleidingen tot volksvertegenwoordiger

Er bestaan geen opleidingen tot volksvertegenwoordiger. Een volksvertegenwoordiger zal gekozen worden door het volk en mag namens het volk (de achterban) zich inzetten voor de partij. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat de functie volksvertegenwoordiger hiervoor niet specifiek genoeg is. Volksvertegenwoordigers zijn een afspiegeling van de maatschappij en kunnen daarom over geheel andere achtergronden beschikken. Zie ook de boeken: theologisch politieke verhandeling, macht der gewoonte, in dit huis en de nieuwe wereldorde.

Bedrijven waar een volksvertegenwoordiger werkzaam kan zijn

Een volksvertegenwoordiger is niet werkzaam voor bedrijven maar voor politieke partijen. Dit kan zijn op landelijk niveau, provinciaal niveau of op gemeentelijk niveau. Een volksvertegenwoordiger kan ook nog een reguliere baan hebben, als het geen fulltime functie betreft.

Competenties volksvertegenwoordiger

De competenties als volksvertegenwoordiger zijn divers te noemen, echter zijn passie en energie wellicht de belangrijkste woorden te noemen als we spreken van een volksvertegenwoordiger omdat de functie c.q. roeping volksvertegenwoordiger nogal veel kan vragen kan van mensen. Daarnaast moet een volksvertegenwoordiger maatschappelijk gezien erg betrokken zijn bij de maatschappij. Het willen meepraten wat betrekking heeft op communicatie is dan ook belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn nieuwsgierigheid, presteren, integriteit, samenwerken, controleren, netwerken, visie, daadkracht, strategie, luisteren en doelgerichtheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als volksvertegenwoordiger

Arbeidsmarktperspectief is niet van toepassing op een volksvertegenwoordiger, omdat volksvertegenwoordigers gekozen worden en niet gezien kan worden als een reguliere baan. De doorgroeimogelijkheden als volksvertegenwoordiger zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en het opleidingsniveau. Eventuele doorgroeimogelijkheden als volksvertegenwoordiger kunnen zijn de beroepen en functies Wethouder, Minister, Staatssecretaris, Voorzitter Tweede Kamer, Partijleider of de functie fractievoorzitter. In de praktijk zullen deze functies lang niet haalbaar zijn voor de meeste volksvertegenwoordigers, omdat het beperkte functies qua aantal zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris volksvertegenwoordiger

Arbeidsvoorwaarden zijn niet van toepassing op een volksvertegenwoordiger omdat het geen reguliere baan betreft waarvoor arbeidsovereenkomsten beschikbaar zijn. Een volksvertegenwoordiger zal ook geen regulier salaris ontvangen maar een onkostenvergoeding of een schadeloosstelling voor zijn of haar diensten. Hoeveel de onkostenvergoeding of schadeloosstelling bedraagt is ook niet zomaar aan te geven, omdat dit erg kan verschillen per volksvertegenwoordiger.

Mijnzzp.nl