Stagebegeleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een stagebegeleider is een docent of mentor die verantwoordelijk is voor het begeleiden en monitoren van leerlingen op het stageadres. In sommige gevallen noemt men een stagebegeleider die verbonden is aan een school ook wel stagedocent. Daarnaast komt het voor dat stagebegeleiders intern werkzaam zijn voor bedrijven, die veel te maken hebben met stagiairs. In alle gevallen is een stagebegeleider een schakel tussen stagiairs, leermeesters en het betreffende stagebedrijf. Een stagebegeleider zal stagiairs regelmatig bezoeken om de voortgang te bespreken. Ook het controleren van het stageplan is specifiek een taak die toebehoort tot de werkzaamheden van een stagebegeleider. Als een stagiair vragen heeft kan deze zijn of haar vragen stellen aan de betreffende stagebegeleider. Stagebegeleiders zijn belangrijk, omdat het in veel gevallen de eerste werkervaring is van leerlingen. Om problemen tijdens de stageperiode te voorkomen is het belangrijk dat leerlingen goede begeleiding krijgen vanuit de school. Het beroep stagebegeleider moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat verschillende docenten werkzaam kunnen zijn als stagebegeleider, afhankelijk van de soort school en de specifieke opleiding. Alle stagebegeleiders zijn wel verantwoordelijk voor het monitoren en begeleiden van stagiairs. Voor jongeren, welk vak ze ook kiezen, is het belangrijk dat ze goed opgevangen worden binnen een stagebedrijf, zodat ze er niet helemaal alleen voor staan. Over het algemeen zijn het de leermeesters die leerlingen ondersteunen op de werkvloer, en zijn het de leermeesters die de voortgang van leerlingen bespreken samen met de stagebegeleider. Een leermeester kan ook verantwoordelijk zijn voor het afnemen van verschillende praktijkexamens, afhankelijk van de soort stagiair. Het afnemen van praktijkexamens is over het algemeen alleen van toepassing als we over leerlingen spreken, die een beroepsopleiding aan het volgen zijn.

Een stagebegeleider is dus een docent en/of mentor die verantwoordelijk is voor het begeleiden van stagiairs op de werkvloer. Zoals eerder omschreven kan dit betrekking hebben op verschillende docenten. Denk bijvoorbeeld aan een docent bouwkunde, docent informatica, docent motorvoertuigentechniek of aan een docent verzorging. Over het algemeen is de term stagiair alleen van toepassing op leerlingen, die nog een beroepskeuze moeten maken. Dit zijn dan leerlingen die verschillende stageperiodes doorlopen binnen hun opleiding, zodat leerlingen een gerichte beroepskeuze kunnen maken. De term stagiair is meestal niet van toepassing op aanstaande vaklieden, die een beroepsopleiding aan het volgen zijn. In dat geval kan de benaming gezel van toepassing zijn. Gezel houdt in dat het een leerling betreft, die nog niet zelfstandig een beroep kan uitoefenen. Een gezel beschikt over meer verantwoordelijkheden dan een stagiair. Stagiairs en gezel-leerlingen werken in de meeste gevallen samen met een leermeester. Denk bijvoorbeeld aan een timmerman, automonteur of aan een filiaalmanager. Het zijn de leermeesters die stagiairs de nodige praktijkervaring bijbrengen. Dit is een belangrijk verschil met docenten, omdat docenten over het algemeen verantwoordelijk zijn voor de theoretische kennis.

