Leraar basisonderwijs

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep leraar basisonderwijs
Het onderwijzen van basisschoolleerlingen 
Wat doet een leraar basisonderwijs?
Begeleiden van kinderen
Vervolgopleiding na de basisschool
Taken als leraar basisonderwijs:
Film: beroep leraar basisonderwijs
Film: leraar basisonderwijs (pabo)
Opleidingen tot leraar basisonderwijs
Bedrijven waar een leraar basisonderwijs werkzaam kan zijn
Competenties leraar basisonderwijs
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als leraar basisonderwijs
Arbeidsvoorwaarden en salaris leraar basisonderwijs
Eigen bedrijf starten als Leraar basisonderwijs
Boekhoudprogramma vergelijken Leraar basisonderwijs

Beroep leraar basisonderwijs

Een leraar basisonderwijs geeft les aan kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar en geeft onderwijs in verschillende vakken, zoals in rekenen, taal, muziek, geschiedenis, tekenen en handvaardigheid. Een leraar basisonderwijs is dus verantwoordelijk voor het onderwijzen van verschillende vakken en kan daarom aangemerkt worden als allround leerkracht. De basisschool is een belangrijke periode voor kinderen, omdat kinderen zich tijdens deze periode sterk ontwikkelen. Een leraar basisonderwijs zal zich dan ook niet alleen richten op het geven van les, omdat een leraar basisonderwijs ook verantwoordelijk is voor het begeleiden van kinderen in hun sociale en emotionele ontwikkelingen. Dit heeft ook betrekking op het ingrijpen als een leraar basisonderwijs merkt dat er bepaalde problemen ontstaan. Het alert zijn op kinderen die afwijkend gedrag vertonen is belangrijk om te voorkomen dat leerlingen onnodig slecht presteren. In dat geval is een leraar basisonderwijs verantwoordelijk voor het bieden van extra ondersteuning. De werkzaamheden van een leraar basisonderwijs zijn divers te noemen, zoals het voorbereiden van lessen, het afnemen van toetsen, het nakijken van toetsen en het organiseren van activiteiten. Daarnaast zal een leraar basisonderwijs regelmatig contact onderhouden met de ouders van kinderen en andere specialisten, die betrokken kunnen zijn bij kinderen. Als leraar basisonderwijs heb je te maken met verplichte vakken, echter kunnen er ook niet verplichte vakken gegeven worden. Denk bijvoorbeeld aan godsdienstles, Engels of aan Duits. Het zijn meestal de deelnemers van de medezeggenschapsraad, die bepalen welke niet verplichte vakken extra onderwezen worden op de basisschool. De inhoudelijke werkzaamheden van een leraar basisonderwijs kunnen wel verschillen per groep, omdat een leraar basisonderwijs werkzaam kan zijn met leerlingen van verschillende leeftijden.

Het onderwijzen van basisschoolleerlingen 

Een leraar basisonderwijs is dus verantwoordelijk voor het onderwijzen van basisschoolleerlingen en het begeleiden van leerlingen in hun sociale en emotionele ontwikkelingen. De inhoudelijke werkzaamheden van een leraar basisonderwijs kunnen wel verschillen per groep, omdat een leraar basisonderwijs ook te maken kan hebben met jonge kinderen. In dat geval is een leraar basisonderwijs verantwoordelijk voor het spelenderwijs bijbrengen van algemene vaardigheden, zoals het knutselen, tekenen en het maken van muziek. Ook het vertellen van verhaaltjes en het regelmatig houden van kringgesprekken behoort tot de werkzaamheden van een leraar basisonderwijs. Over het algemeen krijgen basisschoolleerlingen van groep drie te maken met echte vakken, zoals rekenen, taallessen, aardrijkskunde, geschiedenis, muziekles en handarbeid. Zoals eerder omschreven is een leraar basisonderwijs ook verantwoordelijk voor het signaleren van mogelijke problemen bij kinderen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die gedragsproblemen vertonen, of aan kinderen die logopedische problemen hebben. Vanzelfsprekend is een leraar basisonderwijs ook verantwoordelijk voor het regelmatig bespreken van de voortgang van kinderen met ouders, collega's en de schooldirecteur. Tegenwoordig kan een leraar basisschool ook te maken hebben met een onderwijsassistent. Een onderwijsassistent is verantwoordelijk voor ondersteunde werkzaamheden om leerkrachten te ontlasten bij hun werkzaamheden.

Wat doet een leraar basisonderwijs?

Een leraar in het basisonderwijs heeft de verantwoordelijkheid om les te geven aan kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar. Het werk van een leraar basisonderwijs omvat een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden, waaronder:

 • Lesgeven: De belangrijkste taak van een leraar basisonderwijs is het lesgeven aan leerlingen. Ze bereiden lesplannen voor, selecteren en ontwikkelen lesmateriaal, en bieden instructie in verschillende vakken, zoals taal, rekenen, wetenschap, sociale studies, kunst en lichamelijke opvoeding.
 • Leerling beoordeling: Leraren beoordelen de prestaties en voortgang van leerlingen door middel van observaties, toetsen, opdrachten en andere beoordelingsmethoden. Ze volgen de individuele ontwikkeling van leerlingen en geven feedback om hun leerproces te ondersteunen en te bevorderen.
 • Klassenmanagement: Leraren zorgen voor een gestructureerde en positieve leeromgeving in het klaslokaal. Ze handhaven discipline, bevorderen een respectvolle sfeer, stimuleren actieve betrokkenheid van leerlingen en bevorderen samenwerking.
 • Individuele begeleiding: Naast groepsinstructie bieden leraren ook individuele begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze identificeren leerbehoeften, ontwikkelen individuele leerplannen en werken nauw samen met ouders, collega's en andere professionals om passende ondersteuning te bieden.
 • Communicatie met ouders: Leraren onderhouden regelmatig contact met ouders om de voortgang en het gedrag van leerlingen te bespreken, belangrijke informatie te delen en samen te werken aan het bevorderen van het leren en welzijn van leerlingen. Ze organiseren ouderavonden, schrijven rapporten en reageren op vragen en zorgen van ouders.
 • Professionele ontwikkeling: Leraren blijven hun eigen kennis en vaardigheden ontwikkelen door middel van professionele ontwikkeling. Ze nemen deel aan trainingen, workshops, conferenties en andere educatieve activiteiten om op de hoogte te blijven van onderwijsmethoden, nieuwe onderwijsmaterialen en pedagogische benaderingen.

Naast deze taken dragen leraren basisonderwijs ook bij aan de algemene ontwikkeling van leerlingen, stimuleren ze creativiteit, bevorderen ze sociale vaardigheden en dragen ze bij aan de karaktervorming van leerlingen. Ze spelen een cruciale rol in het leggen van een sterke basis voor het verdere leerproces en de persoonlijke groei van kinderen.

Begeleiden van kinderen

Als leraar basisonderwijs ben je niet alleen leerkracht, omdat je ook te maken hebt met pedagogiek. Pedagogiek heeft betrekking op professionele opvoedkunde, de algemene ontwikkelingen van kinderen en onderwijs. Iemand die zich gespecialiseerd heeft in pedagogiek noemt men een pedagoog. In de praktijk kan een leraar basisonderwijs dus ook te maken krijgen met een pedagoog als er sprake is van opvoedkundige problemen bij kinderen. Over het algemeen krijgen leerlingen op een basisschool ook verschillende keren te maken met een jeugdarts. Eed jeugdarts is verantwoordelijk voor het signaleren van mogelijke gezondheidsbedreigingen en andere problematiek waarmee kinderen te maken kunnen krijgen. Een andere benaming voor jeugdarts kan ook zijn schoolarts.

Vervolgopleiding na de basisschool

Een leraar basisonderwijs is aan het einde van de basisschool ook verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen met betrekking tot de vervolgstudie. De meeste basisscholen begeleiden leerlingen intensief, zodat leerlingen de juiste keus maken. Het geven van passend studieadvies is niet makkelijk, omdat je als leraar basisonderwijs ook te maken hebt met de ouders van leerlingen. Het zijn vaak de ouders die een hoger studieadvies verwachten en het niet eens zijn met de leraar basisonderwijs. Als leraar basisonderwijs moet je denken in het belang van het kind. Niet ieder kind heeft het in zich om uiteindelijke arts of advocaat te worden. Daarnaast is er niks mis met een mogelijke technische opleiding tot automonteur of bouwvakker. Kinderen kunnen later ook met een technische Mbo-opleiding doorleren tot een hbo-opleiding. Een leraar basisonderwijs kan dus ook aangemerkt worden als beroepskeuzebegeleider.

Taken als leraar basisonderwijs:

 • Het lesgeven in verschillende vakken.
 • Het sociaal en emotioneel ondersteunen van kinderen.
 • Het opstellen van lessen.
 • Het controleren van huiswerk.
 • Het organiseren van activiteiten.
 • Het bespreken van de voortgang van kinderen.
 • Het afnemen van schriftelijke en mondelinge toetsen.
 • Het lopen van schoolplein diensten.
 • Het verder helpen ontwikkelen van onderwijsinstelling.
 • Het bijwonen van schoolvergaderingen.
 • Het geven van studieadvies.

Film: beroep leraar basisonderwijs

Film: leraar basisonderwijs (pabo)

Opleidingen tot leraar basisonderwijs

Wie een carrière ambieert als leraar in het basisonderwijs zal een lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo) moeten volgen van ongeveer vier jaar afhankelijk van je vooropleidingen. De lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) is een opleiding op Hbo-niveau die op verschillende plekken binnen Nederland te volgen is. Tijdens de opleiding is er onder meer aandacht voor de volgende vakken: onderwijskunde, rekenen, wiskunde, bewegingsonderwijs, stage, taal en aardrijkskunde. De lerarenopleiding is zowel voltijds als deeltijds te volgen. Wanneer iemand beschikt over een universitaire opleiding zijn er vrijstellingen mogelijk voor de opleiding. Bovendien bestaat er tegenwoordig een Mbo-opleiding onderwijsassistent die wel beperkte bevoegdheden zal kennen als onderwijzer. Een basisschool docent opleiding is op verschillende manieren te volgen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp leraar is het ook nodig om de boekhouding op de juiste manier op te zetten. Hiervoor kun je het beste gebruikmaken van een compleet zzp boekhoudpakket.

Bedrijven waar een leraar basisonderwijs werkzaam kan zijn

Een leraar basisonderwijs is werkzaam binnen het basisonderwijs, wat betrekking kan hebben op verschillende basisscholen. Denk bijvoorbeeld aan openbare basisscholen, bijzondere basisscholen en aan het speciaal basisonderwijs. Het speciaal basisonderwijs is gericht op kinderen, die te maken hebben met leer- of gedragsproblematiek. Daarnaast kan een leraar basisonderwijs werkzaam zijn binnen scholen, die zich richten op dove of verstandelijk gehandicapte kinderen.

Competenties leraar basisonderwijs

De belangrijkste competentie van een leraar basisonderwijs is dat je beschikt over didactische vaardigheden. Als leraar basisonderwijs zal je ook over pedagogische vaardigheden moeten beschikken, omdat je de kinderen ook moet opvoeden en bekend moet maken met alle regels en normen. Ook je communicatieve vaardigheden en algemene mensenkennis moeten goed zijn. Daarnaast is het belangrijk dat een leraar basisonderwijs aangemerkt kan worden als vertrouwenspersoon voor leerlingen. Als laatste is het belangrijk om te benoemen dat een leraar basisonderwijs stressbestendig moet zijn, omdat het binnen het onderwijs nogal eens hectisch kan zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn coachen, analyseren, analytisch, inspireren, motiveren, samenwerken, passie, energie, plannen, organiseren en conflictbeheersing. Vanzelfsprekend heeft een leraar basisonderwijs te maken met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als leraar basisonderwijs

Het arbeidsmarktperspectief van een leraar basisonderwijs is goed te noemen. Met een afgeronde lerarenopleiding kan je op verschillende manieren werkzaam zijn binnen het onderwijs en zal het verkrijgen van werk geen enkel probleem zijn. De meeste basisscholen staan te springen om goed gemotiveerde leerkrachten. De doorgroeimogelijkheden van een leraar basisonderwijs moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden binnen de basisschool waarvoor je werkzaam bent. Daarnaast kan een leraar basisonderwijs die beschikt over de juiste opleidingen doorgroeien tot directeur basisschool. Dit is wel sterk afhankelijk van je eigen ambitie en de competenties van een leraar basisonderwijs.

Arbeidsvoorwaarden en salaris leraar basisonderwijs

Als leraar in het basisonderwijs zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als leraar wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen. Maar ook de ervaring en dienstjaren zijn een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als leraar zal doorgaans tussen de 2200 en 3500 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Leraar basisonderwijs

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Leraar basisonderwijs, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Leraar basisonderwijs

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Leraar basisonderwijs bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Leraar basisonderwijs.

Mijnzzp.nl