Docent bouwkunde

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Docent bouwkunde is een algemene benaming voor vaklieden die onderwijs geven in bouwkunde. Het is afhankelijk van de soort opleiding en soort docent bouwkunde wat leerlingen precies leren. Bouwkunde heeft betrekking op bouwen en alles wat hiermee te maken heeft. Over het algemeen is het zo dat een docent bouwkunde theorielessen en praktijklessen verzorgt, maar dit kan per school en soort opleiding verschillen. Enkele belangrijke aandachtsgebieden als docent bouwkunde zijn vaktermen, constructies, bouwtechnieken, restauratie, veiligheid en architectuur. Ook het veilig kunnen werken met verschillende houtbewerkingsmachines is erg belangrijk voor bouwleerlingen. Een docent bouwkunde is over het algemeen een docent die ook over de nodigde praktijkervaring beschikt, omdat het verzorgen van praktijklessen om de nodige kennis en ervaring zal vragen als docent bouwkunde. Het hoeft niet zo te zijn dat een docent bouwkunde over praktijkervaring beschikt, maar dit is wel meegenomen. Als docent bouwkunde zal je in veel gevallen werkzaam zijn binnen het middelbaar beroepsonderwijs of geef je les aan een regionaal opleidingsinstituut waarbinnen leerlingen praktijklessen en praktijkervaring kunnen opdoen. Als docent bouwkunde moet je beschikken over de juiste didactische vaardigheden, echter is het voor een docent bouwkunde in het algemeen ook belangrijk dat je beschikt over technisch inzicht, omdat het leren bouwen niet alleen met theorielessen te maken heeft.

De meeste jonge bouwvakkers zijn leerlingen die graag met hun handen werken en op die manier het vakgebied willen aanleren. De bouwsector is een mooie sector die wel sterk afhankelijk is van goede vaklieden. Het zijn de docenten bouwkunde die jongeren alle kneepjes van het vakgebied moeten aanleren, waardoor nieuwe vaklieden ontstaan. Het zijn de docenten bouwkunde die leerlingen opleiden tot een bepaald ambacht, zoals timmerman. Om timmerman te kunnen worden moeten leerlingen begrijpen hoe een gebouw gebouwd wordt. Omdat dat vaak erg ingewikkeld is leert een leerling timmerman dit vaak in de praktijk op een bouwplaats en op school, waar de timmerman de theorie leert.

Ook zal er tijdens de opleiding veel aandacht besteed worden aan het tekenen en maken van kozijnen, ramen en trappen. Door het tekenen en maken van kozijnen, ramen en trappen leert de leerling begrijpen hoe een pen en gat verbinding gemaakt wordt en waar welke profileringen moeten komen in de kozijnen en ramen. Tijdens het maken van een trap zal de leerling een uitslag moeten maken op ware grootte om de trap te kunnen bouwen. Vooral het maken van een trap met onderkwart, bovenkwart of beide is erg moeilijk en kost doorgaans veel ervaring. Om een goed loopbare trap te kunnen maken moet de leerling eerst een ideale looplijn berekenen aan de hand van de op- en aantrede.

Hoe werkt bouwen

Voordat een gebouw gebouwd mag worden moet een architect tekeningen inleveren bij de gemeente, waar deze tekeningen bekeken en beoordeeld worden door ambtenaren. Om goedkeuring te krijgen op een ingediende bouwtekening zal deze aan de wettelijke eisen moeten voldoen. Een bouwtekening die niet volledig is of niet aan de eisen voldoet zal door de gemeente afgewezen worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er geen constructietekeningen of constructieberekeningen bijgevoegd zijn. Ondanks dat een architect de gebouwen ontwerpt zal deze vaak rekening moeten houden met de omgeving waar het gebouw komt en de wensen van de opdrachtgever.

Werken op een bouwplaats

Op de bouwplaats leert een leerling vaak van een leermeester waar deze mee samenwerkt het vak in de praktijk, zoals het aftimmeren, balklagen plaatsen, kozijnen stellen, kozijnen maken en het afhangen van ramen en deuren. De leermeester zal regelmatig verslag uitbrengen aan het opleidingsinstituut van de leerling. Ook moet de leerling praktijktentamens maken die vervolgens beoordeeld worden door het opleidingsinstituut. Dit kan bijvoorbeeld het maken van dakkapel zijn of het daadwerkelijk plaatsen van het dakkapel. De leerling zal ook zelfstandig een technische tekening moeten maken van het dakkapel. Als deze verschillende onderdelen worden dan beoordeeld door de docent.

Veilig werken

In de bouw wordt er tijdens de opleiding veel aandacht gegeven aan het veilig werken en ook het veilig kunnen gebruiken van de verschillende machines. In de bouw kunnen ongelukken snel voorkomen, en het is daarom zo belangrijk de leerlingen  bekend te maken met mogelijke gevaren, zoals het veilig werken op een steiger of met het veilig werken met machines. Ondanks dat de bouw steeds veiliger aan het worden is kan een ongeluk nog steeds snel voorkomen. Ook persoonlijke veiligheidsmiddelen zijn erg belangrijk om ongelukken of schade aan het lichaam te voorkomen, zoals werkschoenen en stofmaskers.

Vaktermen bouw

Er worden in de bouw veel verschillende vaktermen gebruikt, die de leerlingen tijdens de opleiding bekend worden gemaakt. Tijdens de praktijk of stage van leerlingen zullen de vaktermen vaak terug komen, en worden de leerlingen hier nog beter bekend mee. Een vakman in de bouw leert op school en in de praktijk heel veel vaktermen. Iemand die niet in de bouw werkzaam is zal de volgende termen hoogstwaarschijnlijk niet kennen:

Kantelhaaf

  • Dit is de maat gemeten van voorkant kozijn tot voorkant metselwerk aan de buitenzijde van de gevel.

Neggemaat

  • Dit is de maat gemeten van voorkant kozijn tot voorkant metselwerk aan de binnenzijde van een gebouw.

3 4 5 steek

  • De 3 4 5 steek wordt vandaag de dag nog heel veel gebruikt in de bouw en is al duizenden jaren oud. Door het uitzetten van een 3 4 5 steek krijgt men een haakse hoek die heel nauwkeurig is.

Brengen halen en maken

  • Deze termen worden gebruikt bij het stellen van profielen. Een profiel stellen kan een timmerman nooit alleen doen en is een samenspel met een andere timmerman. Het profiel staat aan de voet vastgespijkerd op een klisje en bovenaan zitten er twee panlatten naar verschillende richtingen vastgespijkerd. De ene timmerman kijkt eerst met een waterpas naar de ene kant van het profiel of deze waterpas staan. Hier zal hij zijn collega de instructies geven halen of brengen. Dit betekent dat de timmerman de panlat iets moet duwen of trekken om het profiel waterpas te krijgen. Als deze dan eenmaal waterpas staat krijgt de timmerman het commando maken. Dit betekent weer dat de panlat vastgespijkerd kan worden. Hierna zullen de timmermannen de andere kant van een profiel stellen.

Bouwkunde:

Opleidingen tot docent bouwkunde

Wie als leraar bouwkunde wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding bouwkunde mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een Hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent bouwkunde is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent bouwkunde tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Ook zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie ook de volgende website met meer dan 10.000 verschillende online bouwtekeningen.

Bedrijven waar een docent bouwkunde werkzaam kan zijn

Een docent bouwkunde is over het algemeen werkzaam binnen het middelbaar beroepsonderwijs of hoger beroepsonderwijs. Daarnaast kan een docent bouwkunde werkzaam zijn voor beroepsopleidingsinstituten. Deze beroepsopleidingsinstituten maken het mogelijk dat bouwvakkers extra opleiding kunnen volgen, waardoor er uiteindelijk sprake zal zijn van vaklieden. Binnen deze beroepsopleidingsinstituten is het meestal ook mogelijk om volwassenenonderwijs te volgen. Denk hierbij aan mensen die zich willen laten omscholen of aan mensen die niet beschikken over een goede opleiding.

Competenties docent bouwkunde

Als docent bouwkunde is het belangrijk dat je over voldoende inhoudelijke kennis van de bouwkunde beschikt, om les te kunnen geven. Alleen theoretische kennis zal doorgaans niet voldoende zijn, omdat je op veel scholen ook praktijkles zal moeten geven. Daarnaast speelt communicatie een grote rol als docent bouwkunde, zodat je op een goede manier in staat bent je kennis over te dragen. Maar ook het motiveren en de omgang met de leerlingen is erg belangrijk. Daarnaast ben je er als docent voor je leerlingen wanneer ze problemen hebben met de leerstof, en begeleid je ze intensief.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent bouwkunde

Als docent bouwkunde is er redelijk veel werk te vinden. Er zijn verschillende scholingsinstituten die een docent bouwkunde aangesteld hebben. Het vinden van werk zal dan ook zeker lukken, maar soms duurt het eventjes. Het doorgroeien als docent bouwkunde is zeker mogelijk, maar niet zonder verdere opleidingen, afhankelijk van je huidige opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent bouwkunde

Als docent bouwkunde zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in je cao waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent bouwkunde wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijk rol bij het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent bouwkunde zal doorgaans tussen de 2200 en 3500 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden. Erkende particulieren opleidingsinstellingen in de bouw vallen doorgaans niet onder het onderwijs en kunnen dus andere arbeidsvoorwaarden en salarisschalen hanteren. Maar meestal zal het salaris niet veel verschillen van dat van een docent bouwkunde in het reguliere onderwijs.

Mijnzzp.nl