Schadetaxateur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep schadetaxateur
Werken als schadetaxateur
Wat doet een schadetaxateur?
Verschillende schadetaxateurs per expertise
Hoe werkt het vaststellen van schade
Waarom schade laten taxeren
Werkzaamheden van een schadetaxateur
Diverse taken als schadetaxateur:
Beroep schadetaxateur voertuigen:
Taxatie aardbevingsschade:
Opleidingen tot schadetaxateur
Bedrijven waar een schadetaxateur werkzaam kan zijn
Competenties schadetaxateur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als schadetaxateur
Arbeidsvoorwaarden en salaris schadetaxateur
Eigen bedrijf starten als Schadetaxateur
Boekhoudprogramma vergelijken Schadetaxateur

Beroep schadetaxateur

Een schadetaxateur is een expert op het gebied van het vaststellen van schade op locatie. Het taxeren van schade is op allerlei gebieden en plekken mogelijk. Bijvoorbeeld door woningen te bezoeken, waar schade aan is ontstaan of waar in huis sprake is van schade. Ook garages zijn plekken die een schadetaxateur bezoekt, zoals om schade aan auto’s of motoren vast te stellen. Het is afhankelijk van de expertise welke locaties doorgaans worden bezocht. Een schadetaxateur kan bijvoorbeeld expert zijn op het gebied van het taxeren van schade aan opstallen, zoals bedrijfspanden of schade-expert van motorvoertuigen. Een schadetaxateur heeft als verantwoordelijkheid schade vast te leggen in een rapport in opdracht van verzekeraars, particulieren en bedrijven. Bijvoorbeeld in opdracht van een particulier of bedrijf om te bepalen of het wel of niet een goede keuze is om een claim in te dienen. Een schaderapport bevat doorgaans een vast aantal onderdelen. Het is een belangrijke taak van de expert om de oorzaak van de schade te benoemen. Het is van belang daarbij zowel te melden wat de reden van ontstaan van de schade is en welke omstandigheden daarop van toepassing waren. Bijvoorbeeld als er een brand is geweest in de woning door een pan in de keuken waardoor er schade is ontstaan. De reden dient dan vermeld te worden in het rapport, net als de omstandigheden, waaronder de brand heeft plaatsgevonden. Uiteraard volgt er in het schaderapport ook een beschrijving van de schade. Indien nodig en van toepassing voegt de schadetaxateur foto’s van de schade aan het rapport toe. Verder bekijkt de schadetaxateur ter plekke wat er nodig is om de schade te herstellen indien dat tot de mogelijkheden behoort. Daarbij voorziet de expert eveneens in een indicatie van de te verwachten kosten. Een rapport vormt voor verzekeraars een handvat om al dan niet tot schadevergoeding over te gaan.

Werken als schadetaxateur

Een schadetaxateur krijgt meestal opdracht van een schadebehandelaar of verzekeringsagent die werkzaam is voor een verzekeraar. Het is ook mogelijk dat bedrijven of particulieren een schadetaxateur inschakelen. Dat kan van belang zijn om te bepalen wel of niet een schadeclaim in te dienen. Het beroep brengt met zich mee dat er veel tijd wordt besteed aan het bezoeken van locaties. De schadetaxateur werkt daarbij zelfstandig en is onafhankelijk van andere partijen. Het feitelijke doel van de functie is om schade op een objectieve manier te taxeren. Het vastleggen van de feitelijke schade voorkomt dat er bij verzekeraars valse claims binnenkomen. Het is belangrijk dat een schadetaxateur over expertise beschikt om de schade feitelijk te kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld over kennis van motorvoertuigen of over kennis van kunst of opstallen. Overigens is het ook mogelijk dat een schadetaxateur wordt ingeschakeld om een second opinion te geven. Er zijn diverse gerelateerde beroepen die te linken zijn aan de functie van schadetaxateur en het verzekeringswezen, zoals een assurantieadviseur.

Wat doet een schadetaxateur?

Een schadetaxateur is een expert die gespecialiseerd is in het beoordelen en vaststellen van schade aan eigendommen of voertuigen. Ze worden meestal ingeschakeld door verzekeringsmaatschappijen, autodealers, herstelbedrijven of particulieren om de omvang van schade te beoordelen en de financiële waarde ervan te bepalen. De taken en verantwoordelijkheden van een schadetaxateur kunnen onder meer het volgende omvatten:

 • Schade-inspectie: Een schadetaxateur voert een grondige inspectie uit van het beschadigde eigendom of voertuig om de aard en omvang van de schade vast te stellen. Ze analyseren zichtbare schade, onderzoeken de oorzaak van de schade en bepalen de eventuele reparatiewerkzaamheden die nodig zijn.
 • Schadebeoordeling: Op basis van de inspectie beoordeelt de schadetaxateur de financiële waarde van de schade. Ze gebruiken hun expertise en kennis van relevante branchenormen, reparatiekosten en marktwaarde om een nauwkeurige schatting te maken van de kosten voor het herstellen of vervangen van beschadigde onderdelen.
 • Rapportage: Een schadetaxateur stelt gedetailleerde rapporten op waarin ze de schade-omschrijving, de oorzaak van de schade, de geschatte kosten van reparatie of vervanging en andere relevante informatie vastleggen. Deze rapporten worden vaak gebruikt door verzekeringsmaatschappijen, juridische instanties of andere belanghebbenden om claims af te handelen of om bewijsmateriaal te verstrekken in geschillen.
 • Onderhandeling: In sommige gevallen kan een schadetaxateur betrokken zijn bij het onderhandelen over de schadevergoeding tussen de verzekeringsmaatschappij en de verzekerde of tussen verschillende betrokken partijen. Ze kunnen de geschatte schadekosten toelichten, advies geven en proberen een akkoord te bereiken dat rechtvaardig is voor alle partijen.
 • Juridische ondersteuning: Een schadetaxateur kan ook worden opgeroepen als getuige of expert in juridische procedures, zoals rechtszaken of arbitrage, waar schadeclaims betrokken zijn. Ze kunnen hun rapporten en bevindingen presenteren en vragen beantwoorden om te helpen bij het bepalen van de verantwoordelijkheid en schadevergoeding.

Het werk van een schadetaxateur vereist technische kennis, ervaring in het beoordelen van schade, inzicht in de verzekeringssector en een grondig begrip van bouwmaterialen, voertuigcomponenten en reparatietechnieken. Ze moeten accuraat en objectief zijn bij het vaststellen van de schade en professionele communicatievaardigheden hebben om effectief te kunnen samenwerken met verzekeringsmaatschappijen, klanten en andere belanghebbenden.

Verschillende schadetaxateurs per expertise

Het is vanzelfsprekend dat het taxeren van schade per vakgebied vraagt om verschillende schadetaxateurs. Het vaststellen van schade aan campers, auto’s, boten, huisraad of kunstwerken kan niet zomaar met elkaar worden vergeleken. Een schadetaxateur kan bijvoorbeeld in die zin optreden als taxateur van kunst of als taxateur motorvoertuigen. Zo zijn er uiteraard ook fraude-experts actief om oplichting van verzekeringsmaatschappijen te voorkomen. Een schadetaxateur komt afhankelijk van de expertise met uiteenlopende beroepen in aanraking. Bijvoorbeeld met het beroep van schadehersteller die een offerte uitbrengt voor het herstellen van de schade. Of met het beroep van campermonteur als er schade aan een camper is ontstaan en de schadetaxateur daar een rapport van moet opmaken.

Hoe werkt het vaststellen van schade

Het vaststellen van schade is onder meer afhankelijk van de roerende en onroerende zaken. Bij een voertuig speelt de dagwaarde bij het bepalen van de schade vaak een belangrijke rol, maar kan het ook om de nieuwwaarde gaan. Daarnaast zijn er oldtimers die doorgaans al van een taxatierapport zijn voorzien in verband met de hoge waarde. In een dergelijke situatie kan de schadetaxateur bij het vaststellen van de schade uitgaan van het taxatierapport. In het geval van inboedelverzekeringen en schade aan de inboedel is er doorgaans sprake van een dagwaarde. De originele aankoopbonnen voorzien in bewijs van de aanschafwaarde aan de hand waarvan de dagwaarde te berekenen is. Indien er sprake is van waardevolle kunst en antiek in huis is het verstandig om daar een taxatierapport van te hebben. Bij schade aan kunstvoorwerpen kan de schadetaxateur dat rapport als uitgangspunt nemen om de schade vast te stellen. Het is vaak ook mogelijk om een contra-expertise te laten uitvoeren wanneer er twijfels zijn over de vastgesteld schade.

Waarom schade laten taxeren

Het is voor de verzekeraar belangrijk om te weten wat de hoogte van de schade is. Op basis daarvan kan de verzekeraar het definitieve schadebedrag bepalen. Bovendien is het voor verzekeringsmaatschappijen van belang te weten of de schadeclaim terecht is ingediend. Daarin speelt de schadetaxateur dus een belangrijke rol om fraude te voorkomen. Het is bij het claimen niet altijd zo dat een verzekeraar een schadetaxateur inschakelt. Dat gebeurt doorgaans pas bij bedragen boven 500 euro. Dat is dan een bedrag dat als drempel geldt.

Werkzaamheden van een schadetaxateur

Een schadetaxateur verricht ook werkzaamheden die niet direct met het vaststellen van schade en opmaken van een schaderapport te maken hebben. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat een schadetaxateur controleert of de verzekerde wel aan de polisvoorwaarden heeft voldaan. Een polisvoorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat een bedrijf geen vluchtige stoffen mag opslaan om daarmee brand te voorkomen. De taxateur kijkt dan of het bedrijf zich daaraan heeft gehouden. In dat kader is het ook mogelijk dat een schadetaxateur samenwerkt met een brandonderzoeker als er brand is geweest. Tot de verdere werkzaamheden behoort het voorkomen van eventuele vervolgschade. Denk daarbij aan het inschakelen van calamiteiten reinigers indien er waterschade is in een bedrijf. Na de reiniging kan het bedrijf dan weer verder met de bedrijfsvoering.

Diverse taken als schadetaxateur:

 • Bezoek op locatie.
 • Oorzaak schade bepalen.
 • Omstandigheden vaststellen.
 • Schade beschrijven.
 • Indicatie schadebedrag geven.
 • Taxatierapport opstellen.
 • Fraude voorkomen.
 • Controleren of polis is nageleefd.
 • Contact met derden.
 • Samenwerken.

Beroep schadetaxateur voertuigen:

Taxatie aardbevingsschade:

Opleidingen tot schadetaxateur

Er is geen specifieke opleiding tot schadetaxateur en dat heeft uiteraard te maken met de uiteenlopende disciplines. Zo zijn er naast taxateurs van motorvoertuigen en kunst taxateurs ook verzekeringsartsen die al schade-expert optreden. Bijvoorbeeld om na een ongeluk letselschade vast te stellen. In het kader van het vaststellen van schade aan gebouwen komt een achtergrond als bouwkundig ingenieur van pas. Op het gebied van autoschade vaststellen is een functie als autotechnisch ingenieur een prima basis. Zo zijn er meerdere beroepen die als basis dienen om schadetaxateur te worden. Bijvoorbeeld bedrijfsrechercheurs en juristen die voor verzekeraars gaan werken. Schadetaxateurs moeten overigens in het register NIVRE ingeschreven staan. Daarmee conformeren zij zich aan de kwaliteitseisen en gedragsregels die daarbij horen. Met betrekking tot het opleidingsniveau van schadetaxateurs geldt dat een hbo-opleiding als de standaard wordt gezien. Er is dus geen algemene schadetaxateur opleiding beschikbaar. Wanneer je gaat starten als zzp'er, dan is het belangrijk om de administratie goed bij te houden. Dit kan met behulp van een online boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een schadetaxateur werkzaam kan zijn

Een schadetaxateur kan bij een verzekeraar werken, maar het komt vaker voor dat een extern expertisebureau de werkgever is. Dat is namelijk van belang om op onafhankelijke basis te kunnen werken. Overigens is deze functie ook als ondernemer uit te voeren, waarbij verzekeraars de schadetaxateur inhuren voor opdrachten.

Competenties schadetaxateur

Een schadetaxateur dient een objectieve blik te hebben en basis van feitelijke omstandigheden een oordeel te kunnen vellen. Oordeelvormen met een kritische blik is dan ook een van de belangrijke competenties, net als onderzoeksvaardigheden. Uiteraard dient er marktkennis aanwezig te zijn en moet een schadetaxateur goed kunnen communiceren in woord en geschrift. Vanwege de zelfstandige manier van het uitvoeren van werkzaamheden is het verder van belang te kunnen plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als schadetaxateur

Er ligt niet direct een functie boven het beroep van schadetaxateur behalve door te groeien als eigenaar van een expertisebureau. In dat kader ligt het ondernemerschap voor de hand. Het arbeidsmarktperspectief voor schadetaxateurs is gunstig. Het is in veel schadesituaties nu en in de toekomst nodig dat er een onafhankelijke beoordeling van de schade plaatsvindt. Wat dat betreft zijn er weinig veranderingen te verwachten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris schadetaxateur

Het salaris van een schadetaxateur bevindt zich tussen 3.500 euro en 5.000 euro bruto per maand. De arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de cao die van toepassing is. Dat geldt eveneens voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een auto van de zaak, zoals een leaseauto.

Eigen bedrijf starten als Schadetaxateur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Schadetaxateur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Schadetaxateur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Schadetaxateur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Schadetaxateur.

Mijnzzp.nl