Funderingsspecialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Funderingsspecialist is een algemene benaming voor vaklieden die over funderingskennis beschikken. Dit kan een aannemer, een kelderbouwer, een constructeur of bijvoorbeeld een bouwkundig adviseur zijn. Funderingen zijn erg belangrijk, omdat funderingen gebouwen dragen. Zonder goede funderingen zouden gebouwen verzakken, dat grote schade zal opleveren. Funderingskennis is dan ook een specialiteit die toebehoort tot de juiste vakmensen. Een funderingsspecialist is verantwoordelijk voor het adviseren van partijen en/of het plaatsen van funderingen. Welke soort fundering toegepast wordt kan per bouwlocatie verschillen, omdat de grondomstandigheden en de bestaande bebouwing in de directe omgeving een bepalende factor kunnen zijn. Er zijn veel verschillende soorten funderingen die toegepast kunnen worden. De meeste mensen kennen de zogenaamde heipalen wel, die met een grote machine de grond in worden gedreven door het geven van klappen op de heipaal. Deze zogenaamde heistelling brengt alle heipalen op de gewenste diepte en op de juiste plek. Door het tellen en opschrijven van het aantal klappen kan er achteraf berekend worden of een heipaal voldoende draagkracht heeft. De locatie van een heipaal wordt door de aannemer bepaald, die met een zogenaamd piketje in de grond aangeeft waar de heipaal moet komen. Nadat de heipalen in de grond zijn gewerkt komt er nog een zogenaamde koppensneller, die het beton boven de grond weghaalt zodat het wapeningsijzer bloot komt te liggen. Het wapeningsijzer van de heipaal kan dan in de fundering van het gebouw verwerkt worden zodat er een sterke en degelijke constructie ontstaat.

De functie van een fundering is in het kort het beste te omschrijven als het opvangen van alle krachten die daarop uitgeoefend worden. Deze krachten hebben niet alleen betrekking op het gewicht van het gebouw zelf, omdat funderingen ook eventuele extra krachten moeten opvangen zoals winddruk en sneeuwbelasting. Het op de juiste manier berekenen van funderingen is dan ook erg belangrijk om eventuele funderingsproblemen te voorkomen. Het verzakken van gebouwen door funderingsproblemen komt bij moderne gebouwen bijna niet voor, omdat moderne gebouwen beschikken over goede funderingen. Bij oudere gebouwen komen verzakking relatief gezien vaak voor, omdat oude gebouwen in sommige gevallen niet beschikken over een goede fundering. Het laten berekenen van funderingen is voor mensen die willen gaan bouwen in alle gevallen belangrijk om toekomstige funderingsproblemen te voorkomen. Het indienen van een funderingsplan is ook verplicht om in aanmerking te kunnen komen voor een bouwvergunning.

Fundering boren

Er mag lang niet overal zomaar geheid worden voor nieuwbouw. Wanneer het om een zogenaamde inbrenglocatie gaat zal de gemeente vaak eisen dat de fundering geboord moet worden, om schade aan bestaande gebouwen te voorkomen. De klappen die ontstaan bij het heien kunnen scheuren veroorzaken bij bestaande gebouwen. Bij het boren van een paalfundering worden de heilpalen ter plekken in de grond gestort.

Moet er altijd geheid worden

Er zijn bepaalde gebieden waar bekend is dat de bodem uit zand bestaat en deze voldoende hard is om niet te hoeven heien. Het zand is dan vaak al op één of twéé meter te vinden en is hard. Op dit soort locaties is een zogenaamde fundering op staal voldoende. Een fundering op staal komt dus direct op de ondergrond te liggen, onder de vorstgrens van 80 centimeter. Mocht een fundering boven de vorstgrens geplaatst worden dan bestaat de kans dat deze kan opvriezen. Een fundering op staal heeft niks met staal te maken ondanks de naam. De fundering op staal wordt gemaakt door middel van een gleuf die vol gegooid wordt met beton, en vervolgens opgemetseld zal worden.

Hoe weet ik of er geheid moet worden

Of er geheid moet worden is vaak afhankelijk van de locatie en het soort gebouw. Ook op zandgronden kan het nodig zijn om te heien als het om grote gebouwen gaat. Er zijn speciale bedrijven die een bodemonderzoek kunnen uitvoeren door middel van een sonderingsonderzoek. Uit het sonderingsonderzoek zal blijken wat het draagvermogen is van de grond, en op welke diepte de vaste grond precies zit. Het sonderingsonderzoek is bepalend of er geheid moet worden en hoeveel er geheid moet worden. Het sonderingsonderzoek moet vaak bijgevoegd worden bij een vergunningsaanvraag om goedkeuring te krijgen.

Verzakte panden

In Nederland staan nogal wat panden die gefundeerd zijn op houten palen en die verzakken. Dat deze panden verzakken komt meestal doordat de grondwaterstand aan het veranderen is. Wanneer houtenfunderingspalen onder water staan kan er geen zuurstof bij komen en is er niks aan de hand. Echter wanneer de koppen van de funderingspalen vrij komen te staan komt er zuurstof bij de palen en kunnen ze gaan rotten. Vooral in de randstad is dit een veel voorkomend probleem. Wanneer een pand aan het verzakken is zal er een nieuwe fundering onder het pand gemaakt moeten worden. Het maken van een nieuwe fundering onder een bestaand pand is een tijdrovende klus en meestal kostbaar. Er zijn voldoende bedrijven te vinden die zich hierin hebben gespecialiseerd.

Aanbouw heien

Ook een aanbouw moet vaak geheid worden om problemen te voorkomen. Meestal is een huis geheid, en om problemen te voorkomen is het beter om een aanbouw ook te heien. Als de aanbouw niet geheid zal worden bestaat de kans dat de aanbouw anders gaat werken dan het huis, en er zo mogelijk scheuren ontstaan. Om dit soort problemen te voorkomen is het verstandig om een nieuwe aanbouw ook te funderen met heipalen.

Soorten funderingen

Er zijn verschillende funderingen die allemaal dezelfde functie hebben. Welke fundering er precies toegepast zal worden is afhankelijk van de locatie en het soort gebouw dat op de fundering komt te staan. In Nederland is het vaak nodig om te heien met betonpalen, of betonpalen te boren en deze ter plekke te storten. Naast heipalen of gestorte betonpalen kennen we ook de volgende funderingen: de fundering op staal, fundering op gewapende betonstrook en de gemetselde fundering. Een nadeel van dit soort fundering is dat er veel grond moet worden afgegraven om de funderingen te kunnen maken. Ook is het erg belangrijk om de onderkant van dit soort funderingen diep genoeg te maken, om de fundering tegen vorst te beschermen. Als de fundering niet diep genoeg geplaatst is kan deze opvriezen en schade aan het gebouw toebrengen. Een fundering moet 70 a 80 centimeter onder het maaiveld geplaatst worden om vorstvrij te zijn.

Ringbalk

Als alle heipalen geplaatst zijn en op de juiste hoogte zijn afgeknipt kan de ringbalk gemaakt worden door de betontimmerman. De ringbalk is de balk die over de heipalen heen gaat en met wapening gekoppeld zal worden aan de heipalen. Op de ringbalk kan de metselaar later beginnen met metselen.

Funderingsherstel:

Opleidingen tot funderingsspecialist

Er zijn geen specifieke opleidingen voor het beroep funderingsspecialist. Als funderingsspecialist zijn er verschillende passende opleidingsmogelijkheden die allemaal minimaal gezien moeten worden als een opleiding op Hbo-niveau. Welke opleiding het beste zal passen is afhankelijk van de branche waarbinnen je werkzaam zal zijn, omdat een funderingsspecialist naast in de bouwsector ook werkzaam kan zijn binnen de civiele techniek. Tijdens de opleiding leer je alles van grondmechanica en funderingstechnieken. Verschillende belangrijke onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens de opleiding zijn: bemaling, geologie, heien, fundering op staal, ophogingen, zettingen, stabiliteit en grond kerende constructies. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een funderingsspecialist werkzaam kan zijn

Een funderingsspecialist kan werkzaam zijn voor verschillende bedrijven en overheden, zoals voor een aannemersbedrijf of een bouwkundig adviesbureau, of kan werkzaam zijn als constructeur. Daarnaast is het mogelijk dat een funderingsspecialist werkzaam is als bouwinspecteur voor een gemeente, om binnenkomende funderingsplannen te beoordelen. Het beroep funderingsspecialist moet vrij algemeen gezien worden en kan betrekking hebben op verschillende soorten vaklieden. Een funderingsspecialist kan bijvoorbeeld ook een ingenieur zijn.

Competenties funderingsspecialist

De belangrijkste competentie van een funderingsspecialist is de vakinhoudelijke kennis van funderingstechnieken en grondmechanica. Daarnaast moet een funderingsspecialist zelfstandig complexe berekeningen kunnen uitvoeren, omdat funderingen een belangrijke constructie vormen met betrekking tot gebouwen. Met andere woorden mag het niet voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Als funderingsspecialist heb je over het algemeen met veel verschillende mensen te maken, waardoor communicatie in het algemeen aangemerkt kan worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, vakmanschap, wet- en regelgeving, presteren, controleren, onderzoeken, techniek, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als funderingsspecialist

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide funderingsspecialist is over het algemeen heel goed te noemen. Als funderingsspecialist kan je voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, die in de meeste gevallen zitten te springen om goed opgeleide vakmensen. Een  funderingsspecialist zal dan ook in de meeste gevallen geen enkele moeite hebben met het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden als funderingsspecialist zijn niet zomaar aan te geven, omdat een funderingsspecialist voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Een leidinggevende functie zoals de functie afdelingsmanager zal ook tot de mogelijkheden behoren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris funderingsspecialist

Als funderingsspecialist met een HBO-opleiding zal er in loondienst afhankelijk van de leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheid tussen de 3000 en 4500 euro bruto per maand verdiend worden. Als het om een heimachinist gaat zullen de verdiensten in loondienst tussen de 1800 en 2600 euro bruto liggen. Als zelfstandig ondernemer zijn er eigenlijk geen mogelijkheden als het op dit beroep aankomt.

Mijnzzp.nl