Notaris

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep notaris
Notaris als jurist en openbaar ambtenaar
Wat doet een notaris?
Taken van een notaris
Film: Notaris:
Film: Notaris:
Opleidingen tot Notaris
Bedrijven waar een Notaris werkzaam kan zijn
Competenties Notaris
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Notaris
Arbeidsvoorwaarden en salaris Notaris
Eigen bedrijf starten als Notaris
Boekhoudprogramma vergelijken Notaris

Beroep notaris

Een notaris is een jurist en openbaar ambtenaar, die bij wet over de bevoegdheden beschikt om authentieke akten te verlijden. Het verlijden van authentieke akten heeft betrekking op het opstellen en waarmerken van documenten. Zonder waarmerk van een notaris spreekt men van overeenkomsten en niet van authentieke akten. Het verlijden is een juridische term voor het opstellen van aktes. Een notaris heeft te maken met het personen- en familierecht, onroerende zaak-recht en het rechtspersonenrecht. In alle gevallen moet een notaris gezien worden als onpartijdige functionaris, die vanwege zijn ambt bevoegd is om notariële akten op te maken. In de Nederlandse wet is precies opgenomen wanneer iemand van een notaris gebruik dient te maken. In Nederland zijn alle notarissen lid van de KNB, wat voor Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie staat. Het beroep notaris is als geen ander beroep aan te merken als vertrouwelijk beroep, omdat een notaris met vertrouwelijke informatie te maken heeft. Van een notaris mag dan ook absolute geheimhouding verwacht worden. Daarnaast moet een notaris onafhankelijk zijn en zeer nauwkeurig werken, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden met betrekking tot aktes. Een notaris werkt onder de Wet op het notarisambt, waarbinnen alle regels zijn opgenomen waaraan de notaris behoort te voldoen. Wat veel mensen niet weten is dat een notaris ook geraadpleegd kan worden als iemand op een specifiek gebied informatie nodig heeft. Daarnaast is het mogelijk om overeenkomsten te laten ondertekenen door een notaris. Een overeenkomst is een onderhandse akte, die ook geregistreerd kan worden door een notaris. Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat wel een keer te maken met een notaris. De notaris stelt op verschillende gebieden aktes op, zoals op het gebied van personen- en familierecht, onroerende zaakrecht en rechtspersonenrecht. Voor al dit soort zaken eist de Nederlandse wet dat er een notariële akte opgesteld wordt om de akte geldig te laten zijn.

Notaris als jurist en openbaar ambtenaar

Een notaris is dus een jurist en openbaar ambtenaar, die over de bevoegdheid beschikt om vastgestelde rechtshandelingen uit te voeren. Door het opstellen van notariële aktes is men gewaarborgd van rechtszekerheid, omdat deze akten in een geschil duidelijkheid bieden, wat bij onderhandse akten vaak niet het geval is. Bij een overeenkomst bestaat wel de mogelijkheid om de onderhandse akte te laten registeren door een notaris om de rechtszekerheid te waarborgen. Een overeenkomst is bijvoorbeeld van toepassing als familieleden elkaar geld lenen of als er sprake is van juridische conflicten waarbij een mediator een vaststellingsovereenkomst heeft opgesteld. Door het laten registeren van de onderhandse akte is het voor een rechter duidelijk, wat de overeenkomst inhoudt. In alle gevallen zijn notariële aktes in juridische zin sterker dan onderhandse aktes bij mogelijke conflicten. Dit heeft er vooral mee te maken dat de voorwaarden, die opgenomen zijn in overeenkomsten, in juridische zin in sommige gevallen niet rechtsgeldig zijn. Daarnaast kan er theoretisch gezien sprake zijn van iemand, die onder bewind staat en niet bevoegd is om te tekenen. Buiten het opstellen van aktes krijgt een notaris ook te maken met geldstromen. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand een huis verkoopt of koopt. Bij dit soort zaken zal er geld heen en geschoven worden tussen de cliënten. De notaris beheert dit geld op een derdenrekening en zal het geld pas overmaken als alles goedgekeurd is. Als een van de partijen de afspraken niet nakomt, biedt de notariële akte het grote voordeel dat er gemakkelijker beslag gelegd kan worden zonder dat er direct tussenkomst van een rechter nodig is.

Wat doet een notaris?

Een notaris is een jurist die bevoegd is om verschillende juridische diensten te verlenen, met name op het gebied van het opstellen en verifiëren van juridische documenten en akten. De taken van een notaris kunnen variëren, afhankelijk van het rechtsgebied waarin ze actief zijn, maar over het algemeen omvatten ze de volgende verantwoordelijkheden:

  • Akten opstellen: Een belangrijke taak van een notaris is het opstellen van juridische akten en documenten. Dit kan onder meer omvatten: testamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten, koopakten, hypotheekakten, oprichtingsakten voor vennootschappen en andere juridische documenten. Het opstellen van deze documenten vereist nauwkeurigheid en juridische kennis om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
  • Juridisch advies verstrekken: Een notaris kan juridisch advies geven aan cliënten met betrekking tot verschillende juridische kwesties. Ze kunnen informatie verstrekken over erfrecht, onroerend goed, familierecht, bedrijfsrecht en andere relevante rechtsgebieden. Het advies van een notaris is gebaseerd op hun juridische kennis en ervaring en kan cliënten helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.
  • Akten verifiëren en registreren: Een notaris is verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit en bevoegdheid van de partijen die betrokken zijn bij een juridische transactie. Ze controleren de juridische status van betrokkenen, bevestigen de juistheid van de verstrekte informatie en zorgen ervoor dat alle partijen wettelijk gemachtigd zijn om de transactie uit te voeren. Vervolgens registreren ze de akten bij de relevante overheidsinstanties, zoals het Kadaster.
  • Getuigen van akten en verklaringen: Een notaris heeft de bevoegdheid om akten en verklaringen te bekrachtigen door ze te ondertekenen en te voorzien van hun officiële stempel. Dit getuigenis verleent juridische geloofwaardigheid aan de documenten en bevestigt dat ze op de juiste manier zijn opgesteld en ondertekend.
  • Erfrechtelijke zaken: Een notaris kan ook een rol spelen bij het afhandelen van erfrechtelijke kwesties. Ze kunnen helpen bij het opstellen van testamenten, de verdeling van nalatenschappen begeleiden en fungeren als onafhankelijke adviseurs bij geschillen over erfenissen.

Taken van een notaris

De taken die een notaris uitvoert zijn omvangrijk te noemen en houden meer in dan alleen het opstellen van aktes. Ook het uitvoeren van onderzoek maakt een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. Als iemand bijvoorbeeld een huis verkoopt is het de taak van de notaris om te controleren of de verkoper wel de eigenaar is en er geen beslag op het huis ligt. Maar een notaris doet meer dan alleen laten passeren van huizen. Mensen kunnen ook bij een notaris terecht om de huwelijkse voorwaarden te regelen of voor het regelen van een nalatenschap. Andere werkzaamheden kunnen weer zijn het opmaken van de statuten en akte voor een besloten vennootschap.

Als er één beroep te noemen is waarbij er geen fouten gemaakt mogen worden zou het beroep notaris hoog scoren, omdat het vaak om grote belangen gaat, zoals eigendommen en nalatenschap. Wie als notaris wenst te werken in Nederland zal de universitaire studie notarieel recht moeten volgen. Daarnaast is het nodig om eerst een aantal jaren ervaring op te doen als kandidaat-notaris voordat men tot notaris benoemd kan worden. Omdat een notaris te maken heeft met verschillende zaken maakt een notaris in veel gevallen gebruik van een notarisklerk, die de notaris zal ondersteunen.

Film: Notaris:

Film: Notaris:

Opleidingen tot Notaris

Wie als een carrière ambieert als notaris zal een universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen met de afstudeerrichting notarieel recht. Het notarieel recht heeft veel raakvlakken met het privaatrecht. Tijdens de afstudeerrichting is er onder meer aandacht voor de vakken relatievermogensrecht, registergoederenrecht, belastingrecht, burgerlijk procesrecht en erfrecht. De meeste vakken die onderwezen worden zijn praktijkgericht. Na het afronden van de studie ben je nog geen notaris, omdat je eerst nog werkstage zal moeten lopen op een notariskantoor, waar je de beroepsopleiding notariaat zal volgen als Kandidaat-notaris. Er is ook een Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor notarissen, waar meer informatie te vinden is. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende ondernemer, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhoudsoftware. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een Notaris werkzaam kan zijn

Een notaris is over het algemeen werkzaam voor een notariskantoor of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen notariskantoor. Er zijn binnen Nederland relatief veel zelfstandig werkende notarissen. Het is mogelijk dat een notaris verbonden is aan een advocatenkantoor, omdat notarissen ook veel te maken kan hebben met advocaten. In de meeste gevallen zal een notaris werkzaam zijn voor een notariskantoor.

Competenties Notaris

De belangrijkste competentie van een notaris is de vakinhoudelijke kennis van het notarieel recht. Daarnaast is het secuur en accuraat werken aan te merken als belangrijke competentie, omdat je eigenlijk geen fouten mag maken tijdens je werkzaamheden. Ook de onderzoeksvaardigheden van een notaris moeten niet onderschat worden. Daarnaast zal je klantvriendelijk moeten zijn en communicatief goed onderlegd, omdat je tijdens het werk met veel verschillende mensen en bedrijven te maken krijgt. Ook het blijven volgen van extra cursussen of opleidingen is belangrijk als notaris, omdat regels en wetten niet statisch zijn. Daarnaast is vertrouwelijkheid aan te merken als belangrijke competentie, omdat een notaris veel met vertrouwelijke informatie te maken heeft. Algemeen belangrijke woorden zijn controleren, plannen, organiseren, waakzaamheid, professionaliteit en samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Notaris

Het arbeidsmarktperspectief van een notaris is over het algemeen goed te noemen, onder andere doordat er relatief gezien niet veel mensen kiezen voor de studie en er redelijk veel oudere mensen werkzaam zijn als notaris. Wel is het zo dat de notariskantoren tegenwoordig veel concurrentie hebben, door het online aanbieden van diensten en prijzen. Als notaris zijn er beperkte doorgroeimogelijkheden, zoals in het worden van partner bij een groot notariskantoor of het starten van je eigen notariskantoor. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn bij ons niet bekend.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Notaris

Als notaris zal je onder het Cao-recht van advocaten en notarissen vallen, waarbinnen alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris van een kandidaat-notaris zal doorgaans ergens tussen de 2200 en 2900 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van je opleidingsjaar, en dat van een notaris tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand. Wel kunnen er grote verschillen zijn tussen notarissen qua salaris, afhankelijk van je werkgever en je verantwoordelijkheden als notaris.

Eigen bedrijf starten als Notaris

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Notaris, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Notaris

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Notaris bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Notaris.

Mijnzzp.nl