Volksvertegenwoordiger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep volksvertegenwoordiger
Wat doet een volksvertegenwoordiger
Wie zijn volksvertegenwoordigers
Over welke eigenschappen moet een volksvertegenwoordiger beschikken
Film: hoe wordt Nederland bestuurd
Opleidingen tot volksvertegenwoordiger
Bedrijven waar een volksvertegenwoordiger werkzaam kan zijn
Competenties volksvertegenwoordiger
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als volksvertegenwoordiger
Arbeidsvoorwaarden en salaris volksvertegenwoordiger
Eigen bedrijf starten als Volksvertegenwoordiger
Boekhoudprogramma vergelijken Volksvertegenwoordiger

Beroep volksvertegenwoordiger

Een volksvertegenwoordiger is een politicus die een wetgevende functie uitvoert binnen een politiek lichaam. Een volksvertegenwoordiger is verantwoordelijk voor volksvertegenwoordiging op bestuurlijk niveau, dat betrekking kan hebben op de landelijke politiek (Eerste en Tweede Kamer), de Provinciale Staten of de gemeentepolitiek. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een volksvertegenwoordiger het beste omschrijven als het controleren van het bevoegde gezag en het (mede) bedenken en opstellen van wetten, inclusief het controleren op de uitvoering hiervan. Een volksvertegenwoordiger kan op verschillende niveaus actief zijn, echter komen de werkzaamheden op alle niveaus in hoofdlijnen met elkaar overeen. Volksvertegenwoordigers maken een belangrijk onderdeel uit van de democratie, omdat het de volksvertegenwoordigers zijn, die de bevoegde organen controleren en de voor hun belangrijke standpunten onder de aandacht brengen bij de juiste organen. Organen zijn bijvoorbeeld ministeries, het college B en W en waterschappen. Een volksvertegenwoordiger is dus een politicus, die door middel van een verkiezing is verkozen om de belangen van het volk te behartigen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een volksvertegenwoordiger het beste omschrijven als het vaststellen van wetten en andere reglementen en het controleren van het bestuur. Meer specifieke benamingen voor volksvertegenwoordiger kunnen zijn gemeenteraadslid of Tweede Kamerlid. Het zijn de gemeenteraadsleden en de Tweede Kamerleden, die verantwoordelijk zijn voor het controleren van het dagelijks bestuur, zoals het college van B en W of de regering als het de landelijke politiek betreft. Eigenlijk kunnen alle politici aangemerkt worden als volksvertegenwoordiger, omdat alle politici het volk vertegenwoordigen. Wel kunnen volksvertegenwoordiger op verschillende manieren werkzaam zijn en te maken hebben met verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Wat doet een volksvertegenwoordiger

Volksvertegenwoordigers zijn dus politici, die verantwoordelijk zijn voor het (mede)opstellen van wetten en het controleren op de uitvoering hiervan. Als volksvertegenwoordiger moet je beschikken over een wetgevende functie, omdat je anders geen invloed kan uitoefenen op beleid. Wetgevende macht is een term binnen de overheid, die aangeeft dat het staatsrecht betreft. De verschillende bestuurders binnen de wetgevende macht zijn bevoegd om besluiten te nemen, die voor mensen op lokaal of landelijk niveau gevolgen kunnen hebben. Het zijn de volksvertegenwoordigers, die deze besluiten scherp monitoren en bijvoorbeeld willen aanpassen of verwerpen, zodat deze besluiten geen doorgang kunnen vinden. Ook kunnen volksvertegenwoordigers eigen punten onder de aandacht brengen, die voor hun (de partij) belangrijk zijn. Omdat volksvertegenwoordigers alleen daadkrachtig kunnen optreden door gezamenlijk te opereren maken volksvertegenwoordigers in de meeste gevallen onderdeel uit van een politieke partij. Volksvertegenwoordigers hebben dan ook meestal te maken met een partijleider en fractievoorzitter, die samen met de verschillende volksvertegenwoordiger zullen bepalen welke punten voor de partij belangrijk zijn. Een volksvertegenwoordiger kan ook verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van de achterban, het deelnemen aan commissies en aan het opstellen van verkiezingscampagnes. Andere werkzaamheden kunnen zijn het opstellen van enquêtes, het peilen van de opinie onder de achterban of het fungeren als gastspreker tijdens congressen.

Wie zijn volksvertegenwoordigers

Volksvertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld gekozen gemeenteraadsleden en Tweede Kamerleden die onderdeel uitmaken van een politieke partij. Het maakt verder niet uit of dit een lokale partij betreft of een landelijke partij ondanks dat deze wel verschillende benamingen kennen. Deze volksvertegenwoordigers spreken namens hun partij en de achterban van de partij (het volk). Volksvertegenwoordigers moeten de regering en bijvoorbeeld het college B en W controleren op hun functioneren. Een volksvertegenwoordiger kan daarom geen minister, staatssecretaris of wethouder zijn. Landelijke volksvertegenwoordigers maken onderdeel uit van de Tweede Kamer en regionale volksvertegenwoordigers van de gemeenteraad.

Over welke eigenschappen moet een volksvertegenwoordiger beschikken

De belangrijkste eigenschap van een volksvertegenwoordiger is dat deze maatschappelijk betrokken is en dat deze de maatschappij op onderdelen of in zijn geheel wenst te verbeteren. Afhankelijk van de standpunten die een volksvertegenwoordiger belangrijk vindt, zal deze zich aansluiten bij een politieke partij of een eigen partij oprichten. Als volksvertegenwoordiger is het erg belangrijk om de mening te weten van de achterban om deze op een goede manier te kunnen vertegenwoordigen. Dit is dan ook één van de belangrijkste redenen dat volksvertegenwoordigers regelmatig op werkbezoek gaan in het land.

Film: hoe wordt Nederland bestuurd

Opleidingen tot volksvertegenwoordiger

Er bestaan geen opleidingen tot volksvertegenwoordiger. Een volksvertegenwoordiger zal gekozen worden door het volk en mag namens het volk (de achterban) zich inzetten voor de partij. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat de functie volksvertegenwoordiger hiervoor niet specifiek genoeg is. Volksvertegenwoordigers zijn een afspiegeling van de maatschappij en kunnen daarom over geheel andere achtergronden beschikken. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een volksvertegenwoordiger werkzaam kan zijn

Een volksvertegenwoordiger is niet werkzaam voor bedrijven, omdat volksvertegenwoordigers actief zijn voor een politieke partij. Dit is op gemeentelijk niveau, provinciaal niveau of op landelijk niveau. Daarnaast kan een volksvertegenwoordiger werkzaam zijn op Europees niveau. Veruit de meeste volksvertegenwoordigers kunnen niet aangemerkt worden als fulltime volksvertegenwoordiger. De meeste volksvertegenwoordigers hebben dan ook ander werk naast hun baan als volksvertegenwoordiger. Dit is meteen de belangrijkste reden dat gemeentes gebruikmaken van griffiers. Het zijn de griffiers, die ervoor zorgen dat volksvertegenwoordigers alle belangrijke vergaderstukken tot hun beschikken krijgen.

Competenties volksvertegenwoordiger

De competenties van een volksvertegenwoordiger zijn divers te noemen, echter zijn passie en energie wellicht aan te merken als de belangrijkste competenties. Daarnaast moet een volksvertegenwoordiger maatschappelijk betrokken zijn bij de maatschappij. Vanzelfsprekend zal een volksvertegenwoordiger ook moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je te maken hebt met veel verschillende volksvertegenwoordigers. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, nieuwsgierigheid, presteren, integriteit, samenwerken, onderhandelen, lobbyen, controleren, netwerken, visie, daadkracht, strategie, luisteren, doelgerichtheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als volksvertegenwoordiger

Arbeidsmarktperspectief is niet van toepassing op een volksvertegenwoordiger, omdat volksvertegenwoordigers gekozen worden. In algemene zin is er wel veel vraag naar volksvertegenwoordigers. De doorgroeimogelijkheden van een volksvertegenwoordiger zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en het opleidingsniveau. Het doorgroeien als volksvertegenwoordiger kan eigenlijk alleen gezien worden in het werkzaam zijn als wethouder, minister, staatssecretaris of als Eurocommissaris. In de praktijk zullen deze functies meestal niet haalbaar zijn voor volksvertegenwoordigers, omdat het bijzondere functies betreft.

Arbeidsvoorwaarden en salaris volksvertegenwoordiger

Arbeidsvoorwaarden zijn niet van toepassing op een volksvertegenwoordiger omdat het geen gewone baan betreft waarvoor arbeidsovereenkomsten beschikbaar zijn. Een volksvertegenwoordiger zal ook geen gebruikelijk salaris ontvangen maar een onkostenvergoeding of een schadeloosstelling voor zijn of haar diensten. Hoeveel de onkostenvergoeding of schadeloosstelling bedraagt, is ook niet zomaar aan te geven, omdat dit erg kan verschillen per volksvertegenwoordiger.

Eigen bedrijf starten als Volksvertegenwoordiger

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Volksvertegenwoordiger, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Volksvertegenwoordiger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Volksvertegenwoordiger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Volksvertegenwoordiger.

Mijnzzp.nl