Dijkopzichter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep dijkopzichter
Wat doet een dijkopzichter
Dijken onderzoeken op veiligheidseisen
Film: dijkleger oefent
Film: veilige dijken
Opleidingen tot dijkopzichter
Bedrijven waar een dijkopzichter werkzaam kan zijn
Competenties dijkopzichter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dijkopzichter
Arbeidsvoorwaarden en salaris dijkopzichter
Eigen bedrijf starten als Dijkopzichter
Boekhoudprogramma vergelijken Dijkopzichter

Beroep dijkopzichter

Een dijkopzichter is een waterschap medewerker, die verantwoordelijk is voor het inspecteren van dijken, zoals die binnen de meeste provincies te vinden zijn. Bij het inspecteren van dijken zal er ook naar de oevers gekeken worden, omdat deze van invloed zijn op de sterkte van dijken. Het is de dijkopzichter die al zijn bevindingen zal rapporteren in een rapport, waarna op kantoor beoordeeld wordt welke dijken precies gerepareerd moeten worden of op een andere manier aandacht nodig hebben, zodat ze veilig zijn. Waterschappen controleren dijken over het algemeen twee keer per jaar op mogelijke schade, die de sterkte van de dijken kan beïnvloeden. Het inspecteren van dijken is belangrijk om de veiligheid te kunnen garanderen tijdens hoog water. Als het hoog water is en de dijken al een langere periode water tegenhouden kan een dijkopzichter permanent aanwezig zijn om een dijk te bewaken. In veel gevallen mogen burgers dan geen gebruik meer maken van de dijk om schade aan de dijk te voorkomen. Een dijkdoorbraak kan veroorzaakt worden door instabiliteit van de grond en door de druk van het water. Om instabiliteit te voorkomen is het belangrijk om dijken in topconditie te houden. De dijken worden in Nederland beheerd door de waterschappen of hoogheemraadschappen. Waterschappen controleren dijken elk voor- en najaar om de veiligheid te kunnen garanderen. Schade aan dijken kan op verschillende manieren veroorzaakt worden, zoals door de mens, muskusratten en door de wortels van bomen en struiken. Daarnaast kan het nodig zijn om dijken extra te verstevigen als uit onderzoeken gebleken is dat een dijk niet sterk genoeg meer is. Aan welke normen een dijk precies moet voldoen is afhankelijk van de locatie van de dijk, omdat er binnen de Waterwet een verschil bestaat tussen primaire en niet primaire waterkeringen. De officiële benaming voor een dijkopzichter is beheerder waterkeringen.

Wat doet een dijkopzichter

Een dijkopzichter is dus een toezichthouder en inspecteur, die specifiek verantwoordelijk is voor het controleren en bewaken van dijken. Dijken worden tegenwoordig niet alleen visueel gecontroleerd, maar kunnen ook gecontroleerd worden door middel van moderne technieken. Denk hierbij aan het maken van luchtfoto's, het controleren van de waterspanning (energieverhouding in het water) en aan het meten van het vochtgehalte in de dijk. Wetenschappelijke onderzoeksmethodes helpen de waterschappen of de waterkeringbeheerders bij het inschatten van mogelijke risico's als het om dijken gaat. Dijken kunnen ook schade oplopen en zelfs bezwijken door kwelwater tijdens hoog water. Kwelwater (kwel) is niks anders dan grondwater dat uiteindelijk omhoog komt door de druk. Kwelstromen kunnen ook onder dijken stromen, waardoor dijken instabiel kunnen worden als het om veel kwelwater gaat. Vooral tijdens een periode van hoog water kunnen kwelstromen een dijk instabiel maken. Moderne dijken worden daarom voorzien van speciale kwelschermen (damwanden, speciale folie), die de kwelstromen moeten verminderen. Ook gewoon onderhoud speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit van dijken. Dijken die bedekt zijn met gras moeten regelmatig gemaaid worden om ongewenste zaailingen te voorkomen. De wortels van ongewenste zaailingen kunnen schade veroorzaken aan dijken en zullen dus voorkomen moeten worden.

Dijken onderzoeken op veiligheidseisen

Als uit onderzoek is gebleken dat een bepaalde dijk niet voldoet aan de veiligheidseisen zijn het waterbouwers of civiel ingenieurs, die de opdracht krijgen om een dijk te repareren of te versterken. Het in goede conditie houden van dijken is belangrijk voor iedereen, omdat het bezwijken van dijken grote gevolgen kan hebben. Een andere benaming voor het inspecteren van dijken is ook wel dijkschouw. Dijkschouw is gericht op het lokaliseren van zwakke plekken in dijken, zodat deze verholpen kunnen worden. Een dijkopzichter is ook verantwoordelijk om te bekijken of boeren of akkerbouwers geen schade toegebracht hebben aan dijken.

Film: dijkleger oefent

Film: veilige dijken

Opleidingen tot dijkopzichter

Er bestaan geen gerichte opleidingen tot dijkopzichter. De meeste dijkopzichters worden intern opgeleid door hun werkgever. In veel gevallen is een dijkopzichter een buitendienst medewerker of bijvoorbeeld kantoorpersoneel dat als extra functie heeft het controleren van de dijken. Omdat er veel kilometers dijken zijn in Nederland zijn er ook veel dijkopzichters nodig. De werkzaamheden van een dijkopzichter passen wellicht nog het beste binnen het beroep Geoloog en het beroep Geomorfoloog, wat beroepen zijn binnen de aardwetenschappen.

Bedrijven waar een dijkopzichter werkzaam kan zijn

Een dijkopzichter is over het algemeen werkzaam voor een waterschap of hoogheemraadschap. Zoals eerder benoemd kan een dijkopzichter feitelijk ook een andere functie bekleden binnen de organisatie. In de meeste gevallen betreft het wel een ambtenaar.

Competenties dijkopzichter

De belangrijkste competentie als dijkopzichter is het verantwoordelijkheidsgevoel, omdat de veiligheid van dijken ons allemaal aan gaat. Als een dijkopzichter zijn of haar werkzaamheden niet goed uitvoert kan dit grote gevolgen hebben. Algemeen belangrijke woorden zijn veldwerk, controleren, secuur en waakzaamheid. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat de meeste dijkopzichters ook een andere functie hebben.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dijkopzichter

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dijkopzichter zijn ook niet echt van toepassing, omdat het in de meeste gevallen een tijdelijke extra functie zal betreffen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dijkopzichter

Arbeidsvoorwaarden en salaris als dijkopzichter zijn ook niet zomaar aan te geven, omdat de meeste dijkopzichters een andere functie bekleden binnen de organisatie. Het is wel denkbaar dat er een bepaalde vergoeding gegeven wordt voor de werkzaamheden.

Eigen bedrijf starten als Dijkopzichter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Dijkopzichter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Dijkopzichter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dijkopzichter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Dijkopzichter.

Mijnzzp.nl