Bewindvoerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bewindvoerder is een aangestelde persoon of organisatie, die beschermingsbewind uitvoert namens een cliënt. Een andere benaming voor bewindvoerder is ook wel beschermingsbewindvoerder. Een bewindvoerder wordt aangesteld door de rechter en is alleen van toepassing op personen die meerderjarig zijn. Een ander belangrijk kenmerk is dat de persoon in kwestie lichamelijk of geestelijk niet in staat is om aan zijn eigen verplichtingen te voldoen. Beschermingsbewind komt in het kort neer op het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. Een bewindvoerder controleert ook of de cliënt zich aan de gemaakte afspraken houdt en informeert de rechtbank hierover. Daarnaast onderhoudt de bewindvoerder contact met schuldeisers en beheert hij of zij het vermogen van een cliënt. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bewindvoerder het beste omschrijven als beheerswerkzaamheden, waarbij de nadruk ligt op het beheren van geld en alle administratieve werkzaamheden, die daar bij komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een financieel overzicht van alle inkomsten en uitgaven, het maken van een overzicht van alle bezittingen en schulden en aan het tijdig verzorgen van betalingen namens de cliënten. Daarnaast kan een bewindvoerder ervoor zorgen dat cliënten alles krijgen, waarop ze recht hebben, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Een bewindvoerder kan niet zomaar vergeleken worden met een curator, omdat een curator financiële beslissingen neemt namens cliënten die onder curatele staan. Cliënten die onder curatele staan zijn handelingsonbekwaam en kunnen zelf geen financiële beslissingen nemen. Een bewindvoerder heeft te maken met cliënten die onderbewindstelling staan. Dit houdt in dat cliënten op bepaalde punten wel zelfstandig beslissingen mogen nemen. Het is de rechter die zal bepalen waarvoor iemand handelingsbekwaam is. Denk bijvoorbeeld aan het zelfstandig kopen van kleren of etenswaren door middel van leefgeld.

Een bewindvoerder is dus een speciaal aangestelde toezichthouder, die waakt over de belangen van cliënten die onder bewind staan. Er zijn drie soorten bewind, namelijk bewind, mentorschap en curatele. Bewind heeft alleen betrekking op cliënten die niet zelfstandig hun geldzaken kunnen regelen. Mentorschap heeft betrekking op geldzaken, persoonlijke verzorging en algemene begeleiding. Curatele is de zwaarste vorm van bewind, omdat iemand dan handelingsonbekwaam is en geen financiële of andere persoonlijke beslissingen mag nemen. Denk hierbij aan het niet zelfstandig mogen beslissen over financiële uitgaven, het nemen van kinderen, het trouwen of aan opstellen van een testament. De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het houden van toezicht en het controleren of cliënten die onder bewind staan zich echt houden aan de gemaakte afspraken.

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder, ook wel bekend als een curator of beschermingsbewindvoerder, is een professional die verantwoordelijk is voor het beheren van de financiële zaken en belangen van mensen die zelf niet in staat zijn om dit te doen vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke of geestelijke beperking. De taken van een bewindvoerder omvatten onder andere:

  • Vermogensbeheer: De bewindvoerder beheert het vermogen en de financiële activa van de persoon voor wie zij optreden als bewindvoerder. Dit kan onder meer het beheren van bankrekeningen, investeringen, onroerend goed en andere bezittingen omvatten.
  • Budgetbeheer: De bewindvoerder stelt een budget op en zorgt voor de betaling van rekeningen, hypotheek of huur, nutsvoorzieningen en andere lopende uitgaven. Ze bewaken het budget om ervoor te zorgen dat er voldoende geld is om aan alle verplichtingen te voldoen.
  • Schuldenbeheer: Als er schulden zijn, onderhandelt de bewindvoerder met crediteuren om betalingsregelingen te treffen en schulden af te lossen. Ze houden toezicht op de aflossing van schulden en voorkomen dat nieuwe schulden ontstaan.
  • Belastingen en administratie: De bewindvoerder zorgt voor het indienen van belastingaangiften en het bijhouden van financiële administratie voor de persoon voor wie zij het bewind voeren. Ze zorgen ervoor dat alle noodzakelijke documentatie correct wordt ingediend.
  • Rapportage en verantwoording: De bewindvoerder legt verantwoording af aan de rechtbank over het beheer van het vermogen en de financiën van de persoon voor wie zij optreden als bewindvoerder. Ze dienen regelmatig verslagen in en verstrekken informatie over de financiële situatie en het beheer ervan.
  • Ondersteuning en advies: De bewindvoerder biedt ondersteuning en advies aan de persoon voor wie zij het bewind voeren en hun familie. Ze kunnen helpen bij het nemen van financiële beslissingen, het bieden van informatie over beschikbare hulpbronnen en het begeleiden van de persoon naar passende diensten en voorzieningen.

Het belangrijkste doel van een bewindvoerder is om de financiële belangen van mensen die niet in staat zijn om dit zelf te doen, te beschermen en te bevorderen. Ze handelen in het belang van de persoon voor wie zij het bewind voeren en zorgen ervoor dat hun financiële zaken op een verantwoorde en wettelijke manier worden beheerd.

Bewindvoering in verschillende vormen

Het is niet zo dat alleen mensen met ernstige financiële schulden in aanmerking kunnen komen voor beschermingsbewind, omdat dit ook van toepassing is op demente of gehandicapte mensen. Als een bewindvoerder aan de slag gaat voor een cliënt zal deze in eerste instantie inventariseren, wat de schulden precies zijn, om vervolgens de situatie te stabiliseren. Een bewindvoerder is geen schuldhulpverlener, omdat dit een apart vakgebied is. Een bewindvoerder helpt dus niet automatisch bij het regelen van betalingsovereenkomsten, maar zal wel de betalingsovereenkomsten uitvoeren namens de cliënt. Een bewindvoerder zal niet onderhandelen met schuldeisers, omdat dit de taak is van een schuldhulpverlener. Een bewindvoerder kan wel subsidies, uitkeringen of bijvoorbeeld kwijtscheldingen aanvragen namens een cliënt. Ook het afsluiten van benodigde verzekeringen en het geven van leefgeld zijn taken van een bewindvoerder. Een bewindvoerder moet niet gezien worden als een hulpverlener. Een bewindvoerder moet eerder gezien worden als een toezichthouder of persoonlijk beheerder.

Verschil assistent en professioneel bewindvoerder

Er is een verschil tussen een assistent en een professioneel bewindvoerder in termen van hun rollen en verantwoordelijkheden. Hieronder omschrijven we de belangrijkste verschillen:

Assistent bewindvoerder

  • Een assistent bewindvoerder is meestal iemand die ondersteuning biedt aan een professional in verschillende aspecten van hun werk of dagelijkse taken. Ze kunnen administratieve taken uitvoeren, planning en organisatie verzorgen, communicatie afhandelen en algemene ondersteuning bieden aan de persoon of professional voor wie ze werken.

Professioneel bewindvoerder

  • Een professioneel bewindvoerder is een wettelijk erkende persoon of een organisatie die is aangesteld om het vermogen en de financiële zaken van een persoon te beheren wanneer die persoon zelf niet in staat is om dit te doen vanwege fysieke of mentale beperkingen. Een professioneel bewindvoerder wordt aangesteld door een rechtbank en heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om het vermogen van de persoon te beschermen, financiële beslissingen te nemen namens hen en ervoor te zorgen dat hun financiële belangen worden behartigd.

Hoe krijg je een bewindvoerder

Een bewindvoerder of beschermingsbewindvoerder kan een familielid zijn of een extern bureau. Denk bijvoorbeeld aan iemand die gehandicapt is, waardoor deze niet voor zichzelf kan zorgen. In dit soort situaties kan een familielid optreden als bewindvoerder. Als er geen familie is om te helpen zullen mensen al snel terecht komen bij externe bewindvoerders. Om in aanmerking te komen voor bewindvoering zal de bewindvoerder namens de cliënt naar de kantonrechter moeten. Het maakt niet uit of dit familie betreft of een extern bedrijf. Ondanks dat een bewindvoerder een familielid is. is het niet zo dat een bewindvoerder aangemerkt kan worden als mantelzorger. Een bewindvoerder beschikt namelijk over de officiële bevoegdheid om bepaalde handelingen uit te mogen voeren namens iemand anders. Daarnaast is een mantelzorger een hulpverlener. Een bewindvoerder is in de kern geen hulpverlener.

Onderbewindstelling

De kantonrechter zal uitspraak doen of iemand in aanmerking komt voor onderbewindstelling en wat de voorwaarden precies zijn van het bewind. Een bewind kan betrekking hebben op goederen, geldbedragen en op bijzondere gevallen, zoals op demente mensen. Bij demente mensen kan het bewind ook betrekking hebben op “last tot verzorging”. In dit laatste geval is iemand dus handelingsonbekwaam en gaat het bewind niet alleen om materiële zaken en geld.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

De wet schuldsanering natuurlijke personen staat beter bekend als de schuldsanering. Het is de wet schuldsanering natuurlijke personen die het mogelijk maakt om van schulden af te komen. Anders dan bedrijven blijven schulden van natuurlijke personen bestaan en worden ze niet kwijtgescholden bij een mogelijk faillissement. Om mensen toch de mogelijkheid te bieden om met een schone lei te starten is deze wet bedacht. De wet schuldsanering natuurlijke personen is van toepassing op mensen die problematische schulden hebben en die zonder hulp geen toekomst meer hebben. Het is de kantonrechter die zal bepalen of iemand in aanmerking komt voor de wet schuldsanering natuurlijke personen.

Hoe lang duurt schuldsanering

Het is de kantonrechter die zal bepalen hoelang de schuldsanering precies zal duren. De maximale tijd van schuldsanering is drie tot vijf jaar (meestal drie jaar). Het is vervolgens aan de bewindvoerder om zo veel mogelijk schulden af te lossen binnen deze periode. Schulden die na deze periode overblijven worden over het algemeen kwijtgescholden. Wanneer een cliënt bewust extra schulden maakt of er simpelweg een potje van maakt kan dat een ander geval zijn. Het is niet zo dat je na de schuldsanering automatisch van je schulden af bent. Als schuldenaar krijg je diverse verplichtingen opgelegd, zoals het vergaren van zoveel mogelijk inkomen. Een schone lei na de schuldsanering zal alleen toegewezen worden wanneer de cliënt voldaan heeft aan de opgelegde inspanningsverplichting.

Verschil bewindvoerder en schuldhulpverlener

Een bewindvoerder is in eerste instantie geen hulpverlener. Een bewindvoerder moet gezien worden als een toezichthouder die er voor zorgt dat afspraken nagekomen worden. Ook het informeren van de kantonrechter is een taak van de bewindvoerder. Een bewindvoerder beheert het vermogen van cliënten en geeft cliënten leefgeld. Een schuldhulpverlener is gespecialiseerd in het maken van betalingsovereenkomsten samen met de cliënt. De schuldhulpverlener helpt actief bij het maken van afspraken om verdere schulden te voorkomen, of deze probeert de schulden zo snel mogelijk weg te werken in samenspraak met de cliënt. Een schuldhulpverlener kan wel aangemerkt worden als een hulpverlener.

Voorkom financiële problemen

Het voorkomen van financiële problemen is altijd beter dan het wegwerken van schulden. Wie dreigt in de problemen te komen doet er goed aan in een vroeg stadium hulp te zoeken. Tegenwoordig bestaan er diverse instanties en bedrijven die mensen kunnen helpen met hun financiële situatie. Denk bijvoorbeeld aan budgetcoaches of aan professional organizers, die kunnen helpen met de administratie. Ook gemeenten kunnen mensen helpen of weten de juiste personen te vinden voor hulp.

Hoe word je bewindvoerder?

Er zijn verschillende manieren om bewindvoerder te worden. Bewindvoering kan worden aangevraagd door de persoon zelf, een partner, familielid, mentor of curator. In dit geval wordt contact opgenomen met de kantonrechter, die doorgaans een bewindvoerder aanstelt. Beschermingsbewind kan worden ingesteld voor een bepaalde of onbepaalde periode. Het aanvragen van bewindvoering moet gebeuren via de rechtbank en wordt tevens gecontroleerd door de rechtbank. Er zijn verschillende situaties waarin men bewindvoerder kan worden, zoals in het geval van een demente vader of moeder die bewindvoering nodig heeft.

Werken als bewindvoerder:

Beroep Bewindvoerder:

Opleidingen tot bewindvoerder

Wie een carrière ambieert als professioneel bewindvoerder (beschermingsbewindvoerder) zal de post-Hbo opleiding Beschermingsbewindvoerder en Beheer moeten volgen. Deze opleiding is alleen toegankelijk wanneer je al beschikt over een passende vooropleiding op Hbo-niveau. Deze opleiding wordt door diverse externe opleiders aangeboden en kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Om in aanmerking te komen als zelfstandig bewindvoerder worden er door de rechtbank wel aanvullende eisen gesteld, zoals het verplicht aangesloten zijn bij een brancheorganisatie zoals de brancheorganisatie Horus. Daarnaast is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering meestal verplicht vanuit de rechtbank. Er zijn ook voldoende opleidingsmogelijkheden bij particuliere instellingen voor het beroep bewindvoerder. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een bewindvoerder werkzaam kan zijn

Een bewindvoerder kan voor verschillende bedrijven en organisaties werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bewindvoerdersbureau, advocatenkantoor of aan medewerkers van een verslavingskliniek. Daarnaast kan een familielid fungeren als bewindvoerder namens een familielid. Over het algemeen zal een bewindvoerder voor een organisatie werkzaam zijn, die veel te maken heeft met cliënten die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan psychiatrische klinieken of aan gevangenissen.

Competenties bewindvoerder

De competenties van een bewindvoerder zijn niet eenduidig te omschrijven, omdat verschillende specialisten werkzaam kunnen zijn als bewindvoerder. Een curator zal bijvoorbeeld over andere competenties moeten beschikken dan een familielid, die zorgt voor een familielid. In het algemeen is juridische kennis wel belangrijk, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Daarnaast zul je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je meestal met diverse instanties te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn integriteit, coachen, sociaal, aanvoelen, controleren, waakzaamheid, plannen, organiseren, stressbestendigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bewindvoerder

Het arbeidsmarktperspectief van een bewindvoerder is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. De vraag naar gespecialiseerde bewindvoerders blijft al jaren groeien, omdat steeds meer mensen hulp nodig hebben. De doorgroeimogelijkheden van een bewindvoerder moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen of het starten van een eigen bedrijf.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bewindvoerder

Als bewindvoerder kan je onder de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening vallen, afhankelijk vanwaar je precies werkzaam bent. Een andere cao is binnen dit beroep mogelijk. Het is voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat dit geheel afhankelijk is vanwaar je precies werkzaam bent en welke mogelijke andere functie je zal bekleden. Ook is het niet mogelijk om een indicatie te geven als zelfstandig ondernemer, omdat dit geheel afhankelijk is van het aantal en soort zaken dat je behandelt.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bewindvoerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bewindvoerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl