Onderwijsinspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep onderwijsinspecteur
Wat doet een onderwijsinspecteur
Taken van een onderwijsinspecteur
Onderzoek, oordeel en inspectierapport
Taken als onderwijsinspecteur:
Film: leraren en de inspectie
Film: onderwijsresultaten in beeld
Opleidingen tot onderwijsinspecteur
Bedrijven waar een onderwijsinspecteur werkzaam kan zijn
Competenties onderwijsinspecteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als onderwijsinspecteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris onderwijsinspecteur
Eigen bedrijf starten als Onderwijsinspecteur
Boekhoudprogramma vergelijken Onderwijsinspecteur

Beroep onderwijsinspecteur

Een onderwijsinspecteur heeft als toezichthouder de verantwoordelijkheid om schoolgemeenschappen te inspecteren. Een van de werkzaamheden bestaat uit het beoordelen van de kwaliteit van onderwijsinstellingen. Om de kwaliteit te beoordelen legt de schoolinspecteur onder meer bezoeken af aan schoolgemeenschappen. Tijdens het bezoek vindt er een inspectie plaats en volgt er een beoordeling over de kwaliteit. Naar aanleiding van het bezoek volgt er een gesprek met de school of instelling. In dat gesprek voorziet de onderwijsinspecteur in het verstrekken van adviezen met als doel de kwaliteit te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te waarborgen. Bij de uitvoering van het beroep is het belangrijk om oog voor verschillende belangen te hebben. Bijvoorbeeld voor de belangen van kinderen, maar ook voor de medewerkers in de onderwijssector. In dat opzicht is er sprake van een grote verantwoordelijkheid. Het is mogelijk dat een onderwijsinspecteur op basis van signalen van bezorgde ouders onderzoek verricht. Een bezoek aan een onderwijsinstelling kan vorm krijgen door een risicoanalyse uit te voeren. Daarna bestaat afhankelijk van de uitkomst van de risicoanalyse de kans dat er nader onderzoek volgt. Bijvoorbeeld om te bepalen in welke mate een schoolinstelling toezicht behoeft. In dat licht bezien, geldt dat toezicht op onderwijsinstellingen voor een deel maatwerk is. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van onderzoekkaders, waarin verschillende gegevens staan opgenomen. Bijvoorbeeld op welke wijze de Onderwijsinspectie te werk gaat en wat onderwerp is van de beoordeling. Ook staat hierin vermeld wanneer er sprake is van voldoende kwaliteit van het onderwijs. Overigens is er eveneens sprake van controle van de leerplicht, net als op de financiële situatie van de onderwijsinstelling en het bestuur daarvan.

Wat doet een onderwijsinspecteur

Een onderwijsinspecteur is dus werkzaam als toezichthouder en is dan ook aan te merken als inspecteur. Een onderwijsinspecteur is als ambtenaar in dienst van de Onderwijsinspectie die onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) valt. Bij de uitoefeningen van het beroep komt de onderwijsinspecteur met uiteenlopende functies in aanraking. Bijvoorbeeld in relatie tot de functie van een directeur basisschool, educatief medewerker en onderwijskundige. In het verlengde van de toezichthoudende rol is er sprake van handhaving, waarmee een link is te leggen met het beroep van handhavingsjurist. De onderwijsinspecteur controleert op juridisch vlak bijvoorbeeld naar de naleving van wettelijk vastgelegde voorschriften. Daarnaast is het zo dat de onderwijsinspecteur onderzoek uitvoert op basis van verschillende kwaliteitsaspecten. Een van de kwaliteitsaspecten die voor beoordeling in aanmerking komt, betreft de leerprestaties ofwel de zogenoemde opbrengsten. De aangeboden leerstof is een van de andere kwaliteitsaspecten waar de onderwijsinspecteur naar kijkt. Dat geldt eveneens voor het pedagogische omgevingsklimaat net als naar de leertijd. Verder beoordeelt de onderwijsinspecteur de sfeer ofwel het onderwijsklimaat en de onderwijskwaliteit. Het is uiteraard vanzelfsprekend belangrijk dat leerlingen over de juiste educatie beschikken. Tot slot kijkt de inspecteur van de Onderwijsinspectie ook nog naar de zorg voor leerlingen en de begeleiding ervan.

Taken van een onderwijsinspecteur

Het behoort niet tot de kerntaken van een onderwijsinspecteur om klachten van leerlingen of ouders af te handelen. De kerntaak bestaat uit het controleren van schoolgemeenschappen. Zo heeft de controle onder meer betrekking op de juiste toepassing van financieel beheer. Of aan de controle of een schoolinstelling aan relevante wet- en regelgeving voldoet. Een andere taak is bijvoorbeeld het voeren van overleg met een leerplichtambtenaar of het handhaven van wet- en regelgeving. Zo voert een onderwijsinspecteur ook taken uit als letten op de informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast is er aandacht voor sociale veiligheid en in het verlengde daarvan voor pesten. Indien er zich problemen voordoen op een school, zoals pesten, geweld of discriminatie is er een beroep te doen op een vertrouwensinspecteur. Deze treedt dan op als vertrouwenspersoon.

Onderzoek, oordeel en inspectierapport

Een onderwijsinspecteur voert in opdracht van de Onderwijsinspectie onderzoeken uit. De Onderwijsinspectie is transparant met betrekking tot onderzoeken. In dat kader is er sprake van toegang tot uitgevoerde onderzoeken. Ook indien een onderzoek bijvoorbeeld niet tot een rapport of een eindoordeel heeft geleid. Bijvoorbeeld omdat er sprake was van een themaonderzoek. De Onderwijsinspectie geeft oordelen over de standaarden die onderzocht worden aan scholen en schoolbesturen. Er volgt alleen een eindoordeel over het onderwijs indien er sprake is van een uitgebreid onderzoek naar een opleiding of onderwijs. Het komt bij veel onderzoeken voor dat rapporten gepubliceerd worden. Overigens geldt dat er iedere vier jaar een rapport beschikbaar komt over een schoolbestuur en de daarbij horende opleiding/opleidingen en school of scholen. Mocht daartoe aanleiding voor zijn dan volgt er vaker een rapport.

Taken als onderwijsinspecteur:

  • Scholen bezoeken.
  • Onderwijskwaliteit beoordelen.
  • Onderwijsklimaat onderzoeken.
  • Leerprestaties beoordelen.
  • Risicoanalyse uitvoeren.
  • Aandacht voor sociale veiligheid.
  • Controle-eisen wet- en regelgeving.
  • Controle juist financieel beheer.

Film: leraren en de inspectie

Film: onderwijsresultaten in beeld

Opleidingen tot onderwijsinspecteur

Er zijn diverse opleidingen die de mogelijkheid bieden om het beroep van onderwijsinspecteur uit te oefenen. In het kader van de kennis van wet- en regelgeving vormt een universitaire studie rechten bijvoorbeeld een prima basis. Met betrekking tot de kwaliteit van onderwijs en leerprestaties geldt dat een universitaire studie onderwijskunde daar prima bij past. Of er sprake is van een geschikte opleiding is onder meer afhankelijk van de specifieke taken van de functie van onderwijsinspecteur. Zie voor meer informatie ook de officiële website van de onderwijsinspectie. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een onderwijsinspecteur werkzaam kan zijn

Als onderwijsinspecteur ben je als ambtenaar werkzaam voor Inspectie van het Onderwijs als onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Competenties onderwijsinspecteur

Er zijn meerdere competenties die van toepassing zijn op de functie van onderwijsinspecteur. Er is bijvoorbeeld juridische kennis nodig indien de focus zich richt op het naleven van de wet- en regelgeving. Onderwijskundige kennis is nodig als er sprake is van controle op de leerprestaties en onderwijskwaliteit. Een van de belangrijke algemene competenties is dat je over een onderzoekende houding en kritische blik dient te beschikken. Het inspecteren en rapporteren dienen eveneens een goede vaardigheid te zijn, net als een goede communicatie in woord en geschrift.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als onderwijsinspecteur

De kwaliteit van het onderwijs speelt een belangrijke rol in Nederland. In dat kader is er altijd een rol weggelegd voor een toezichthouder, zoals een onderwijsinspecteur. Dat voorziet in een gunstig perspectief op de arbeidsmarkt. Er zijn vanuit de functie naar hogere functies een aantal mogelijkheden om door te groeien, bijvoorbeeld om teamleider te worden. Bij hogere ambities is het mogelijk om tot staatssecretaris of minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door te groeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris onderwijsinspecteur

Het salaris van een onderwijsinspecteur bevindt zicht tussen 3.800 euro bruto en 5.800 euro bruto per maand. De cao wijst uit welke overige arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn.

Eigen bedrijf starten als Onderwijsinspecteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Onderwijsinspecteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Onderwijsinspecteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Onderwijsinspecteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Onderwijsinspecteur.

Mijnzzp.nl