Advocaat (fiscaal recht)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een advocaat-fiscaal recht is een door de wet beschermde vertrouwenspersoon, die zich gespecialiseerd heeft in fiscaal recht. Fiscaal recht kan in het kort het beste omschreven worden als alle regels en maatregelen, die te maken hebben met het heffen en invorderen van belastingen. Een andere benaming voor fiscaal recht is ook wel belastingrecht. Het belastingrecht is een onderdeel van het publiekrecht, dat betrekking heeft op zaken tussen burgers en de overheid. Een advocaat-fiscaal recht kan particulieren en bedrijven bijstaan als ze problemen ondervinden met belastingen. Daarnaast kan een advocaat-fiscaal recht een belangrijke rol spelen om mogelijke problemen te voorkomen. Dit betreft voornamelijk advieswerkzaamheden, die inhoudelijk behoorlijk complex kunnen zijn, omdat belastingrecht een brede specialisatie betreft. Er zijn verschillende overheidsinstanties die belastingen mogen heffen en innen, zoals de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Geschillen met bijvoorbeeld de Belastingdienst kunnen ontstaan door niet betaalde belastingen of fraude. Bij problemen met de Belastingdienst kan het raadzaam zijn om gebruik te maken van een advocaat-fiscaal recht, omdat de Belastingdienst vergaande bevoegdheden heeft, zoals het uitvoeren van beslagleggingen of het opleggen van boetes. Als particulieren of bedrijven bewust frauderen kan er ook sprake zijn van strafbare feiten. In dat geval is het denkbaar dat particulieren of bedrijven te maken krijgen met de FIOD. De FIOD is een opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst. De FIOD heeft een aantal belangrijke taken, zoals het tegengaan van fiscale fraude, financiële fraude en het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Als de FIOD een onderzoek start gaat het over het algemeen om grote fraudezaken. De belastinginspecteurs, die voor de FIOD werkzaam zijn, hebben vergaande opsporingsmogelijkheden om fiscale fraude op te sporen, te stoppen en te vervolgen.

Een advocaat-fiscaal recht heeft dus te maken met cliënten die verdacht worden van fiscale fraude of financiële fraude, of te maken met cliënten die hun belastingen niet voldaan hebben. Daarnaast kan een advocaat-fiscaal recht te maken hebben cliënten, die advies nodig hebben om mogelijke problemen te voorkomen. Over het algemeen zal een advocaat-fiscaal recht alleen te maken hebben met cliënten, die verdacht worden van ernstige fraude. Denk bijvoorbeeld aan mensen die door de sociale recherche verdacht worden van bijstandsfraude of aan ondernemers, die bewust hun sociale premies niet voldaan hebben. Vooral bij ondernemers kunnen makkelijk schulden ontstaan door het niet afdragen van belastingen. De specialisatie fiscaal recht heeft dus alles te maken met belasting en belastingwetten en de toepassing van het belastingrecht in de praktijk. Belastingregels en belastingwetten zijn niet statisch en veranderen met de tijd mee, waardoor er soms onduidelijkheden kunnen ontstaan. Ook kan het voorkomen dat bepaalde belastingwetten wel bestaan maar niet op een goeie manier uitlegbaar zijn, en er zo problemen kunnen ontstaan. Iedereen heeft met de Belastingdienst en belastingwetten te maken, en in de meeste gevallen zal de relatie tussen beide partijen prima verlopen. Maar soms kan een stap naar de advocaat of rechter nodig zijn. Een advocaat op het gebied van fiscaal recht zal over het algemeen geen belastingaangifte invullen of andere relatief simpele advieswerkzaamheden uitvoeren, omdat die werkzaamheden meer bij een boekhouder of accountant passen.

Wat doet een fiscaal advocaat?

Een fiscaal advocaat is een gespecialiseerde juridische professional die zich richt op fiscaal recht en belastingaangelegenheden. Ze bieden juridisch advies en vertegenwoordiging aan individuen, bedrijven en organisaties op het gebied van belastingwetgeving. De taken en verantwoordelijkheden van een fiscaal advocaat kunnen onder andere het volgende omvatten:

  • Belastingadvies: Fiscale advocaten verstrekken advies aan cliënten over complexe fiscale kwesties. Ze analyseren de fiscale implicaties van zakelijke transacties, investeringen, erfenissen, belastingaangiften en andere financiële aspecten. Ze kunnen strategieën ontwikkelen om de belastingdruk te minimaliseren en te voldoen aan de geldende belastingwetten en voorschriften.
  • Belastingplanning: Fiscaal advocaten helpen bij het opstellen van belastingplannen voor individuen en bedrijven. Ze evalueren de financiële situatie, doelstellingen en risico's van cliënten en adviseren over de beste manier om belastingvoordelen te benutten en wettelijke verplichtingen na te leven. Ze kunnen ook helpen bij het structureren van bedrijven en investeringen om fiscale efficiëntie te bereiken.
  • Belastinggeschillen: Als er een geschil of conflict ontstaat met belastingautoriteiten, vertegenwoordigt een fiscaal advocaat de belangen van hun cliënten. Ze kunnen onderhandelen met belastingautoriteiten namens de cliënt, bezwaarschriften indienen, fiscale geschillen voorleggen aan rechtbanken en bemiddelen bij fiscale geschillen.
  • Compliance en naleving: Fiscale advocaten helpen cliënten bij het naleven van de belastingwetgeving en het indienen van belastingaangiften en rapportages binnen de wettelijke termijnen. Ze zorgen ervoor dat de cliënten voldoen aan de complexe en veranderende fiscale voorschriften en helpen bij het voorkomen van mogelijke belastinggerelateerde boetes en sancties.
  • Onderzoek en analyse: Fiscaal advocaten voeren uitgebreid onderzoek uit naar fiscale kwesties en houden zich op de hoogte van wijzigingen in de belastingwetgeving en praktijken. Ze analyseren juridische documenten, rechtelijke uitspraken en relevante juridische precedenten om de beste juridische strategieën voor hun cliënten te ontwikkelen.

Het werk van een fiscaal advocaat vereist diepgaande kennis van belastingwetgeving, financiële processen en juridische procedures. Ze werken nauw samen met cliënten, accountants en andere professionals om belastinggerelateerde zaken effectief te beheren en de belangen van hun cliënten te beschermen.

Fiscaal recht

De universitaire studie fiscaal recht is geen makkelijke studie, en zal veel inzet en zelfstandigheid vragen. Enkele vakken die tijdens de studie fiscaal recht aan bod komen zijn: contractenrecht, strafrecht, Europese rechtsgeschiedenis, aansprakelijkheidsrecht, inkomstenbelasting voor particulieren, belastingheffing van ondernemingen, formeel belastingrecht, internationaal belastingrecht en fundamentele rechten. Na je opleiding kan je voor verschillende bedrijven of overheden werkzaam zijn, zoals een advocatenkantoor, accountantskantoor of financiële instelling. Maar ook zijn er diverse banen bij de gerechtelijke macht, gemeentes en belastingdienst mogelijk. Ondanks dat een advocaat-fiscaal recht te maken heeft met de belastingwet zal een advocaat-fiscaal recht ook werkzaam zijn binnen het strafrecht. In dat geval is het een officier van justitie, die verdachten zal vervolgen voor strafbare feiten, zoals het plegen van belastingfraude. Een advocaat kan ook te maken hebben met cliënten, die problemen ondervinden met een toezichthouder. Zoals eerder omschreven kan een advocaat-fiscaal recht ook verantwoordelijk zijn voor advieswerkzaamheden. Dit betreft over het algemeen advieswerkzaamheden voor het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een second opinion over vennootschapsbelastingen, aansprakelijkheid voor belastingschulden, overdrachtsbelastingen en aan erf- en schenkbelastingen.

Beslaglegging Belastingdienst

Als particulieren of ondernemers hun belasting niet op tijd betalen zal de belastingdienst of andere bevoegde instelling een aanmaning sturen. Na het sturen van een aanmaning zal er een dwangbevel volgen als de belasting niet voldaan is. Na het dwangbevel kan de betalingsdienst overgaan tot het beslag leggen op het inkomen of eigendommen. Als de belastingdienst over gaat tot beslaglegging van roerende zaken worden deze in Nederland verkocht door de Domeinen. De Domeinen verkoopt alle roerende zaken die eigendom zijn van de Nederlandse staat. De Domeinen organiseert regelmatig veilingen waar in beslag genomen goederen worden verkocht. Op deze veilingen is vaak van alles te vinden, zoals auto's, boten, gereedschap, telefoons enzovoort. Ook het beslag leggen op woningen of bedrijfspanden komt regelmatig voor. Ook mensen die veroordeeld zijn voor criminelen activiteiten kunnen te maken krijgen met fiscale problemen. Denk bijvoorbeeld aan mensen, die veroordeeld zijn tot het terugbetalen van hun opgebouwd crimineel vermogen. In dat geval hebben rechercheurs en/of recherchekundigen aangetoond hoeveel vermogen criminelen opgebouwd hebben met hun activiteiten. De overheid kan ook bestuursrecht toepassen om het vermogen van criminelen af te pakken.

Fiscaal strafrecht advocaat

Het inschakelen van een fiscaal strafrechtadvocaat is aan te raden wanneer burgers of bedrijven verdacht worden van fiscale strafzaken. Fiscale strafzaken kunnen ernstige consequenties hebben, zoals hoge boetes, strafrechtelijke vervolging en zelfs gevangenisstraf. Een ervaren fiscaal strafrecht advocaat kan essentieel zijn om de belangen van de cliënt te beschermen en een effectieve verdediging op te bouwen. De fiscaal strafrecht advocaat zal allereerst de zaak grondig onderzoeken, waarbij zij alle beschikbare bewijzen, documenten en relevante informatie analyseren. Ze zullen de juridische en fiscale aspecten van de zaak beoordelen en de verdedigingsstrategie bepalen. Dit kan onder meer het opstellen van verweerschriften, het indienen van bezwaarschriften en het voeren van verhoren omvatten. Daarnaast zal de fiscaal strafrechtadvocaat nauw samenwerken met andere deskundigen, zoals accountants en belastingadviseurs, om de complexiteit van de zaak volledig te begrijpen en de verdediging zo sterk mogelijk te maken.

Beroep advocaat-fiscaal recht:

Fiscaal recht en economie:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's per universiteit verschillen. De studie rechtsgeleerdheid kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die nog eens één tot twee jaar in beslag neemt. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zul je eerst een stageperiode moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Een advocaat-fiscaal recht is over het algemeen werkzaam voor een advocatenkantoor of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen advocatenkantoor. Daarnaast kan een advocaat-fiscaal recht werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven of voor de overheid. In dat geval kan ook de benaming bedrijfsjurist van toepassing zijn. Ook de algemene term consultant kan van toepassing zijn op een advocaat-fiscaal recht.

Competenties advocaat

De belangrijkste competentie van een advocaat is de partijdigheid, omdat een advocaat aangemerkt moet worden als vertrouwenspersoon van cliënten. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je op de hoogte blijft door bijscholing te volgen, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend moet een advocaat ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook moet een advocaat beschikken over analytisch vermogen, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden. Algemeen belangrijke woorden zijn bemiddelen, beargumenteren, onderhandelen, motivatie, beroepsgeheim, overleggen, samenwerken, luisteren, plannen, organiseren en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend heeft een advocaat te maken met verschillende verplichte beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief van een advocaat-fiscaal recht is goed te noemen. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat een advocaat-fiscaal recht alleen werkzaam kan zijn voor advocatenkantoren. Denk bijvoorbeeld ook aan de functie compliance manager binnen financiële instellingen. De doorgroeimogelijkheden van een advocaat zijn beperkt en moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de advocatuur, zodat je de grotere en interessante zaken krijgt en mogelijk partner kan worden binnen een maatschap. Vanzelfsprekend kan een advocaat-fiscaal recht ook promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant-advocaat. Een aspirant-advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Read this information on Lawyer tax law in English.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Advocaat (fiscaal recht)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Advocaat (fiscaal recht) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl