Advocaat

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een advocaat is een door de wet beschermde vertrouwenspersoon, die de belangen behartigt van particulieren, bedrijven en overheden bij juridische aangelegenheden. Een andere benaming voor advocaat kan ook zijn raadsman of raadsvrouw. Een advocaat kan gezien worden als belangenbehartiger, die er alles aan zal doen om cliënten zo goed mogelijk te helpen bij juridische aangelegenheden. Het is niet zo dat advocaten alleen procederen bij conflicten, omdat de werkzaamheden van een advocaat breder gezien moeten worden. Denk bijvoorbeeld ook aan het adviseren van cliënten, het bemiddelen tussen partijen en aan het onderhandelen om tot een oplossing te komen. Om cliënten te mogen bijstaan moet een advocaat de studie rechtsgeleerdheid doorlopen, stage lopen en beëdigd worden tot advocaat. Een advocaat is dan ook aan te merken als rechtsgeleerde, die opkomt voor de belangen van particulieren, overheden of bedrijven bij juridische aangelegenheden. Advocaten hebben te maken met strikte gedrags- en beroepsregels waaraan ze zich moeten houden. Een voorbeeld hiervan is dat advocaten verplicht zijn om jaarlijkse bijscholing te volgen. Een ander voorbeeld is dat advocaten verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden om witwaspraktijken te voorkomen. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat advocaten alleen procederen om op te komen voor de belangen van cliënten. Denk juist ook aan het informeren van cliënten over hun rechten en plichten. Om het maximale resultaat te behalen bij juridische aangelegenheden is het meestal raadzaam om gebruik te maken van een advocaat. Het beroep advocaat moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een advocaat gespecialiseerd is binnen verschillende rechtsgebieden, die de inhoudelijke werkzaamheden bepalen. Het verdedigen van cliënten, die verdacht worden van vermogensdelicten, betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het bijstaan van cliënten die een forse verkeersovertreding begaan hebben.

Een advocaat is dus een door de wet beschermende vertrouwenspersoon, die werkzaam is binnen verschillende rechtsgebieden. Een andere term voor advocaat is rechtshulpverlener, maar een rechtshulpverlener hoeft geen advocaat te zijn. Ook een jurist kan niet zomaar aangemerkt worden als advocaat, ondanks dat een jurist wel over studie rechtsgeleerdheid kan beschikken. Een advocaat moet beëdigd zijn om de beschermende titel advocaat te mogen voeren. Door het gebruiken van de titel advocaat is het voor iedereen duidelijk dat het een bevoegde en beëdigde advocaat betreft. Enkele specialisaties als advocaat zijn arbeidsrecht, strafrecht, letselschaderecht, belastingrecht, IT-recht en Staats- en Bestuursrecht. Deze verschillende specialisaties zullen voor een groot deel de inhoudelijke werkzaamheden van een advocaat bepalen. Advocaten zijn belangrijk, omdat advocaten procedures namens cliënten mogen voeren bij de rechtbank. Daarnaast kunnen advocaten cliënten bijstaan zonder dat er sprake hoeft te zijn van procederen. De meeste advocaten proberen eerst tot een oplossing te komen zonder meteen te procederen bij de rechtbank. Dat cliënten gebruikmaken van een advocaat is, omdat de meeste mensen niet beschikken over de juiste juridische kennis en procedures. Het is niet zo dat het in alle gevallen verplicht is om gebruik te maken van een advocaat. Mensen die te maken krijgen met de kantonrechter hoeven bijvoorbeeld geen gebruik te maken van een advocaat. Een kantonrechter behandelt onder andere arbeidszaken, huurzaken en lichte strafzaken, zoals verkeersovertredingen. Als mensen te maken krijgen met een civiele rechter is het wel verplicht om gebruik te maken van een advocaat. Denk hierbij aan mensen, die schulden hebben, ondertoezichtstellingen, echtscheidingen en aan faillissementen.

Wat doet een advocaat?

Een advocaat is een jurist die is opgeleid en gemachtigd om juridisch advies te geven, cliënten te vertegenwoordigen en juridische procedures te voeren. De taken en verantwoordelijkheden van een advocaat kunnen variëren, maar hier zijn enkele van de belangrijkste aspecten van hun werk:

 • Juridisch advies geven: Advocaten bieden juridisch advies aan individuen, bedrijven en organisaties. Ze evalueren de juridische situatie van hun cliënten, analyseren wetten en regelgeving, en geven professioneel advies over mogelijke rechten, plichten en juridische strategieën.
 • Cliënten vertegenwoordigen: Advocaten vertegenwoordigen hun cliënten in juridische procedures, zoals civiele zaken, strafzaken, familierechtelijke geschillen of zakelijke geschillen. Ze dienen juridische documenten in namens hun cliënten, voeren onderhandelingen met tegenpartijen, pleiten voor hun cliënten in de rechtszaal en zorgen voor de bescherming van de belangen van hun cliënten.
 • Juridische documenten opstellen: Advocaten stellen verschillende juridische documenten op, zoals contracten, overeenkomsten, testamenten, statuten en andere juridische instrumenten. Ze zorgen ervoor dat deze documenten juridisch bindend en in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving.
 • Onderzoek uitvoeren: Advocaten voeren uitgebreid juridisch onderzoek uit om relevante feiten en juridische precedenten te vinden die van toepassing zijn op de zaak van hun cliënten. Dit omvat het bestuderen van wetboeken, juridische tijdschriften, gerechtelijke uitspraken en andere bronnen om een sterke juridische basis voor hun argumenten te creëren.
 • Onderhandelingen voeren: Advocaten treden op als vertegenwoordigers van hun cliënten tijdens onderhandelingen. Ze kunnen proberen geschillen buiten de rechtszaal op te lossen door middel van bemiddeling of onderhandelingen met andere partijen. Het doel is om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
 • Ethiek en vertrouwelijkheid: Advocaten zijn gebonden aan strikte ethische normen en moeten de vertrouwelijkheid van hun cliënten respecteren. Ze moeten de belangen van hun cliënten te allen tijde behartigen en hun professionele verantwoordelijkheden serieus nemen.

Het werk van een advocaat vereist diepgaande kennis van de wet, analytische vaardigheden, sterke communicatievaardigheden, strategisch denken en het vermogen om juridische vraagstukken op te lossen. Ze kunnen zich specialiseren in verschillende rechtsgebieden, zoals strafrecht, familierecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht, en nog veel meer.

Het rechtssysteem

Het rechtssysteem is een complex systeem, waarbinnen veel specialisten werkzaam zijn, die verschillende rollen kunnen hanteren. Het is bijvoorbeeld de officier van justitie, die namens het Openbaar Ministerie mensen zal vervolgen als ze verdacht worden van strafbare feiten. Een officier van justitie kan gezien worden als de advocaat van de overheid, die mensen of organisaties zal vervolgen als er sprake is van strafbare feiten. Het is de onafhankelijke rechter, die over de belangen van alle betrokken partijen zal waken. Een officier van justitie of advocaat van de tegenpartij kan geen onredelijke juridische eisen stellen, omdat een rechter hierin niet zal meegaan. Een rechter moet gezien worden als een onafhankelijke toezichthouder, die over de belangen van alle betrokken partijen zal waken. Bij complexe zaken is het verstandig om gebruik te maken van een advocaat, omdat advocaten precies weten welke punten belangrijk zijn. Het behalen van het beste resultaat is over het algemeen alleen mogelijk door het gebruikmaken van een advocaat. Daarnaast is het zo dat lang niet alle mensen zelf het woord willen en/of durven te voeren tijdens rechtszittingen. In dat geval is het raadzaam om gebruik te maken van een advocaat. Een advocaat voor gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand noemt men ook wel een pro deo advocaat.

Is advocaat een leuk beroep?

Advocaat is een beroep dat bij je moet passen. Je moet alleen in dit beroep beginnen als je geïnteresseerd bent in het recht. Een ander belangrijk aspect is dat je specialisatie je passie moet zijn. De omgang met mensen en hun gedrag kan erg stressvol zijn. Als je geen geduld hebt tegenover mensen, vermijd dan advocaat te worden. Besluitvaardigheid is een ander belangrijk aspect om een goede advocaat te zijn. Het is zeker niet zo dat advocaat alleen te maken heeft met gerechtelijke procedures. Een ervaren advocaat kan wellicht ook zonder procedures tot een goed einde brengen. Daarnaast kun je ook te maken hebben met het doorlichten van juridische documenten.

Wat voor advocaten zijn er?

Er zijn verschillende soorten advocaten die gespecialiseerd zijn in verschillende rechtsgebieden en zich richten op specifieke aspecten van de wet. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten advocaten:

 • Strafrechtadvocaat: Een strafrechtadvocaat is gespecialiseerd in strafrechtelijke zaken. Ze vertegenwoordigen cliënten die beschuldigd worden van misdrijven en bieden juridische verdediging tijdens strafrechtelijke procedures, zoals arrestaties, rechtszittingen en pleidooi onderhandelingen.
 • Burgerlijk recht advocaat: Een burgerlijk recht advocaat behandelt civiele zaken tussen individuen, bedrijven of organisaties. Ze vertegenwoordigen cliënten in geschillen zoals contractgeschillen, eigendomsgeschillen, aansprakelijkheidskwesties en familierechtelijke zaken, zoals echtscheidingen en voogdijzaken.
 • Arbeidsrechtadvocaat: Een arbeidsrechtadvocaat is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke kwesties. Ze adviseren zowel werknemers als werkgevers over arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden, discriminatie op de werkvloer, ontslagzaken en geschillen met betrekking tot arbeidsrechtelijke wetgeving.
 • Vastgoedadvocaat: Een vastgoedadvocaat houdt zich bezig met juridische kwesties met betrekking tot onroerend goed. Ze kunnen betrokken zijn bij het opstellen en beoordelen van vastgoedcontracten, eigendomsoverdrachten, geschillen over huur- en koopovereenkomsten, en adviseren over regelgeving met betrekking tot vastgoedontwikkeling.
 • Ondernemingsrecht advocaat: Een ondernemingsrecht advocaat adviseert bedrijven en ondernemers over juridische kwesties met betrekking tot bedrijfsactiviteiten. Ze kunnen betrokken zijn bij het opstellen van contracten, fusies en overnames, intellectueel eigendom, vennootschapsrecht en belastingzaken.
 • Familierechtadvocaat: Een familierechtadvocaat behandelt juridische zaken die verband houden met familierelaties en huwelijksaangelegenheden. Ze kunnen zich bezighouden met echtscheidingen, voogdijzaken, alimentatie, adoptie, huwelijksvermogensrecht en kinderbeschermingszaken.

Andere specialisaties zijn onder meer gezondheidsrecht, milieurecht, intellectueel eigendomsrecht, internationaal recht, belastingrecht en financieel recht. Het is belangrijk op te merken dat advocaten soms meerdere rechtsgebieden bestrijken, afhankelijk van hun ervaring en interessegebieden.

Hoeveel advocaten zijn er in Nederland?

Er zijn ongeveer 18.000 advocaten werkzaam in Nederland. Er is dan ook redelijk veel concurrentie in dit beroep. Er is veel vraag naar advocaten die hun werk goed doen. Dit beroep blijft groeien en er zal altijd vraag zijn naar goede advocaten.

Diverse taken als advocaat:

 • Het juridisch adviseren van cliënten (mogelijkheden).
 • Het overleggen met cliënten (beste aanpak en verdediging).
 • Het verdedigen van cliëntenbelangen tijdens rechtszittingen.
 • Het juridische uitzoeken van belangrijke punten (wetsartikelen).
 • Het verzamelen van bewijslast (documenten, getuigenverklaringen).
 • Het verzorgen van de schriftelijke correspondentie.
 • Het starten van gerechtelijke procedures.
 • Het eventueel bijstaan van cliënten na het vonnis (inschakelen deurwaarder).

Beroep advocaat:

Leukste aan advocaat zijn:

Opleidingen tot advocaat

Het worden van een advocaat is alleen mogelijk door het volgen van de universitaire studie Rechtsgeleerdheid. Deze studie zal over het algemeen minimaal vijf jaar in beslag nemen. Na de studie Rechtsgeleerdheid moet een advocaat eerst een verplichte beroepsopleiding doorlopen die gezien kan worden als een stageperiode. Tijdens deze stageperiode is een advocaat geen advocaat maar een jurist, omdat hij of zij nog niet beëdigd is. Afhankelijk van de soort studie kan een advocaat/jurist bijvoorbeeld eerst voor bedrijven werken als bedrijfsjurist. De beroepsopleiding Advocaat moet wel doorlopen worden bij een advocatenkantoor. Een andere benaming voor juristen die deelnemen aan de beroepsopleiding is ook wel advocaat-stagiair. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Een advocaat is over het algemeen werkzaam voor een advocatenkantoor of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen advocatenkantoor. Daarnaast kan een advocaat werkzaam zijn voor grote bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, banken of instellingen van het Ministerie van Justitie. Advocaten hebben over het algemeen veel te maken met juridisch medewerkers, griffiers, advocaat-stagairs, gerechtsambtenaren, notarissen en bedrijfsjuristen.

Competenties advocaat

De belangrijkste competentie van een advocaat is de partijdigheid, omdat een advocaat aangemerkt moet worden als vertrouwenspersoon van cliënten. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je op de hoogte blijft door bijscholing te volgen, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend moet een advocaat ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook moet een advocaat beschikken over analytisch vermogen, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden. Algemeen belangrijke woorden zijn bemiddelen, beargumenteren, onderhandelen, motivatie, beroepsgeheim, overleggen, samenwerken, luisteren, plannen, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief van een advocaat is over het algemeen goed te noemen, maar dit kan wel per specialisatie verschillen. De vraag naar advocaten is redelijk groot te noemen, mede omdat advocaten werkzaam kunnen zijn voor verschillende bedrijven en overheden. Daarnaast kan niet iedereen zomaar advocaat worden, waardoor het arbeidsmarktperspectief van een advocaat goed te noemen is. De doorgroeimogelijkheden van een advocaat kunnen gezien worden in het worden van een partner of in het starten van een eigen advocatenkantoor. Vanzelfsprekend kan een advocaat ook een opleiding volgen tot rechter of bijvoorbeeld promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant-advocaat. Een aspirant-advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een ervaren advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Read this information on Lawyer in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Rechtsanwalt auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Abogado en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Advocaat

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Advocaat bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl