Statisticus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep statisticus
Werken als statisticus
Wat doet een statisticus?
Statistieken
Verschillende rollen als statisticus
Uitrekenen in welk land je moet wonen:
Opleidingen tot statisticus
Bedrijven waar een statisticus werkzaam kan zijn
Competenties statisticus
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als statisticus
Arbeidsvoorwaarden en salaris statisticus
Eigen bedrijf starten als Statisticus
Boekhoudprogramma vergelijken Statisticus

Beroep statisticus

Een statisticus is iemand die zich beroepsmatig bezighoudt met statistieken. Een statisticus is over het algemeen een persoon die beschikt over een wiskundige achtergrond. Statistieken zijn voor bedrijven, instellingen, overheden en particulieren belangrijk om de juiste informatie en/of cijfers boven water te krijgen. Algemene gevoelsmatige informatie en/of cijfers zijn feitelijk niks waard, omdat ze geen onderbouwing hebben. Daarom kennen wij allemaal de zogenaamde statistieken die wel de juiste informatie bieden. Het is wel belangrijk dat er met de juiste cijfers en informatie gewerkt wordt door een statisticus, omdat anders de uiteindelijke statistiek geen waarde heeft. De statistiek kan dan op zichzelf wel kloppen, maar geeft dan een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Statistiek is de wetenschap, de methodiek en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens. Statistieken worden door veel organisaties gebruikt om belangrijke informatie duidelijk te krijgen. Voor welke inhoudelijke werkzaamheden een statisticus precies verantwoordelijk zal zijn is niet zomaar aan te geven, omdat een statisticus werkzaam kan zijn met verschillende soorten gegevens. Het maken van financiële statistieken is bijvoorbeeld heel iets anders dan het maken van statistieken over de volksgezondheid. Statistieken zijn binnen verschillende beroepen en branches belangrijk op verschillende manieren. Het zijn de statistici, die gespecialiseerd zijn in het opstellen en uitwerken van statistieken. In alle gevallen is het belangrijk dat een statisticus bepaalde risico's op de juiste manier kan inschatten. Denk bijvoorbeeld aan het risico dat de rente gaat stijgen of aan het risico dat te veel mensen aanspraak gaan maken op een verzekering.

Werken als statisticus

Er zijn veel bedrijven en overheden die gebruikmaken van een statisticus. Denk bijvoorbeeld aan een verzekeringsbedrijf die inzichtelijk wil maken hoeveel schades het bedrijf de aankomende vijf jaar te verduren zal krijgen, en wat de uiteindelijke gevolgen hiervan zijn op de premie. Maar denk ook aan het opstellen van een nieuwe verzekering inclusief de berekening van de mogelijke doelgroep voor deze nieuwe verzekering. Voor verzekeringsbedrijven is het belangrijk om de juiste informatie boven water te krijgen door middel van statistieken. Om tot een goede statistiek te komen is het van essentieel belang dat er met volledige en kloppende informatie gewerkt wordt. Statistieken draaien volledig op nauwkeurigheid, wat niet weg neemt dat ook een stukje onnauwkeurigheid meegenomen kan worden in een statistiek, zolang deze onnauwkeurigheid, maar bekend is bij de statisticus. Omdat een statisticus afhankelijk is van juist informatie kan een statisticus ook gebruikmaken van andere vaklieden. Denk bijvoorbeeld aan een opiniepeiler, die na het uitvoeren van veldonderzoek de juiste gegevens kan aanleveren aan de statisticus. Het is vervolgens aan de statisticus om alle velddata te verwerken in bruikbare statistieken.

Wat doet een statisticus?

Een statisticus is een wiskundige die gespecialiseerd is in het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens met behulp van statistische methoden en technieken. Statistici spelen een belangrijke rol in verschillende domeinen, waaronder wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsleven, overheid, gezondheidszorg en sociale wetenschappen. Hier zijn enkele van de taken en verantwoordelijkheden van een statisticus:

  • Gegevensverzameling: Statistici ontwerpen enquêtes, experimenten of observatieprotocollen om gegevens te verzamelen die relevant zijn voor een bepaalde onderzoeksvraag of probleem. Ze bepalen de steekproefgrootte, selecteren de juiste methoden voor gegevensverzameling en zorgen ervoor dat de gegevens betrouwbaar en representatief zijn.
  • Gegevensanalyse: Statistici gebruiken verschillende statistische technieken om gegevens te analyseren en inzichten te verkrijgen. Ze kunnen gebruikmaken van beschrijvende statistiek om gegevens samen te vatten en te visualiseren, zoals het berekenen van gemiddelden, standaardafwijkingen en grafieken. Daarnaast passen ze inferentiële statistiek toe om conclusies te trekken en hypothesen te testen op basis van steekproefgegevens.
  • Interpretatie van resultaten: Statistici interpreteren de resultaten van hun analyses en vertalen ze naar begrijpelijke en bruikbare informatie voor besluitvorming. Ze geven betekenis aan statistische uitkomsten, identificeren patronen of trends in de gegevens en trekken conclusies op basis van de statistische analyses.
  • Modelontwikkeling: Statistici ontwikkelen wiskundige modellen om complexe fenomenen of processen te begrijpen en te voorspellen. Ze kunnen bijvoorbeeld regressiemodellen gebruiken om de relatie tussen variabelen te onderzoeken, tijdreeksmodellen toepassen om trends in de tijd te voorspellen, of multivariate modellen gebruiken om meerdere variabelen tegelijkertijd te analyseren.
  • Kwaliteitscontrole: Statistici spelen een rol bij kwaliteitscontrole door het identificeren van fouten, afwijkingen of vertekeningen in de gegevens. Ze gebruiken statistische technieken om gegevensintegriteit te waarborgen en mogelijke bronnen van vertekening of fouten te identificeren.
  • Onderzoeksadvies: Statistici bieden advies en begeleiding bij onderzoeksopzet, steekproefgrootteberekening, gegevensverzameling en analysetechnieken. Ze helpen onderzoekers bij het maken van weloverwogen keuzes en bieden statistische expertise om de geldigheid en betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen.

Statistici spelen een cruciale rol bij het analyseren en interpreteren van gegevens om inzichten te verkrijgen, besluitvorming te ondersteunen en wetenschappelijke en zakelijke vraagstukken op te lossen.

Statistieken

Binnen Nederland heeft iedereen wel met statistieken te maken op verschillende manieren. De belangrijkste graadmeter voor de bedrijven, overheden en andere organisaties is het Centraal Bureau voor de Statistiek, die veel gegevens bijhouden en publiceren over verschillende onderwerpen. Wanneer het Centraal Bureau voor de Statistiek belangrijke gegevens uitbrengt, heeft dit doorgaans invloed op bedrijven, overheden en particulieren, die mogelijke maatregelen kunnen nemen als gevolg van deze statistieken. Deze gegevens zijn doorgaans zo belangrijk dat ze regelmatig het nieuws halen, omdat er belangrijke nieuwe feiten naar buiten gebracht worden die van invloed kunnen zijn op veel mensen. Denk bijvoorbeeld aan nieuws over de zorgkosten of aan nieuws over inflatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is actief op alle gebieden en brengt iedere dag nieuwe cijfers naar buiten over verschillende onderwerpen.

Verschillende rollen als statisticus

Het beroep statisticus kan ook ingezet worden om wetenschappelijk onderzoek, of een bepaald fenomeen te onderzoeken. Wetenschappelijk onderzoek heeft bijvoorbeeld betrekking op een bepaalde onderzoeksvraag. Wetenschappelijk onderzoek kan namelijk niet zonder statistieken. Tijdens het onderzoek verzamelt de statisticus alle gegevens die nodig zijn om tot een statistiek te kunnen komen. Het beroep statisticus heeft dan ook zeker met wetenschap te maken. Het goede kunnen analyseren is belangrijk als statisticus.

Uitrekenen in welk land je moet wonen:

Opleidingen tot statisticus

Een statisticus heeft doorgaans een universitaire opleiding wiskunde of toegepaste wiskunde genoten. Als statisticus staat het vak wiskunde centraal, waarbinnen de aandacht zal liggen op statistieken. Statistieken betreft wetenschap, waarbinnen de methodiek en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens centraal staat. Natuurlijk kan iedereen werken met statistieken, echter moet een professionele statisticus wel aangemerkt worden als wetenschapper. Met andere woorden zal een hbo-opleiding niet genoeg zijn om te kunnen werken als statisticus. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als gaat starten als zzp'er. Dit kan het beste gedaan worden door middel van een online boekhouding.

Bedrijven waar een statisticus werkzaam kan zijn

Een statisticus kan voor verschillende bedrijven, organisaties en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten, verzekeringsbedrijven, banken en aan pensioenfondsen. Ook marketingbureaus kunnen gebruikmaken van statistici. In dat geval kan een statisticus wellicht ook aangemerkt worden als marktonderzoeker of als marketinganalist. Daarnaast is het denkbaar dat een statisticus werkzaam is voor een onderzoekinstelling als onderzoeker. Zoals eerder omschreven zijn statistieken voor veel bedrijven en andere organisaties belangrijk op verschillende manieren. Een statisticus kan dan ook voor veel verschillende bedrijven, overheden en universiteit werkzaam zijn. Statistici kunnen ook andere werkzaamheden uitvoeren, dan alleen wiskundige vragen beantwoorden.

Competenties statisticus

De belangrijkste competentie als statisticus is je wiskundig inzicht en het kunnen toepassen van verschillende onderzoeksmethoden. Daarnaast moet je als statisticus kritisch zijn en gedisciplineerd kunnen werken. Als statisticus ben je een onderzoeker en wetenschapper en is het verzamelen van de juiste informatie zeer belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn communicatie, onafhankelijkheid, secuur, analyseren, controle, betrouwbaarheid, presteren, inzicht en zelfstandigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als statisticus

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide statisticus is over het algemeen zeer goed te noemen. Grote bedrijven en overheden hechten veel waarde aan statistieken die het bedrijf of overheidsorgaan verder kunnen helpen. Daarnaast komt het beroep statisticus niet veel voor op de arbeidsmarkt, zodat het verkrijgen van een baan over het algemeen niet heel moeilijk zal zijn. Doorgroeien als statisticus is voldoende mogelijk, zoals het promoveren of het verkrijgen van een leidinggevende functie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris statisticus

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Over het algemeen zal een universitair opgeleide statisticus een salaris verdienen tussen de 2500 en 5500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verdere verantwoordelijkheden. Overigens is een hoger salaris als statisticus zeker denkbaar wanneer het om een topfunctie gaat.

Eigen bedrijf starten als Statisticus

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Statisticus, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Statisticus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Statisticus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Statisticus.

Mijnzzp.nl