Baggermeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een baggermeester of baggeraar is verantwoordelijk voor baggerwerkzaamheden, die uitgevoerd kunnen worden met zelfvarend of stationair materiaal. Zelfvarend materiaal heeft bijvoorbeeld betrekking op sleephopperzuigers. Sleephopperzuigers kunnen al varend baggerspecie opzuigen om deze vervolgens op locatie te lozen. Een andere benaming voor baggerspecie is ook wel eens slib. Als baggermeester ben je werkzaam binnen de waterbouw, dat verschillende beroepen kent. Naast baggerwerkzaamheden is de baggermeester meestal verantwoordelijk voor klein onderhoud en reparaties, die uitgevoerd moeten worden aan boord van het baggerschip of aan het baggermateriaal. Baggerwerkzaamheden kunnen uitgevoerd worden op binnenwateren en op zee (buitengaats). Buitengaats heeft meestal betrekking op kust- en oeverwerken. Tegenwoordig werkt een baggermeester vaak met computers om op de juiste locatie te kunnen baggeren en te lossen. Een baggermeester werkt meestal vanuit het bedieningshuis of is werkzaam op de brug. De baggermeester is meestal de kapitein aan boord van een schip en kan leiding geven aan andere medewerkers, zoals stortwerkers. Als baggermeester komt het, afhankelijk van de werkgever, regelmatig voor dat je werkzaam bent in het buitenland. Het beroep baggermeester moet wel vrij algemeen gezien worden, omdat niet alle baggermeesters werkzaam zijn met zelfvarend materiaal. Het is dus niet zo dat een baggermeester in alle gevallen werkzaam is op een baggerschip. De klassieke baggermeester is meestal wel werkzaam op een baggerschip, wat betrekking kan hebben op binnenvaartschepen en zeeschepen. De baggersector heeft in alle gevallen wel betrekking op de waterbouw. De werkzaamheden van een baggermeester zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het baggeren van slib om verschillende redenen belangrijk is.

Baggerwerkzaamheden kunnen om verschillende redenen uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan binnenwateren die langzaam dichtslibben door slib en zand, waardoor binnenvaartschepen niet meer kunnen varen bij laag water. Als schepen geen gebruik meer kunnen maken van de rivieren omdat ze dichtslibben, ontstaat er economische schade. Rivieren noemt men ook wel waterwegen, omdat deze vaak gebruikt worden om goederen en mensen te vervoeren. Buitengaatse baggerwerkzaamheden hebben meestal betrekking op kustwerkzaamheden, zoals het opspuiten van een strand of duinen. Stranden en duinen worden door weersinvloeden langzaam afgebrokkeld en moeten daarom onderhouden worden. Ook kan het zijn dat duinen verhoogd en versterkt moeten worden als kustversterking. Andere buitengaatse baggerwerkzaamheden kunnen betrekking hebben op het creëren van nieuw land. Bij het creëren van nieuw land moet er veel zand opgespoten worden. Bij dit soort werkzaamheden maken baggeraars meestal gebruik van grote buizen, die het zand transporteren. In dat geval kan er ook sprake zijn van speciale stortwerkers.

Wat doet een baggeraar?

Een baggeraar is een iemand die betrokken is bij het baggeren van waterwegen, havens, kanalen, rivieren en andere watergebieden. Het baggeren is het proces van het verwijderen van sedimenten, zoals modder, zand, slib en gesteenten, van de bodem van waterlichamen om de diepte te vergroten, de doorstroming te verbeteren of om land te winnen. De taken en verantwoordelijkheden van een baggeraar kunnen onder andere het volgende omvatten:

 • Bedienen van baggerapparatuur: Een baggeraar is verantwoordelijk voor het bedienen en besturen van baggermachines en apparatuur, zoals sleephopperzuigers, snijkopzuigers, of hydraulische graafmachines met een baggeruitrusting. Ze moeten bekwaam zijn in het bedienen van deze machines volgens de juiste procedures en veiligheidsnormen.
 • Uitvoeren van baggerwerkzaamheden: Baggeraars voeren fysieke baggerwerkzaamheden uit op locaties waar sediment moet worden verwijderd. Dit kan onder meer het graven, opzuigen, opgraven of verplaatsen van sediment omvatten, afhankelijk van het type baggerapparatuur dat wordt gebruikt.
 • Onderhoud van baggerapparatuur: Baggeraars zijn vaak verantwoordelijk voor het uitvoeren van basis- en routinematig onderhoud aan de baggerapparatuur. Dit omvat het controleren van de machine, het smeren van bewegende onderdelen, het reinigen van filters en het rapporteren van eventuele storingen of technische problemen aan het onderhoudsteam.
 • Naleving van veiligheidsvoorschriften: Baggeraars moeten strikte veiligheidsvoorschriften volgen om de veiligheid van henzelf en anderen te waarborgen. Dit kan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten, het zich bewust zijn van gevaren op de werkplek, het volgen van veilige werkprocedures en het rapporteren van onveilige situaties.
 • Teamwerk en coördinatie: In grotere baggerprojecten werken baggeraars vaak samen in een team. Ze communiceren en coördineren met andere teamleden, zoals baggermeesters, ingenieurs en toezichthouders, om ervoor te zorgen dat het baggerwerk effectief wordt uitgevoerd en aan de gestelde doelen voldoet.

Het werk van een baggeraar vereist technische vaardigheden, kennis van baggerapparatuur en de mogelijkheid om in verschillende weersomstandigheden te werken. Ze spelen een essentiële rol bij het onderhoud en de ontwikkeling van waterwegen en dragen bij aan het waarborgen van een efficiënte en veilige waterinfrastructuur.

Werken als baggermeester

Baggermeester is een mooi en bijzonder beroep binnen de waterbouw, omdat je als baggermeester op diverse locaties werkzaam bent, waaronder het buitenland. Baggermeesters kunnen over de hele wereld werkzaam zijn maar ook gewoon in Nederland. Als baggermeester is het goed kunnen manoeuvreren erg belangrijk, omdat je op de juiste plek moet baggeren en de juiste hoeveelheden moet opbaggeren. Afhankelijk van het soort baggerschip en baggerwerkzaamheden kan een baggermeester samenwerken met matrozen, die in dat geval aangemerkt worden als matroos baggerschip. Een matroos op een baggerschip is verantwoordelijk voor diverse assisterende werkzaamheden. Daarnaast is de matroos baggerschip verantwoordelijk voor het onderhouden van het baggermateriaal. Afhankelijk van de werkzaamheden kan een baggermeester ook aangemerkt worden als zeeman.

Wat is baggeren?

Baggeren is een algemene benaming voor alle werkzaamheden die te maken hebben met het verwijderen van zand, slib en andere materialen van de waterbodem. Ook het opschonen van het oppervlaktewater in het algemeen kan aangemerkt worden als baggerwerkzaamheden. Bagger heeft betrekking op slib. Slib heeft betrekking op al het afval dat ontstaat door plantenresten, bladeren en ander bodemmateriaal dat de afvoer van water kan hinderen. Als er sprake is van veel bagger kan het scheepvaartverkeer ernstige hinder ondervinden. Ook de doorstroming van water in het algemeen moet gegarandeerd blijven om problemen te voorkomen. Omdat waterhuishouding binnen Nederland een belangrijke rol speelt zijn er ook speciale waterschappen, die bestuurd worden door dijkgraven en heemraden.

Waarom baggerwerkzaamheden uitvoeren:

 • Het winnen van zand voor bouwwerkzaamheden.
 • Het verbeteren van het milieu.
 • Het verwijderen van afval.
 • Het garanderen van diepgang voor de scheepvaart.
 • Het aanleggen van kunstmatige eilanden.
 • Het versterken van de kust.

Baggeraar Nederland:

Baggeren in de IJssel:

Opleidingen tot baggermeester

Wie een carrière ambieert als baggermeester kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding Baggermeester op niveau vier. De opleiding tot baggermeester zal doorgaans vier jaar in beslag nemen. Een vervolgopleiding als baggermeester is de Hbo-opleiding Maritiem Officier. Een baggermeester kan, zoals eerder omschreven, ook aangemerkt worden als kapitein van een baggerschip. Welke opleiding als baggermeester het beste geschikt is is wel afhankelijk van de soort baggerwerkzaamheden, omdat niet alle baggerwerkzaamheden zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Een baggermeester op zee zal bijvoorbeeld over andere verantwoordelijkheden beschikken dan een baggermeester die werkzaam is op het binnenwater. Daarnaast is het zo dat niet alle baggermeesters werkzaam zijn met zelfvarend baggermateriaal. Het beroep baggermeester komt in de praktijk dus op verschillende manieren voor. Een baggermeester werkzaam op een baggerschip moet ook over de SMBW-vaarbevoegdheid beschikken. SMBW staat voor schipper machinist beperkt werkgebied. Een baggermeester moet ook een medische keuring ondergaan om te mogen werken als baggermeester. Zie voor meer informatie ook de website van Boskalis. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een baggermeester werkzaam kan zijn

Als baggermeester ben je over het algemeen werkzaam voor de grotere baggerbedrijven, die onshore en/of offshore baggerwerkzaamheden uitvoeren. Dit soort bedrijven valt over het algemeen onder de waterbouw. Zoals eerder omschreven zijn er verschillende soorten baggerwerkzaamheden. Het baggeren van sloten betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het baggeren van rivieren en offshore baggerwerkzaamheden. Het baggeren van sloten behoort tot de kleinschalige baggertechniek. In dat geval kan een baggermeester in sommige gevallen ook aangemerkt worden als ondernemer.

Competenties baggermeester

De belangrijkste competentie van een baggermeester is verantwoordelijkheidsgevoel, omdat je met kostbare apparatuur werkzaam bent, zoals baggermateriaal en het baggerschip zelf. Daarnaast speelt veiligheid een grote rol, omdat er geen ongelukken mogen gebeuren. Als een baggermeester de verantwoordelijkheid heeft over andere medewerkers moet een baggermeester ook aangemerkt kunnen worden als soort manager en/of ploegbaas. In dat opzicht kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Omdat een baggermeester ook verantwoordelijk kan zijn voor algemene onderhoudswerkzaamheden moet een baggermeester ook aangemerkt kunnen worden als allround monteur en technicus. Algemeen belangrijke woorden voor een baggermeester zijn inzicht, flexibiliteit, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Ook het van huis zijn voor een langere periode mag geen probleem zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als baggermeester

Het arbeidsmarktperspectief als baggermeester is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel kan het belangrijk zijn om na de Mbo-opleiding door te leren voor een passende hbo-opleiding om zo de arbeidskansen te vergroten. De doorgroeimogelijkheden als baggermeester moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan een groter baggerschip en aan werkzaamheden in het buitenland. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Daarnaast kunnen de doorgroeimogelijkheden verschillen per werkgever, omdat niet alle baggerbedrijven dezelfde werkzaamheden uitvoeren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris baggermeester

Als baggermeester zijn de arbeidsvoorwaarden meestal geregeld binnen de cao waterbouw, afhankelijk van de werkgever. Een baggermeester zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een hoger salaris binnen dit beroep is zeker denkbaar, als je veel verantwoordelijkheden draagt. Ook kent het beroep diverse bijzondere toeslagen wanneer je in het buitenland werkzaam bent voor een langere periode.

Read this information on Dredger in English.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Baggermeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Baggermeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl