Burn-out coach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een burn-out coach helpt mensen met een burn-out om op een geleidelijke manier de controle over het eigen leven terug te krijgen. Een burn-out bestaat uit een uitputtingsreactie van zowel het lichaam als de geest. De oorzaak hiervan ligt doorgaans in een hoge mate van werkstress in combinatie met het privéleven. Het is te zien als een accu die leeg is en geen energie meer geeft of als een elastiekje dat zover is uitgerekt dat het uiteindelijk toch knapt. Een burn-out coach behandelt mensen met een burn-out, waarbij de aanpak varieert. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de behandeling zich richt op cognitief gedragstherapeutische interventies. Daarbij is er sprake van een behandeling door de burn-out coach die uiteenlopende fasen bevat. Bij het volgen van een therapie bij een burn-out coach richt de coach zich eerst op het verminderen van klachten. Bijvoorbeeld door de conditie van het lichaam te verbeteren. In de tweede fase verplaatst de aandacht zich naar het aanleren van vaardigheden. Ook is dit een fase, waarin de disfunctionele gedachten onderzocht worden. Deze houden namelijk doorgaans de symptomen in stand. De burn-out coach houdt zich niet strak aan de verschillende fasen, want deze lopen mogelijk ook door elkaar. De burn-out coach houdt zich zowel bezig met de lichamelijke kant van de mens als de gedachtenkant om mensen te helpen de burn-out te overwinnen. De gedragscomponent speelt daarbij eveneens nog een belangrijke rol. De burn-out coach maakt gebruik van cognitieve therapie, waarin de mensen met een burn-out leren om zich bewust van negatieve gedachten te worden. Deze automatische gedachten zorgen ervoor dat klachten standhouden en dat patroon doorbreekt de burn-out coach. Er zijn redelijk veel mensen die vroeg of laat te maken krijgen met burn-out klachten.

Het beroep van burn-out coach is heel specifiek, maar er zijn ook coaches die een andere benaming hebben, maar zich eveneens richten op mensen met een burn-out. Bijvoorbeeld een life coach die zich richt op burn-out klachten waarbij werk en privé een rol spelen. Of een jobcoach die de aandacht vooral richt op het werk van de persoon met een burn-out. Zo zijn er ook vertrouwenspersonen en motivatiecoaches die hulpverlening bieden aan mensen met een burn-out. Ook zijn er verschillende disciplines die rechtstreeks of indirect betrokken zijn bij mensen met een burn-out. Bijvoorbeeld de bedrijfsarts als de medewerker zich ziek meldt of een verzekeringsarts. Het is ook mogelijk dat een psycholoog zich als hulpverlener opstelt in de vorm van een burn-out coach. Of dat iemand zich bij een maatschappelijker werker meldt om het leven weer op de rit te krijgen. Het komt ook voor dat iemand zich eerst met lichamelijke klachten bij de huisarts meldt, die vervolgens een doorverwijzing regelt naar een burn-out coach of stresscounselor. Een bezoek aan de huisarts of bedrijfsarts biedt in elk geval de mogelijkheid om fysieke oorzaken uit te sluiten.

Rol van de burn-out coach

In het algemeen geldt dat coaches vooral een begeleidende rol hebben, waarbij de persoon vanuit zichzelf tot een oplossing moet komen. Een burn-out coach heeft wat dat betreft net even een actievere rol, ook al gelden de algemene richtlijnen voor coaching. Personen met een burn-out zijn doorgaans niet in staat om in beginfase zelf tot oplossingen te komen. Daarom neemt de burn-out coach wel het voortouw in het begin om met tips en adviezen te komen. Het is wel de bedoeling dat de persoon met de burn-out zelf de keuze maakt. Een andere rol van de burn-out coach heeft betrekking op het geven van uitleg. Bijvoorbeeld met betrekking tot wat voor uitwerking stress heeft op zowel het lichaam als de geest. Het is dan ook belangrijk dat de burn-out coach de expertise beschikt over hoe hersenen werken. In aanvulling daarop is het van belang te weten hoe het zenuwstelsel werkt en wat de hormoonhuishouding voor invloed heeft. Het individu staat altijd centraal bij een burn-out coach en er is daarom sprake van een individuele aanpak. De oorzaak van een burn-out varieert namelijk.

Oorzaken van een burn-out

Er zijn meerdere oorzaken die mogelijk tot een burn-out leiden. Zo is werkstress vaak een belangrijke oorzaak. Het ontstaan van een burn-out gaat heel geleidelijk totdat de zogenoemde emmer vol is en overloopt. Er zijn meerdere oorzaken te benoemen waarom de ene persoon wel en de andere persoon niet met een burn-out te maken krijgt. De persoonlijke eigenschappen spelen daar een rol bij. Bijvoorbeeld mensen die de lat voor zichzelf enorm hoog leggen en niet in staat zijn om ’nee’ te zeggen. Een disbalans tussen werk en privé is eveneens een oorzaak. De inhoud van de werkzaamheden vormen ook aanleiding tot het ontstaan van werkstress met als gevolg een burn-out. Bijvoorbeeld als de taken in de functie onduidelijk zijn of dat er een voortdurende prestatiedruk aanwezig is. De sfeer in het bedrijf of in het team is eveneens een factor die meespeelt. Indien er onderwaardering is of als er conflicten zijn op het werk draagt dat bij aan de mate van werkstress. Als het bedrijf niet goed bij de persoonlijkheid aansluit, is dat mogelijk ook een factor. Een werknemer die waarde hecht aan stabiliteit voelt zich minder goed op zijn plek in een bedrijf dat steeds innovaties doorvoert.

Taken als burn-out coach:

  • Luisteren;
  • Motiveren;
  • Begeleiden;
  • Inzicht bieden;
  • Oefeningen aanreiken;
  • Oorzaken in kaart brengen;
  • Aandacht voor gezonde levensstijl;
  • Coachen op acceptatie en ontspanning.

Wat doet een burn-out coach:

Hoe herken je een burn-out:

OPLEIDINGEN TOT BURN-OUT COACH

Er zijn verschillende opleidingen tot burn-out coach te volgen. Er zijn onder meer thuisstudies op het gebied van coaching cursussen. Daarnaast is er specifiek onderwijs dat zich richt op het opleiden tot burn-out coach. De Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches erkent verschillende opleidingen. Ook de Nederlandse Orde van Beroepscoaches voorziet in een overzicht met coachopleidingen die erkend zijn. Er is geen specifieke vooropleiding voor nodig om een opleiding tot burn-out coach te volgen. Uiteraard is het een voordeel als er sprake is van een mensgerichte opleidingsachtergrond, zoals de opleiding tot bedrijfsmaatschappelijk werker. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende burn-out coach.

BEDRIJVEN WAAR EEN BURN-OUT COACH WERKZAAM KAN ZIJN

Er zijn uiteenlopende bedrijven en organisaties om als burn-out coach een functie te vervullen. Bijvoorbeeld door als burn-out coach aan de slag te gaan bij een coachingsbedrijf waar diverse coaching disciplines aanwezig zijn. Het is ook mogelijk om als burn-out coach te werken bij de GGZ Groep. Deze groep voor geestelijke gezondheidszorg biedt laagdrempelige zorg en is voor iedereen toegankelijk. Zo hebben volwassenen met een burn-out de mogelijkheid om bij een therapeut van GGZ Groep in behandeling te gaan. Het is verder mogelijk om als zelfstandige burn-out coach aan de slag te gaan. Dan heb je wel een aantal administratie verplichtingen. Hiervoor is een boekhouder in te schakelen, maar het is eveneens mogelijk de administratie zelf bij te houden.

COMPETENTIES BURN-OUT COACH

Het is om het beroep van burn-out coach te vervullen van belang om over bepaalde competenties te beschikken. In de eerste plaats zijn luisterkwaliteiten van belang om het probleem in kaart te brengen. Het is tevens van belang om over communicatieve vaardigheden te beschikken. In de rol van burn-out coach is het bijvoorbeeld belangrijk om duidelijk uitleg te geven. Zo is ook de competentie belangrijk in de vorm van motiverend optreden met een begeleidend karakter. Kennis van het lichaam en de hersenen is eveneens belangrijk. Andere competenties hebben betrekking op het richten van de aandacht op een gezonde levensstijl. Daar komt weer een stuk kennis over voeding en bewegen bij kijken. Verder is het niet noodzakelijk, maar het komt wel eens voor dat burn-out coaches ervaringsdeskundigen zijn. Dat betekent dat zijn eerder een burn-out hebben gemaakt en zich goed kunnen verplaatsen in de ander.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS BURN-OUT COACH

Het arbeidsmarktperspectief voor burn-out coaches is prima. Dat blijkt ook wel uit de enorme toename van coaches voor burn-outklachten en stress. In een periode van twintig jaar is dat aantal van ongeveer vierhonderd gestegen in de richting van vijfduizend. Burn-out is dan ook een maatschappelijk probleem van deze tijd. Het ziet er bovendien niet naar uit dat daar binnenkort verandering in komt. Daarom is het arbeidsmarktperspectief voor het beroep van burn-out gunstig te noemen.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS BURN-OUT COACH

In het beroep van burn-out coach zijn het salaris en overige arbeidsvoorwaarden afhankelijk van uiteenlopende factoren. Werk je bijvoorbeeld als burn-out coach in dienst bij GGZ Groep dan liggen de arbeidsvoorwaarden volgens een cao vast. Er is dan uiteraard wellicht ruimte voor het onderhandelen over het salaris. Dat is dan weer afhankelijk van de werkervaring en opleiding. Bij het in dienst treden bij een coaching bureau staan de arbeidsvoorwaarden en het salaris niet vast. Het is dan van de opleiding, ervaring en onderhandeling over de voorwaarden afhankelijk hoe hoog het salaris zal zijn. Werk je als zelfstandig burn-out coach dan bepaal je het tarief zelf. Er is in dat geval doorgaans sprake van een uurtarief. In dat geval bepaalt de ondernemer zelf hoeveel deze verdient. Verder is het nog mogelijk om bij een bedrijf in dienst te treden als burn-out coach gericht op het voorkomen van een burn-out bij medewerkers. De arbeidsvoorwaarden variërend in dat geval uiteraard eveneens.

Read this information on Burnout coach in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Burnout-Coach auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Entrenador de agotamiento en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Burn-out coach

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Burn-out coach bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl