Arbeidsdeskundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep arbeidsdeskundige
Een belangrijke functie als arbeidsdeskundige
Re-integratieonderzoek
Wanneer naar een arbeidsdeskundige
Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?
Wat doet een arbeidsdeskundige?
Beroepsfilm arbeidsdeskundige:
Opleidingen tot arbeidsdeskundige
Bedrijven waar een arbeidsdeskundige werkzaam kan zijn
Competenties arbeidsdeskundige
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arbeidsdeskundige
Arbeidsvoorwaarden en salaris arbeidsdeskundige
Eigen bedrijf starten als Arbeidsdeskundige
Boekhoudprogramma vergelijken Arbeidsdeskundige

Beroep arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige voert verschillende werkzaamheden uit die plaatsvinden samen met een bedrijfsarts, de werknemer en de eventuele werkgever. Een arbeidsdeskundige is geen bedrijfsarts, maar werkt in veel gevallen wel samen met een bedrijfsarts. Het is de bedrijfsarts die precies in kaart zal brengen wat een werknemer nog kan verrichten aan arbeid en welke beperkingen er precies zijn. Het is de arbeidsdeskundige die deze mogelijkheden verder zal uitwerken samen met de werknemer en werkgever. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen of een werknemer zijn oude functie binnen het bedrijf nog kan uitvoeren en in welke mate dit precies zal zijn. De werkzaamheden van een arbeidsdeskundige zijn belangrijk voor werknemers, omdat de arbeidsdeskundige het vervolgtraject zal starten om iemand uiteindelijk weer aan het werk te krijgen. Een arbeidsdeskundige is dus geen medisch specialist, maar werkt wel samen met medisch specialisten. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een arbeidsdeskundige het beste omschrijven als het bepalen in hoeverre iemand nog bepaalde arbeid kan verrichten. De werkzaamheden van een arbeidsdeskundige zijn belangrijke werkzaamheden voor werkgevers en werknemers, omdat het de arbeidsdeskundige is die zal bepalen welke arbeid iemand nog precies kan verrichten en in welke mate dit precies zal zijn. Het beroep arbeidsdeskundige moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een arbeidsdeskundige actief kan zijn voor verschillende organisaties waardoor ook de bevoegdheden van een arbeidsdeskundige kunnen verschillen. Een arbeidsdeskundige kan bijvoorbeeld ook intern werkzaam zijn voor het bedrijfsleven.

Een belangrijke functie als arbeidsdeskundige

Als arbeidsdeskundige beoordeel je aan de hand van de gegevens van de bedrijfsarts wat een werknemer nog precies kan uitvoeren qua werkzaamheden en in welke mate een werknemer eventueel arbeidsongeschikt is. Dit doet een arbeidsdeskundige onder andere door het bekijken van de functionele mogelijkheden, de inzetbaarheid en specifieke functie-omschrijving van de werknemer. Alle bevindingen van de arbeidsdeskundige worden vastgelegd in een rapport. Als arbeidsdeskundige heb je dan ook een belangrijke rol met betrekking tot werknemers die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt. Denk hierbij aan het vinden van passend werk, aan het vinden van ander werk of aan het aanpassen van de werkomgeving zodat de werknemer weer kan functioneren binnen het eigen bedrijf of bij een ander bedrijf. De werkzaamheden als arbeidsdeskundige zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden. Dit is ook belangrijk met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de werknemer.

Re-integratieonderzoek

Wanneer een arbeidsdeskundige alle relevante gegevens heeft ontvangen van de bedrijfsarts zal de arbeidsdeskundige een re-integratieonderzoek opstarten. Binnen een re-integratieonderzoek worden alle relevante punten besproken met als doel iemand weer aan het werk te krijgen. Een arbeidsdeskundige kan vervolgens een speciale re-integratiecoach inschakelen die de betreffende persoon verder zal helpen met zijn of haar re-integratie op de arbeidsmarkt. Een arbeidsdeskundige en de re-integratiecoach zullen dit traject regelmatig met elkaar bespreken om de betreffende persoon zo goed mogelijk te helpen met zijn re-integratie. In sommige gevallen kunnen specifiek mensen ook een interne opleiding volgen tot arbeidsdeskundige. Dit betreft bijvoorbeeld werknemers van het UVW die een interne opleiding kunnen volgen. Dit heeft dan wel meer betrekking op het vaststellen van uitkeringen en niet zozeer op arbeidsdeskundig onderzoek. Arbeidsdeskundig onderzoek gaat verder dan alleen het vaststellen van de mogelijke uitkering. Denk bijvoorbeeld ook aan een het opstellen van een re-integratieplan of re-integratietraject.

Wanneer naar een arbeidsdeskundige

Mensen die om welke reden dan ook tijdelijk niet meer kunnen werken krijgen met een arbeidsdeskundige te maken voor arbeidsdeskundig onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een burn-out hebben, een chronische ziekte hebben of aan mensen die een beperking hebben. In bijna alle gevallen zal het gaan om een zieke werknemer. Het is de arbeidsdeskundige die samen met de betreffende persoon en bedrijfsarts zal bekijken wat er nog wel mogelijk is qua arbeid. Een arbeidsdeskundige zal altijd toewerken naar herstel van zelfstandigheid en autonomie van de betreffende persoon.

In veel gevallen zullen mensen niet alleen te maken krijgen met een arbeidsdeskundige, omdat ook verzekeringsartsen betrokken kunnen zijn bij het proces. Een verzekeringsarts is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in arbeid en gezondheid. Een arbeidsdeskundige kan dus ook te maken hebben met verschillende specialisten en heeft niet alleen te maken met bedrijfsartsen. In sommige gevallen kan een arbeidsdeskundige ook te maken krijgen met arbo specialisten, ergonomen en met arbeidshygiënisten, die allemaal op verschillende manieren gespecialiseerd zijn in het helpen van mensen op de werkvloer.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

Een arbeidsdeskundig rapport is niet verplicht, maar het UWV verwacht wel inspanningen van zowel de werkgever als de werknemer om re-integratie te bevorderen en de arbeidsmogelijkheden te onderzoeken. De specifieke methoden hiervoor worden niet expliciet genoemd in de Arbowet en het WvP. Wanneer er een dreigend langdurig verzuim optreedt, is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om een re-integratiedossier bij te houden. Dit dossier bevat informatie over het verloop van de ziekte en alle inspanningen die zowel de werkgever als de werknemer hebben ondernomen om de terugkeer naar werk mogelijk te maken.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is dus gespecialiseerd het beoordelen van arbeidsmogelijkheden en het adviseren van werknemers, werkgevers en andere belanghebbenden bij arbeidsgerelateerde vraagstukken. Hun doel is om de belastbaarheid van werknemers in relatie tot hun werk te beoordelen en oplossingen te vinden om arbeidsgerelateerde problemen aan te pakken. De taken en verantwoordelijkheden van een arbeidsdeskundige kunnen variëren, afhankelijk van het werkveld en de context waarin ze opereren. Over het algemeen omvatten de belangrijkste taken van een arbeidsdeskundige:

  • Arbeidsmogelijkheden beoordelen: Een arbeidsdeskundige evalueert de fysieke, mentale en functionele capaciteiten van een werknemer en analyseert hoe deze vaardigheden overeenkomen met de eisen van het werk. Ze kunnen bijvoorbeeld onderzoeken welke aanpassingen op de werkplek nodig zijn om de werknemer in staat te stellen zijn taken uit te voeren.
  • Re-integratieplannen opstellen: In gevallen waarin een werknemer door ziekte, letsel of een handicap niet in staat is om terug te keren naar zijn vorige functie, helpt een arbeidsdeskundige bij het opstellen van een re-integratieplan. Ze kunnen alternatieve werkopties en trainingstrajecten identificeren die de werknemer in staat stellen om terug te keren naar het arbeidsproces.
  • Advies geven aan werkgevers en werknemers: Arbeidsdeskundigen verstrekken advies aan zowel werkgevers als werknemers over arbeidsgerelateerde kwesties. Ze kunnen helpen bij het vinden van geschikte aanpassingen op de werkplek, het oplossen van arbeidsconflicten of het identificeren van mogelijke carrièremogelijkheden voor werknemers.
  • Arbeidsongeschiktheid beoordelen: Arbeidsdeskundigen kunnen worden ingeschakeld om de mate van arbeidsongeschiktheid van een werknemer te beoordelen in situaties waarin er sprake is van een arbeidsongeval, letsel of langdurige ziekte. Ze gebruiken hun expertise om de impact van de beperkingen op het werkvermogen van de werknemer te beoordelen en om aanbevelingen te doen voor compensatie of ondersteuning.
  • Wet- en regelgeving naleven: Arbeidsdeskundigen werken volgens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en gezondheid. Ze houden rekening met de regels en voorschriften die van toepassing zijn op arbeidsomstandigheden, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Over het algemeen speelt een arbeidsdeskundige een cruciale rol bij het creëren van een evenwicht tussen de mogelijkheden en beperkingen van werknemers, het bevorderen van een gezonde werkomgeving en het faciliteren van een succesvolle werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Beroepsfilm arbeidsdeskundige:

Opleidingen tot arbeidsdeskundige

Wie een carrière ambieert als arbeidsdeskundige zal minimaal over een hbo-opleiding moeten beschikken, voordat hij of zij toegelaten zal worden tot de post hbo-opleiding Arbeidsdeskundige. Er zijn verder geen eisen met betrekking tot welke hbo-opleiding dit precies moet zijn. Een mogelijk passende vooropleiding op Hbo-niveau kan zijn de hbo-opleiding ergotherapie of de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. De post hbo-opleiding Arbeidsdeskundige is te volgen via diverse externe opleidingsinstituten en zal ongeveer 26 dagen in beslag nemen, waarna nog een examendag zal volgen. Er zijn ook arbeidsdeskundige die beschikken over een wo-opleiding. Zie voor meer informatie ook de website van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVVA) en de website Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). Wanneer je gaat starten als zzp'er met een eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp administratie op de juiste manier bij te houden. Dit kun je het beste doen door het gebruiken van een online boekhoudpakket. Er zijn verschillende goede boekhoudpakketten te vinden.

Bedrijven waar een arbeidsdeskundige werkzaam kan zijn

Als arbeidsdeskundige kan je voor verschillende soorten bedrijven en overheden werkzaam zijn. Denk aan grote bedrijven met veel personeel, arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen en gemeentes, of je bent werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen je eigen praktijk. Over het algemeen zal een arbeidsdeskundige werken voor een arbodienst, verzekeraar of letselschade bureau. Een arbeidsdeskundige heeft meestal te maken met verschillende instanties.

Competenties arbeidsdeskundige

Als arbeidsdeskundige staat het kunnen analyseren en beoordelen centraal, wat dan de belangrijkste competenties zijn. Daarnaast moet je goed kunnen samenwerken, omdat je met veel verschillende mensen te maken krijgt, zoals bedrijfsartsen, cliënten, werkgevers en verzekeraars. Met andere woorden moet een arbeidsdeskundige beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Ook een professionele werkhouding mag als arbeidsdeskundige niet ontbreken. Algemeen belangrijke woorden zijn integriteit, besluitvaardigheid, analytisch vermogen, adviseren, motiveren en stimuleren. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat je als arbeidsdeskundige ook aangemerkt kan worden als vertrouwenspersoon.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arbeidsdeskundige

Het arbeidsmarktperspectief van een arbeidsdeskundige is over het algemeen goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. De vraag naar arbeidsdeskundigen is tegenwoordig redelijk groot te noemen, omdat arbeid voor iedereen belangrijk is. Daarnaast is het zo dat niet iedereen zomaar arbeidsdeskundige kan worden, omdat je wel aan bepaalde eisen moet voldoen. De doorgroeimogelijkheden van een arbeidsdeskundige kunnen gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie casemanager binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent. De mogelijke doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau, je eigen competenties en de werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris arbeidsdeskundige

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven of overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Daarnaast zijn er redelijk veel arbeidsdeskundigen werkzaam als ondernemer, die hun eigen arbeidsvoorwaarden bepalen. Een arbeidsdeskundige in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 4500 bruto per maand, afhankelijk van opleidingen, leeftijd en verdere verantwoordelijkheden. Wat een ondernemer precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het aantal opdrachten en soort opdrachten. Daarnaast kan een arbeidsdeskundige zijn werkzaamheden ook combineren met andere diensten.

Eigen bedrijf starten als Arbeidsdeskundige

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Arbeidsdeskundige, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Arbeidsdeskundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arbeidsdeskundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Arbeidsdeskundige.

Mijnzzp.nl