Curator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep curator
Curator en faillissementsrecht
Wat doet een curator?
Wat doet een curator bij faillissement?
Verschil curator en bewindvoerder
Werkzaamheden van een curator zijn:
Film: Curator:
Film: Mijn zaak dreigt failliet te gaan:
Opleidingen tot curator
Bedrijven waar een curator werkzaam kan zijn
Competenties curator
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als curator
Arbeidsvoorwaarden en salaris curator
Eigen bedrijf starten als Curator
Boekhoudprogramma vergelijken Curator

Beroep curator

Een curator is een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in faillissementsrecht. Een curator wordt aangesteld door een rechter om een faillissement af te wikkelen. Een curator kan faillissementen afwikkelen van rechtspersonen en natuurlijke personen. Rechtspersonen zijn organisaties, bedrijven of instellingen. Natuurlijke personen heeft betrekking op particulieren. Over het algemeen is het zo dat een curator meer te maken heeft met rechtspersonen dan met natuurlijke personen. Als het natuurlijke personen betreft spreken we eerder van een bewindvoerder dan van een curator. Deze scheidslijn is verder wel dun, omdat dit per geval anders kan zijn. Een curator krijgt dus de verantwoordelijkheid om een faillissement af te wikkelen. Het afwikkelen van faillissementen kan een ingewikkelde opdracht zijn, omdat de curator alle informatie boven water moet krijgen, zoals mogelijke schuldeisers, vorderingen, bezittingen en lopende contracten. Een curator zal proberen om alle schulden en het vermogen vast te stellen om tot een goede afwikkeling te komen. Meestal is dit niet eenvoudig, omdat er vaak veel (on)roerende zaken zijn, zoals auto's, vastgoed, inventaris en mogelijke vorderingen. Het belangrijkste doel van een curator is het liquideren van de onderneming en het binnenhalen van zoveel mogelijk geld om schuldeisers te kunnen voldoen. Eigenlijk krijgt een curator als hij of zij is aangesteld de totale verantwoordelijkheid over een bedrijfsvoering. Alle mails en post, die normaal gesproken door het bedrijf beantwoord worden, komen nu bij de curator terecht om te beantwoorden. De werkzaamheden van een curator worden gecontroleerd door een rechter-commissaris, en als de rechter-commissaris vragen heeft moet de curator deze kunnen beantwoorden. Een curator wordt betaald voor zijn werkzaamheden via een vastgestelde verdeelsleutel. Alle opbrengsten die een curator weet te behalen zullen bij elkaar opgeteld worden. Uit deze opbrengsten zal ook de curator betaald worden.

Curator en faillissementsrecht

Een curator is dus een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in faillissementsrecht. Een curator moet aangesteld worden door een rechter om een faillissement te mogen afwikkelen. Het is ook de rechter, die zal bepalen welke verdeelsleutel toegepast wordt om de curator te kunnen betalen. Bij een faillissement kunnen de kosten van een curator snel oplopen als het om een ingewikkelde afhandeling gaat. Het is daarom belangrijk dat alle partijen hun medewerking verlenen, zodat de kosten niet te hoog oplopen. Als een faillissement is uitgesproken zal de aangestelde curator alle bevoegdheden van de directie overnemen, die de organisatie aangaan. Met andere woorden is het de curator die alle beslissingen neemt. Het is ook de curator die de arbeidsovereenkomsten direct of vrij direct zal opzeggen als er geen overnamekandidaat gevonden kan worden. Een curator kan ook enkele personeelsleden tijdelijk aanhouden, die verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden, zoals de administratie. Het is niet zo dat een curator zelfstandig alle beslissingen mag nemen. Voor het stopzetten van arbeidsovereenkomsten en huurcontracten en het aansprakelijk stellen van bestuurders moet een curator toestemming vragen aan de rechter-commissaris. Een rechter-commissaris is een toezichthouder, die de werkzaamheden van een curator zal controleren. Bij faillissementen is het meestal wel de vraag of er nog iets te halen is, omdat de belastingdienst, banken en de curator voorrang krijgen op andere schuldeisers. Een curator zal er daarom alles doen om vermogen te vergaren waarmee de rekeningen en schuldeisers voldaan kunnen worden. Dit kan ook inhouden dat een curator veilingen zal organiseren om goederen te verkopen, zoals bedrijfsauto's, inventaris en machines. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een curator het beste omschrijven als het op een nette manier afhandelen van faillissementen, waarbinnen de belangen van schuldeisers een grote rol spelen.

Wat doet een curator?

Een curator is verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk afwikkelen van faillissementen. Een andere belangrijke taak van de curator is het onderzoeken van het bestuur en de administratie van het failliete bedrijf. Curators onderzoeken of er sprake is geweest van fraude, wanbeheer of onregelmatigheden die hebben bijgedragen aan het faillissement. Indien nodig kunnen ze juridische stappen ondernemen tegen verantwoordelijke partijen, zoals het indienen van aansprakelijkheidsclaims of het starten van gerechtelijke procedures.

Wat doet een curator bij faillissement?

Een curator is een advocaat die wordt aangesteld in het geval van een faillissement. De belangrijkste rol van een curator is om het faillissement te beheren en de belangen van alle betrokken partijen te behartigen, waaronder de schuldeisers, werknemers en de schuldenaar (het bedrijf dat failliet is verklaard). De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een curator kunnen variëren afhankelijk van de aard en omvang van het faillissement, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Onderzoek en inventarisatie: De curator begint met het onderzoeken en inventariseren van de financiële situatie en activa van het failliete bedrijf. Dit omvat het verzamelen van alle relevante documenten en informatie met betrekking tot de financiële positie, schulden, activa, contracten en lopende juridische procedures.
 • Activa beheren: De curator is verantwoordelijk voor het beheren en realiseren van de activa van het failliete bedrijf. Dit kan onder meer de verkoop van activa, zoals onroerend goed, inventaris, machines en intellectueel eigendom, omvatten. Het doel is om zoveel mogelijk waarde te realiseren om de schuldeisers te kunnen betalen.
 • Schuldeisers informeren: De curator informeert de schuldeisers over het faillissement en het verloop van het proces. Ze beoordelen de vorderingen van de schuldeisers en bepalen de prioriteitsvolgorde bij de verdeling van de beschikbare activa. Dit gebeurt in overeenstemming met de geldende faillissementswetgeving.
 • Onderzoek naar bestuur en administratie: De curator onderzoekt het gedrag van het bestuur en de administratie van het failliete bedrijf om eventuele onregelmatigheden, fraude of wanbeheer aan het licht te brengen. Dit kan leiden tot juridische stappen tegen verantwoordelijke partijen.
 • Afwikkeling van schulden: De curator is verantwoordelijk voor het afwikkelen van de schulden van het failliete bedrijf. Ze proberen zo veel mogelijk schulden te voldoen met de beschikbare activa. Als er onvoldoende activa zijn om alle schuldeisers te betalen, worden de schulden vaak gedeeltelijk afgelost.
 • Rapportage en verslaglegging: De curator legt verantwoording af over hun activiteiten en bevindingen aan de rechtbank en andere betrokken partijen. Ze dienen regelmatig verslagen in met betrekking tot de voortgang van het faillissement.

Het uiteindelijke doel van een curator is om het faillissement zo goed mogelijk af te wikkelen, zoveel mogelijk activa te realiseren om de schuldeisers te betalen en het bedrijf in liquidatie te brengen. Ze werken binnen het kader van de geldende faillissementswetgeving om ervoor te zorgen dat het proces eerlijk en transparant verloopt.

Verschil curator en bewindvoerder

Een curator is een advocaat, die te maken heeft met ondernemers die in faillissement verkeren. Een bewindvoerder hoeft geen advocaat te zijn en heeft te maken met natuurlijke personen. Een bewindvoerder kan te maken hebben met verschillende vormen van bewindvoering. Denk hierbij aan bewind, mentorschap en aan curatele. Curatele bij natuurlijke personen heeft betrekking op personen die handelingsonbekwaam zijn. Net zoals een curator is het de rechter die zal bepalen wie aangesteld wordt als bewindvoerder. Een ander belangrijk verschil is dat een curator in de meeste gevallen vergaande bevoegdheden heeft om een faillissement af te wikkelen. Een bewindvoerder kan ook alleen verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden.

Werkzaamheden van een curator zijn:

 • Het opstellen van boedelbeschrijvingen.
 • Het opstellen van een schuldenoverzicht.
 • Het maken van inschattingen (maandelijkse inkomsten en uitgaven).
 • Het informeren van de rechter en rechter-commissaris.
 • Het binnenhalen van zoveel mogelijk geld.
 • Het stopzetten van de bedrijfsvoering.
 • Het ontslaan van personeel.
 • Het organiseren van veilingen.
 • Het betalen van rekeningen.
 • Het doen van belastingaangifte.
 • Het aanvragen van toeslagen en uitkeringen.
 • Het uitkeren van leefgeld.

Film: Curator:

Film: Mijn zaak dreigt failliet te gaan:

Opleidingen tot curator

Een curator is een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in faillissementsrecht. Een curator zal aangesteld worden door de rechtbank tot curator. Zoals eerder omschreven heeft een curator meestal te maken met rechtspersonen en niet met natuurlijke personen. Als curator kan je bij twee verschillende zaken optreden, namelijk bij insolventie en bij curatele. Insolventie heeft betrekking op het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren. Curatele heeft betrekking op personen die door een geestelijke aandoening handelingsonbekwaam zijn. In dat geval is wel de benaming bewindvoerder van toepassing. Er zijn ook voldoende opleidingsmogelijkheden bij particuliere instellingen voor het beroep curator. Als startende ondernemer, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie.

Bedrijven waar een curator werkzaam kan zijn

Een curator is een advocaat, die werkzaam is voor een advocatenkantoor. Als we van een bewindvoerder spreken kunnen ook andere specialisten werkzaam zijn als bewindvoerder. Ook familieleden kunnen aangesteld worden als bewindvoerder. Een curator heeft over het algemeen alleen met rechtspersonen te maken, die in faillissement verkeren.

Competenties curator

De belangrijkste competentie van een curator is de vakinhoudelijke kennis van faillissementsrecht. Een andere belangrijke competentie is professionaliteit, omdat een curator vergaande bevoegdheden heeft. Ook het onderhandelen kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een curator in de meeste gevallen te maken heeft met verschillende belanghebbenden. Vanzelfsprekend zal een curator ook moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn wet- en regelgeving, onderzoeken, controleren, waakzaamheid, integriteit, daadkracht, secuur, samenwerken, informeren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als curator

Het arbeidsmarktperspectief van een curator die zich gespecialiseerd heeft in faillissementsrecht is goed te noemen. Wel is het zo dat een curator zich gespecialiseerd kan hebben binnen verschillende vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan een curator die zich gespecialiseerd heeft in de detailhandel of de industrie. Vanzelfsprekend kan een curator met verschillende rechtsgebieden te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld ook aan het strafrecht als er sprake is van faillissementsfraude. De doorgroeimogelijkheden van een curator moeten gezien worden in het mogen begeleiden van de grotere faillissementen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris curator

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor verschillende advocatenkantoren werkzaam kan zijn, met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden. Wat een curator precies verdient, is afhankelijk van de bepaalde inkomsten bij een faillissement. In sommige gevallen kan de financiële vergoeding hoog zijn, echter komt het regelmatig voor dat er geen geld overblijft na het faillissement. In het algemeen zal een curator een salaris verdienen tussen de 4000 en 9000 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, ervaring en verdere verantwoordelijkheden. De meeste curatoren hebben te maken met een vastgesteld uurtarief.

Eigen bedrijf starten als Curator

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Curator, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Curator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Curator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Curator.

Mijnzzp.nl