Ecoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een ecoloog is een wetenschapper die ecologie bestudeert. Ecologie is een onderdeel van de biologie, dat uit diverse deelgebieden bestaat. Als ecoloog bestudeer je de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties en levensgemeenschappen. Levensgemeenschappen heeft betrekking op organismen die in een bepaald gebied leven en in staat zijn tot onderlinge interactie. Dit noemt men ook wel gemeenschapsecologie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een ecoloog het beste omschrijven als een onderzoeker die gespecialiseerd is in flora en fauna alsmede de relatie tussen planten, dieren en de omgeving. Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen de gegevens gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen in het bestaande ecosysteem. De werkzaamheden van een ecoloog kennen verschillende toepassingsgebieden zoals binnen de akkerbouw, de landbouw, de tuinbouw, de visserij, milieubeheer en natuurbeheer zoals van natuurreservaten. Daarnaast kunnen ecologen verantwoordelijk zijn voor het bedenken en uitwerken van ecologische verbindingszones, zodat dieren en organismen zich kunnen verplaatsen binnen verschillende gebieden. Ecologisch onderzoek heeft meestal ook betrekking op mensen, omdat mensen in veel gevallen de oorzaak zijn dat er ecologische veranderingen plaatsvinden binnen een gebied. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een nieuwe woonwijk, het bouwen van waterwerken en aan het aanleggen van nieuwe wegen. Dit soort aanpassingen heeft meestal direct invloed op het ecosysteem. De werkzaamheden van ecologen zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat ecologen ervoor zorgen dat ecosystemen op de juiste manier kunnen functioneren door het uitvoeren van onderzoek. Ecologen zijn over het algemeen werkzaam voor overheden, zoals provincies of waterschappen. Daarnaast kan een ecoloog werkzaam zijn voor een gespecialiseerd advies- of onderzoeksbureau.

Wat een ecoloog precies bestudeert kan per ecoloog en per onderzoek verschillen. Zo kan de ene ecoloog onderzoek uitvoeren naar het verband tussen populaties en het milieu en kan een andere ecoloog onderzoek uitvoeren naar de onderlinge relatie tussen planten en dieren. Ecologie is een breed vakgebied dat betrekking heeft op verschillende onderzoeksgebieden, die uiteraard wel te maken hebben met de wisselwerking tussen organismen, populaties en levensgemeenschappen. Ecologie is een populaire studierichting binnen de biologie, omdat je als ecoloog voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en overheden werkzaam kan zijn. Een andere benaming voor een ecoloog is ook wel eens een flora en fauna-expert. Flora en fauna heeft betrekking op planten en dieren die in een bepaalde streek of periode voorkomen. Het woord flora heeft betrekking op het plantenrijk en fauna heeft betrekking op het dierenrijk. Ecologie kent diverse toepassingsgebieden zoals akkerbouw, veeteelt, bosbouw, tuinbouw, visteelt en natuurbeheer.

Wat onderzoekt een ecoloog

Een ecoloog kan bijvoorbeeld onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat bepaalde dieren of planten uitsterven of verdwijnen uit Nederland. Een goed voorbeeld hiervan zijn ecologische verbindingszones. Het is de ecoloog die door middel van onderzoek kan aantonen waar speciale ecologische verbindingszones aangelegd moeten worden, zodat planten en dieren zich kunnen verplaatsen. Bekende voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde ecoducten en tunnels op en onder snelwegen. Snelwegen en andere wegen zijn voor dieren een groot probleem, omdat door de snelwegen hun leefgebied beperkt wordt. Voor dieren kan de voorplanting een probleem vormen als hun leefgebied niet meer in zijn geheel toegankelijk is. Door het toepassen van ecoducten of tunnels wordt dit probleem voorkomen. Binnen Nederland zijn op deze manier veel natuurgebieden onderling verbonden zodat dieren zich vrij kunnen verplaatsen.

Ecosystemen

Binnen de ecologie speelt de mens dan ook een grote rol, omdat deze in veel gevallen invloed heeft op ecosystemen. Dit onderdeel van de ecologie noemt men tegenwoordig ook wel milieukunde. Biodiversiteit kan door de mensheid al snel in gevaar komen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwbouwwijken, waardoor dieren en planten verdwijnen uit een bepaalde regio. Het is de ecoloog die door middel van onderzoek kan aantonen wat de gevolgen zijn voor de biodiversiteit en welke maatregelen er genomen moeten worden om de biodiversiteit in stand te houden. Een ecoloog heeft over het algemeen ook direct of indirect te maken met belanghebbenden, zoals aannemers, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en beleidsadviseurs.

Wat doet een ecoloog:

Biologie studeren:

Opleidingen tot ecoloog

Wie een carrière ambieert als ecoloog op wetenschappelijk niveau kan het beste de universitaire studie Biologie volgen. Er bestaan ook opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau, zoals de Hbo-opleiding Milieukunde. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een ecoloog werkzaam kan zijn

Als ecoloog kan je voor diverse soorten bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan gemeentes, waterschappen en aan provincies. Daarnaast kan je voor een onderzoeksbureau of adviesbureau werkzaam zijn. Het is mogelijk dat een ecoloog werkzaam is als consultant.

Competenties ecoloog

Als ecoloog ben je een wetenschappelijk onderzoeker en zul je daarom over onderzoeksvaardigheden moeten beschikken. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je in de meeste gevallen met verschillende partijen zal samenwerken. Algemeen belangrijke woorden zijn biologie, inzicht, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, veldwerk, omgevingsbewustzijn, systeemecologie, geologie, bestuurskunde, wet- en regelgeving, overtuigingskracht, kennis, plannen, organiseren, analytisch en analyseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ecoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een ecoloog is met de juiste opleidingen binnen Nederland goed te noemen. Er zijn veel bedrijven, instellingen en overheden die op verschillende manieren gebruikmaken van ecologen. De doorgroeimogelijkheden als ecoloog moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals een leidinggevende functie. Daarnaast kan je als wetenschapper vroeg of laat ook promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ecoloog

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een ecoloog met een universitaire opleiding zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3000 en 3800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Read this information on Ecologist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Okologe auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Ecologista en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Ecoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ecoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl