Advocaat (strafrecht)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep advocaat (strafrecht)
Strafrechtadvocaat en strafbare feiten
Inhuren strafrechtadvocaat is verstandig
Wanneer een advocaat strafrecht inschakelen
Strafrechtadvocaat worden
Wat is strafrechtadvocatuur?
Wat doet een advocaat strafrecht:
Film: Strafrecht studeren:
Opleidingen tot advocaat
Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn
Competenties advocaat
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat
Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat
Eigen bedrijf starten als Advocaat (strafrecht)
Boekhoudprogramma vergelijken Advocaat (strafrecht)

Beroep advocaat (strafrecht)

Een advocaat strafrecht is een door de wet beschermde vertrouwenspersoon, die de belangen behartigt van cliënten die verdacht worden van strafbare feiten. Het strafrecht kan in het kort het beste omschreven worden als alles wat met strafbare feiten te maken heeft, zoals mishandelingen, diefstal en ernstige verkeersdelicten. Een andere benaming voor advocaat strafrecht kan ook zijn strafpleiter of strafrechtadvocaat. Een advocaat strafrecht treedt namens zijn of haar cliënten op als belangenbehartiger en zal cliënten begeleiden tijdens de strafrechtelijke procedure en eventueel begeleiden na de procedure. Binnen het strafrecht mogen mensen zichzelf verdedigen, echter is dit in de meeste gevallen niet raadzaam, omdat strafrechtelijke procedures complex kunnen zijn. Het strafrecht is van toepassing op alle burgers die een strafbaar feit plegen. Binnen het strafrecht bestaat er wel een belangrijk verschil tussen overtredingen en misdrijven, omdat overtredingen meestal lichter bestraft worden dan misdrijven. De belangrijkste taak van een advocaat strafrecht is het zo goed mogelijk verdedigen van verdachten tegenover de rechter. Daarnaast kan een advocaat strafrecht belangrijk zijn voor verdachten die te maken krijgen met een politieverhoor. Het is de advocaat strafrecht, die precies weet op welke vragen verdachten wel of niet moeten antwoorden. Ook ziet de advocaat strafrecht er op toe dat de juiste procedures gehanteerd worden tijdens het politieverhoor. De werkzaamheden van een advocaat strafrecht zijn in alle gevallen aan te merken als gespecialiseerde werkzaamheden, die voor verdachten van strafbare feiten erg belangrijk kunnen zijn. Als iemand verdacht wordt van het plegen van een overtreding of misdrijf kan de verdachte door een officier van justitie opgeroepen worden om voor de rechter te verschijnen. Het is aan de verdachte of hij of zij van een advocaat strafrecht gebruik wenst te maken. Als de verdachte gebruik wil maken van een advocaat strafrecht is het belangrijk om open en transparant te zijn tegenover de advocaat.

Strafrechtadvocaat en strafbare feiten

Een advocaat strafrecht is dus gespecialiseerd in het strafrecht. Binnen het strafrecht kan een advocaat strafrecht ook gespecialiseerd zijn binnen bepaalde vormen van het strafrecht. Denk bijvoorbeeld aan jeugdstrafrecht, financieel en economisch strafrecht, internationaal strafrecht en aan het verkeersstrafrecht. Een advocaat strafrecht zal in de meeste gevallen beginnen met het houden van een intakegesprek om de mogelijkheden met de cliënt te bespreken. Als een advocaat strafrecht eenmaal een zaak aangenomen heeft, zal hij of zij zich verder verdiepen in de materie en bekijken hoe de cliënt zo goed mogelijk verdedigd kan worden. Hoe de verdediging van verdachten het beste uitgevoerd kan worden is specifiek en kan per zaak verschillen. Een advocaat strafrecht kan bijvoorbeeld naar oudere zaken kijken, die vergelijkbaar zijn, het Wetboek van strafrecht nalezen, de Opiumwet nalezen of bijvoorbeeld de Wegenverkeerswet nalezen, afhankelijk van de soort overtreding of misdrijf.

Inhuren strafrechtadvocaat is verstandig

Zoals eerder omschreven is het inhuren van een advocaat strafrecht in de meeste gevallen raadzaam, omdat het strafrecht complex is. Een advocaat strafrecht weet precies hoe alles werkt tijdens rechtszittingen, en weet wat de cliënt te wachten staat. Door deze ervaring kan een advocaat strafrecht de verdachte voorbereiden. Ook komt het regelmatig voor dat cliënten hun emoties niet in bedwang kunnen houden, wat kan inhouden dat er dingen gezegd worden die wellicht niet handig zijn. Een advocaat strafrecht is een partijdig vertrouwenspersoon en zal cliënten precies vertellen, wat men beter wel of niet kan doen in de rechtszaal. Ook eventuele onderhandelingen met de wederpartij kunnen beter overgelaten worden aan de advocaat strafrecht. Als er een uitspraak is gedaan door de rechter kan de advocaat strafrecht in overleg met de cliënt bekijken, wat de mogelijke vervolgstappen zijn, zoals in hoger beroep gaan of juist samen beslissen om de zaak te accepteren zoals die is.

Wanneer een advocaat strafrecht inschakelen

Over het algemeen is het in bijna alle gevallen raadzaam om een advocaat strafrecht in te schakelen als iemand verdacht wordt van een overtreding of misdrijf. Er bestaat wel een belangrijk verschil tussen overtredingen en strafbare feiten. Wie verdacht wordt van strafbare feiten kan in eerste instantie ook te maken krijgen met politieverhoren, die gehouden worden door een rechercheur. Ook tijdens politieverhoren kan de aanwezigheid van een advocaat strafrecht belangrijk zijn, omdat een advocaat strafrecht het verschil kan maken bij de uiteindelijke uitspraak. Vooral bij ernstige strafbare feiten waarbij sprake is van gevangenisstraf is het belangrijk om gebruik te maken van een advocaat strafrecht. Het is niet zo dat een advocaat strafrecht alleen te maken heeft met strafbare feiten die omschreven staan in het Wetboek van Strafrecht. Denk bijvoorbeeld ook aan strafbare feiten die omschreven staan in de Warenwet en de Leerplichtwet.

Strafrechtadvocaat worden

Wie zich wil specialiseren op het gebied van strafrecht zal het masterprogramma strafrecht binnen de master publiekrecht moeten volgen. Strafrecht is een onderdeel van het publiekrecht, wat in zijn geheel veel breder is dan alleen strafrecht. Binnen het strafrecht zijn de algemene regels vastgelegd waar burgers zich aan moeten houden. Als de regels van het strafrecht overtreden worden, begaat iemand een overtreding of misdaad. Een overtreding is in veel gevallenen een licht vergrijp, wat in veel gevallen met een sanctie of geldboete afgedaan wordt. Bij misdrijven hebben we het over de zwaardere vergrijpen, die verschillend van aard kunnen zijn, zoals brandstichting, belediging, corruptie, fraude, geweld, gijzeling, belastingfraude, auteursrechtbreuk, aanranding, cybercriminaliteit en drugshandel. De master strafrecht begint in de meeste gevallen met het verplichte onderdeel beginselen van de democratische rechtsstaat. Een andere populaire studierichting is de studie criminologie, waarbij ook het strafrecht aan bod zal komen. De laatste jaren zijn er steeds meer advocaten bijgekomen, die zich gespecialiseerd hebben als strafrechtadvocaat, waardoor er tegenwoordig zogenaamde strafrechtspecialisten bestaan. Een advocaat voor gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand noemt men ook wel een pro deo advocaat.

Wat is strafrechtadvocatuur?

Strafrechtadvocatuur verwijst naar het juridische vakgebied dat zich bezighoudt met het verlenen van juridische bijstand en verdediging aan personen die beschuldigd zijn van strafbare feiten. Strafrechtadvocaten, ook wel strafpleiters genoemd, zijn gespecialiseerd in het strafrechtelijke proces en vertegenwoordigen hun cliënten tijdens alle stadia van een strafzaak, vanaf het moment van arrestatie tot aan een eventuele rechtszaak en beroepsprocedures. De taken en verantwoordelijkheden van een strafrechtadvocaat kunnen variëren, maar ze omvatten over het algemeen het volgende:

  • Cliëntvertegenwoordiging: Strafrechtadvocaten treden op namens hun cliënten en beschermen hun belangen gedurende het hele strafrechtelijke proces. Ze bieden juridisch advies, beoordelen de beschuldigingen en bewijsmateriaal, en helpen cliënten bij het begrijpen van hun rechten en mogelijke juridische opties.
  • Onderzoek en bewijsvoering: Strafrechtadvocaten voeren uitgebreid onderzoek uit naar de zaak van hun cliënten. Ze verzamelen bewijsmateriaal, interviewen getuigen, analyseren politierapporten en onderzoeken de wettigheid van het verkregen bewijs. Ze werken samen met deskundigen om technische of wetenschappelijke aspecten van de zaak te begrijpen en te evalueren.
  • Verdedigingsstrategie ontwikkelen: Op basis van het verzamelde bewijsmateriaal en de specifieke omstandigheden van de zaak ontwikkelen strafrechtadvocaten een verdedigingsstrategie om de belangen van hun cliënten te behartigen. Ze kunnen verschillende benaderingen volgen, zoals het ontkennen van de beschuldigingen, het aantonen van twijfel over schuld, het aanvechten van de rechtmatigheid van het bewijs of het pleiten voor een verminderde strafmaat.
  • Onderhandelen en schikkingen treffen: Strafrechtadvocaten onderhandelen vaak met de aanklagers om tot een schikking te komen voordat de zaak voor de rechter komt. Ze kunnen proberen gunstigere voorwaarden te verkrijgen, zoals het verminderen van de aanklacht, het verkrijgen van een lagere strafmaat of het treffen van alternatieve strafmaatregelen.
  • Rechtszaak vertegenwoordiging: Indien de zaak voor de rechter komt, vertegenwoordigen strafrechtadvocaten hun cliënten tijdens de rechtszaak. Ze presenteren argumenten, ondervragen getuigen, pleiten voor de onschuld van hun cliënt en verdedigen hun belangen.
  • Beroepsprocedures: Als een cliënt veroordeeld wordt, kunnen strafrechtadvocaten beroepsprocedures initiëren om de veroordeling aan te vechten. Ze kunnen juridische argumenten formuleren, nieuw bewijsmateriaal presenteren en pleiten voor herziening van het vonnis.

Het doel van de strafrechtadvocatuur is ervoor te zorgen dat het recht op een eerlijk proces wordt gewaarborgd en dat de rechten van de verdachte worden beschermd. Strafrechtadvocaten spelen een cruciale rol in het rechtssysteem door het verlenen van juridische bijstand en het waarborgen van rechtvaardigheid.

Wat doet een advocaat strafrecht:

Film: Strafrecht studeren:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's per universiteit verschillen. De studie rechtsgeleerdheid kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die nog eens één tot twee jaar in beslag neemt. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zul je eerst een stageperiode moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende advocaat strafrecht, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Een advocaat strafrecht is over het algemeen werkzaam voor een advocatenkantoor of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen advocatenkantoor. Strafrechtadvocaten zijn relatief gezien redelijk vaak werkzaam als zelfstandig ondernemer, omdat het strafrecht een bijzondere specialisatie betreft binnen de advocatuur. Als advocaat strafrecht werk je over het algemeen veel samen met andere juristen, juridisch medewerkers en detectives.

Competenties advocaat

De belangrijkste competentie van een advocaat is de partijdigheid, omdat een advocaat aangemerkt moet worden als vertrouwenspersoon van cliënten. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je op de hoogte blijft door bijscholing te volgen, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend moet een advocaat ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook moet een advocaat beschikken over analytisch vermogen, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden. Algemeen belangrijke woorden zijn bemiddelen, beargumenteren, onderhandelen, motivatie, beroepsgeheim, overleggen, samenwerken, luisteren, plannen, organiseren en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend heeft een advocaat te maken met verschillende verplichte beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief van een advocaat strafrecht is goed te noemen. Wel is het belangrijk dat de werkzaamheden bij je passen, omdat een advocaat strafrecht ook te maken krijgt met zware criminelen. Dit is een belangrijke persoonlijke afweging, die niet onderschat moet worden. De doorgroeimogelijkheden van een advocaat strafrecht kunnen gezien worden in het worden van een partner of in het starten van een eigen advocatenkantoor. Vanzelfsprekend kan een advocaat ook een opleiding volgen tot rechter, officier van justitie of bijvoorbeeld promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant-advocaat. Een aspirant-advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Eigen bedrijf starten als Advocaat (strafrecht)

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Advocaat (strafrecht), waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Advocaat (strafrecht)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Advocaat (strafrecht) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Advocaat (strafrecht).

Mijnzzp.nl