Verzekeraar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een verzekeraar of verzekeringsmaatschappij is een commercieel bedrijf dat verzekeringen aanbiedt om specifieke risico’s te verzekeren die in de polisvoorwaarden staan benoemd. Er zijn wat dat betreft allerlei soorten verzekeringen te onderscheiden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om als verzekeraar autoverzekeringen aan te bieden of financiële producten in de vorm van inboedelverzekeringen. Het is echter ook mogelijk dat een verzekeringsmaatschappij zorgverzekeringen aanbiedt. Elk verzekeringsproduct is van toepassing op bepaalde risico’s. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een woonverzekering af te sluiten met dekking tegen diefstal en brand. Of om een reisverzekering af te sluiten om schade te verzekeren die mogelijk tijdens een reis ontstaat. Zo voorziet een rechtsbijstandsverzekeraar in juridische bijstand op het moment dat er zich juridische problemen voordoen. Een verzekeraar heeft de mogelijkheid om een enkel verzekeringsproduct aan te bieden of verschillende verzekeringsproducten. Er zijn bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen die zowel inboedelverzekeringen aanbieden als arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een verzekeraar heeft primair als doel om schade af te handelen. Indien er een schadeclaim binnenkomt, neemt de verzekeringsmaatschappij deze claim in behandeling om deze af te wikkelen. Het is daarbij van belang dat er sprake is van een goede beoordeling van de toedracht en de omvang van de schade. Het is mogelijk dat de verzekeraar deze beoordeling niet zelf uitvoert, maar hiervoor een schade-expert inschakelt. Indien een schadeclaim op grond van de polisvoorwaarden wordt geaccepteerd, is de verzekeraar gehouden om de schade te voldoen.

Een verzekeraar maakt het dus mogelijk om bepaalde risico’s van onzekerheden te verzekeren. Afhankelijk van het risico kan het ook verplicht zijn om je te verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan een autoverzekering met een dekking voor wettelijke aansprakelijkheid of aan de verplichte basisverzekering voor zorg. Bij het afsluiten van een hypotheek is het vaak ook verplicht om verzekeringen af te sluiten. Denk daarbij aan een overlijdensrisicoverzekering of aan een opstalverzekering om de woning te verzekeren. Verder zijn er een aantal verzekeringen die niet verplicht zijn, maar raadzaam zijn om af te sluiten. Denk daarbij, maar aan een inboedelverzekering net als aan een aansprakelijkheidsverzekering, caravanverzekering, rechtsbijstandverzekering en reisverzekering. Ook een uitvaartverzekering is aan te raden omdat je daarmee voorkomt dat nabestaanden met de financiële last van een uitvaart worden opgezadeld. Verzekeraar is van alle adviserende beroepen, wellicht nog wel het belangrijkste beroep. Denk alleen al aan de verzekerde som bij schade.

Hoe werkt een verzekeringsmaatschappij?

Er zijn meerdere manieren waarop een verzekeraar werkt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er verzekeringsagenten zijn die voor een verzekeringsmaatschappij werken. Of aan assurantieadviseurs die op een onafhankelijke manier werkzaam zijn voor een verzekeraar. Overigens bieden de meeste verzekeraars passende verzekeringen aan op het moment dat consumenten of bedrijven producten kopen. Het verzekeren van een smartphone is daar een voorbeeld van, maar het is ook mogelijk om bij het kopen van meubels de inboedel te verzekeren. Bij het op deze manier aanbieden van verzekeringsproducten is er sprake van middenstanders die daar van de verzekeraar een provisie van krijgen. Een financieel adviseur treedt ook wel op als tussenpersoon voor verzekeringsmaatschappijen. Bijvoorbeeld door aan consumenten het advies te geven welke verzekeringen het beste bij de persoonlijke situatie past. Een verzekeringsmaatschappij werkt doorgaans met een helpdesk, waar klantenservice medewerkers vragen van verzekerden beantwoorden.

Er zijn vaak ook commerciële medewerkers en acceptanten actief die zich richten op de verkoop van verzekeringsproducten. Met betrekking tot het afhandelen van schadeclaims zijn er meerdere functies te onderscheiden. Bijvoorbeeld in de functie van backofficemedewerkers net als juristen of juridische medewerkers die claims beoordelen of klanten bijstaan met een rechtsbijstandverzekering. Zo werken bij een verzekeraar ook productmanagers en actuarissen die meedenken over de visie en strategie voor het productassortiment en klantbehoefte. Een verzekeringsmaatschappij beschikt ook over schadebehandelaars die de rechtmatigheid van schadeclaims beoordelen aan de hand van de polisvoorwaarden. In deze functie is er onder meer sprake van contact met klanten en tussenpersonen en experts.

Grote verzekeringsmaatschappijen beschikken bovendien over een uitgebreide financiële administratie, waar de functie financieel-administratief medewerker op van toepassing is. Er zijn wat dat betreft allerlei teams te onderscheiden, waar een manager of teamleider leiding aangeeft. Overigens zijn er verzekeraars die niet met tussenpersonen als verzekeringsagenten en assurantieadviseurs werken, maar verzekeringsproducten uitsluitend online aanbieden. Er zijn dan geen fysieke kantoren waar klanten terecht kunnen met vragen of een verzekeringsproduct kunnen afsluiten. Deze verzekeraars noemt men direct writers die rechtstreeks met de klant zakendoen. Over het algemeen bestaan de klanten van deze verzekeraars uit particulieren. Steeds meer klanten kiezen ervoor om online een verzekeringsproduct af te sluiten, variërend van autoverzekeringen tot zorgverzekeringen. Het gemak dat verzekeringsmaatschappijen bieden, is namelijk groot. Alles is vaak online te regelen, van het afsluiten van een verzekering tot het indienen van een schadeclaim. De rol van een tussenpersoon is daarmee minder belangrijk geworden dan in het verleden het geval is geweest.

Toezicht op verzekeraars

Het is niet mogelijk om zomaar het beroep van verzekeraar uit te voeren met het oprichten van een verzekeringsmaatschappij. In de Wet financieel toezicht (Wft) zijn namelijk regels opgenomen betreffende het aanbieden van financiële producten. Verzekeringen vallen onder de noemer van financiële producten. De wetgeving is eveneens van toepassing op het adviseren en bemiddelen op het gebied van verzekeringen aan consumenten en bedrijven. In de Wft zijn er onder meer bepalingen opgenomen betreffende het aanvragen van een vergunning om als verzekeraar financiële producten te mogen aanbieden. Verder vindt er toezicht plaats door de Autoriteit Financiële Markten. Het is zelfs zo dat als een persoon het beleid van een financiële onderneming bepaalt deze getoetst wordt op betrouwbaarheid en geschiktheid. Overigens is het wel mogelijk om zonder een verzekeringsmaatschappij op te richten verzekeringsproducten samen te stellen en aan te bieden. In deze situatie is het mogelijk om een samengesteld verzekeringsproduct via een intermediair aan te bieden.

Financiële dienstverlening

Een verzekeraar is een dienstverlener, dat betrekking kan hebben op verschillende verzekeraars. Het kunnen afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekering is bijvoorbeeld heel iets anders dan het vragen om juridische hulp van een rechtsbijstandverzekering. Er zijn dus verschillende verzekeraars binnen de financiële dienstverlening. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert bijvoorbeeld bepaalde beroepsaansprakelijkheid en een rechtsbijstandverzekering is een polis om eventueel gemaakte juridische kosten te dekken. Denk bijvoorbeeld aan letselschade of aan het aansprakelijk stellen van iemand voor schade.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan in sommige gevallen verplicht zijn. Denk bijvoorbeeld aan advocaten, architecten, accountants, notarissen en financieel adviseurs. Voor deze beroepen is het wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten. Daarnaast zijn er nog beroeps- en bedrijfsorganisaties die een verplichting voor een verzekering kennen. Een voorbeeld hiervan zijn medisch specialisten.

Bedrijf aansprakelijk stellen

Bepaalde beroepen die werkzaamheden verrichten voor klanten of bedrijven doen er verstandig aan om een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een beroepsfout kan zo gemaakt worden, en kan grote gevolgen hebben. Vooral voor zzp'ers, is deze verzekering een absolute must. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de financiële schade die je als zzp'er lijdt door een of meer nalatige handelingen of verzuimen bij de uitvoering van je werk. Dit betekent dat als cliënten schadevergoeding van je eisen, je verdedigd (en gecompenseerd) kunt worden door de verzekeraar bij wie je polis loopt.

Als je een zelfstandige bent en geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt, kun je aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van deze schade. Dit geldt ook als je als directeur of lid van een raad van bestuur aangeklaagd wordt. Eventuele aanspraken wegens nalatigheid zijn dan gedekt. Het kan overigens bij wet verplicht zijn om je te verzekeren tegen schadeclaims. Wanneer dit niet bij wet verplicht is, dan kan het soms ook vanuit een beroepsvereniging verplicht zijn. Steeds vaker eisen opdrachtgevers dat ondernemers zichzelf verzekeren tegen aansprakelijkheid. Bepaalde beroepen zijn dus ook wettelijk gezien verplicht zich te verzekeren.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering denk schade die je veroorzaakt tijdens werkzaamheden. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt een beroepsfout. Denk bijvoorbeeld aan het te laat opleveren van van een opdracht of je niet houden aan een beroepsgeheim. Steeds vaker eisen opdrachtgevers dat ondernemers zichzelf verzekeren tegen aansprakelijkheid. Het verzekerd bedrag is verder afhankelijk van de polis. Er kan in sommige gevallen ook sprake zijn van materiële schade. Het kan belangrijk zijn om hierover aanvullende informatie op te vragen. Hiermee kan een forse claim voorkomen worden. Er zijn meestal voldoende financieel adviseurs te vinden die informatie kunnen bieden, om hoge juridische kosten te voorkomen, wanneer er schade ontstaan. In de meeste gevallen heb je voor een deel wel te maken met eigen risico. In sommige gevallen betaal je geen eigen risico.