Wat doet een stagebegeleider allemaal

Stagebegeleiders zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van stagiairs, zodat ze op een goede manier vaktechnische vaardigheden kunnen aanleren. De meeste stagebegeleiders bezoeken stagiairs regelmatig op de werkvloer om de voorgang te bespreken. Ook zijn het de stagebegeleiders die eventuele examens op de werkvloer begeleiden en beoordelen in samenspraak met de leermeester. Als een stagebegeleider verbonden is aan een scholengemeenschap, is het in veel gevallen ook de stagebegeleider die alle contacten zal onderhouden tussen de school en de verschillende stageadressen. Een stagebegeleider kan gezien worden als toezichthouder, die er op toeziet dat leerlingen op de juiste manier een vak aanleren. Een andere belangrijke taak van de stagebegeleider is het er op toezien dat stagiairs alleen werkzaamheden uitvoeren, die passen bij de stagiair. Dit houdt bijvoorbeeld in dat stagiairs niet met potentieel gevaarlijke machines mogen werken. Ook is het de verantwoordelijkheid van de stagebegeleider om er op toe te zien dat er geen misbruik gemaakt wordt van stagiairs.

Taken van een stagebegeleider zijn:

  • Het eventueel regelen van stageadressen
  • Het introduceren van stagiairs bij stagebedrijven
  • Het bespreken van de voortgang
  • Het opstellen van een stageplan
  • Het eventueel afnemen van praktijkopdrachten
  • Het toezien op de algemene veiligheid van stagiairs

Wat doet een stagebegeleider:

Stagebegeleider school:

Opleidingen tot stagebegeleider

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot stagebegeleider. Een stagebegeleider moet in de meeste gevallen aangemerkt worden als docent en/of mentor, die ook verantwoordelijk is voor het begeleiden van stagiairs op de werkvloer. Daarnaast kan een stagebegeleider intern werkzaam zijn voor bedrijven die veel te maken hebben met stagiairs. Het werken als stagebegeleider zal in de meeste gevallen gezien moeten worden als extra aanvulling op gewone onderwijswerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een docent techniek, die te maken heeft met leerlingen die een technische opleiding aan het volgen zijn. Als het leerlingen betreft die nog een beroepsopleiding moeten kiezen, kan er ook sprake zijn van een studieadviseur. Een studieadviseur is meestal werkzaam als decaan. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een stagebegeleider werkzaam kan zijn

In de meeste gevallen zal een stagebegeleider werkzaam zijn voor een scholengemeenschap, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een stagebegeleider kan ook werkzaam zijn binnen een leerbedrijf. Ook binnen de volwasseneneducatie komt het beroep stagebegeleider voor. Als een stagebegeleider werkzaam is voor scholen zal dit in veel gevallen betrekking hebben op vmbo-scholen of mbo-scholen. Een andere benaming voor stagebegeleider is soms ook wel werkbegeleider.

Competenties stagebegeleider

De belangrijkste competentie van een stagebegeleider is dat een stagebegeleider gezien moet worden als vertrouwenspersoon voor leerlingen. Ook communicatie is aan te merken als belangrijke competentie, omdat een stagebegeleider met veel verschillende mensen te maken krijgt. Een andere belangrijke competentie is het coachen van leerlingen, omdat het in veel gevallen de eerste werkervaring is van leerlingen. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, inspireren, controleren, samenwerken, inzicht, oordeelvorming, plannen, organiseren en overleggen. Vanzelfsprekend moet een stagebegeleider ook over didactische vaardigheden beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stagebegeleider

Het arbeidsmarktperspectief van een stagebegeleider is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep stagebegeleider niet gezien kan worden als gewoon beroep. De functie stagebegeleider zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als aanvullende werkzaamheden binnen het onderwijs. Als stagebegeleider zijn er geen echte doorgroeimogelijkheden. De doorgroeimogelijkheden zijn sterk afhankelijk van het feitelijke beroep, het opleidingsniveau en je eigen competenties. De meeste stagebegeleiders hebben verder niet echt te maken met mogelijke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stagebegeleider

Als stagebegeleider zijn er geen speciale arbeidsvoorwaarden beschikbaar of extra salaris. Wel kan je een onkostenvergoeding krijgen wanneer je veel moet reizen. Het bezoeken van de leerlingen wordt gewoon onder de gewone werktijden gedaan, en geeft dus geen recht op extra salaris.

Read this information on Internship supervisor in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Praktikumsbetreuer auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Supervisor de pasantias en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Stagebegeleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stagebegeleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl