Curator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een curator is over het algemeen een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in faillissementsrecht. Een curator wordt aangesteld door een rechter om een faillissement af te wikkelen. Een curator kan faillissementen afwikkelen van rechtspersonen en van natuurlijke personen. Rechtspersonen zijn organisaties, bedrijven of instellingen. Natuurlijke personen heeft betrekking op reguliere personen zoals particulieren. Over het algemeen is het zo dat een curator meer te maken zal hebben met rechtspersonen dan met natuurlijke personen. Als het natuurlijke personen betreft die in de problemen geraakt zijn spreekt men eerder van een bewindvoerder dan van een curator. Deze scheidslijn is verder wel heel dun, omdat dit per geval anders kan zijn. Een curator krijgt dus de verantwoordelijkheid om een faillissement af te wikkelen. Het afwikkelen van faillissementen kan een ingewikkelde opdracht zijn voor een curator, omdat de curator alle informatie boven water moet krijgen zoals mogelijke schuldeisers, vorderingen, bezittingen en lopende contracten. Een curator zal dus proberen alle schulden en vermogen vast te stellen om tot een goede afwikkeling te kunnen komen. Meestal is dit niet eenvoudig, omdat er vaak veel (on)roerende zaken zijn zoals auto's, panden, inventaris en mogelijke vorderingen. Het kan zelfs nodig zijn dat de curator een veiling organiseert om alle spullen openbaar verkocht te krijgen, zodat daarmee de schulden ingelost kunnen worden.

Eigenlijk krijgt een curator als hij of zij is aangesteld de totale verantwoordelijkheid over een bedrijfsvoering. Alle mails en/of post die normaal door een bedrijf beantwoord wordt komen nu bij de curator terecht om te beantwoorden. De werkzaamheden van een curator worden gecontroleerd door een kantonrechter, en wanneer de rechter vragen heeft moet een curator deze kunnen beantwoorden. Een curator wordt doorgaans betaald voor zijn werkzaamheden via een vastgestelde verdeelsleutel. Alle opbrengsten die een curator weet te behalen zullen bij elkaar opgeteld worden. Uit deze opbrengsten zal ook de curator betaald worden. Het is rechter die zal vaststellen welke faillissementskosten goedkeuring krijgen en uitgekeerd mogen worden aan de curator. Bij een faillissement kunnen de kosten van een curator snel oplopen als het om een ingewikkelde afhandeling gaat. Het is daarom belangrijk dat alle partijen hun medewerking verlenen, zodat de kosten niet te hoog oplopen en er mogelijk niks meer te verdelen is onder de schuldeisers.

Bij faillissementen is het doorgaans wel de vraag of nog wel iets te halen is voor de schuldeisers, omdat de belastingdienst, banken en de curator voorrang krijgen op andere schuldeisers. Een curator zal daarom alles doen om vermogen te vergaren waarmee de rekeningen en schuldeisers voldaan kunnen worden. Dit kan ook inhouden dat een curator veilingen zal organiseren om goederen te verkopen, zoals bedrijfsauto's, inventaris en machines. Zoals eerder omschreven kan een curator ook te maken krijgen met natuurlijke personen echter spreekt men in dat geval eerder van een bewindvoerder dan van een curator. Een bewindvoerder hoeft geen advocaat te zijn. Een curator is doorgaans wel een advocaat. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een curator het beste omschrijven als het op een nette manier afhandelen van faillissementen, waarbinnen de belangen van schuldeisers een grote rol spelen.

Als een faillissement is uitgesproken door een rechter zal de aangestelde curator alle bevoegdheden van de directie overnemen die de betreffende organisatie aangaan. Met andere woorden is het de curator die alle beslissingen zal nemen. Het is ook de curator die in de meeste gevallen de arbeidsovereenkomsten direct of vrij direct zal opzeggen als er geen overnamekandidaat gevonden kan worden. Een curator zal wellicht enkele personeelsleden tijdelijk aanhouden, die verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden zoals de administratie. De werkzaamheden van een curator zijn heel hard te noemen, maar het zijn wel noodzakelijke werkzaamheden.

Mijn zaak dreigt failliet te gaan:

Opleidingen tot curator

Er zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden om als curator te kunnen werken. Een curator wordt door de rechtbank aangesteld tot curator. Een curator is doorgaans een advocaat of jurist met voldoende ervaring en kennis op het gebied van faillissementsrecht. Een curator kan aangewezen worden om het beheer te voeren van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Als curator kan je bij twee verschillende soorten zaken optreden, namelijk bij insolventie en bij curatele. Als curator neem je beslissingen over geld, goederen, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokken cliënten. Andere benamingen voor een curator zijn bewindvoerder of mentor. Tegenwoordig is het ook toegestaan dat een rechtspersoon optreed als curator of mentor. Er zijn ook voldoende opleidingsmogelijkheden bij particuliere instellingen voor het beroep curator. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een curator werkzaam kan zijn

Een curator zal doorgaans als jurist of advocaat werkzaam zijn, maar zoals eerder omschreven wordt een curator aangesteld door de rechter en zal de rechter ook luisteren naar de wensen van de cliënt bij het aanstellen van een curator. Het is dus ook mogelijk dat een curator, bewindsvoerder of mentor een familielid of kennis is van de persoon in kwestie. Wel zijn er strikte voorwaarden voordat een rechter een curator zal aanstellen. Als curator sta je altijd onder toezicht van een rechter.

Competenties curator

Als curator krijg je doorgaans vergaande bevoegdheden waar je als curator op een uitermate professionele manier mee om dient te gaan, zodat de belangen op een goede manier behartigd worden. Als curator ben je dan ook betrokken bij belangrijke beslissingen die genomen moeten worden. Kennis van zaken, zoals van het faillissementsrecht, is de belangrijkste competentie als curator evenals integriteit. Maar ook financieel bewustzijn speelt natuurlijk een belangrijke rol als curator.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als curator

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden zijn niet van toepassing op een curator, omdat het om een tijdelijke functie gaat naast je oorspronkelijke werkzaamheden als bijvoorbeeld jurist of advocaat. Wel kan je natuurlijk gespecialiseerd zijn in het faillissementsrecht en binnen je beroep regelmatig optreden als curator.

Arbeidsvoorwaarden en salaris curator

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden van toepassing op een curator, omdat het om een tijdelijke aanstelling zal gaan. Een curator zal doorgaans zijn salaris proberen te verdienen uit de verkoop van inboedel. Het uurtarief dat een curator in rekening mag brengen wordt ieder jaar vastgesteld door de rechtbank en zal ongeveer 200 euro per uur bedragen. Hier zijn wel uitzonderingen op mogelijk als het bijvoorbeeld gaat om grote ingewikkelde zaken.

Mijnzzp.nl