WAT DOET EEN VERZEKERAAR:

  • Verzekeringsproducten verkopen
  • Polisvoorwaarden opstellen
  • Informatie verstrekken
  • Samenwerken met andere partijen
  • Schadeclaims behandelen
  • Schadeclaims beoordelen
  • Schadevergoeding uitbetalen
  • Klanten helpen

Verplichte verzekering als zzp’er:

Wat dekt je aansprakelijkheidsverzekering:

OPLEIDINGEN TOT VERZEKERAAR

Er is geen opleiding met een specialisatie voor het beroep verzekeraar. Er zijn uiteraard wel verschillende opleidingen te volgen die een relatie hebben met de werkzaamheden. Het is bijvoorbeeld van belang om kennis te hebben van de Wet financieel toezicht. Zo zijn ook er binnen de Wft verschillende specialisaties naast de Wft Basis. Bijvoorbeeld Wft Schade om specialist te zijn op het gebied van verzekeringen net als Wft Schade MKB en Wft Leven.

BEDRIJVEN WAAR EEN VERZEKERAAR WERKZAAM KAN ZIJN

Een verzekeraar is zelf een bedrijf en werkt dan ook als ondernemer. In Nederland heeft een verzekeringsmaatschappij vaak een rechtsvorm als naamloze vennootschap of als onderlinge waarborgmaatschappij. Een naamloze vennootschap heeft een winstoogmerk, zoals de grootste verzekeraars in Nederland. Een onderlinge waarborgmaatschappij betreft een coöperatieve verzekeraar. De verzekerden zijn in dat geval klant, maar ook lid van de coöperatie. Verder staan verzekeringsmaatschappijen onder toezicht van De Nederlandsche Bank en zijn verzekeraars verplicht zich bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening aan te sluiten. Het is niet toegestaan dat een natuurlijk persoon als verzekeraar optreedt en dat geldt eveneens voor rechtsvormen als een stichting of een besloten vennootschap. De Wet op het financieel toezicht schrijft voor dat een verzekeringsmaatschappij een schadeverzekeraar is of een levensverzekeraar of een natura-uitvaartverzekeraar. Overigens is het op grond van de Wft niet toegestaan dat een verzekeraar zowel als levensverzekeraar en als schadeverzekeringsbedrijf in één entiteit de werkzaamheden uitoefent.

COMPETENTIES VERZEKERAAR

Een verzekeraar dient over verschillende belangrijke competenties te beschikken. Het is bijvoorbeeld van belang dat er sprake is van commerciële eigenschappen. Een van de werkzaamheden is namelijk de verkoop van verzekeringsproducten. In het verlengde daarvan dient de verzekeraar kennis te hebben van contractbeheer. Ten aanzien van de communicatie is transparantie van groot belang, zodat klanten op een juiste manier geïnformeerd worden over verzekeringsproducten. In dat kader geldt er voor de verzekeraar ook een vorm van zorgplicht. Om de juiste verzekeringen aan klanten aan te bieden, is het handig dat een verzekeraar bekwaam is in het adviseren. Strategisch denken is eveneens van belang omdat een verzekeringsmaatschappij ook te maken heeft met concurrentie net als met ontwikkelingen in de markt. Ook financieel inzicht komt uiteraard van pas, want het doel van de verzekeraar is toch om winst te maken.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS VERZEKERAAR

Het afdekken van risico’s is in Nederland voor allerlei gebeurtenissen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld met het verzekeren van de inboedel van het huis net als met het afsluiten van een uitvaartverzekering of allrisk autoverzekering. Daarnaast geldt dat er vanuit de wet voor bepaalde risico’s verplichte verzekeringen van toepassing zijn. De WA-autoverzekering is al even genoemd net als de basisverzekering. Het arbeidsmarktperspectief is voor verzekeringsmaatschappijen zeker gunstig te noemen. Ook in het kader van dat er door de veranderingen en ontwikkelingen nieuwe producten op de markt komen. Denk maar eens aan een cyberverzekering of aan een smartphoneverzekering. Voor wat betreft doorgroeimogelijkheden geldt dat dit niet van toepassing is op het beroep van verzekeraar. Er zijn voor verzekeringsmaatschappijen wel altijd mogelijkheden om uit te breiden. Bijvoorbeeld door meer verzekeringsproducten aan te bieden of door andere verzekeringsmaatschappijen over te nemen.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS VERZEKERAAR

Het is niet mogelijk om het salaris en de arbeidsvoorwaarden voor het beroep van verzekeraar te duiden. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden worden door de ondernemer zelf bepaald.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Verzekeraar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Verzekeraar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl