Bijstandsconsulent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bijstandsconsulent is een ambtenaar die belast is met het helpen van mensen, die een bijstandsuitkering willen aanvragen. In eerste instantie is een bijstandsconsulent verantwoordelijk voor het beoordelen van bijstandsaanvragen op rechtmatigheid. Als mensen recht hebben op een bijstandsuitkering zal de bijstandsconsulent mensen verder helpen door het bieden van begeleiding. Denk hierbij aan het inschakelen en samenwerken met andere specialisten, zoals een re-integratiecoach of een jobcoach. Daarnaast kan een bijstandsconsulent zelf verantwoordelijk zijn voor het zoeken naar mogelijke vacatures voor bijstandgerechtigden. Als bijstandsconsulent controleer en beoordeel je dus of mensen recht hebben op een bijstandsuitkering volgens de participatiewet (Pw). De participatiewet was eerder beter bekend als de Wet werk en bijstand. Een bijstandsconsulent heeft alleen te maken met mensen, die binnen de gemeente wonen, waarbinnen de bijstandsconsulent werkzaam is. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bijstandsconsulent het beste omschrijven als het opvangen en begeleiden van mensen, die een bijstandsuitkering aanvragen en/of ontvangen. De werkzaamheden van een bijstandsconsulent zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat mensen sterk afhankelijk kunnen zijn van een mogelijke uitkering. Met andere woorden is het voor een bijstandsconsulent belangrijk om nauwkeurig en secuur te werk te gaan, omdat fouten vervelende gevolgen kunnen hebben voor bijstandgerechtigden. Als bijstandsconsulent krijg je over het algemeen ook te maken met mensen, die op andere manieren hulp nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die recht hebben op bijzondere bijstand, of aan mensen die te maken hebben met problematische schulden. In dat geval kan een bijstandsconsulent ook verantwoordelijk zijn voor het opstarten van een schuldhulpverleningsplan. Een andere benaming voor bijstandsconsulent kan ook zijn inkomensconsulent of klantmanager.

Een bijstandsconsulent is dus verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, die niet alleen te maken hebben met het beoordelen van bijstandsaanvragen. Een bijstandsconsulent is ook verantwoordelijk voor het opstarten van re-integratietrajecten en het monitoren van trajecten om mensen uit de bijstandssituatie te krijgen. Ook het inschakelen van andere specialisten, zoals een jobcoach, recruiter of schuldhulpverlener behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan een bijstandsconsulent samenwerken met zorginstanties als dat nodig mocht zijn. De werkzaamheden van een bijstandsconsulent kunnen in het kort het beste omschreven worden als het zoveel mogelijk helpen van mensen met betrekking tot hun arbeidsvermogen, met als doel het vinden van werk. Andere werkzaamheden van een bijstandsconsulent zijn het strikt opvolgen van de regels. Dit kan inhouden dat een bijstandsconsulent ook vervelende maatregelen moet nemen, zoals het terugvorderen van onterecht verkregen bijstandsuitkeringen, het opleggen van boetes of het verhalen van gemaakte kosten. Een bijstandsconsulent is dan ook actief betrokken bij het voorkomen van fraude met betrekking tot bijstandsuitkeringen.

Werken als bijstandsconsulent

Het beroep bijstandsconsulent is een beroep dat bij je moet passen, omdat een bijstandsconsulent sterk in zijn schoenen moet staan. Dit heeft vooral betrekking op het durven confronteren van mensen, die zich niet houden aan de gemaakte afspraken. Denk bijvoorbeeld aan mensen die verzuimen om te solliciteren, of aan mensen die bewust niet meewerken. Het is de bijstandsconsulent, die dit soort bevindingen zal rapporteren en zal meedelen aan de betrokkenen. Bij ernstige overtredingen kan het voorkomen dat iemand gekort wordt op de bijstandsuitkering. Als bijstandsconsulent is het belangrijk dat je over de juiste gesprekstechnieken beschikt, zodat je snel tot de kern van problemen kan komen. Over het algemeen is een bijstandsconsulent ook verantwoordelijk voor het afleggen van huisbezoeken.

Werkzaamheden van een bijstandsconsulent:

  • Het adviseren inzake lopende uitkeringen of de beëindiging daarvan.
  • Het afhandelen en beoordelen van aanvragen.
  • Het leveren van een actieve bijdrage aan arbeidsmarkttoetreding.
  • Het leveren van een actieve bijdrage aan fraudebestrijding.
  • Het leveren van een actieve bijdrage aan schuldhulpverlening.
  • Het stimuleren en begeleiden van cliënten naar arbeid en/of scholing.
  • Het stimuleren van zelfredzaamheid bij cliënten.
  • Het uitvoeren van onderzoeken (recht- en doelmatigheid).

Aanvragen bijstandsuitkering:

Participatiewet:

Opleidingen tot bijstandsconsulent

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot bijstandsconsulent. Een bijstandsconsulent zal over het algemeen minimaal over een passende hbo-opleiding moeten beschikken. Een passende hbo-opleiding kan zijn de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Binnen het beroep bijstandsconsulent speelt juridische kennis een belangrijke rol. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudpakket voor de zzp administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een bijstandsconsulent werkzaam kan zijn

Een bijstandsconsulent is over het algemeen niet werkzaam voor bedrijven, maar werkzaam voor een gemeente op de afdeling werk & inkomen. Het beroep bijstandsconsulent kent ook andere benamingen zoals de benaming klantmanager of de benaming inkomensconsulent. Een bijstandsconsulent is dus in de meeste gevallen een ambtenaar. Ook kan een bijstandsconsulent werkzaam zijn voor een sociale dienst.

Competenties bijstandsconsulent

Een van de belangrijkste competenties van een bijstandsconsulent is communicatie, omdat communicatie een belangrijk onderdeel vormt van de werkzaamheden. Daarnaast is goed kunnen luisteren aan te merken als belangrijke competentie, om te kunnen beoordelen of iemand echt recht heeft op een bijstandsuitkering. Een andere belangrijke taak is het coachen van mensen. Ook waakzaamheid is een belangrijke competentie van een bijstandsconsulent. Denk bijvoorbeeld aan mensen die agressief kunnen worden. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, besluitvaardigheid, sociaal, sociabiliteit, oordeelsvorming, analytisch, plannen, organiseren, inspireren en motiveren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bijstandsconsulent

Het arbeidsmarktperspectief van een bijstandsconsulent is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen en/of studies. Iedere gemeente heeft te maken met mensen die bijstand willen ontvangen, waardoor het beroep bijstandsconsulent binnen iedere gemeente ook voorkomt. De doorgroeimogelijkheden als bijstandsconsulent zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per gemeente kunnen verschillen en ook afhankelijk zijn van de genoten opleidingen en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bijstandsconsulent

Een bijstandsconsulent is over het algemeen een ambtenaar die onder de Cao gemeente zal vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een bijstandsconsulent werkzaam voor een gemeente zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2600 en 3800 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bijstandsconsulent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bijstandsconsulent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl