Waterbouwkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een waterbouwkundige is een civiel ingenieur die gespecialiseerd is in het ontwerpen en bouwen van waterbouwkundige ontwerpen. Een voorbeeld daarvan is het ontwerpen van dijken net als bruggen of tunnels onder water. Zo ontwerpt en bouwt een waterbouwkundige ook andere soorten waterkeringen. De functie valt binnen de breedte van civiele techniek en meer specifiek onder de waterbouwkunde. De toegepaste wetenschap waterbouwkunde richt zich op het ontwerp en onderhoud van waterkundige zaken. Een specifiek voorbeeld van werkzaamheden van een waterbouwkundige is het bedenken en bouwen van een dwarssectie van water als kanalen en langsprofiel van rivieren. Zo zijn er ook werkzaamheden uit te voeren als het gaat om het ontwerpen van bouwwerken in de vorm van scheepsliften of om watersluizen. De werkzaamheden van een waterbouwkundige richten zich eveneens op het maken van waterzuiveringsinstallaties. Of om het creëren van dokken en kades in en langs havens. Het is ook mogelijk dat de functie gericht is op waterbeheer net als dat een waterbouwkundige zich bezighoudt met beschermingswerken voor de kust en het uitoefenen van invloed op stromingen in rivieren. Een van de taken is ook dat er gericht gezocht wordt naar innovatieve oplossingen die te maken hebben met waterproblemen. Denk alleen maar aan de stijging van de zeespiegel, waar Nederland mee te maken krijgt. De waterbouwkundige maakt bij de uitoefening van het beroep onder meer gebruik van rekenkundige modellen net als van geavanceerde technologie. Bij het ontwerpen en realiseren van constructies als aquaducten of bruggen brengt de waterbouwkundig ingenieur eerst de opdracht duidelijk in kaart. Daarna volgt er een ontwerp tot in detail. Aspecten waarmee rekening gehouden moet worden, zijn het milieu, veiligheid en de kosten.

Een waterbouwkundige kan dus aangemerkt worden als civiel ingenieur. Daarbij is wel op te merken dat een civiel ingenieur ook als verkeerskundige binnen de verkeerskunde werkzaam kan zijn. In Nederland speelt waterbouwkunde een belangrijke rol en dat blijkt onder meer uit het feit dat er sprake is van een speciale watergezant. Een waterbouwkundige houdt rekening met het milieu en in dat kader is er een link met het beroep van ecoloog te leggen. Een waterbouwer is een beroep dat betrekking heeft op de uitvoerende kant van de ontwerpen van een waterbouwkundige. Zo is er als het om water in de breedste zin van het woord gaat ook een link met het vak van oceanograaf. Bijvoorbeeld als het om vraagstukken en bouwwerken gaat die betrekking hebben op de zee. Overigens valt het beheer van alle waterwegen onder de verantwoordelijkheid van de verschillende waterschappen. Een dijkgraaf is in dit geval het hoofd van een waterschap.

Een waterbouwkundige vervult ook een rol ter preventie in het geval van het voorkomen van overstromingen. Denk maar aan de Deltawerken net als aan de dijken die Nederland tegen overstromingen beschermen. Ten aanzien van de duurzaamheid geldt dat de waterbouwkundige ook milieudocumentatie voorbereidt met betrekking tot bijvoorbeeld naleving van regelgeving en veldwerk. Het werkgebied binnen de waterbouwkunde is enorm breed. Zo valt het oprichten van booreilanden en baggeren er eveneens onder, maar is dit eerder een specifiek werkgebied dat tot de offshoretechniek is te rekenen.

WAT DOET EEN WATERBOUWKUNDIGE

Een waterbouwkundige is in feite een onderzoeker en/of een wetenschapper die zich richt op het ontwerpen van nieuwe waterwerken of verbeteringen aanbrengt in bestaande waterwerken. Daarbij kan het gaan om allerlei soorten waterwerken, variërend van waterzuiveringsinstallaties tot rioleringen. Daarnaast is een waterbouwkundige doorgaans ook voor het beheer van waterbouwkundige constructies verantwoordelijk. Zo is het van belang om waterwerken als bruggen, tunnels en rioleringssystemen periodiek te onderwerpen aan een inspectie. Het inspecteren van de waterwerken is nodig om te voorkomen dat er schade ontstaat en om gebreken voor te zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat bruggen in een goede staat blijven en niet gaan roesten. Als er roest ontstaat, is dat schadelijk voor de brug en kunnen er gebreken ontstaan. Zo is het eveneens van belang dat tunnels niet met betonrot te maken krijgen. Indien er sprake is van betonrot dient er een betonreparateur ingeschakeld te worden om het probleem te herstellen. De inspecterende taken zijn voor allerlei zaken belangrijk. Bijvoorbeeld ook als het gaat om de veiligheid van dijken, waarbij de dijkopzichter uiteraard een belangrijke rol speelt.

Werkzaamheden waterbouwkundige:

  • Onderzoek
  • Communiceren met opdrachtgevers
  • Waterwerken ontwerpen
  • Waterwerken bouwen
  • Waterwerken verbeteren
  • Inspectie van waterwerken
  • Innovatieve oplossingen bedenken
  • Rekenkundige modellen gebruiken
  • Geavanceerde technologie toepassen

Waterbouw:

Adviseur waterbouw:

OPLEIDINGEN TOT WATERBOUWKUNDIGE

Er zijn in de waterbouw uiteenlopende opleidingen beschikbaar. Om tot waterbouwkundige opgeleid te worden, zijn er op verschillende niveaus mogelijk. Bijvoorbeeld op hbo-niveau met de opleiding tot civiel ingenieur. Op universitair niveau is het mogelijk om aan de TU Delft de opleiding civiele techniek te volgen. Bij de hbo-opleiding is het mogelijk om na het tweede jaar de specialisatie waterbouw te kiezen.

BEDRIJVEN WAAR EEN WATERBOUWKUNDIGE WERKZAAM KAN ZIJN

Een waterbouwkundige is doorgaans werkzaam bij een ingenieursbureau. Het kan ook voorkomen dat een waterbouwkundige in dienst is bij Rijkswaterstaat en in dat geval is aan te merken als ambtenaar. Binnen de waterbouw zijn er overigens allerlei functies uit te oefenen in dienst van verschillende bedrijven. Denk maar aan het beroep van projectleider in de waterbouw of als uitvoerder in de waterbouw. Overigens is het ook mogelijk dat een waterbouwkundige in de rol van adviseur treedt als het om waterbouwkundige constructies gaat.

COMPETENTIES WATERBOUWKUNDIGE

Techniek speelt een belangrijk rol bij het beroep waterbouwkundige. Het is dan ook belangrijk om een uitgebreide interesse in techniek te hebben. Bovendien is het van belang om over actuele kennis te beschikken van relevante wetten en regels. Naast technische kennis is het van groot belang om over onderzoeksvaardigheden te beschikken. Waterbouwkundige zijn is een belangrijke functie, waarbij je onder meer de verantwoordelijkheid hebt voor veilige waterwerken. Daarom is verantwoordelijkheidsgevoel van groot belang. Uiteraard speelt oceaankennis eveneens een rol van betekenis net als een grote interesse voor innovaties. Verder komen er zaken bij kijken als plannen en organiseren en is het belangrijk goed te kunnen luisteren. Dit om de wensen van opdrachtgevers duidelijk in kaart te brengen. Daarom zijn uitstekende communicatieve vaardigheden eveneens van groot belang. Gelet op de kosten is kennis van budgetbeheer een aansluitende competentie voor waterbouwkundigen.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS WATERBOUWKUNDIGE

Nederland grenst aan water en in het land zelf zijn er eveneens vele wateren. Er is dan ook niet alleen nu behoefte aan waterbouwkundigen, maar ook in de toekomst. Verder zijn er mogelijkheden om door te groeien van uit de functie van waterbouwkundige. Bijvoorbeeld door teamleider of afdelingsmanager te worden of wellicht te promoveren als je een universitaire studie civiele techniek hebt afgerond.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS WATERBOUWKUNDIGE

Het salaris van een waterbouwkundige bevindt zich tussen het niveau van 3.500 euro en 5.000 euro bruto op maandbasis. De verdere arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van het bedrijf waar de waterbouwkundige werkt. Deze voorwaarden zijn anders als de waterbouwkundige bij een ingenieursbureau werkt of als ambtenaar in dienst is. Bovendien speelt voor de exacte hoogte de leeftijd, ervaring en opleiding eveneens een rol. Dat geldt eveneens met betrekking tot de exacte inhoud van de werkzaamheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Waterbouwkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Waterbouwkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl