Watergezant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een watergezant is verantwoordelijk voor het uitdragen van de Nederlandse expertise met betrekking tot watermanagement over de hele wereld. Een watergezant kan dan ook gezien worden als ambassadeur op het gebied van watermanagement. Dat Nederland gebruikmaakt van een watergezant komt doordat Nederland veel ervaring en kennis heeft van water en watermanagement, dat over de hele wereld bruikbaar is. De werkzaamheden van een watergezant hebben niet alleen betrekking op het eventueel kunnen verkopen van expertise, omdat de werkzaamheden van een watergezant meer inhouden dan dat alleen. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren en bevorderen van de maatschappelijke aandacht tot water en watermanagement onder politici, zodat landen maatregelen nemen om waterproblemen te voorkomen. Ondanks dat Nederland heel actief is op het gebied van watermanagement en veel kennis heeft van watermanagement is dit niet overal het geval. De aanstelling watergezant betreft dus een bijzondere functie, die niet zomaar voor iedereen geschikt is. Een watergezant moet over unieke kennis en vaardigheden beschikken om te kunnen werken als watergezant. Vooral het inspireren van andere invloedrijke bestuurders is belangrijk als watergezant. Watermanagement heeft niet alleen met water te maken, omdat een watergezant ook aandacht vraagt voor klimaatmaatregelen, die waterproblemen kunnen voorkomen. Daarnaast heeft watermanagement te maken met het aanpassen van de infrastructuur om waterproblemen te voorkomen. De werkzaamheden van een watergezant zijn dus aan te merken als belangrijke werkzaamheden, die inhoudelijk verder gaan dan alleen Nederland. Een watergezant zal juist ook veel in het buitenland werkzaam zijn om aandacht te vragen voor watermanagement. Een watergezant moet aangemerkt worden als thematische ambassadeur. Een andere benaming voor thematische ambassadeur is ook wel gezant.

Een watergezant is dus een speciaal aangestelde thematisch ambassadeur om de Nederlandse kennis op het gebied van water in het buitenland onder de aandacht te brengen. Een van de kerntaken van de watergezant is het maken en onderhouden van internationale contacten met betrekking tot watermanagement. Dit kan betrekking hebben op overheden, organisaties, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke instellingen. Watermanagement heeft betrekking op waterveiligheid, waterkwaliteit, waterschaarste en flora en fauna. Daarnaast speelt innovatie, zoals door wetenschappelijk onderzoek, een grote rol binnen watermanagement. Watermanagement is binnen Nederland een algemeen begrip, omdat Nederland veel met water te maken heeft. In Nederland bestaan er zelfs aparte bestuurslagen, die toezien op het watermanagement van Nederland. Deze bestuurslagen noemt men waterschappen of hoogheemraadschappen. Een waterschap is verantwoordelijk voor het watermanagement binnen een bepaalde regio. Net zoals de watergezant zijn waterschappen iedere dag bezig met water, maar dan niet internationaal, zoals dit het geval is bij de watergezant. Waterschappen zijn onder andere verantwoordelijk voor de Nederlandse waterkeringen, zoals de veiligheid van dijken. De bestuursvoorzitters van een waterschap noemt men Dijkgraaf en Heemraad.

Internationale waterambitie

Internationale waterambitie op welk vlak dan ook is iets wat iedereen aangaat en niet alleen bepaalde landen, omdat de hele wereld met water te maken heeft. Het voorkomen van milieuschade werkt het beste als landen gezamenlijk inzien dat er maatregelen genomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de vele zeeschepen die varen op stookolie, wat erg milieubelastend is. Omdat zeeschepen wereldwijd varen moeten er internationale afspraken gemaakt worden om milieuschade te voorkomen. Ook het voorkomen van het dumpen van afval op zee is weer een maatregel die alleen werkt als er internationale afspraken gemaakt worden. Het is de watergezant die namens Nederland dit soort milieuvraagstukken en watervraagstukken onder de aandacht kan brengen van andere land, bedrijven en instellingen. Een watergezant is dan ook een belangrijke internationale vertegenwoordiger op het gebied van watermanagement. Het is dan ook denkbaar dat een watergezant samen met ministers andere landen zal bezoeken om watermanagement onder de aandacht te brengen.

Beroep watergezant:

Opleidingen tot watergezant

Er bestaan geen opleidingen tot watergezant. Een watergezant is over het algemeen een topambtenaar die door meerdere ministers benoemd zal worden tot watergezant voor een periode van drie jaar. Een watergezant heeft over het algemeen te maken met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het Ministerie van Economische Zaken. Een watergezant is een thematisch ambassadeur die Nederland internationaal zal vertegenwoordigen.

Bedrijven waar een watergezant werkzaam kan zijn

Een watergezant is niet werkzaam voor bedrijven, maar is werkzaam voor diverse Ministeries als thematisch ambassadeur. Een watergezant werkt dus voor de overheid. Vanzelfsprekend zal een watergezant regelmatig werkzaam zijn als gastspreker tijdens internationale congressen om de Nederlandse kennis van watermanagement te delen met andere landen.

Competenties watergezant

De belangrijkste competentie van een watergezant is dat hij of zij beschikt over watermanagement kennis. Daarnaast is het belangrijk dat een watergezant een diplomaat is, die weet hoe het internationaal netwerken werkt. Vanzelfsprekend zal een watergezant moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je met verschillen overheden en beleidsmedewerkers te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, inspiratie, visie, innovatie, plannen, organiseren en lobbyen. Over het algemeen zal de overheid bij het zoeken naar een nieuwe watergezant een vast competentieprofiel opstellen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als watergezant

Arbeidsmarktperspectief is niet van toepassing op een watergezant, omdat er maar één watergezant is. Daarnaast kan het beroep watergezant niet gezien worden als een gewoon beroep, omdat het een bijzonder beroep betreft. De doorgroeimogelijkheden als watergezant zijn niet zomaar aan te geven omdat dit geheel afhankelijk is van de genoten opleidingen en eventuele andere werkervaring. De functie watergezant kan min of meer vergeleken worden met de functie manager duurzaamheid in het bedrijfsleven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris watergezant

Een watergezant is werkzaam voor de Rijksoverheid en zal dus onder de cao Rijkspersoneel vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Wat een watergezant zal verdienen qua salaris is niet aan te geven. Aangezien het een topfunctie betreft zal het salaris hoog uitvallen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Watergezant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Watergezant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl