Mentor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een mentor is een speciaal aangestelde leerkracht die als extra taak heeft het begeleiden van leerlingen. Deze begeleiding heeft over het algemeen betrekking op verschillende onderwerpen, zoals studiebegeleiding, het bespreken van de schoolregels, persoonlijke begeleiding, het voeren van gesprekken met de ouders of verzorgers van leerlingen, jaarlijkse huisbezoeken en de algemene voortgang van leerlingen. Een mentor moet gezien worden als het aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen die met vragen of problemen zitten. Leerlingen krijgen te maken met een mentor als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Een mentor krijgt over het algemeen één bepaalde klas toegewezen, die men ook wel eens mentorklas noemt. Het is de verantwoordelijkheid van een mentor om te zorgen dat er een veilige en prettige sfeer heerst in de klas, zodat leerlingen zich prettig voelen op school. Het vakgebied waarbinnen een mentor werkzaam is noemt men ook wel mentoraat of mentorschap. Andere benamingen voor een mentor zijn ook wel studiecoach of studieloopbaanbegeleider. De benaming mentor kan per school en soort onderwijs verschillen. Eigenlijk kan een mentor ook gezien worden als leerlingbegeleider en vertrouwenspersoon voor leerlingen. Ook is een mentor een soort van toezichthouder die zal waken over de leerlingen met betrekking tot hun gedrag in de klas en op school. Het is ook de mentor die leerlingen kan aanspreken als ze zich niet volgens de gemaakte afspraken gedragen.

Als mentor is het belangrijk dat er een groepsgevoel en een verbintenis ontstaan tussen de leerlingen onderling en de mentor. Dit betekent het klassikaal uitvoeren van groepsopdrachten en het kweken van een vertrouwensband, zodat leerlingen weten dat ze met problemen terecht kunnen bij de mentor. De vertrouwensband tussen een mentor en leerlingen is belangrijk, omdat daardoor problemen sneller opgemerkt worden en er ook sneller ingegrepen kan worden. Welke docent precies mentor is kan per onderwijsinstelling verschillen. Over het algemeen zijn dit ervaren docenten die ook raakvlakken hebben met de studie van de leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan een klas bouwkunde die een docent bouwkunde als mentor krijgt. Deze gerichte mentor heeft meestal een voorsprong op andere mogelijke mentoren, omdat hij of zij past bij de leerlingen. Een passende mentor zorgt voor een sneller groepsgevoel tussen de leerlingen en de mentor.

Mentor als vraagbaak

Leerlingen met vragen kunnen in eerste instantie terecht bij hun mentor. Deze vragen hoeven niet alleen betrekking te hebben op mogelijke problemen. Denk ook aan vragen aan mogelijke vervolgstudies of aan vragen met betrekking tot mogelijke beroepsopleidingen. Het is de mentor die precies kan vertellen welke mogelijkheden er precies zijn voor de leerling. De meeste scholen maken gebruik van decanen of beroepskeuzebegeleiders die gespecialiseerd zijn in het bieden van de juiste informatie. Het is de mentor die de leerlingen in contact kan brengen met deze specialisten.

Mentor tijdens stageperiode

Wanneer leerlingen met een stageperiode te maken krijgen is het meestal ook de mentor die de leerlingen bezoekt op hun stageadres. De mentor zal dan samen met de leerling en de leermeester de voortgang bespreken. Ook dit is een belangrijke rol van de mentor, omdat het voor de meeste leerlingen hun eerste echte werkervaring betreft.

Taken van een mentor zijn:

  • Het begeleiden van leerlingen
  • Het bijwonen van klassenavonden
  • Het bijwonen van teamvergaderingen
  • Het doorverwijzen van leerlingen naar gespecialiseerde hulpverleners
  • Het informeren van leerlingen en ouders of verzorgers
  • Het in kaart brengen van mogelijke problemen
  • Het samen bezoeken van andere opleidingsinstituten
  • Het toezien op de algemene voortgang van leerlingen
  • Het verzorgen van documentatie (andere studies of vakopleidingen)
  • Het waken over een veilige sfeer in de klas en op school

Gesprek met de mentor:

Rol decanen, mentoren en vakdocenten:

Opleidingen tot mentor

Er bestaan diverse soorten externe opleidingsmogelijkheden voor het beroep en de functie mentor, die per onderwijsinstelling en niveau kunnen verschillen. Het is overigens niet zo dat alle mentoren een extra opleiding hebben genoten tot mentor, omdat het geheel afhankelijk is van de docent en de onderwijsinstelling. De meeste docenten die ook werkzaam zijn als mentor zijn ervaren docenten, omdat het mentorschap qua zwaarte niet onderschat moeten worden. Daarnaast zal de functie mentor ook echt bij je moeten passen als docent. Zie voor meer informatie ook de volgende website over mentoren. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een mentor werkzaam kan zijn

Een mentor is een leerkracht die beschikt over een aanvullende functie. De functie mentor komt binnen het onderwijs over het algemeen voor het eerst voor binnen het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen dan ook met de leeftijd van ongeveer twaalf jaar voor het eerste te maken met een mentor. Mentors komen ook voor binnen het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Competenties mentor

Als mentor moet je over een bepaalde persoonlijkheid beschikken die past bij de functie. Lang niet alle docenten willen mentor worden, omdat het mentorschap extra taken en verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Deze docenten zijn dan ook meestal van mening dat het mentorschap niet tot hun kerntaak behoort als docent. De letterlijke betekenis van het woord mentor is opvoeder. Het opvoeden heeft weer raakvlakken met coachen. Algemeen belangrijke woorden als mentor zijn luisteren, adviseren, motiveren, monitoren, begeleiden en communicatie. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat een mentor ook gezien moet kunnen worden als vertrouwenspersoon voor leerlingen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als mentor

Voor het beroep en de functie mentor kunnen we niet echt spreken van een arbeidsmarktperspectief, omdat het in de meeste gevallen een extra aanvulling betreft op een reguliere functie. Ook bestaan er geen echte doorgroeimogelijkheden als mentor. Wel is het denkbaar dat een mentor zich vroeg of laat verder gaat specialiseren op het gebied van begeleiding van leerlingen. De grotere scholen hebben tegenwoordig meestal ook speciale begeleiders. Denk aan bijvoorbeeld aan het beroep decaan of aan het beroep beroepskeuzebegeleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris mentor

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden als mentor, omdat je als mentor in de meeste gevallen gewoon werkzaam bent als docent. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven. De meeste docenten krijgen geen extra salaris als ze de functie mentor bekleden. Binnen het onderwijs werkt de salariëring met vaste schalen. Zie voor meer informatie de specifieke beroepen.

Mijnzzp.nl